CONCURRENTEN STEKEN KOPPEN BIJEEN VOOR SUCCES GREENPORT LITIE BERICHTEN SPONSORDINER LI0NSCLUB WADDINXVEEN BEREIDT ZICH VOOR OP RECESSIE ARMLASTIG C0ENEC00P COLLEGE 'KIJKT TEVEEL NAAR GEMEENTE' CARNAVAL OP VOLLE TOEREN REGIO KWAKVEEN FM LIVE BIJ CARNAVALSOPTOCHT SOCIALE VAARDIGHEIDS TRAINING VOOR KINDEREN EN JONGEREN pagina 44 Hart van Holland: dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 Boskoop - Het eerste exemplaar van het boek Greenport Boskoop is op woensdag 11 februari uit gereikt aan de burgemeester van Boskoop Coos Rijsdijk. In het plan- tariumgebouw in Hazerswoude- Dorp kregen alle aanwezigen on dernemers uit de Greenport een exemplaar "Ik hoop dat we el kaar weer snel ontmoeten om te kijken wat we door dit boekje be reikt hebben", aldus Rijsdijk. Door Johanna van Waardenberq Het boekje Greenport Boskoop is een zogenaamd netwerkboekje. Alle ondernemers uit het 'groene' gebied staan erin. Mede dankzij investeringen van het bedrijfsle ven in dit boekje tot stand geko men. Greenport Regio Boskoop bestaat uit de gemeente Boskoop, Waddinxveen, Reeuwijk en Rijn- woude. De bedoeling is dat het bedrijfsleven uit deze regio sterker en efficiënter met elkaar gaan sa menwerken om hun Greenpoort op de kaart te zetten. Momenteel is het Westland erg bekend, maar daar moet verande ring in komen. Uiteindelijk moet alle Greenports van Nederland sa- Peter Bontekoe van de Stichting Greenport regio BoskoopBurge meester Coos Rijsdijk van Boskoop, en wethouder Kees van Velzen van Rijnwoude kunnen naar hartelust netwerken. menwerken om op internationaal niveau de beste zijn. "De ondernemers van Greenport Boskoop moeten gezamenlijk grote partijen kunnen leveren. We hadden vroeger de gedachte dat dit meer voor het Westland is, maar door nauwe samenwerking Boskoop - Net zoals de naam van de gemeente Boskoop verandert in Kwakveen gaat R.O.B.-FM za terdag 21 februari 'Kwakveen FM'. De radiozender zal deze dag met een grote podiumwagen aan wezig zijn tijdens de carnavalsop tocht van carnavalsvereniging De Krooshappers. Voorafgaand aan de optocht vindt er een optreden plaats door een bekend artiest; wie dat is blijft nog een verras sing. De Carnavalsuitzending duurt van 12.00 tot 18.00 uur en is te beluisteren op 105.1 FM, 103.4 kabel en via de Livestream van R.O.B.-FM. Boskoop - Kinderen van de groe pen 7 en 8 van de basisschool én middelbare scholieren kunnen zich opgeven voor een sociale vaardigheidstraining, welke in maart van start zal gaan. Door middel van rollenspelen zal gedu rende tien weken op de woens dagmiddag gewerkt worden aan onder meer de mentale weer baarheid en het zelfvertrouwen. De groepen bestaan uit maximaal zes deelnemers. De trainingen duren anderhalf uur per keer. Voor meer informatie en aanmel den: 06-51143095. Verdachten aangehouden voor diefstal portemonnee Nieuwerkerk aan den IJssel - De politie heeft maandag 16 februari rond 16.50 uur bij het winkelcen trum Reigerhof een man en een vrouw van 35 en 31 jaar zonder bekende woon- of verblijfplaats aangehouden. Tegen de twee verdachten zijn verdenkingen dat zij zich rond dat tijdstip schuldig hebben gemaakt aan diefstal van een portemonnee van een vrouw uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Naar een derde verdachte wordt nog gezocht. In een winkel werd de vrouw af geleid door de vrouwelijke ver dachte, waarna een derde, nog niet aangehouden, verdachte een portemonnee uit haar tas stal. Die gaf de portemonnee over aan de aangehouden mannelijke ver dachte en ging er zelf vandoor. De twee ontdekten echter dat ze be trapt waren, ontdeden zich weer van de gestolen portemonnee en probeerden weg te komen. Een medewerker van de winkel en een klant voorkwamen