i\ PVDA OP WERKBEZOEK BIJ LTO NOORD: "ZUIDPLASGEMEENTEN JEUGDWERK BIEDEN TUINDERS GEEN PERSPECTIEF" DiELPLAN RODE WATERPAREL T1R INZAGE WD VIERT VALENTIJN FIETSENDIEFSTAL EN JEUGDOVERLAST NOG STEEDS EEN PROBLEEM fietsklaar.r^Q deHaij ^Van derWende advocaten Thuis in de regio. ZUIDPLAS_ Dé mobiele fietsenmaker Hart van Holland: dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 pagina 3 Nieuwerkerk aan den IJssel - Begin februari bracht een delegatie van fractie- en bestuursleden van de PvdA uit Moordrecht, Zevenhui- zen-Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den IJssel een bezoek aan het bestuur en vrijwilligers van de Stichting Jeugdwerk Nieuwer kerk. Aan de orde kwamen het jeugd beleid, het succes van het brede school project Brains - in Nieuwer kerk al langere tijd succesvol, in Zevenhuizen-Moerkapelle kende het project onlangs een zeer suc cesvolle start en in Moordrecht wordt het project in het voorjaar in gang gezet - en de problemen voor jongeren om aan huisvesting binnen de gemeente te komen. Door Natasha Qualm Moordrecht - Sinds 9 februari ligt het deelplan Rode Waterparel ter inzage in het gemeentehuis. De Rode Waterparel is een gebied van circa 250 hectare dat ligt tussen de A20 en de A12. Op dit moment kenmerkt het gebied zich nog door een open landschap waarin landbouw, glastuinbouw, natuur en water de hoofdrol spelen. In de toekomst moet het een gebied worden waar men landelijk kan wonen in het groen. Tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening die vorige week werd gehouden bleek dat het CDA en Beter Moordrecht nog met vragen zaten over het financiële plaatje van het plan. Bij Beter Moordrecht en het CDA leefde vooral de vraag of de grond prijs die in de exploitatiecijfers van het deelplan staat genoemd nog wel realistisch is, gezien de huidige economische situatie. Wethouder Jan Oomen beaamde dat de hui dige crisis wel een rol speelt. Hij benadrukte echter dat de plannen een tijdspad beslaan van 20 tot 25 jaar. "In de toekomst kijken kan niemand. Op dit moment vinden wij dat er nog geen reden is om te kijken naar andere scenario's. Het bestemmingsplan heeft een loop tijd van tien jaar. Er kan in die tijd veel gebeuren. We zijn nog niet aan het bouwen," aldus Oomen. De wethouder gaf verder aan dat de plannen voor de start van de bouw nog terugkomen in de raad, waar het CDA en Beter Moordrecht genoegen mee namen. Nog ruim vier weken liggen het ontwerpbestemmingsplan Rode Waterparel, het ontwerp PlanMer Rode Waterparel en het ontwerp exploitatieplan Rode Waterparel ter inzage bij het secretariaat van de afdeling bouwzaken in het ge meentehuis. De plannen zijn ook digitaal te raadplegen via de web site van de gemeente. Gedurende de termijn dat de plannen ter inza ge liggen kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen. Voor meer in formatie: www.moordrecht.nl Nieuwerkerk aan den IJssel - Met chocoladehartjes en een mini-en quête vierde de VVD afdeling Zuid- plas Valentijnsdag in winkelcentrum Reigerhof. 