Ze ve n h u i ze n - M oe r oooa Kortom we zoeken JOU om met ons mee te doen! Gemeente ONTWERPBESTEMMINGSPLAN- NEN ZUIDPLASPOLDER GEREED DE FINALE VAN DE MIDDEN HOLLAND CUP IN LEIMUIDEN RUIMTELIJKE ORDENING ZAALVOETBALTOERNOOI ZEVENHUIZEN BEKENDMAKING AANPASSING MANDAATBESLUITEN 2009 C1000 Wals presenteert Powered by Unox Kijk ook eens op: www.zevenhiiizpnknnct nl afctfiVri Door een technisch mankement kon de schaatsbaan afgelopen vrijdag niet doorgaan. Deze staat er nu wel, op donderdag 19 februari van 10.00 uur tot 16.00 uur. Kom allemaal GRATIS schaatsen op de Unox schaatsbaan*. Winterse pret inclusief schaatsen uitleenservice. C1000 WALS Dorpsstraat 129 Zevenhuizen Aanvragen bouwvergunning: Bouwvergunningen: "geschikt voor kids tot 15 jaar ipl TEAM ZEPARO pagina 8 Hart van Holland Dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 Postbus 30, 2760 AA Zevenhuizen, telefoon 0180-637777 e-maii: g De ontwerpbestemmingsplannen voor de deelgebieden Zuidpias Noord (alleen het deel van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle), Zuidpias West en Het Nieuwe Midden zijn gereed en liggen ter inzage op het gemeentehuis. Op de bladzijden 4,5,6 en 7 leest u meer over deze en andere deelgebieden in de Zuidplaspolder. Ook nodigen wij u uit voor de diverse informatieavonden over de deelgebieden, zodat u op de hoogte bent van wat er in uw omgeving gaat gebeuren. Alle bestemmingsplan nen kunt u vinden op www.zevenhuizen-moerkaplle.nl: actueel-zuidplas W WW.ZEVENHUIZEiN-MOFR k- a per r- n WEEK 8 De finale van de Midden-Holland Cup wordt georganiseerd door de jongerenwerkers van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland. Op donderdag 19 februari strijden de beste teams uit Bodegraven, Driebruggen, Boskoop, Waddinxveen, Zevenhuizen, Reeuwijk, Kaag en Braassem en Nieuwkoop om de Midden Holland Cup 2009. Dit jaar wordt het toernooi georganiseerd in sporthal 't Spant in Leimuiden. Vanaf 9.15 uur is de zaal open. Het toernooi duurt van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur. Ook vanuit Zevenhuizen zijn er twee teams die deelnemen aan het toernooi. Voor de leeftijdscategorie 12 t/m 14 jaar strijdt het team o.l.v. Jouad Ouarous en 15 t/m 18 jaar o.l.v. Stephan v.d. Meer. Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland organiseert op vrijdag 20 februari samen met een aantal jongeren uit Zevenhuizen een zaalvoetbaltoernooi in Swanla. Dit toernooi is bestemd voor jongeren van 13 t/m 18 jaar. Iedereen die hier aan deel wil nemen kan zich vanaf 13.45 uur persoonlijk of als team aanmelden. Om 14.00 uur start het toernooi. Om 16.30 uur wordt het toernooi afgesloten. Openbare welstandsvergadering Dinsdagmiddag 24 februari 2009 om 15.45 uur in het gemeentehuis te Zevenhuizen. Openbare vergadering regionale welstands commissie Gouwestreek en Krimpenerwaard Dinsdagmiddag 3 maart 2009 in het gemeentehuis van Moordrecht, Westeinde 1 te Moordrecht tussen 15.00-17.00 uur. Het college van de gemeente Zevenhuizen- Moerkapelle maakt bekend dat het op 10 februari 2009 het eerder bij besluit van 13 januari 2009 vastgestelde mandaatbe sluit 2009 gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen gelden voor de mandatering van bevoegdheden aan de hoofden van de afdelin gen Sociale Zaken en Openbare Werken en hebben voornamelijk betrekking op reeds plaatsgehad hebbende gewijzigde regelge ving met betrekking tot Sociale Zaken. Deze besluiten treden in werking op 1 maart 2009 en liggen voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis. Iedereen kan op zijn verzoek een afschrift krijgen van de betreffende besluiten. