DISCUSSIE OVER DORPSHUIS WOEDT VOORT BAZAAR IN DORPSKERK COLLEGE STAAT NIET ACHTER JEUGDHONK MOGELIJK EXTRA KLOKKEN VOOR HERVORMDE KERK moordrecht KERKDIENSTEN ZONDAG 22 FEBRUARI ALPHA CURSUS CONCERT VOCAAL DUBBELKWARTET MAGNIFICAT Hart van Holland: dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 pagina 33 Is het raadhuis de juiste locatie voor een dorpshuis? Door Natasha Qualm Moordrecht - De realisatie van een dorpshuis heeft nog lang geen vaste vormen. Heeft Moordrecht wel behoefte aan een dorpshuis? vroeg de CDA fractie zich hardop af tijdens de commissievergade ring. En welke diensten moet het herbergen? En is het raadhuis wel de juiste locatie? En kan bruin het wel trekken? De politiek is er nog lang niet uit. Wouter Groenendijk (CDA) is hier in het verleden onderzoek naar gedaan. "Kan het college achter halen wat de resultaten hiervan waren?" vroeg Groenendijk. Leo Loch (PvdA) wist zich te herinneren dat uit een enquête, die gehou den werd onder de Moordechtse bevolking naar aanleiding van de plannen voor een fusie, bleek dat een dorpshuis in de top vijf van het wensenlijstje van de burger stond. Wethouder Ron Gast gaf aan dat er nog eens goed gekeken moet worden naar het draagvlak voor een dorpshuis onder de bevolking. "Dit draagvlak is moreel en finan cieel noodzakelijk," aldus wethou der Gast. Ook is het nog onduidelijk wat de invulling van het Dorpshuis moet zijn. Kees Oosterwijk (SGP) pleitte voor het behoud van een gemeen teloket in het Dorpshuis. "In de en quête die in 2006 is gehouden blijkt dat er behoefte is aan een loket in het eigen dorp waar men onder andere ook een rijbewijs kan halen of aangifte van een geboorte kan doen," aldus Oosterwijk. Het CDA was geen voorstander van een der gelijk breed loket. "Een rijbewijs moet je een keer in de tien jaar vernieuwen, daarvoor kan je ook naar Nieuwerkerk. Wel moet er ergens in het dorp een zorgloket zijn," zei Groenendijk. Wethouder Door Natasha Qualm Het idee was om een ontmoeting met de jeugd te organiseren om te horen wat er bij de jongeren leeft en wat er speelt, wat ze vinden en verwachten. Omdat er na onderzoek was gebleken dat een semi-permanente be bouwing bij De Zuidpias de beste locatie was voor een jeugdhonk, wilde men de bijeenkomst in De Zuidpias organiseren. Het begin van de commissievergadering stond vooral in het teken van het achterhalen wat de raad van de jeugd wilde weten en wat zij de jeugd te bieden had. Maar naar mate het gesprek vorderde werd duidelijk dat een ontmoeting met de jongeren op dit moment niet zinvol is. Aanleiding voor deze conclusie was de toelichting die wethouder Ron Gast gaf over de activiteiten die er op dit mo ment voor de jongeren worden georganiseerd. De wethouder gaf aan dat een grote groep jon geren haar vrije tijd goed weet in te vullen. "De gemeente richt zich vooral op hen die daar moei te mee hebben. We hebben veel energie gestoken in jongeren die overlast geven. Met name door het aanbieden van activiteiten en door het met hen in gesprek gaan. Lastig is in deze dat ze vaak niet concreet weten wat ze Gast gaf aan dat er inderdaad een zorgloket in Moordrecht moet zijn, maar hoe breed dit loket moet zijn en waar het moet komen vond hij een taak van de nieuwe gemeente. Verder was er nog een brief bin nengekomen van de WMO-ad- viesraad met daarin het voorstel om met oog op de vergrijzing een hospice te realiseren in het huidige gemeentehuis. Het idee voor een hospice in Moordrecht werd bij het CDA en de PvdA goed ontvangen, maar beide partijen vroegen zich af of het gemeentehuis hiervoor wel de goede locatie was. "Ikzelf zie een hospice liever in de buurt van het zorgcentrum," liet de heer Loch weten. Een andere belangrijke vraag die beantwoordt moet worden is de vraag of het gemeentehuis wel de geschikte locatie voor het Dorps huis is. Tijdens de vorige commissie vergadering startte de VVD de dis cussie over dit punt door te vragen of verkoop van het gemeentehuis en nieuwbouw van het