DERTIG JAAR EEN VAK APART MOERKAPELLE VERLIEST VAN IVOREN TOREN JAARVERGADERING NPV BLOEMSCHIKKEN BIJ BRAINS RONDRIT OUDE TRACTOREN SCHAKEN KERKDIENSTEN ZONDAG 22 FEBRUARI pagina 17 Moerkapelle - "Ik zei vroeger altijd: ik doe het vijfentwintg jaar, niet langer. Maar toen ik zover was, dacht ik: ik doe er toch nog een paar jaar bij. Die dertig jaar zijn omgevlogen." Door Geertrude Verweij Na drie decennia kosterschap in de Hervormde Gemeente van Moer kapelle ging Cock Broer per 31 de cember vorig jaar met pensioen. Officieel was het kosterschap voor haar een parttime baan voor 22 uur per week, maar in de praktijk had het invloed op hun hele leven en het hele gezin. "Ik deed het samen met mijn man Ed. Zoiets kun je niet alleen. De kin deren hielpen vroeger ook mee." Duizend markten In dertig jaar maakte het echtpaar 75 rouwdiensten, 120 trouwdien- sten, 357 dopelingen en ongeveer 3120 kerkdiensten mee. Het ta kenpakket van een koster is heel breed. Mevrouw Broer: "Ik zeg altijd: het gaat van gastvrouw tot toiletjuf- frouw; de kerk schoonmaken, klein onderhoud, mensen ontvangen, vergaderingen verzorgen, koffie- schenken en het jeugdwerk bege leiden. En natuurlijk iedere zondag zorgen dat de erediensten gehou den kunnen worden." Meneer Broer vult aan: "Koster zijn is een vak apart. Je moet echt van duizend markten thuis zijn." Ook minder prettige dingen be hoorden tot de werkzaamheden: "In het begin heb ik regelmatig kauwgum van onder de banken moeten verwijderen. Dat is nu ge lukkig minder geworden. Je snapt niet dat mensen zoveel rommel neergooien in een kerk. Wat ik het allersmerigst vond waren de vol- gesnoten, vochtige zakdoekjes die ik regelmatig in de vakjes voor de zangbundels vond." Boktorren Het echtpaar koestert vooral goe de herinneringen. "In september gingen we altijd met de jeugd van de kerk een weekend weg. Wij de den dan de catering. Heel bijzon dere weekenden waren dat. Wat ik ook heel mooi vond om mee te maken waren de diensten waarin een kandidaat predikant bevestigd werd. Dat is veel geregel met twee diensten en veel gasten, maar ook heel indrukwekkend." In de jaren 1994-1995 werd het kerkgebouw gerestaureerd. "Bij het schoonmaken vond ik overal beestjes. Die hebben we la ten onderzoeken en toen bleken het boktorren te zijn, die de bal ken al aangetast hadden. De kerk is van binnen helemaal afgebroken en weer opgebouwd. Het hele ge bouw moest leeg. Wat een bende was dat. Maar het is mooi gewor den. Het was heel indrukwekkend toen de kanselbijbel werd terug geplaatst. Zoiets maak je zelden mee in je loopbaan." Helaas werd diezelfde zeventien- de-eeuwse kanselbijbel een aantal jaren later gestolen. "Dat was heel erg. Op 5 mei 2002 hebben ze de consistorie openge broken en alle ramen met verf ge blindeerd, zodat ze ongestoord de kasten konden doorzoeken." Logboekje De datum van deze zwarte dag staat opgetekend in een klein no titieboekje, dat een alfabetische indeling heeft. "We hielden hierin bij in welke stand de vlonder in de preekstoel moet staan. De ene pre dikant is nu eenmaal langer dan de andere. Als zo'n dominee eenmaal geweest was, konden we het bij een volgende keer gewoon opzoe ken." In het boekje staan 368 verschil lende predikanten, met de data waarop ze preekten. "Er staat een sterretje bij als wij het een goede dominee vonden. Daarnaast heb ik dingen in opge schreven waarvan ik vond dat ze belangrijk waren. Het is een soort logboekje geworden. Luister maar: 2 mei 1998: stoep beklad, 3 mei 1998 vuurtje gestookt..." Tussen 1998 en 2006 heeft de kerk te maken gehad met veel vanda lisme en inbraken. "De inbraken zijn nu gelukkig ge stopt. De meeste mensen kopen van die plastic munten voor de col lecte. Daar hebben ze niets