BIJNA ONTSPOORDE TREIN EN RUIME VERTRAGING DOOR KAPOTTE WISSEL GEMEENTE IN BEROEP TEGEN RECHTERLIJKE UITSPRAAK GEHANDICAPTENTOESTLAG SCHOOLKAMPIOENEN STRIJDENl VOOR KWARTFINALE "GELUKKIG IS HET LANT, DAER 'T KINT ZIJN MOER VERBRANT" PKf L I T I E BERICHTEN NIEUWERKERK STEUNT MINIMA NIEUWERKFrF KERKDIENSTEN ZONDAG 22 FEBRUARI Jk- fl.' r I SV II, l| Voorronde Nationale Voorleeswedstrijd Lezing Johan Knoester ER WERD GEBRIDGED... LINE DANCE VOOR IEDEREEN; pagina 28 Hart van Holland: dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 Nieuwerkerk aan den IJssel Herv.Gem. Oude Kerk 9.30 uur ds. J.P. Ouwehand en 18.45 uur ds. H.M. Burggraaf (1e Lijden szondag). Herv.Gem. Nieuwe Kerk 9.30 uur ds. H.C. Marchand en 17.00 uur ds. H. Markus (1e Li jdenszondag). Prot.Gem. Ontmo etingscentrum 9.30 uur ds. G.J. Robbemond. Prot.Gem. De Bron 9.30 uur mw.ds. M. Verschoor. Kwadraad Algemeen Maatschappijk Werk. Inloop- en telefonisch spreekuur: Oranjepad 2, Nieuwerkerk aan den IJssel. Elke maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Telefoonnummer: 0900-1202150 (lokaal tarief) of 0182-594710. Zie ook info@stich- tingkwadraad.nl en www.sticht- ingkwadraad.nl. Wie buiten kan toren dringend hulp nodig heeft van het maatschappelijk werk, kan terecht bij de Bereikbaarheid Buiten Kantooruren (BBK) op 0182-594935. Nieuwerkerk aan den IJssel - Op de spoorbaan in Nieuwerkerk, ter hoogte van het Gerberaveld, is zaterdag 14 februari bijna een trein ont spoord. Door een fout met de wissel is de trein hier met volle snelheid overheen gereden. Hierbij is de trein overgeheld, maar niet ontspoord. De passagiers, die met de schrik zijn vrijgekomen, hebben ruim twee uur moeten wachten voordat de trein weer verder kon. Door het ongeluk is de wissel ernstig beschadigd geraakt, waardoor het treinverkeer tussen Rotterdam en Gouda urenlang heeft stilgelegen. '<rv ,F ki Door Marlonneke Willemsen Een van de passagiers in de trein was mevrouw van Zanten. Ze werd in Nieuwerkerk door kennissen opgehaald. "Op het moment dat we door de wissel reden begon de trein zwaar over te hellen. Ik zag de grond op me afkomen en dacht: nu ben ik er geweest. Gelukkig kwam de trein nog op tijd tot stil stand en is er verder niets ernstigs gebeurd. Van de conducteur heb ben we gehoord dat de machinist niet gewaarschuwd werd voor de wissel. Normaal zien ze een wissel op de boordcomputer, maar dat was nu niet het geval." Na een uur hebben de passagiers in de trein medische verzorging gekregen. Van Zanten was hier blij mee. "We zijn na het ongeluk goed verzorgd. Het is opvallend hoe een dergelijk ongeluk een band schept tussen de passagiers onderling." Doordat de trein niet ontspoord was, kon hij uiteindelijk weer door rijden. In eerste instantie heeft de spoorwegen een trein laten komen om de passagiers op te halen, maar deze is op het station in Nieuwer kerk tegengehouden. Men had be sloten om ter plaatse een nieuwe machinist in te zetten en de trein gewoon door te laten rijden. Om 12.30 uur bereikte de trein uitein delijk het station Nieuwerkerk en daarna is hij doorgereden richting Rotterdam centraal. De trein was vanuit Amsterdam op weg naar Rotterdam centraal en zou om 10.21 in Nieuwerkerk moeten vertrekken. Hier stond een groot aantal reizigers te wachten. Toen deze zagen dat er een trein stilstond, verwachtte men dat er iets meer aan de hand was, maar vanuit de Nederlandse Spoorwe gen werd verder geen informatie verschaft. Zelfs de informatiepaal op het station leverde niets op. Na ruim een uur werden de rei: gers ingelicht door familieled? en kennissen van de passagiersii de trein, die per mobile telefoq op de hoogte waren gebracht