"ER VALT NOG VEEL TE ZIEN, MAAR DAN MOET JE WEL 100 WORDEN" i FHiMA-OCHTEND VOOR OUDERS VAM PASGEBORENEN RUIMTE scheppen voor HIEUW BEGIN GBN NIET BLIJ MET HOOGTE KANTOORPAND KERKLAAN ZWEEDSE NIEUWERKERKSE EXPOSEERT IN DEN HAAG SWINGENDE SAXOFOONAVOND boekenmarkt in reigerhof nieuwerkerk \htpaar Klein-Post 60 jaar getrouwd INLOOPSPREEKUUR SCHILDKLIERSTICHTING SAMEN MUZIEK MAKEN Hart van Holland: dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 pagina 29 Mevrouw Post: "Ik haal hem nooit in!' I Nieuwerkerk aan den IJssel - In het raadhuis van Capelle gaven de heer I en mevrouw Klein - Post elkaar op 10 februari 1949 het ja-woord. Hun W-jarige bruiloft werd dinsdag 10 februari met een receptie gevierd. [Door Marianne Fortuin Meneer is geboren in Zevenhuizen en mevrouw in Hilligersberg. Ze zijn beiden tachtig jaar en sche len slechts drie dagen. Mevrouw klein: "Ik haal hem nooit in!" Na I hun trouwen hebben ze op diverse lidressen gewoond, onder andere l in een oude, opgeknapte bus van Ide R.E.T. Mevrouw Klein: "Mijn Ischoonvader was tuinder. Hij had I die bus gekocht. Die is daarna ver- Itimmerd, er is een keukentje in ge haakt en een klein schuurtje aan- Igebouwd. Daar hebben we drie har in gewoond. Daarna zijn we Iverhuisd naar de Oostringdijk en uwonen we alweer dertig jaar in IdeSweelinckstraat. Onze kinderen vonden vooral het wonen op de dijk heel fijn. Ze waren lekker bui ten bezig. Ze zijn een keer in een omgekeerd autodak gaan varen." Meneer Klein is, toen hij veertien was, gaan werken: "Ik ben begon nen als smeerjongen, daarna werd ik stoker, toen machinist en aan sluitend chauffeur. Ik wilde graag naardeambachtsschool, maarmijn vader zei 'ga maar werken, en als je iets niet weet, gewoon vragen.' Dat heb ik gedaan. Ik ben een tijd bulldozermachinist geweest en ik heb ook als timmerman in de bouw gewerkt. De laatste jaren was ik stratenmaker, tot mijn zestigste. Ik heb zo veel geleerd en levenserva ring opgedaan." Nadien is hij zich Nieuwerkerk aan den IJssel/Regio Vierstroomzorgring organiseert hen themabijeenkomst voor ou- jffers van baby's van 0 tot 4 maan den. Tijdens deze ochtend kun- hen ouders in contact komen met hndere ouders en ervaringen met I elkaar uitwisselen.Onderwerpen aan de orde kunnen komen |ïjn: hoe is het om moeder en/of hder te zijn? Wat is er veranderd lin je leven? Hoe heb je de zwan gerschap en bevalling ervaren? ije al een ritme vinden bij het I verzorgen van en het omgaan met lie baby? Onderwerpen als huilen, I troosten, verwennen, rust en re gelmaat kunnen aan bod komen. Kun je de zorg delen met een part ner? Ongevraagde adviezen wat doe je ermee? Wat zijn je ideeën over opvoeding? Ga je weer wer ken of niet? De bijeenkomst wordt begeleid door een verpleegkundige van het consultatiebureau. De themabijeenkomst zal plaats vinden op 16 maart van 14.00 tot 16.00 uur in Nieuwerkerk. Deel name is gratis, aanmelden is nood zakelijk. Voor meer informatie en aanmelden: 0900-9300 of cursus- sen@vierstroomzorgring.nl Neuwerkerk aan den IJssel - De boekenweek in maart wordt aangegre pen om, een boekenmarkt te houden in winkelcentrum De Reigerhof. Op zaterdag 14 maart zullen er van 9.30 tot 16.30 uur in de gangen van Petwinkelcentrum diverse kramen te vinden zijn. ledereen, maar bij l'oorkeur particulieren, kunnen een kraam tegen een geringe vergoe ding huren. Veel standhouders zullen de dagopbrengst doneren aan fen goed doel. Voor