Onnp HER RETOUR HERENCENTRALE NEDERLAND CURSUS NAASTBETROKKENEN PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN GROENE HART ZIEKENHUIS PROLONGEERT KEURMERK VAATZ0RG CURSUS EERSTE HULP AAN KINDEREN MENINGEN GEVRAAGD OVER 55+ BELEID AUTISME BIJ VOLWASSENEN EN GEVOLGEN VOOR PARTNERRELATIE liiC-Lr iet 't x/eCd cï-trvc Wanneer de tijd voor u even stilstaat nemen wij voor u alle tijd UITVAARTVERZORGING dacïnnacht H.E. van der Hammen ^üHaar i mmbm Als het om vertrouwen en eerbied gaat! pmist 44.000 exemplaren organisatie van lokale nieuwsmedia NATUURWERKDAG IVN IJSSEL EN GOUWE Hart van Holland: dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 pagina 39 UITVAARTVERZORGING D Voor Zevenhuizen en Moerkapelle -- r UITVAARTZORG Met eerbied en respect Rouwcenfrum "Westhage" Kontoor: Boekweitakker l 2743 DL Waddinxveen Akkerweg 84, Moerkapelle Rouwcenfrum "Zevenhuizen" Zuidplasweg 3, Zevenhuizen DAG EN NACHT DIRECTE HULP NA OVERLIJDEN TEL. 0180-328094 Uitvaartverzorging van den Bogerd Zorgverlening tot in bet kleinste detail Jeanne Malze-Kocti Marian v.d. Bogerd-Kind www.hevanderhammen.nl Wi; verzorgen: Wilsbeschikking Uitvaarten in de gehele regio Voordelige uitvaartverzekeringen ♦Vakkundigheid in thuis opbaren Nazorg ■tem'skerkstraat 16 2665 AK Bleiswijk 0800 - 3 37 24 33 ivonden: fehee! cyperse kat, loopt al enkele pen rond, Coenecoop Waddinx- Éen; ^gecastreerde cyperse kater, wit- fonderkant, in gezicht, Zuidpias Fiddinxveen; pte kat met een bruine gloed, prschijnlijk wat oudere kat, fipt er sinds januari, Koninginne- Per, rood, wit op buik, Wilgen- Pt Boskoop; fes, cypers, witte buik, voeten en l"it, halsband rood met zakdoek Per, Fazantdreef Waddinxveen; fes, cypers, zonder wit, Voorof- Jbveg Boskoop; fes, zwart, witte bef, buik, sok- I11 voor, kousen achter en wit op TA jong, Wilheiminakade Wad- ■xveen; Per, cypers, witte borst, buik, po- Ten wit in snuit, jong, halsband Pd koker, Bertha van Moer- |(9tpad Moordrecht; l'er, cypers, witte voeten, jong, is w-hipt, halsband gekleurd bel, l^elminalaan Boskoop. bonden ft labrador, zwart, Bertha van pdregtpad Moordrecht; Kat, cypers, witte sokken en bef, band wit met letters erop, Zijde Boskoop; Kat, cypers, witte poten, buik en snuit met streep over neus, Roosje Voshoeve Waddinxveen; Kat, zwart, bruine gloed over vacht, zonder wit. Koninginneweg Bos koop; Poes, grijs, witte bef, tenen voor, sokken achter, Narcisstraat Moor drecht; Kat, cypers, witte kin, Hoogeveen- seweg Waddinxveen; Kat, zwart, zonder wit, halsband rood bel, Waarmanskade Gouda; Poes, cypers, Zijde Boskoop; Kat, cypers, zonder wit, Havershoek Waddinxveen. Voor gratis registratie en meer in formatie: 0186-601199 en www. dierencentrale.nl Gouda - GGZ Midden-Holland or ganiseert voor dinsdag 24 februari om 19.30 uur in de Veste aan de Ridder van Catsweg 300 een voor lichtingsavond over autisme bij volwassenen en de gevolgen daar van voor de partnerrelatie. Gerard van Leeuwen, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij GGZ Midden- Holland, zal deze avond ingaan op wat autisme is en hoe er mee om gegaan kan worden. Daarnaast zullen twee partners vertellen hoe het is om het leven te delen met iemand met autisme en wat hen daarbij helpt. Na de pauze is er ruimte voor discussie en voor het stellen van vragen. De avond is toegankelijk voor mensen met autisme, partners, familieleden, hulpverleners en andere geïnteres seerden. Deur open om 19.15 uur. De toegang is vrij en vooraf aan melden is niet nodig. Voor meer informatie: 0182-563656 of preventie@ggzmiddenholland. nl Gouda - Afdeling Preventie en Dienstverlening van GGZ Midden Holland organiseert een cursus, bestemd voor familieleden en anderen die betrokkenen zijn bij mensen met psychische proble men. Leven met een naaste met psychiatrische problematiek is zwaar, ledereen die dit meemaakt kan meepraten over conflicten, overbelasting, machteloosheid en eenzaamheid die het leven met een naaste met psychiatrische pro blemen met zich mee kan brengen. Voor diegene zelf én voor naastbe trokkenen levert dat veel spanning op. In de cursus krijgen deelnemers in formatie over wat er met de ander aan de hand is, leren ze om te gaan met moeilijke situaties en leren ze hoe ze goed kunnen blijven zorgen voor zichzelf. De cursus, die start op maandag 2 maart, bestaat uit tien bijeenkomsten van 19.00 uur tot 21.30 uur en vindt plaats op de J.P. Thijsselaan 45 te Gouda. Voor meer informatie en aanmel den: 0182-563656 of preventie@ ggzmiddenholland.nl. Gouda - De vaatchirurgen van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) heb ben het in 2007 verkregen keur merk Vaatzorg geprolongeerd. De Hart en Vaatgroep, die dit keur merk toekent, heeft vastgesteld dat de vaatpolikliniek