J hen nu stonden op te wachten 14.00 uur was het probleem opgJ lost en was er weer treinverkej mogelijk. Door Christine de Vos Nieuwerkerk aan den IJssel - Nieu- werkerkers die lange tijd een inko men op bijstandsniveau hebben en die geen uitzicht hebben op in komenverbetering, kunnen in aan merking komen voor een langdurig heidstoeslag. Op grond van de Wet Werk en Bij stand (WWB) moeten gemeen ten de langdurigheidsverordening vaststellen, waarin ze begrippen als 'laag inkomen' en geen 'uitzicht op verbetering' worden ingevuld. De langdurigheidstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig en on afgebroken zijn aangewezen op een inkomen op bijstandsniveau. Hij bedraagt 498 euro per jaar voor gehuwden, 447 euro voor alleen staande ouder en 349 euro voor alleenstaanden. Marnix de Romph (CU/SGP) vroeg zich in de commissie Welzijn hardop af hoe de kwetsbare groep die aanspraak kan maken op de toeslag bereikt kan worden. Wet houder Tamara Venrooy wees erop dat behalve de mensen die al recht hebben op de toeslag en opnieuw worden aangeschreven, ook van de groep die eind vorig jaar het extra- tje van 50 euro ontving, er wellicht mensen in aanmerking komen. Ook zij worden benaderd. Eigenlijk had de cliëntenraad graag gezien dat ook mensen in de schuldhulpverle ning in aanmerking zouden komen. Hun inkomen is dan misschien te hoog, maar na aftrek van de schuld aflossing, zit een aantal toch op bijstandsniveau. Volgens wethou der Venrooy is uitbreiding van de regeling met die groep niet moge lijk omdat de wet verbiedt schulden met bijstandsgeld te betalen. De toeslag is puur bedoeld als koop krachtreparatie, aldus Venrooy. Ook op de wens van de cliëntenraad om de inkomensgrens van 100 procent van bijstandsniveau naar 105 pro cent werd niet gehonoreerd. Wet houder Venrooy gaf aan dat tijdens de dialoog met de cliëntenraad naar voren kwam dat de raad met de 105 procent wilde voorkomen dat grens gevallen buiten de boot vallen. Ven rooy: "We hebben de cliëntenraad ervan weten te overtuigen dat we in schrijnende gevallen echt niet heel strikt te wek gaan. Als iemand een paar weken een krantenwijk heeft gehad, betekent dat nog niet per sé dat hij niet in aanmerking kan ko men voor de toeslag." Nieuwerkerk aan den IJssel - De gemeente Nieuwerkerk gaat in beroep tegen een rechterlijke uitspraak met betrekking tot het toekennen van de toeslag chronisch zieken een gehandicapten. De PvdA fractie vraagt zich af of de kosten van het beroep de 250 euro die de toeslag bedraagt wel waard is. Door Christine de Vos De rechter kende de toeslag toe omdat de gemeente zich op basis slechts één giroafschrift conclu deerde dat het inkomen van de be trokkene te hoog was. Wethouder Tamara Venrooy gaf aan dat de gemeente voor cliënten van wie al gegevens bekend zijn, een verkorte procedure voert, om te voorkomen dat mensen te lang moeten wachten op hun toeslag. De reden om het hoger beroep aan te tekenen gaat de wethouder vooral om een uitspraak van de rechter te krijgen dat Nieuwerkerk de verkorte procedure mag blijven voeren. Joke van Gelderen plaatste vraag tekens bij de verkorte procedure. "Door iets meer informatie op te vragen ontstaat wellichte en ander beeld van een situatie." Wethouder Venrooy benadrukt dat de procedure alleen bedoeld is voor mensen van wie al veel in formatie bekend is bij de gemeen te. Naar de bekende weg vragen vertraagt de zaken allen maar en werpt onnodige drempels op, zo verklaarde ze. Nieuwerkerk aan den IJssel - In de bibliohteek wordt donderdag 19 februari de voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd ge houden. Tijdens deze happening zijn de schijnwerpers gericht