meer informatie en voor het reserveren van een l "aam: 0180-314818. Jeuwerkerk aan den IJssel - Aan 'eiland van het werkboek 'Ruimte 'neppen voor een nieuw begin' 'a" Christine de Vries start Edith °sma vandaag, woensdag 18 fe- «uari, een schrijfgroep rondom dit "sPirerende boek. Zij is hiervoor 5P Mek naar mensen die open i'aan voor persoonlijke ontwikke- bereid zijn tot zelfreflectie, j'fiwillen laten inspireren door de Bten in het boek en die nieuws- ®'er'9 zijn naar wat het creatief schrijven kan brengen. Ervaring met creatief schrijven is niet nodig. De bijeenkomsten vinden plaats op 18 februari, 4 maart, 25 maart en 15 april van 20.00 tot 22.00 uur in de Work-shop, gelegen aan het Raadhuisplein naast Denkwijzen Deur open vanaf 19.30 uur. Er is een minimum aantal inschrijvingen nodig van zes, maximaal 12 perso nen. Voor meer informatie: www.luiste- rennaarjezelf.nl of 06-24629573. Nieuwerkerk aan den IJssel - In de openbare bibliotheek aan het Raadhuisplein organiseert de Schildklierstichting Neder land voor woensdag 4 maart van 14.00 tot 15.30 uur een in loopspreekuur. Deze stichting, opgericht in 1987, stelt zich ten doel schildklierpatiënten te on dersteunen door middel van voorlichtingsactiviteiten, tele fonisch advies en informatie én het organiseren van informa tieavonden en -markten in sa menwerking met ziekenhuizen en gezondheidscentra overal in Nederland. Alle activiteiten, in clusief de bestuurlijke, worden verricht door vrijwilligers, vaak zelf schildklierpatiënt. Voor meer informatie, iedere werkdag tussen 13.00 en 16.00 uur: 0900-8998866 of op www. schildklier.nl. Nieuwerkerk aan den IJssel - On der de titel 'Samenspelen is leu ker dan alleen' start Symfonisch blaasorkest Da Capo op dinsdag 3 maart van 19.30 tot 20.30 uur een meespeelproject in Con Musica, tweede gebouw op de velden van vv Nieuwerkerk. ledereen die (weer) eens wil 'proeven' hoe het is om in een orkest mee te spelen en even tueel zijn kennis en vaardigheid die bij instrumentale lessen is opgedaan verder wil verdiepen en verbreden, is welkom. Ook voor publiek wordt een plaatsje vrijgemaakt. Het project wordt op vrijdag 17 april afgesloten met een concert. Voor meer informatie en aan melden: 0182-318824. met diverse hobby's gaan bezig houden, zoals reizen en puzzelen. Zijn grootste hobby is het repare ren van oude klokken, iets dat hij zichzelf eigen heeft gemaakt. Mevrouw Klein heeft voor de vier kinderen en het huishouden ge zorgd. Zij heeft ook een aantal hobby's zoals glas graveren, schil deren, patchwork en ander hand werk, en cryptogrammen oplossen. Patchwork vindt ze het leukst om te doen. Samen gaan ze de laatste jaren op reis met de bus, bijvoor beeld naar Kroatië, de Eifel en de Harz. Mevrouw Klein: "Er valt nog zoveel te zien, maar ja, dan moet je wel honderd wordenHet echtpaar kreeg onder andere een fotocollage waarop zij zelf, de vier kinderen, de tien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen staan. De burgemeester bood felicitaties en het boekje over Nieuwerkerk aan. Door Marlonneke Willemsen Nieuwerkerk aan den IJssel - De fractie van Gemeente Belangen Nieuwerkerk (GBN) is er nog niet uit: past het kantoorpand, dat ver zekeraar PMA wil bouwen aan de Kerklaan, nu wel of niet in de om geving. Om het pand te kunnen re aliseren moet er vrijstelling worden verleend, waarvoor door het college stedenbouwkundige randvoorwaar den zijn gesteld. Volgens wethouder