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze man daatbesluiten bezwaar maken bij het college van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle, Postbus 30,2760 AA Zevenhuizen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag, gelegen na de datum van deze publicatie. Zevenhuizen, 10 februari 2009. In de periode van 5/02/2009 t/m 12/02/2009 zijn de volgende aanvra gen om vergunningen binnengekomen: Hoedenmaker25,2761LWZevenhuizen, plaatsen dakkapel (BL/2008/0009) Middelweg32,2751 GK Moerkapelle plaatsen hekwerk rond mestbassin (BR/2009/0004) Wollefoppenweg 95b, 2761 DKZevenhuizen, vergroten schuur en hobbykas (BL/2009/0009) Dorpsstraat24,2751AZ Moerkapelle, plaatsen 2 erkers voorge vel dakverdieping (BR/2009/0005) Julianaweg49,2752 BD Moerkapelle, oprichten woning (B2/2009/0005) Het bekendmaken van deze aanvragen is ter informatie. U kunt pas een bezwaarschrift indienen als een vergunning is verleend of als een vrijstellingsprocedure wordt gevolgd. Voor de volgende plannen is vergunning verleend Verzonden: 11/02/2009: Van Hasseltweg26,2751 GH Moerkapelle, oprichten ketelhuis WOT en CO tank(B2/2009/0001); Zuidelijke Dwarsweg 17,2761JNZevenhuizen, vernieuwen bedrijfsruimte (BR/2008/0056) Bezwaar vergunningen/ontheffingen Tegen (alleen) de afgegeven/verleende vergunningen kunt u op grond van het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar aantekenen indien u direct belang heeft bij de gevolgen van de verleende vergunning. De bezwaartermijn bedraagt zes weken na toezending uitreiking van het desbetreffende besluit aan de aanvrager. Is een bezwaarschrift ingediend, dan kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te 'sOravenhage, Postbus 20302,2500 EH Den Haag. Alarm Alarm Politie Brandweer 0900-8844 0172-550550 Bezoek Gemeentehuis Dorpsstraat 89 - Iedere werkdag van 8.30-12.00 uur Publiekszaken is ook elke dinsdagmiddag geopend van 14.00-18.00 uur en iedere eerste woensdag van de maand van 17.00 tot 19.30 uur Redactie gemeentepagina Telefoon 0180-637747 Raadpleeg uw gemeentegids voor overige informatie Zevenhuizen on ICE! WANTED Team Zeparo doel dit jaar voor de vijfde keer mee aan de R0PARUN. Vanwege dit lustrum doen we deze keer met twee teams mee aan de run en willen we zoveel mogelijk geld inzamelen. Als groep zijn we ook al volop in training voor het loopevenement. Dit loopevenement is niet alleen voor lopers want zonder de ondersteuning van chauf feurs, fietsers, catering, masseurs en manusjes van alles komen de lopers niet ver. In de voorbereiding kunnen beide teams nog hulp gebruiken, ook zijn er nog enkele open plekken. Ben je een loper, chauffeur, wil je dingen regelen dan ben je bij ons op je plek Om een indruk te krijgen von onze sportieve prestaties en het doel waor we het allemaal voor doen, kijk dan eens op www.teomzeparo.nl of www.roparun.nl Enthousiast? Neem dan contact op met: Aofke Hoogma (teamcaptain), 079 - 5933037 of AafkeHoogmo@casema.nl Lenie van 't Wout, 079 -5936142 of wout0480@planet.nl John Heijkoop, jheijkoop@plonet.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 8