op de voorleeskampioenen van de deel nemende basisscholen. Zij lezen een fragment voor uit hun favo riete kinderboek. De deelnemers zijn afkomstig uit de groepen 7 en 8. Op school wonnen zij de wed strijd en de daarbij behorende titel 'voorleeskampioen van de school'. De Nieuwerkerkse schoolkam pioenen zijn Nicky HorstmJ (Montessorischool), Anne Pee sen (Elimschool), Leonie van Vla (Gideonschool) en Remi Terho'l (Prins Willem Alexanderschocj Eén van deze voorleeskanjers gaj door naar de kwartfinale. Wl dat wordt bepaalt de deskundigf jury, die bestaat uit voormalig li gopedist Ineke Peeperkorn, Ml nou Ruisch van boekhandel Va| Delft en voormalig leerkracht f Schuurs. Het programma begil om 16.15 uur en is omstreeks 17.0( uur afgelopen. Onder invloed rijder aangehouden Nieuwerkerk aan den IJssel - De politie heeft woensdag 11 fe bruari rond 1.35 uur op de Prins Alexanderlaan een 27-jarige man uit Nieuwerkerk aangehouden. Hij reed daar zonder geldig rij bewijs, de APK van de auto was verlopen en hij had gedronken. De uitslag van zijn ademanalyse was 295 ug/l. De limiet in het ver keer is 220 ug/l. De politie maakt proces-verbaal op. Aanhouding na verkeersconflict Nieuwerkerk aan den IJssel - Een agent in burger heeft dinsdag 10 februari om 13.00 uur een 28-jarige automobilist uit Ber- kenwoude aangehouden na eeil verkeersconflict. De automobilef was boos geworden op een anf dere weggebruiker nadat dezl een handgebaar had gemaal! om aan te geven dat hij voorrarl had op de Berkenwoudenaa'J De bestuurder uit Berkenwouda| zou hard op de Kerklaan hebf ben gereden waarbij hij pas hal afremde voor de andere bestuur-f der, een 44-jarige Nieuwerkerkerj die van rechts kwam. Verder t de verkeerslichten op de kruising met de Schielandweg stapte bestuurder uit Berkenwoude r zijn auto en trok een ruitwisse van de Nieuwerkerker eraf. agent in burger zag het conflil en hield de Berkenwoudenaarop| het Schotelmos aan. Voormalig gemaal polder Esse, Gans- en Blaardorp uit 1925. Nieuwerkerk aan den IJssel - "Ge lukkig is het lant, daer 't kint zijn moer verbrant"; dit van Vondel afkomstige rijm beslaat een deel van de lezing die Johan Knoester, voorzitter van de Historische vereniging Nieuwer kerk, op 24 februari in de Openbare Bibliotheek geeft. Aanvang 20.00 uur. Hij zal zijn verhaal toelichten met een groot aantal illustraties. De echte titel van de lezing luidt: 'Ontginning, vervening en droog making'. "Hoe houden we onze voeten droog?", daar ging het en daar gaat het vaak over in de geschie denis van Nieuwerkerk. Nieuwerkerk aan den IJssel - De le den van de Nieuwerkerkse Bridge club speelden vorige week de tweede ronde van de vierde com petitieronde. De eerste vijf van beide poules werden: Poule A: 1. Michiel de Korver - Rita Krouwel, 62.80; 2. Irene den Hollander-Joan Sipman, 60.12; 3. Adrie en Frans Bijl, 56.85; 4. Cor Lageman - Gerda Vissers, 55.36; 5. Guus Ham - Hen- ny Hense, 53.57. Poule B: 1. Wim Schreuder - Ton Vissers, 60.00; 2. To Schreuder - Bep Vissers, 57.50; 3. Mike Gallagher - Arie van der Linde, 56.67; 4. Freek Bijlsma - Rina Koolhaas, 53.75; 5. Rob Moelker - Arie van Veen, 52.08. Nieuwerkerk aan den IJssel Stichting Vedj start zondag i maart met Line Dance lessen ij gebouw Con Musica, tweede?^ bouw op de velden van vv Nie| werkerk. De lessen, besteij voor jong en oud, beginners gevorderden, worden gegei-| door Peter Swijs van de RedneJ Country Line Dancers en ds? van 14.00 tot 15.00 uur. De KJ ten bedragen 12,50 euro pefj weken; inschrijven kan tijdens eerste les. Voor meer informatie: 06-14606126, info.ve com of www.vedj.info.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 28