Dorpshuis niet een betere optie zou zijn. De meningen hierover liepen uiteen. Voor de PvdA en het CDA is ver koop van het gemeentehuis voor lopig nog geen optie, Beter Moor drecht nam nog geen standpunt in en de SGP en VVD zien de verkoop als reële optie als de opbrengst van het gemeentehuis meer is dan de kosten van een nieuw te bouwen Dorpshuis. Wethouder Gast liet weten dat in dit vraagstuk niet zo zeer de opbrengsten van de ver koop essentieel zijn maar vooral de exploitatiekosten. "Het gemeente huis is de goedkoopste oplossing qua grondprijs," vertelde de wet houder. "Er moet goed gekeken worden hoe het Dorpshuis beheerd gaat worden. Elke medewerker die hier rondloopt drukt enorm op de exploitatiekosten. De inzet van vrij willigers zou de exploitatiekosten kunnen drukken." Zowel de VVD, SGP als Beter Moordrecht willen meer informatie van het college over consequenties van de verkoop of exploitatie van het gemeente huis. Wethouder Gast zei toe om voor de raadsvergadering van 24 maart aanstaande de raadsleden hierover te informeren. Moordrecht - In de Dorpskerk wordt voor zaterdag 7 maart van 9.00 tot 16.00 uur ee bazaar geor ganiseerd, waarvan de opbrengst is bestemd voor projecten in Roe menië en voor het plaatselijk jeugdwerk. Op de bazaar kan men terecht voor allerhande tweede hands spullen en boeken, bij het Rad van Avontuur zijn diverse prij zen te winnen, er worden verse stroopwafels gebakken, men kan tuinplanten aanschaffen of even lekker bijkomen op het gelegen heidsterras. De kinderen kunnen zich laten schminken, kunnen meedoen aan het stokken-vang-spel of kunnen tussen 11.00 en 12.00 uur een ritje maken met de ponywagen. Tussen 11.00 en 14.00 uur is de toren van de kerk opengesteld om de omge ving eens van bovenaf te bekijken. Overtollige, maar nog goed bruik bare spullen (geen meubels en kle ding) kunnen worden aangeleverd worden op woensdag 4, donder dag 5 en vrijdag 6 maart tussen 19.00 en 20.00 uur. Moordrecht - De beiaardier van de Hervormde Kerk heeft de wens geuit om het carillon uit te breiden met zeven extra klokken om het carillon beter te kunnen bespelen. Het college van b en w vraagt de raad daarom 16.247,- euro ter be schikking te stellen. Het budget kan worden gevon den in de eenmalige vrijval van kapitaallasten als gevolg van het Moordrecht Volle Evangelie Gem. n.n.b. Ger. Kerk 10.00 uur drs. T.R. Schep en 17.00 uur n.n.b. Herv. Gem. 10.00 uur ds.mw. K.H. Vonk. Herv. Bethelgem. 10.00 uur en 18.30 uur ds. G.C. de Jong. R.K. parochie St. Johannes Ont hoofding: derde zondag van de veertigdagentijd; Woord- en Communieviering met Dick Vrij- brug. De kerk is elke donder dagochtend open van 10.00 tot 13.00 uur met om 12.30 uur een gebedsdienst. Dick Vrijburg is in de kerk aanwezig. Kwadraad, Algemeen Maatschappelijk Werk Inloop- en telefonisch spreekuur: 'De Kraal', Pr. Beatrixstraat 15a, Moordrecht. Elke dinsdag en elke donderdag van 9.00 tot 10.00 uur; tel: 0900-1202150 (lokaal tarief) of 0182-594710. Of op www.stichtingkwadraad.nl en info@stichtingkwadraad.nl. Wie buiten kantooruren drin gend hulp nodig heeft van het maatschappelijk werk, kan te recht bij de Bereikbaarheid Bui ten Kantooruren (BBK) op 0182- 594935. Moordrecht - Voor iedereen die meerwil weten overGoden het ge loof, over leven en dood en over de bijbel, of voor wie twijfelt en zich afvraagt of er meer is in dit leven wordt een Alpha Cursus georgani seerd die bestaat uit tien avonden. De cursus vindt plaats aan de Uiter aard 26. De toegang is vrij. Voor meer informatie: 0182-374176 of 0182-378685. Moordrecht - In de Dorpskerk vindt op zaterdag 21 februari om 20.00 uur een presentatieconcert plaats van de cd 'Magnificat' van vocaal dubbelkwartet Magnificat. De cd bevat Magnificat's uit de laat- renaissance en barokperiode uit diverse landen van Europa. Het eerste exemplaar zal door burge meester van der Meer in ontvangst worden genomen. De toegang bedraagt 5,- euro; kinderen tot 12 jaar betalen 