KLIKKEN HOUTBLAZERSENSEMBLES BIJ OPEN PODIUM 'EUROPALAAN IS STORENDE FACTOR BIJ IK EGRATIE NIEUWERKERK-NOORD" 1LHAFT VERDER ALS EENMANSFRACTIE [LUSKLEUTERS OP DE MfA-SCHOOL ONVOLLEDIGE MER VERTRAAGT BESTEMMINGSPLAN ZUIDPLAS dus klik snel naar: www.hartvanholland-online.nl Hart van Holland: dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 pagina 37 Waddinxveen - De kinderen van groep 2 van de Prins Willem Alexanderschool locatie Oranjel aan werken aan een project over bouwen. In de klas zijn allerlei bouwmaterialen en gereedschap pen verzameld en de kinderen hebben werkstukken gemaakt. Donderdag 12 februari brachten zij een bezoek aan een bouwmarkt. Daar werden de kinderen rond geleid. De ervaren kluskleuters waren bijzonder geïnteresseerd in de schroeven, spijkers en ge reedschappen. Vol nieuwe indruk ken gingen de kleuters terug naar school. verkerk aan den IJssel - De Europalaan zou eigenlijk wel opgeheven ainen worden, meent stedenbouwkundige Maurits de Hoog. De weg (sen belemmering voor een vrij zicht naar het Oude Dorp. De aanleg «een randweg zou de laan overbodig kunnen maken. De raadsleden (ken echter nogal gehecht aan de verkeersader. wrMarlonneke Willemsen fkomende jaren gaan er door fontwikkelingen in de Zuidpias, «(ronder de realisatie van de «e wijk Nieuwerkerk-Noord, (Iwat veranderingen plaatsvin- f« 0rn dit in goede banen te lei- moet de gemeente nu al na- Juken over hoe bijvoorbeeld de fuwerkerkse infrastructuur eruit fst zien. De Hoog gaf de com- ïsieleden stof tot nadenken, ft is belangrijk om de kwaliteit Zuidpias op lange termijn te larborgen", zei De Hoog, tijdens r presentatie voor de commissie PMelijke Ordening. "Een van de penten die hier erg belangrijk (is, is het Ringvaartpark, een ('ene zone die langs de hele Ring- ftwordt aangelegd. De huidige 'enstrook rondom de Ringvaart |(en goede referentie voor hoe 'er straks ook op andere plek- uit komt te zien." Naast het moet volgens De Hoog ook f'aandacht worden besteed aan [infrastructuur. "Er zal ten noor- van Nieuwerkerk-Noord een 'we randweg komen. Deze zal f verkeer uit Nesselande weg- fen, waardoor de bestaande pn ontlast zullen worden. Een Neze wegen is de Europalaan. fnk dat er goed moet worden Macht worden over de toe ft van deze weg." TEuropalaan? De Hoog stelt dat de Europalaan, in haar huidige vorm, een belem mering vormt voor een goede in tegratie van Nieuwerkerk-Noord. "Doordat de weg hoog ligt, vormt deze een belemmering vooreen vrij zicht vanuit Nieuwerkerk-Noord naar het Oude Dorp. Er moet on derzocht worden of deze weg niet afgewaardeerd of zelfs opgeheven kan worden. De nieuwe noorde lijke randweg zou als een vervan ging kunnen dienen." Het huidige traject van de Europalaan zou dan betrokken kunnen worden bij een eventuele overkluizing van de A20. Er bestaan al langere tijd plannen om de A20 bij Nieuwerkerk te over kluizen. Dit betekent dat er een grote overkapping over een deel van de snelweg komt, waarop bij voorbeeld een park of een woon wijk op aangelegd kan worden. De meeste commissieleden staan positief tegenover een mogelijke overkluizing, maar er zijn nog veel onduidelijkheden over hoe deze er precies uit komt te zien. Vol gens Harm Lamberts (GBN) is zijn partij vanaf het begin een groot voorstander van een overkluizing, maar het is hem nog niet duidelijk hoe groot deze zal moeten wor den. "Als we kiezen voor een lange overkluizing, die doorloopt tot de Albert van het Hartweg, moeten we een groot hoogteverschil over bruggen. Het is me niet duidelijk hoe we dat zouden moeten doen. Ik ben dan ook een voorstander van een korte overkluizing." Wim Janse (CDA) was van mening dat de verschillende opties nog eens goed onderzocht moeten worden. Vrij zich versus bereikbaarheid Tegen de plannen van De Hoog voor de Europalaan was duidelijk meer weestand. Gerth Westmaas (ChristenUnie/SGP) zei veel moeite te hebben met het opheffen van de Europalaan. "Als er nu een weg is, die een handige oplossing is voor het verkeer tussen de verschil lende segmenten van ons dorp, is het de Europalaan. Ik denk dat het alternatief van omrijden over de nieuwe noordelijke randweg niet handig is. Daarnaast zit er veel te veel verkeer op de Europalaan. Dat is niet op te vangen." Hier sloot Lamberts zich min of meer bij aan. "De Europalaan heeft nu een be langrijke functie, maar het idee van het vrije zicht tussen Nieuwerkerk- Noord en het Oude Dorp staat ons zeer aan. We zullen nadere gege vens en getallen nodig hebben om deze mogelijkheid te onderzoe ken." Ook de VVD, het CDA en de PvdA hadden problemen met het plan. Zowel Rineke Valk (VVD) als Govard Slooters (PvdA) gaven aan dat een vrij zicht en een mooier landschap niet ten koste mag gaan van de bereikbaarheid. Wethouder Jan Slagt gaf aan dat het plan wordt meegenomen bij het onderzoek, maar dat er nog veel onduidelijkheid is. "We hopen op korte termijn meer cijfermate riaal te hebben en dan kunnen we alle alternatieven en de conse quenties goed gaan bekijken." Waddinxveen - Het open podi