aan. Bovendien is het gebouw nu beter beveiligd." Ook vogels zorgden voor de no dige opschudding: "We hebben eens een stel jonge spreeuwen in de kerk gehad. En ook een keer vier duiven. Die hadden alles on- dergepoept en vlogen tijdens de eredienst steeds heen en weer. Ik heb toen de nooddeur open laten staan en uiteindelijk gingen ze er toch een voor een uit." Afscheid Tijdens de afscheidsreceptie kre gen Ed en Cock van hun kinderen een plakboek met knipsels en fo to's. "We hebben veel bewaard, maar we deden er niet echt iets mee. De afgelopen maanden heb ben de kinderen als wij niet thuis waren onze spullen doorzocht om er dit mooie boek van te maken. Die dertig jaar zijn omgevlogen. Daar hebben we echt nooit iets van gemerkt." Op één van de eer ste bladzijden staan foto's van de eerste en de laatste bruiloft die het echtpaar meemaakte. "Het speciale is dat beide bruilof ten geleid werden door dominee de Jong. Destijds was hij onze eigen dominee en voor de laatste brui loft kwam hij uit Moordrecht." Ook de Hervormde Gemeente liet het afscheid niet ongemerkt voor bij gaan. "Tijdens de oudejaarsdienst is er aandacht aan besteed. En op de re ceptie kregen we een mooie tuin- set en een digitale camera." Hoewel Ed en Cock Broer nu van hun welverdiende pensioen gaan genieten, zijn ze niet gestopt met vrijwilligerswerk voor de kerk. Ed is actief betrokken bij het zen dingswerk en Cock bij het oude renwerk. "Die deur is niet helemaal dicht. Het is gewoon niet leuk als je niets meer voor de kerk zou doen." Moerkapelle - Schaakvereniging Moerkapelle speelde vrijdag 13 februari tegen de gedoodverfde kampioen RSR Ivoren Toren 4. Ten opzichte van vorig jaar waren ze versterkt en dat was duidelijk te zien. Ron Droog verloor als eerste, gevolgd door Arie Hoogduin. Jan Blok speelde knap remise. André Nieuwlaat verloor daarna van een sterke speler. Ad Voermans en Ke vin Bakker speelden zeer goede remises. Maarten Pilgram verde digde zich als een leeuw, maar verloor ver in het laatste uur. Tim van Breda won van de sterke jeugdspeler Michael Fung in het verre eindspel, waarin een vrijpion de doorslag gaf. Eindstand SV2-2V2 voor RSR. Zevenhuizen-Moerkapelle - De Ne derlandse Patiëntenvereniging, af deling Zevenhuizen-Moerkapelle, organiseert voor dinsdag 3 maart om 20.00 uur haar jaarvergade ring in dorpshuis Op Moer aan de Raadhuisstraat 40 te Moerka pelle. Erik-Jan Verbruggen, maat schappelijk werker bij Stichting De Vluchtheuvel, verzorgt deze avond een lezing met als titel 'Afstand en nabijheid'; omgaan met intimiteit in de werksfeer. De lezing is zeker ook voor de jeugd aan te bevelen, aldus de NPV. De Vluchtheuvel biedt christelijke hulp bij psycho sociale problemen zoals huwelijks problemen, opvoedingsvragen, seksueel misbruik, eenzaamheid, psychische problemen, depressieve klachten, rouwverwerking, identi teitsvragen en dergelijke. De NPV is de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiëntenperspectief bezig houdt met de zorg voor het leven. De NPV heeft, met 75.000 leden, verspreid door het land tiental len afdelingen en kringen die op lokaal en regionaal niveau patiën tenbelangen behartigen. Met hulpvragen kan men te recht op 079-5932702 of op 079- 5932668. Moerkapelle - Voor de Brains acti viteit 'bloemschikken' hebben zich inmiddels 44 kinderen aangemeld. Aangezien dit er veel meer zijn dan de organisatie verwacht had, tijn er inmiddels vijf middagen ge pland in plaats van één. De eerste middag vond afgelopen maandag plaats. Onder leiding van Eveline de Vos van Fiori il Fascino werd door de kinderen een werkstuk ge maakt in de vorm van een taart. Moerkapelle/Nieuwerkerk - Stich ting Evenement organiseert, in samenwerking met de Trekker vrienden