75.000 2e Pinksterdag KEUZE KUNSTENAAR HACHMANG KRIJGT STAARTJE GEEN HEKSENJACHT OP CARAVANSTALLINGEN msssmmsm NEELEMAN NEFIT-DEALER CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Het grootste lentevoordeel plukje thuis! Zandstorm op de Bierhoogtweg Proeven aan het paradijs Zestien finales bij Be Fair UW DROOMHUIS! -- - Ideeën voor een leefbaar platteland - Professionals, bewoners en studenten - www.zuid-holland.nl/zuidhollandprijs P'ZuidHolland Intratuin Pijnacker en Zoetermeer van 10.00 tot 17.00 uur Tempus Zie pagina 3 Zie pagina 13 Zie pagina 38 Bospolderstraat 30 te Nieuwerkerk aan den IJssel Vraagprijs 229.000,- k.k |woninq-&b< 33e jaargang nummer 1336 27 mei 2009 Zit ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT Pijnacker Rijskade la. Donderdag en vrijdag koopavond. Zoetermeer Voorweg 192. Donderdag en vrijdag koopavond. www.intratuin.nl intratuin bel: 0180-631206 Zevenhuizen b roek onze showroom op afspraak. Door Elias van der Plicht Zevenhuizen - De keuze voor Jos Hachmang als kunstenaar van het kunstwerk dat de inwoners na de fusie met Moordrecht en Nieu werkerk een herinnering moet geven aan de gemeente Zeven- huizen-Moerkapelle krijgt een staartje. Reden is de mededeling die wethouder Helsloot vorige week deed. Hachmang woont in dezelfde straat als Helsloot. Voor diverse raadsleden was dit op 21 april aan leiding om tijdens een raadsverga dering kritische vragen te stellen over de keuze voor Hachmang. In de commissievergadering van vo rige week kwam Helsloot terug op de gang van zaken. Hij verklaarde dat hij de vraag of er meerdere kandidaten voor het kunstwerk waren voorgedragen niet goed had beantwoord. In de raadsver gadering had hij hier bevestigend op gereageerd, maar nu nuan ceerde Helsloot deze uitspraak. Hij wilde zich verduidelijken en deelde mede dat hij ais voorzit ter van de commissie die de kun stenaar moest kiezen Hachmang Jos Hangmang in zijn atelier Nieuwerkerk aan den IJssel - "De gemeente is absoluut niet van plan om een heksenjacht op de caravanstallingen te beginnen. We zul len met de eigenaren van de stallingen om de tafel gaan zitten om tot een oplossing proberen te komen." Dit antwoordde wethouder Jan Slagt tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting van dinsdag 19 april, op de vraag hoe de gemeente om zal gaan met de stallingen die nu een gedoogvergunning heb ben. Deze vergunning loopt 1 januari 2010 af en om niet opnieuw een eindeloze discussie met de provincie en het ministerie van VROM te moeten voeren, heeft men besloten om deze niet te verlengen. Door Marlonneke Willemsen Tijdens de vergadering maakten de heren Paul en Mulder, gebruik van de mogelijkheid om in te spreken en zij gaven aan graag met de gemeente de willen kijken naar een goede oplossing. Paul: "Ik ben niet tegen nieuwe ontwikkelingen in het gebied, maar voor het uiteindelijk zo ver is ga ik graag in overleg om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen." Mulder heeft al eerder aangegeven op het nieuw te realiseren bedrijventerrein een nieuw bedrijf voor caravanstalling te willen beginnen. Onder andere naar aanleidingen van het verhaal van deze twee insprekers gaven alle partijen aan dat er zorgvuldig met de situatie omgegaan dient te worden. Zo vond Gerth Westmaas (ChristenUnie/SGP) dat er op zich niets mis was met het plan, maar dat een logische volgorde ontbreekt. "De vergunningen lopen af, maar er zijn nog geen alternatieven, omdat het bedrijventerrein op deze locatie nog niet ontwikkeld wordt. Pas als de alternatieven geregeld zijn, kunnen we het gedoogbeleid afschaffen." De commissieleden juichten het plan van Mulder toe. Wethouder Jan Slagt: We zijn niet van plan om r u vanaf januari een heksenjacht te beginnen. We willen met de mensen om de tafel gaan zitten om tot een andere oplossing te komen. We willen met de datum van 1 januari duidelijk maken dat er sprake is van een eindige situatie waar geen rechten aan kunnen worden ontleend, maar we zullen wel zorgen voor een oplossing voor de betrokkenen." Ook Slagt wil nadenken over het plan van Mulder. had aangedragen. Om het pro ces zuiver te houden had hij zich vervolgens niet verder bemoeid met de keuze voor de kunstenaar. Daardoor kon hij op 21 april de vraag of er meerdere kandidaten waren niet goed beantwoorden. Helsloot: "Gedurende het proces is sprake geweest van één tweede partij, een kunstenaarscollectief. Doordat er met Hachmang een match was, is niet doorgegaan met de tweede partij. Doordat ik me verder niet met de procedure heb bemoeid, kon ik de vraag niet goed beantwoorden." Deze opmerking viel rauw op het dak van een aantal commissiele den. Er werd een schorsing aange vraagd waarna Claes Oosterhoff (Gemeentebelangen) beargumen teerde dat Helsloots mededeling niet thuishoorde in een commis sievergadering. De commissiele den gingen akkoord dat van dit onderwerp een agendapunt moet worden gemaakt tijdens de eerst volgende raadsvergadering op 16 juni. Eneco installatiebedrijven J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 1