'De VVD heeft hart voor Regio - De afdeling Zuidpias van LTO Noord vindt het niet accepta bel dat ondernemers over langere termijn geen perspectief wordt ge boden. "Hoewel afgesproken is dat er ruimte komt voor 280 hectare nieuwe glastuinbouw in het noordelijk deel van de Zuidplaspolder wil het verplaatsen van glastuinbouw bedrijven niet vlotten. De gemeen ten zeggen wel medewerking toe, maar bij de uitwerking van de plan nen blijkt er steeds weer vertraging op te treden", aldus LTO Noord. "De voorbereidingstijd voor be stemmingsplannen is erg lang. Noodzakelijk nieuwe investerin gen in bestaande bedrijven wor den uitgesteld door het niet meer afgeven van vergunningen. Vesti ging van nieuwe bedrijven wordt door planologische procedures tegengehouden. De plannen voor verplaatsing van bedrijven raken daardoor gefrustreerd," zo meent de branchevereniging. Dit is naar voren gekomen bij een presentatie van de Initiatiefgroep Vitaal Glas in de Zuidpias voor de leden en niet leden van LTO Noord/Glaskracht. Deze initiatief groep zet zich in voor bedrijven die moeten wijken voor groen, bruin en rood. Zij is ongeveer een jaar geleden door LTO Noord afd. Zuidpias opgericht en werkt nauw samen met de Tuinders Verening Zuidplaspolder (TVZ). Er zijn gesprekken gevoerd met de betrokken wethouders. Op ver zoek van de gemeente Waddinx- veen is de polder Bloemendaa! meegenomen. In deze polder kan ook de Ruimte voor Ruimte rege ling worden toegepast. Die regel is ervoor bedoeld om oude glasbe- drijven op te ruimen en daardoor de kwaliteit van het landschap in het gebied te verbeteren, maar is niet overal in de Zuidplaspolder toepasbaar. Tot op heden heeft de LTO, zo gaf de heer Bregman van de Initiatiefgroep aan, veel steun van de Milieufederatie voor haar visie voor de glastuinbouw in de Zuidpias gekregen. "Daar waar geen plaats meer is voor glastuin bouw moet je op korte termijn aan de slag om de ondernemers, hun gezinnen en medewerkers nieuw perspectief te geven. Daar mee boek je vernieuwing van be drijven en milieukwaliteit." LTO: "De provincie heeft 'maat werk' toegezegd. Soms duurt een project langer dan zeven jaar, werd gezegd. Dan komt de be drijfsontwikkeling echt in de knel en ziet de ondernemer geen an dere oplossing dan het bedrijf te stoppen. Gemeenten moeten sneller inspe len op de situatie en ingaan op de uitnodiging van de provincie om de noodzakelijke ontwikkeling van de bedrijven maar ook van de gehele Zuidplaspolder een impuls te geven." Regio - De politie heeft op een aantal terreinen gedurende 2008 uit stekende resultaten geboekt. Met name de diefstal van of uit auto's in Moordrecht is gedurende 2008 sterk afgenomen. Teamchef Raoul Ver- weij gaf echter ook aan dat de vorm van criminaliteit verandert. Vooral bij woninginbraken zijn Oost-Europese bendes actief. de nieuwe gemeente Zuidpias' was het motto. De mini-enquête was be doeld om reacties te krijgen op een aantal keuzes en prioriteiten in het concept verkiezingsprogramma. Door Niels Raas Bij de presentatie van de jaarcij fers gaf Verweij aan dat hij bij zijn aanstelling vorig jaar in alle drie de gemeenten onder zijn verant woordelijkheid wijkagenten wilde zien. Dit is inmiddels gebeurd en er opereren in totaal nu vijf wijk agenten in de gemeente. Verder werkt Verweij aan het integreren van het thema verkeer in de veilig heidsvraagstuk. Al snel werd het tijd voor harde cijfers. De genoemde getallen zijn mutaties van 2008 ten opzichte van 2007. Het aantal inbraken daalde licht van 135 naar 131. Bij dit thema heeft de politie te maken met ge organiseerde Oost-Europese ben des in Nieuwerkerk. Omdat deze groepen vaak zeer moeilijk te pak ken zijn, zijn er punten langs de A20 waar 's nachts al het verkeer gecontroleerd wordt. De politie probeert door nummerplaatregi stratie te achterhalen welke auto's verdacht zijn. Ook dit blijft ech ter moeilijk, omdat