en kliniek van het GHZ werkt volgens de kwa liteitscriteria voor goede vaatzorg. Het keurmerk Vaatzorg richt zich op de kwaliteit van behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals. Er zijn 92 ziekenhuisinstellin gen waarvan er uiteindelijk 70 het Vaatkeurmerk kregen. De vaat- polikliniek van het Groene Hart Ziekenhuis ontving het keurmerk voor het eerst in 2007 en laat met deze verlenging zien nog steeds vaatzorg te leveren van uitsteken de kwaliteit. De Hart Vaatgroep is een belan genorganisatie voor alle mensen met een hart- of vaatziekte. De or ganisatie is ontstaan door het sa mengaan van vijf patiëntenorgani saties: Stichting Hart in Beweging, Vereniging van Vaatpatiënten, Stichting Bloedlink, Hartezorg; vereniging van hartpatiënten en Stichting Hoofd Hart en Vaten. Voor meer informatie: www.hartenvaatgroep.nl. weg Boskoop; Cyper-grijze kat, wit halsbandje, Zinkeling Boskoop; Zwarte Labrador, reu, Bertha van Moerdregtpad Moordrecht; Cyperse poes. Zijde Boskoop. Voor meer informatie en aanmel den: 0184-661509 of www.dierre- tour.nl Gouda - Vierstroomzorgring orga niseert een cursus 'Eerste hulp aan kinderen'. Ongeveer 40.000 keer per jaar raken kinderen betrokken bij een ongeval in en om het huis. Dat kan gaan om een vergiftiging, een allergische reactie, verstikking, een breuk of een andere verwon ding. Tijdens deze cursus komt aan de orde hoe paniek voorkomen kan worden en wat men moet doen. De cursus, die bestaat uit drie bij eenkomsten en bestemd is voor iedereen die thuis of op het werk met jonge kinderen te maken heeft, start op woensdag 4 maart om 19.30 uur. Voor meer informatie en aanmel den: 0900-9300 of cursussen@ vierstroomzorgring.nl. Onafhankelijk informatieblad. Verschijnt in Waddinxveen, Bos koop, Zevenhuizen-Moerkapelle, Oud Verlaat, Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht, Nesselande en Kruisweg, eenmaal per week op woensdag in een oplage van Postadres voor redactie en advertenties: Postbus 85 - 2760 AB Zevenhuizen Bezoekadres: Elgersma Media Noordelijke Dwarsweg 1a 2761 GA Zevenhuizen Tel. 0180-632289 Fax 0180-633503 E-mail redactie: redactie@hart-van-holland.nl E-mail advertenties: verkoop@hart-van-holland.nl Sluitingstermijn redactie: maandag 12.00 uur. Sluitingstermijn advertenties: maandag 14.00 uur. Kant-en-klaar advertentiemateriaal (indien gereserveerd): dinsdag 10.00 uur. Hart van Holland stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties en ingezonden mededelingen in deze krant. Zij behoudt zich het recht voor, zonder opgave van reden, advertenties voor publicatie in het Hart van Holland te weigeren. Voor klachten over de bezorging in Zevenhuizen, Moerkapelle, Oud Verlaat en Nesselande: Elgersma Media, telefoon 0180-632289. Overige klachten: donderdag tus sen 18.00 en 20.00 uur: telefoon 0172-217615. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Reeuwijk - IVN IJssel en Gouwe werkt op zaterdag 21 februari aan natuurbehoud in een geriefhout- bosje aan de Nieuwdorperweg in Reeuwijk. Geriefhoutbosjes zijn voor plant en dier belangrijke stuk jes natuur. Er zal gezaagd worden en met het gezaagde hout zal de oever worden hersteld. Vrijwilli gers zijn welkom en worden, voor zien van stevige schoenen, om 9.00 uur verwacht op de verzamelplaats aan de Nieuwdorperweg onder het viaduct van de A12. Voor meer informatie: www.ivn- ijsselengouwe.nl of 0182-531065. Boskoop - Inwoners van Boskoop kunnen sinds enige tijd hun idee- en over diverse onderwerpen kwijt op 'www.Boskoopactief. nl'. De komende drie maanden wordt op deze site het thema '55+' behandeld, ledereen kan meeschrijven en meedenken over het beleid op het gebied van 55+ en aangeven wat er goed en minder goed gaat op dit ge bied. Reacties kunnen gegeven worden op deelonderwerpen als 'Activiteiten en Voorzienin gen', 'Vervoer', 'Mantelzorg' en 'Gezondheidszorg'. Ook staan er prikkelende stellingen op de site waarop men kan reageren. Hier bij valt te denken aan uitspraken als: 'Er is genoeg te doen voor 55 plussers in Boskoop, maar zij maken daar geen gebruik van'; 'Ouderen moeten meer zelf hun best doen om onder de mensen te komen' en 'Er zijn voldoende vervoersvoorzieningen in Bos koop, maar er wordt geen ge bruik van gemaakt'. Met de opmerkingen en ideeën die op de site achtergelaten wor den gaat de Gemeente vervol gens aan de slag. Zo is de afgelo pen maanden het thema 'Jeugd' behandeld op de site. Er zijn door veel Boskopers goede idee- en geuit. De komende maanden zullen er bijeenkomsten georga niseerd worden, waaronder een Jeugddebat, waar gediscussieerd kan worden over de punten die zijn aangedragen. Voor meer informatie: 0172-219500 of boskoopactief@boskoop.nl.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 39