Jan Slagt voldoet het voorgestelde plan hieraan, maar GBN is hier nog niet zo zeker van. GBN is, volgens fractievoorzitter Harm Lamberts, in principe niet te gen hoogbouw. "Waar het kan zijn wij voor hoogbouw, die past bij het dorpse karakter van Nieuwerkerk. Het spaart groen en het is vaak be ter dan een lager, maar massaler gebouw. Er zijn een aantal plekken in de gemeente waar hoogbouw prima past, zoals het centrumplan, maar langs de Kerklaan vind ik het niet passen. Het verbaast me dat er geen zienswijzen zijn ingediend en men blijkbaar geen bezwaar heeft tegen de hoogte van het gebouw. Volgens de eisen mag het maximaal twee a drie verdiepingen hoog wor den, maar als ik naar de tekeningen kijken wordt het aanzienlijk hoger." De andere fracties hebben minder problemen met het plan. Govard Slooters (PvdA) vindt het gebouw juist wel bij het karakter van de Kerklaan passen. "Het iszo een mooie afsluiting van het gebied rondom de kruising met de Schielandweg." Ook volgens Koos Hoogendoorn (Chris- tenUnie/SGP) past het nieuwe pand bij de bestaande omgeving. "Hoe zou niet misstaan zo tegenover het kantoorpand van de ING." Ook wet houder Slagt deelde deze mening. "Smaken mogen verschillen, maar ik vind dat er een goede relatie is met de gebouwen in de omgeving. Dezen zijn ongeveer even hoog. Daarnaast ligt de Schielandweg iets hoger, waardoor het gebouw straks optisch lager lijkt. Zover ik begrepen heb, krijgt men voor dit plan een po sitief welstandsadvies en het feit dat er geen zienswijzen zijn ingediend, betekent naar mijn mening ook dat er draagvlak voor is." Ondanks dat ze weinig problemen met de hoogte van het gebouw had den, was er een aantal partijen die wilden weten wat de gevolgen zijn voor een eventuele verandering aan het kruispunt tussen de Kerklaan en de Schielandweg. Volgens Slagt heeft dit gebouw hier geen invloed op. "Als we dit kruispunt willen ver beteren met bijvoorbeeld een ro tonde, zal deze waarschijnlijk naar de andere kant worden aangelegd, omdat dit technisch veel effectiever is". GBN was uiteindelijk nog niet he lemaal overtuigd door de argu menten van de wethouder en wil het plan, na bestudering van een aantal nieuwe documenten, zoals een betere tekening van de situatie, nogmaals bespreken in de eerstvol gende raadsvergadering. Nieuwerkerk aan den IJssel/Den Haag - De, uit Zweden afkom stige, Nieuwerkerkse kunstenares Birgitta Sundström Jansdotter ex poseert van zondag 22 februari tot zondag 12 april, samen met de Zweed Stefan mAs Person bij Gale rie Noordeinde in Den Haag. Deze expositie, met als thema 'And now Sweden' wordt zondag 22 februari om 15.30 uur geopend door Zijne Excellentie Hans Magnusson, Am bassadeur van Zweden. Voor meer informatie: www.galerienoordeinde.nl. Werk van de Zweedse www.affordableartfair.be/nl Nieuwerkerkse Birgitta en www.zweedsekunst.nl. Sundström Jansdotter. Nieuwerkerk aan den IJssel - De docent saxofoon bij de Stichting Nieuwerkerkse Muziekschool, Tom de Vette, hield donderdag 12 fe bruari een leerlingenavond in de aula van de muziekschool. De leerlingen deden hun uiterste best om de ingestudeerde mu ziek voor broertjeszusjes, ouders, opa's en oma's zo goed mogelijk te laten horen. Daarbij werd niet geschuwd swingend op de muziek mee te bewegen. De Vette heeft nog plaats voor saxofoonleerlingen. CN0R WAS ER 00K: WWW.HARTVANHOLLAND-ONLINE.NL

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 29