dat in eerste instantie, maar even later lukte het de verdachten wel. Buiten lie pen ze echter recht in de armen van de gewaarschuwde politie. De verdachten zijn voor het on derzoek ingesloten. Waddinxveen - Lionsclub Waddinx veen Tsuytende houdt dinsdag 10 maart om 20.00 uur een sponsordi ner in restaurant Bibelot aan de Li- maweg 54, waar leden van de club mee zullen helpen in de keuken en bij de bediening. De opbrengst van deze avond is bestemd voor het maken van uitstapjes door be woners met een verstandelijke be perking van Stichting Ipse De Brug gen en voor de Stichting Gered Gereedschap. Voor dit laatste doel wordt op de avond van het diner (oud) gereedschap ingezameld. De toegang bedraagt 65,- euro per persoon. Aanmelden kan via wad- dinxveen.tsuytende@lions.nl. Het verschuldigde bedrag kan, vóór 1 maart, worden overgemaakt op 38.68.62.788 ten name van Lions club Waddinxveen Tsuytende on der vermelding van 'sponsordiner 2009'. Waddinxveen - Een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeen ten (VNG) over de recessie zorgde in de commissie Bestuur en Middelen voor een enigszins ongeruste Ton van Doorn (PCW). "Ik heb net het idee alsof ik een bijsluiter van medicijnen zit te lezen." Wethouder Dirk Lont gaf echter aan dat de gemeente zich niet moet laten afleiden. Door Niels Raas In de brief schetst de VNG bepaald geen rooskleurig beeld. Bouwacti viteit zal afnemen en her en der in het land komen projecten onder druk te staan. Ook verenigingen en stichtingen krijgen het moei lijker doordat subsidieverstrek kers als het VSB-fonds en het Prins Bernhardfonds hun vermogen hebben zien verdampen. Door de toenemende werkloosheid zullen naar verwachting meer mensen een beroep gaan doen op de bij stand en andere voorzieningen. Van Doorn: "Gezien de financi ële situatie van Waddinxveen is dit een zeer ellendige brief." Van Doorn vroeg zich af of er nu in gegrepen moet worden of dat de gemeente beter kan wachten tot de behandeling van de kadernota. Van Doorn herinnerde de wethou der en de commissieleden er nog maar eens aan dat premier Balke nende recent sprak over onortho doxe maatregelen om de crisis te bestrijden. Wethouder Lont noemde de brief van de VNG net een gereedschaps kist met aanwijzingen. "De brief zegt vooral: ga door met wat je hebt besloten." Lont gaf aan dat voorafgaand aan de behandeling van de kadernota in de tweede helft van maart een bijeenkomst georganiseerd zal worden voor de raad, de commissie en externen. Tijdens deze bijeenkomst zal ge sproken worden over de recessie. Lont gaf aan dat er reeds lange tijd een conferentie over de ver mogenspositie van Waddinxveen gepland staat en dat ook tijdens deze conferentie rekening zal wor den gehouden met de recessie. Waddinxveen - De meerjarenbegroting van het Coenecoop College 2009-2013 stemde alle leden van de commissie Samenleving diep droe vig. De gemeente geeft aan dat het voortbestaan van het CCC hoge prio riteit heeft. De provincie heeft inmiddels de helpende hand geboden. kunnen ook wij dit bereiken", zegt bedrijfsmotivator John Boom. "Het aantal ondernemers in het gebied wordt steeds kleiner, maar de be drijven worden wel steeds groter. Het wordt tijd om meer trots uit te stralen te vechten voor onze plek", aldus Boom. Door Niels Raas In de begroting worden als oorza ken voor de slechte financiële situ atie genoemd: het wijzigen van de financiering, het afnemende leer lingen aantal, hoge personeelskos ten door vergrijzing en een afna me van subsidies van het ministerie van Onderwijs. Tevens vormen ver ouderde gebouwen een grote kos tenpost. Wat betreft dit punt is met name de locatie Boskoop een bron van zorg. De jaren 2009 en 2010 zullen nog