de criminelen Oost-Europese nummerplaten simpelweg vervangen door Neder landse. Het aantal diefstallen van of uit auto's is in de drie gemeentes af genomen. Met name Moordrecht kende een sterke daling van 217 naar 62 gevallen. Ronde de Smidse paste de politie 'het tegenhoud' concept toe. Hierbij worden op be paalde gevoelige tijdstippen con troles uitgevoerd in gebieden waar veel autodiefstallen voorkomen. Ook de aanhouding van een man uit Litouwen, die op bestelling ap paratuur als navigatiesystemen uit auto's stal, leidde tot een afname van diefstallen. Het aantal fietsendiefstallen ver dubbelde bijna, van 136 naar 256. Vooral het station in Nieuwerkerk is een gevoelige plaats, en heeft dan ook de volle aandacht. Met be hulp van camerabewaking kon een aantal jongeren worden geïdenti ficeerd en opgepakt. Ook worden alle fietswrakken uit de fietsstal- ling verwijderd om zo een beter zicht op de fietsen te krijgen. Ook wordt er gedacht aan de mogelijk heid om lokfietsen in te zetten. Het aantal gevallen van geweld is in de drie gemeenten gedaald van 176 naar 116. Onder geweld van vallen ook bedreigingen en Verweij gaf aan dat dit keihard is aangepakt. Met name bij het uit ten van bedreigingen door jonge ren op bijvoorbeeld het Raadhuis plein in Nieuwerkerk. Verweij: "Bij mijn aanstelling miste ik een stukje doorpakken. Ons optreden moet voorspelbaar zijn. Bij strafbare feiten tolereren wij daarom niets dat buiten de gestelde kaders valt. De jongeren hebben het belang hiervan ook zelf aangegeven." Het aantal gevallen van graffiti is toegenomen van 42 naar 97. Vaak worden overtreders vervolgd wan neer ze op heterdaad betrapt wor den bij het zetten van één 'tag' op een muur. Door tags te registreren en met elkaar te vergelijken, hoopt de politie overtreders voor meer dere graffiti te vervolgen. Ook de overlast van jeugd is toe genomen van 711 naar 769 meldin gen. De Smidse in Moordrecht is daarbij een belangrijke probleem locatie. De politie speelt op het probleem in. Het aantal jeugdcon- troles is daarom toegenomen van 601 naar 988. Verweij: "Bij mijn aanstelling vroeg ik hoe onze in formatiepositie ten aanzien van de jongeren is. Die was gebrekkig. Als ik iets wil alles weten van jonge ren, wil ik alles weten, niet alleen hun naam." Het aantal aanhoudingen daalde van 529 naar 395. Dit is volgens Verweij onder andere te wijten aan een veel rustiger verloop van de jaarwisseling in Nieuwerkerk. Er zijn acht aanhoudingen verricht vanwege diefstal uit woningen en dertien vanwege fietsendief stal. Verweij sloot de presentatie af door te benadrukken dat het thema verkeer geïntegreerd moet worden in het veiligheidsvraag stuk. Het aantal processen-verbaal voor alcoholovertredingen daalde van 103 naar 81. Verweij toonde zich hierover verheugd. "Het aan tal alcoholovertredingen kan niet laag genoeg zijn. Dit is namelijk gewoon een misdrijf en levensge vaarlijk voor anderen in het ver keer." Omafietsen in diverse kleuren voor 289 r- (nu óók met Nexus- 3 versnelling voor 419,-) BSP Avisio City met naafdynamo, NEXUS-3 óf 7, AXA-Defender slot en anti-lek banden vanaf 429,- Het juiste adres voor: Reparatie en onderhoud van fietsen, ATB en Race Verkoop van nieuwe fietsen In- en verkoop tweedehands fietsen Voor bij u thuis of op het werk06-30 72 72 12 www.fiets fcu ,nl Barbizonlaan 82 2908 ME Capelle a/d IJssel telefoon 010-2204400 -fax 010-2204499

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 3