2,- euro. Magnificat, opgericht in 1998, be staat uit een groep enthousiaste, gemotiveerde en bevriende zan gers. Sinds 2003 staat het gezel schap onder leiding van dirigent Jaap de Wit en sinds haar oprich ting wordt Magnificat begeleid door vaste organist Margien Uit- beijerse. later dan gepland uitvoeren van de verbetering van het Park Moer- hout. Hierdoor is in 2009 eenmalig een bedrag van 19.619,- euro aan kapitaallasten vrijgevallen en toe gevoegd aan het begrotingssaldo 2009. Dit kan worden ingezet om de aanschafkosten van de extra klokken te dekken. Omdat dit niet binnen hetzelfde programma valt is het nodig om te begroting te wijzigen. Moordrecht - Ruim een half jaar geleden werd in de commissie Wel zijn de wens geformuleerd om een ontmoeting met de jeugd en de commissie te realiseren. Op 24 februari stond deze bijeenkomst ge pland maar deze gaat niet door. In plaats daarvan werd de bijeen komst tijdens de vergadering van de commissie Welzijn van vorige week besproken om het doel en verwachtingen van de bijeenkomst helder te krijgen. Gedurende de behandeling van dit onderwerp bleek echter dat de commissie het op dit moment niet zinvol vindt om deze bijeenkomst met de jeugd te organiseren. Verder werd duidelijk dat het college niet achter het idee van een jeugdhonk staat. willen. Er wordt vlug geroepen geef ons maar een plek want daar hebben we recht op." Wethouder Gast vertelde de com missieleden dat jongerenwerkers dit afraden. "Eerst moeten er zinvolle activiteiten worden be dacht en dan pas moet daar on derdak voor geregeld worden," aldus Gast. De afgelopen tijd zijn er verschillende succesvolle acti viteiten opgestart. Zo worden er bokslessen gegeven aan Molukse jongeren, zijn er het afgelopen half jaar verschillende activitei ten gestart voor Marokkaanse meiden en is er een vaderproject gestart in De Zespunt voor Ma rokkaanse jongeren welke druk worden bezocht. "We weten uit ervaring dat daar ook jongeren bij zitten die onder de groep jon geren vallen die overlast bezorgt. Dat is goed", vertelde Gast. "Daarnaast wordt dit jaar gestart met de Brede schoolactiviteiten. Hiermee kunnen we kinderen onder de twaalf jaar al koppelen aan verschillende activiteiten zo als muziek en sport. Ook heeft ons dorp een basketbalveld in de Ambonwijk en verschillende trapveldjes. Dat trekt ook jonge ren uit andere wijken." Leo Loch (PvdA) wilde naar aan leiding van de toelichting van de wethouder van hem weten of het college nog achter een jeugd honk stond. Gast: "Het college is van mening dat we de beste ac tiviteit moeten zoeken voor jon geren en daar de beste plek voor moeten zoeken. Ik neem daarbij afstand van het jeugdhonk." De wethouder kreeg hiervoor steun van het CDA. Wouter Groenen dijk (CDA) concludeerde naar aanleiding van de toelichting van de wethouder dat het geen zin heeft om nog een speciale avond te realiseren. "Ik hoor niet dat er op dit moment echt iets leeft en voel daarom niet de nood zaak om op korte termijn met de jeugd in gesprek te gaan. We worden op deze wijze goed ge- informeerd en vragen die er bij de jongeren leven worden goed opgepakt door de jongerenwer kers." De rest van de commissie leden kon zich hier in vinden. Het CDA deed verder het voor stel om de fusie aan te grijpen om expertise op te doen in het jongerenwerk door ervaringen met jongerenwerk in de fusie gemeenten te delen. Daarnaast werd de vraag aan het college gesteld om alle projecten voor jongeren in kaart te brengen. Wethouder Gast gaf aan dat het wellicht interessant zou zijn om contact op te nemen met de organisatie van het project Ma rokkaanse vaders om daar eens mee te praten. Het project zou als voorbeeld voor andere pro jecten kunnen dienen. Dit voor stel werd goed ontvangen bij de commissie. Het college zei toe de projecten in kaart te brengen en te zijner tijd een voorstel te doen aan de commissie om een werk bezoek aan het project Marok kaanse vaders te brengen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 33