enorme financiële tekorten vertonen. Pas na 2010 zal er een kentering plaatsvinden. Jeanette Nieboer (PCW) gaf aan dat de directie van het Coenecoop College te veel kijkt naar de ge meente. "Is de directie dan niet be kend met de financiële situatie van Waddinxveen?" Nieboer gaf aan dat de problemen kennelijk bij de huisvesting- en personele kosten liggen. Vooral de locatie Boskoop weegt financieel zwaar. Nieboer: "Dit terwijl Boskoop maar een ge ringe financiële bijdrage levert van 23.000 euro. Waddinxveen draag 256.000 euro bij." Het financiële gat zal door de ge meente moeten worden opgevuld. Volgens Hans van Stel (PvdA) moet er snel actie worden ondernomen: "Hoe langer de gemeente wacht, hoe meer het Coenecoop gaat anticiperen op de bijdrage van de gemeente." Willem de Boer (CDA) wil vooral af van de gemeenschap pelijke regeling (WGR) waar het Coenecoop uit bestaat en de ge meente deel van uitmaakt. Volgens wethouder Dorenda Gerts is er nog geen definitief plan van aanpak. Er is nu een onderzoeks opdracht geformuleerd. VVD- Raadslid Robert Visscher gaf in hoedanigheid als lid van het be stuur van het Coenecoop eveneens toelichting. Volgens Visscher is er nu een voorlopig plan van aanpak. Op dit moment wordt er nader on derzoek uitgevoerd. Eind mei zijn de resultaten bekend. Op basis daarvan zal er een definitief plan van aanpak worden opgesteld. Wethouder Gerts voor de zomer vakantie de zaken op orde heb ben. De gemeente moet volgens de WGR het Coenecoop helpen. Het plan van aanpak gaat uitzoe ken hoe de gemeente dat het best kan doen. Volgens Gerts zijn er zeer constructieve gesprekken met de provincie gevoerd. De provincie erkent het belang van het Coene coop en zal daarom het volledige onderzoek betalen. Het wel of niet handhaven van de WGR zal ook bij het plan van aanpak een onder werp van discussie worden. Kwakveen/Boskoop - Na een bezoek aan het zorgcentrum aan de Boe zemlaan, waar carnaval gevierd wordt met de oudere bewoners en waar de sleutel van de stad door burgemeester Rijsdijk aan Prins Truffel wordt overgedragen, vangt vrijdagavond om 21.00 uur het bal masqué aan in de Rozenburcht. Opgetreden zal worden door de band Roofgarden en er zijn prijzen voor degenen die het leukst verkleed zijn. Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij Primera aan de Koninginneweg. Het grote hoogtepunt van het car naval 2009 moet de optocht op za terdagmiddag worden. De bonte stoet gaat van start op het voor malige veilingterrein aan de Mid- delburgseweg, waarna de optocht zich via het Reijerskoop, over de brug naar de Zijde, begeeft voor de eerste passage van het dorps centrum (ca. 14.00 uur). De route vervolgt over een stukje Voorof- scheweg, de Reinette (nieuwe weg) en de Koninginneweg, om de Zijde over te steken. Na deze tweede passage van het oude dorp voert de optocht via de B.C. straat en het Torenpad weer naar de Zijde, om voor de derde keer het dorps centrum te passeren. Over de brug rijden de karren naar de Overslag, waar de optocht wordt ontbon den. Het publiek kan, middels een formulier, een stem uitbrengen op de mooiste of leukste creatie. Aan de hand hiervan wordt de pu blieksprijs uitgereikt. Boerenbal, Clownsbal en 55-plus bal Voor zaterdagavond staat het Boe renbal op het programma; kaarten hiervoor zijn uitverkocht. Ook voor het Clownsbal op zondagavond zijn geen kaarten meer voorhan den. Op maandagmiddag om 14.00 uur vindt het 55-plus bal plaats. s Diezelfde avond zal het carnavals weekend door leden van de Kroos happers afgesloten worden met het 'Tot de bojum' feest. De optocht trekt altijd veel toeschouwers. (Archieffoto van Peter Groenendijk.)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 44