uit Moerkapelle, voor zaterdag 30 mei een rondrit met oude tractoren. Deelnemers, met een minimumleeftijd van 16jaaren in het bezig zijnde van een trekker rijbewijs, worden 's-morgens om 9.00 uur verwacht bij dorpshuis Op Moer aan het Raadhuisplein 40. Om 10.00 uurvertrekt de stoet voor een rondrit door het Groene Hart, waarna men, na een lunchstop rond 12.30 uur op het Raadhuis plein te Nieuwerkerk aan den IJs- sel, om 17.00 uur terug zal keren in Moerkapelle. Het is voor kinderen jonger dan 12 jaar niet toegestaan mee te rijden op de tractoren. Be rijders van de tractoren dienen WA verzekerd te zijn; papieren dienen op de dag zelf overlegd te worden. Deelname is voor eigen risico; alco hol is tijdens de tocht verboden. De optocht zal begeleid worden door een aantal verkeersregelaars. Voor meer informatie en voor aan melden als deelnemer (vóór zater dag 23 mei en dan tussen 19.00 en 21.00 uur): 06-2019727 of 0180- 316318. Zevenhuizen Dorpskerk 10.00 uur ds. C. Haas noot en 19.00 uur ds. M. de Boer. Kapel Oud Verlaat 10.00 uur ds. J. Voordouw. Geref. Kerk 9.30 uur drs. K.W. Broos. Ver.v.Vrijz.Protest, geen dienst. R.K. Gem. Moerkapelle/Zeven- huizen geen dienst. Moerkapelle Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst en 19.00 uur ds. J. Driessen. Herst. Herv. Gem. 9.30 uur ds. D. Zoet en 19.00 uur ds. Joh. Post. Herv. Gem. 9.30 uur ds. v.d. Ak ker en 18.30 uur ds. R.W. van Mourik. MEDISCHE WEEKENDDIENSTEN Zevenhuizen-Moerkapelle en Waddinxveen: voor spoedei sende huisartsenhulp buiten kantooruren (17.00-8.00 uur, weekeinde/feestdagen): Huis- ArtsenPost Midden-Holland (HAP MH), Bleulandweg 10, Gouda, 0182-322488. Dienst Apotheek Midden- Holland (DAM), Bleulandweg 10 (bij de Bleuland-locatie van het Groene Hartziekenhuis), Gouda, 0182-698820. NPV Vrijwillige Thuiszorg: mw. J. Snoep-Bij de Vaate tel. 079-593 2702 en mw. A. van der Spek-Van der Wilt tel. 079-5932668. Verslavingszorg Midden-Hol land, Pamassia, psycho-medisch centrum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda, telefoon 0182-563500, fax 0182-563521. Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Diabeteslijn (033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, 's nachts alleen in geval van nood). Kwadraad, Algemeen maat schappelijk werk. Inloop- en telefonisch spreekuur: Dorpsstraat 75, Zevenhuizen; elke maandag tussen 09.00 en 10.00 uur. Inloop- en telefonisch spreekuur: Weideplantsoen 20, Moerkapel le; elke donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Telefoon 0900-1202150 (lokaal tarief) of 0182-594710. Of via www.stichtingkwadraad.nl of info@stichtingkwadraad.nl. Wie buiten kantooruren drin gend hulp nodig heeft van het maatschappelijk werk, kan te recht bij de Bereikbaarheid Bui ten Kantooruren (BBK) op 0182- 594935. Inloop spreekuur in de huisart senpraktijk Moerkapelle Weide- plantsoen 20, Moerkapelle, do. 9.00-10.00 uur, tel: 0900-1202150 0182-594710. Wie buiten kantooruren drin gend hulp van het maatschappe lijk werk nodig heeft, kan terecht bij de Zorglijn: 0182-594500. Bereikbaarheid buiten kantoor tijden: 0182-594710. Groene Hart Ziekenhuis: Bleu- landlocatie: Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda, (0182) 505050. Postadres: Postbus 1098, 2800 BB Gouda. Jozeflocatie: Graaf Floris- weg 77-79, 2805 AH Gouda (in gang van Jan Beaumontstraat). GHZ Polikliniek Nieuwerkerk aan den IJssel, Doortocht 40, tel: 0180-331699, fax: 0180-331691. Voor het maken van poliklini sche afspraken is elke polikliniek rechtstreeks te bereiken. Voor inlichtingen tel: 0182-505050. Bezoektijden voor beide loca ties: algemene verpleegafdelin- gen van 13.30 - 14.30 uur en van 18.00-20.00 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 17