I "IK HEB VOORAL GENOTEN VAN HET CONTACT MET DE MENSEN" RIJNWOUDE TREKT STEKKER UIT FUSIE T BOSKOOP BOSKOOP COMMUNICEERT ACTIEVER MET INWONERS ZEVENSPRONG OP BEZOEK IN MOSKEE KL1UTERS SPETTEREN IN EIGEN SPROOKJE WAT BETEKENT CALVINISME IN 2009 p BOSKOOP fosfor Marijke Ameling neemt afscheid van de Johannes de Doperparochie lurgemeester Rijsdijk boos op 'oncollegiaal Rijnwoude KINDERBINGO T ZUIDEN INLOOPSPREEKUUR REUMA EN ARTROSE Hart van Holland: dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 pagina 41 loskoop - Pastor Marijke Ameling heeft op 8 februari afscheid genomen (an de Johannes de Doperparochie. Ze is zeven jaar actief geweest in loskoop en omgeving. "Ik vind het jammer dat ik nu al afscheid moet nemen. Ik ben 65 en moet volgens het reglement van de katholieke kerk floppen, maar als het aan mij lag ging ik nog even door", vertelt Ame ling. Poor Johanna van Waardenberq Het afscheid is volgens de pastor geweldig geweest. In de parochie was een groot aantal mensen sa mengekomen om afscheid te ne men. Een 80-tal vrijwilligers heeft jlsafscheidcadeau een scratch mu sical, genaamd Josef de Timmer man, in elkaar gezet. "Ik ben zo lereerd dat de mensen zoveel voor me gedaan hebben. De hele kerk «as omgebouwd voor de musical. Het was echt schitterend", zegt ze. 'ikdacht aan een afscheid met wat koffie en een handje, maar dit had lecht niet verwacht." Dog voor elkaar Ameling kijkt positief terug op Daar tijd in Boskoop. "Als kerk heb- ienwij oog voor elkaar in allerlei «■schillende omstandigheden. Bij ziekte, bij overlijden, maar ook bij vreugde. Het asielzoekergezin Bugwazesa is daar een goed voor beeld van. Gezamenlijk hebben wij er voor gezorgd dat het gezin niet terug hoefde naar het land van herkomst. Helaas is het ons niet gelukt om ze in Nederland te houden, maar ze wonen nu heel gelukkig in Frankrijk. Ik heb nog contact met familie Bugwazesa en het is heel fijn om te zien dat wij dat als kerk gezamenlijk voor elkaar gekregen hebben", vertelt pastor Ameling. Momenteel verblijft Ameling nog in het huis naast de kerk. "Ik ga te rug naar Rotterdam. Mijn kinderen en mijn kleinkinderen wonen al lemaal in Rotterdam. Nu ik ouder word wil ik liever dicht bij hun zijn", vertelt Ameling. In september ver trekt ze naar Rotterdam, maar ze vindt het moeilijk om te vertrek ken uit Boskoop. "De omgeving is hier geweldig, dat hebben ze niet in Rotterdam", zegt ze. Voorlopig gaat de pastor nog even niks doen. "In september ben ik wel van plan om wat vrijwilligers werk te gaan doen. Ik wil me na melijk verder inzetten voor de minderbedeelden in onze wereld. Tot die tijd moet ik hier het één en ander afronden", aldus Ameling. loskoop - De gemeente Rjjnwoude trekt zich terug uit de fusie Bos- ioop Rijnwoude. Via een persbericht heeft het college van Rijnwoude opdonderdag 12 februari laten weten geen toekomst te zien in een fu- iie met Boskoop. Burgemeester Coos Rijsdijk toonde zich onaangenaam ■verrast. De presentatie van de twee 'due diligencerapporten', die een finan cieel plaatje schildweren van bei de gemeenten staat gepland voor 18 februari in het gemeentehuis van Rijnwoude. Hoewel de fusie niet doorgaat, vindt de gemeente Boskoop dat de inwoners van Rijn woude en Boskoop wel recht heb ben op de uitkomsten van de on derzoeken. Wat betreft Boskoop gaat die bijeenkomst daarom dan ook door. De gemeente Boskoop wil voor lopig geen andere fusie plannen. "Uit onderzoek is gebleken dat Boskoop in orde en 'in control'is. Het enige zorgpunt is de bodem- kwaiteit, maar ook hier wordt aan gewerkt. We zijn tot de con clusie gekomen dat Boskoop het zelfstandig best aankan", aldus Rijsdijk. De Boskopers mogen zich tijdens de gemeenteraadsverkie zingen in maart 2010 opnieuw uit spreken over de toekomst van hun gemeente. Poor Johanna van Waardenberq 'We zijn nu vooral boos dat de terugtrekking via een persbericht kis bereikt heeft. Inhoudelijk ge ien vinden we de argumenten erg irematuur", aldus Rijsdijk. Drie «eken geleden hebben beiden ge- Seenten met elkaar afgesproken lat de besluitvorming over een eventuele fusie op 12 maart zou plaatsvinden. Aan de hand van de «uitaten van drie onderzoeken, werde meerwaarde van een fusie, louden de gemeenten afzonderlijk Wijken of er een toekomst zit in sen samensmelting. "Slechts één «ierzoek is compleet afgerond, "e vinden het met name jammer lat Rijnwoude zich niet houdt aan Ie afspraak om de resultaten van de drie onderzoeken af te wach ten. We hebben begrip voor het nee zeggen tegen een fusie, maar niet op deze manier," zegt Rijsdijk. Dat de bewoners van Rijnwoude niet enthousiast waren over een fusie is burgemeester Rijsdijk be kend. "De maatschappelijk weer stand is niet iets nieuws. In juni heeft Rijnwoude besloten om de meerwaarde onderzoeken uit te voeren en toen was al bekend dat de bewoners van Rijnwoude liever niet wilden fuseren. We hebben onze collega's geadviseerd om een bewonersenquête