umconcert bij muziekvereniging Concordia staat zondag 1 maart in het teken van de houtblazers. Er treden twee ensembles op, het klarinetkwartet 4x67 en het Sy rinx kwintet. Het klarinetkwartet speelt in wisse lende bezettingen allerlei soorten muziek. Meestal spelen zij muziek speciaal geschreven voor klarinet kwartet, soms gearrangeerde stuk ken. Het syrinx kwintet bestaat uit vijf houtblazers bestaande uit dwarsfluit ,hobo, klarinet, altkla rinet en fagot. Zij spelen onder andere licht klassieke werken en lichte muziek. Na de pauze volgt een gezamenlijk optreden van het kwartet en kwin- Klarinetkwartet 4x67 cm. tet als nonet, groot ensemble. Het concertbegint om 13.00uur in clubgebouw De Hoge Noot aan de J.W. Frisoweg; de toegang is vrij. MAG! jiaddinxveen - gemeenteraadslid Abdelkader Alhaft heeft de PvdA factie verlaten en zal als zelfstandige fractie verder te gaan. Alhaft en f PvdA geven als reden voor de breuk politiek inhoudelijke menings- rschillen. j::aan zijn besluit maakte de heer |:iaft deel uit van de PvdA fractie. overige leden van de fractie, liTiede de leden van het afde- Iqsbestuur betreuren het besluit Inde heer Alhaft, maar zeggen gelijkertijd de onvermijdelijk- [■jidte erkennen. het afgelopen halfjaar werd :eds duidelijker dat er tussen de ;er Alhaft en de rest van de frac- lesteeds diepgaander verschillen Ln mening ontstonden. De eigen Jolitieke voorkeuren van de heer .haft, alsmede de door hem voor- stane politieke benaderingswij- ze en stijl, pasten steeds slechter bij de wijze van politiek bedrijven van de PvdA-fractie. Hierdoor kwam de samenwerking in de fractie in toenemende mate onder druk te staan", aldus de PvdA afdeling in een officiële verklaring. Van zowel van de zijde van de heer Alhaft als van de zijde van de rest van de PvdA-fractie zijn er menig maal pogingen gedaan om de ver schillen te overbruggen. Afgelopen weekend zijn beide partijen tot de slotsom gekomen dat het door de heer Alhaft genomen besluit on vermijdelijk was. Waddinxveen - Waddinxveen zal de bestemmingsplannen Zuidpias Noord en Regionale Infrastructuur nog niet ter visie leggen. De Milieu effect rapportages (MER) zijn nog niet op orde. Bovendien is de finan ciering van Zuidpias-Noord nog niet rond. Hierdoor loopt het proces en kele maanden vertraging op. In januari heeft de gemeenteraad onder voorbehoud twee gebrek kige milieu effect rapportages (MER) aanvaard: de MER Zuidpias- Noord en de MER Infrastructuur. Wethouder Wiebrand Dijksterhuis zei toen toe de ontbrekende delen later toe te voegen. Deze delen zijn inmiddels aangeleverd, maar nog niet beoordeeld. De extra toevoegingen moeten nu getoetst worden door de Mi lieudienst. In afwachting van de beoordeling heeft de gemeente besloten de bestemmingsplannen voor de gebieden Zuidpias-Noord en het Waddinxveense gedeelte van de Gouweknoop voorlopig niet ter inzage te leggen. In te genstelling tot andere Zuidpias- gemeenten zijn de gronden voor Zuidpias-Noord grotendeels al verworven. Waddinxveen loopt zodoende geen risico op het af lopen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), die gemeenten in staat stelt bij voorrang gronden te verwerven in een gebied waar nieuwe ruimtelijke ontwikkelin gen gepland worden. Tijd is geld De Vredenburghzone bij de toe komstige wijk Triangel is echter wel 'Wvg-gevoelig', en zal uit het bestemmingsplan worden geknipt. "De Vredenburghzone maakt deel uit van een ecologi sche zone Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG), waardoor subsidie mogelijk is. Voorwaarde is wel dat hij uiterlijk in 2013 is aangelegd," zegt Dijksterhuis. Tijd is dus geld. "Omdat hier natuurontwikkeling en waterberging gepland is, zijn de milieu effecten niet zo heel in grijpend." Dit geldt echter wel voor de ove rige gebieden in Zuidpias-Noord, waar glasontwikkeling en wo ningbouw gepleegd zal worden en voor de Gouweknoop. "Waar de aantakking van de A12 op de Moordrechtboog komt, is nog niet geheel duidelijk", zegt Dijk sterhuis. "Dat is van invloed op de woningbouw en kan zomaar het verschil betekenen tussen sloop of geen sloop. Dat moet wel eerst zorgvuldig bekeken worden." Financiering niet rond Bovendien is de financiering van Zuidpias-Noord nog niet rond. Vooralsnog zijn de kosten ho ger dan de opbrengsten. Dit is vooral riskant voor de aanleg van de Westelijke Randweg, waarvan de kosten niet in het ontwerpbe- stemmingsplan zijn geborgd. "Fi nanciële haalbaarheid is sinds de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening een harde eis die gesteld wordt aan bestemmingsplannen", aldus Dijksterhuis. "We staan nog steeds voor de vol le honderd procent achter de ont wikkeling van de Zuidpias", bena drukt Dijksterhuis met klem. "We blokkeren niets, maar willen wel uiterst zorgvuldig zijn, en moeten er natuurlijk wel financieel mee rond kunnen komen." Naar ver wacht zal voor de zomer in ieder geval het ontwerpbestemmings- plan voor de Gouweknoop ter vi sie worden gelegd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 37