uit te voeren. Ook wij merkte dat de weerstand aan het groeien was in Rijnwoude, maar ook dit is van tafel geveegd", zegt Rijsdijk. Boskoop - De gemeente Boskoop heeft de afgelopen jaren veel gedaan aan de professionalisering van het communicatiebeleid. Kritische ge luiden van de bewoners uit Boskoop zijn aanleiding geweest voor een structuurverandering. De welbekende communicatieavonden zijn het resultaat van eerdere kritiek. Nu, vier jaar later, heeft de gemeente op nieuw naar de mening van haar inwoners gevraagd. Op donderdag 12 februari werd in de raad de huidige stand van zaken besproken. Door Johanna van Waardenberq In 2008 heeft vroeg de gemeente naar de mening van de bewoners over het huidige communicatiebe leid van Boskoop. Uit de verschil lende gesprekken en onderzoeken kwam duidelijk naar voren dat de bewoners meer behoefte hebben aan duidelijke communicatie over de geplande projecten. Het is voor hen belangrijk dat er vooraf meer gecommuniceerd wordt. Ook heb ben ze het gevoel dat de menin gen en adviezen van de bewoners op de informatieavonden niet se rieus genomen worden. Uit de en quêtes bleek dat de inwoners van Boskoop eerder betrokken willen worden bij de besluitvorming. "We moeten een methode ontwikkelen waarbij de bewoners meer betrok ken kunnen worden. We hebben al aardig wat veranderingen aange bracht, maar het kan nog beter", zegt hoofd communicatie Esther Dubbeling. In het communicatiebeleidsplan 2008-2010 wil de gemeente als hulpmiddel "De participatielad der" inzetten. Boskoop kan op verschillende manieren de burgers bij hun plannen betrekken. De lad der is verdeeld in vijf treden. De gemeente kan de burgers van te voren informeren, raadplegen of adviseren en er bestaat zelfs een mogelijkheid voor een co-produc tie en een optie om de burgers daadwerkelijk mee te laten beslis sen. Vooraf wordt bepaald wat er met de inbreng van de burgers wordt gedaan. De raad beslist bin nenkort hoe het definitieve com municatiebeleidsplan eruit komt zien. Boskoop - Bij catechese heeft op Jenaplanschool De Zevensprong het thema 'moslim' centraal ge staan. Aan de orde kwamen alle daagse dingen, hoe het is om veel familie te hebben in een vreemd land, of je woonkamer er anders uitziet omdat je een moslim bent. En natuurlijk ging het over gods dienst. De midden- en boven- bouwgroepen brachten een be zoek aan de moskee van Boskoop. De kinderen en groepsleiders zijn hartelijk ontvangen door de heer el.Ousrouti en hebben alles kun nen zien en vragen. Ook de imam kwam langs om vragen te beant woorden. I Boskoop - Bij buurtvereniging 't Zuiden wordt vrij dag 20 februari een kinderbingo gehouden. Aan lang 14.00 uur. De bingo wordt gehouden in het Ijeugdhuis aan de Julianastraat 50; de entree be- Kaagt 0,50 euro. Gouda/Regio - In het patiëntenservice op de Jozefloca- tie van het Groene Hart Ziekenhuis wordt 25 februari van 14.00 tot 15.30 uur een inloopmiddag gehouden voor mensen met artrose, reumatoide artritis of een van de vele andere soorten reuma.Voor meer informa tie: 0182-523980 of secretariaat.gouda@reumapv.nl Inkoop - Er was eens een school |>aar 75 kleuters een fantastische Tasical lieten zien. En die school pas de Rehobothschool waar op P'ensdag 11 februari in de aula, l'a een lange voorbereidingstijd |°l met knutselen, spelen en zin- len over 'sprookjes' én een win- P'sprookjestocht door de wijk, |s opvoering plaatsvond van de l'iisical 'Op zoek naar het juiste l'ïrookje'. Hierin trouwde prins P, na veel omzwervingen via al- ffc sprookjes, uiteindelijk met T'fises Sara en uiteraard leefden ll'nog lang en gelukkig'. De kleu- TWfen hadden er voor gezorgd per voor ieder kind een leuke rol "Ss op het toneel, in het koor dan ,e' 'n het orkest. Scène uit 'Op zoek naar het juiste sprookje'. Waddinxveen - In de Stek aan de Puttelaan vezorgt dr. Rinse H. Reeling Brouwer, Universitair hoofddocent dogmageschie denis en symboliek, op dinsdag 24 februari om 20.00 uur een lezing over de betekenis van het Calvinisme anno 2009. Het woord 'calvinisme ligt veel Nederlanders in de mond bestorven. In vroege re dagen verwees het naar een welbekend, geliefd of gehaat, dogmatisch stelsel, waarin consequenties be sloten lagen voor cultuur en samenleving. Tegenwoordig lijkt het eerder te duiden op een mentaliteit. Een houding die wordt gekenmerkt door ernst, soberheid en verant woordelijkheidsbesef, of, meer negatief geformuleerd, door fantasieloosheid, mo ralisme en hypocrisie. Vaak wordt het gebruikt in mis prijzende zin, soms ook wei met een vagelijk herwonnen trots. Dat in de term een ver wijzing ligt besloten naar de figuur van Johannes Calvijn, wiens 500e geboortedag zal vallen op 10 juli 2009, speelt in het algemeen maatschap pelijk debat vaak nauwelijks meer een rol. De leiding van de avond is in handen van wijkpredikant ds. Evert Westrik. De toegang is vrij. Zaal open om 19.45 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 41