Overal en altijd: www.hartvanholland-qn.line.nl 50 km/u gehandhaafd op BK-weg Problemen eikenprocessierups voorbij m IT-DEALER NEELEMAN HvdVoone CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. editie: zuidpias 3 3 e jaargang nummer 1395 14 ju 2 0 10 Vierdaagse komt eraan Ook Vijverzieht rode zone Moordrecht Sportief op de fiets Recreatief karren Zwarte band examens UW DROOMHUIS! Snippendaal 13 te Nieuwerkerk aan den IJssel Geen Nightmare door noodweer Prullenbak en paaltjes geramd Circus Althoff in Nesselande =s H ART VAN HOLLAND Pagina 3 Pagina 15 Pagina 17 Pagina 19 Zevenhuizen - Het college van burge meester en wethouders wil het snel heidsregime van 50 km/u behouden op de Burgemeester Klinkhamerweg. De belangrijkste reden om geen 30 km/u in te stellen, zoals de bewoners graag willen, is dat er geen afdoende snelheidsremmende maatregelen kunnen worden getroffen 'om de weg goed te laten functioneren voor alle gebruikers', zo is te lezen aan een door de gemeente verstuurde brief. Door Marianne Vermaat Bewoners en ondernemers konden vorige maand middels een reactie formulier hun voorkeur aangeven. Ook was er een informatieavond. Omwonenden trokken toen al ten strijde en gaven te kennen dat deze discussie wat hen betreft al gevoerd was en een 30 kilometer-zone moest worden ingesteld. Drempels De gemeente heeft in totaal 88 reactieformulieren ontvangen: 54 mensen blijken voor 30 km/u, 29 voor 50 km/u en vijf hebben geen voorkeur. Hoewel een meerderheid voor de 30 km/u is, kiest het col lege de andere variant. Dit omdat de bewoners aangeven geen snel heidsremmende maatregelen, zoals drempels, te willen vanwege over last, trillingen en geluid. Een deel van de woningen aan de BK-weg is niet geheid. Agrariërs uit de omgeving gaven ook de voorkeur aan 30 km/u, maar willen ook geen maatregelen er bij, vanwege de breedte van hun voertuigen. Dat in combinatie met het feit dat de weg een belangrijke HBBB Bewoners BK-weg blijven pleiten voor dertig. route is voor hulpdiensten en een busroute is, heeft het college doen besluiten de maximumsnelheid te houden zoals die nu is. Egbert Scholten van de bewoners commissie BK-weg heeft direct na dit nieuws een brief uit doen gaan naar omwonenden. "Daarin staat dat ik niet akkoord ben met 50 km/u en we de komende tijd poli tieke partijen gaan benaderen om te kijken of zij toch iets voor ons kun nen betekenen. Want de raadsleden moeten hier nog een besluit over nemen in september. Het zou mooi zijn als ze dit besluit van het college zouden heroverwegen." Ontsluiting Een woordvoerster van de gemeente meldt dat met een 50 km/u-regime meer mogelijkheden zijn. "We gaan de weg dusdanig inrichten dat ei genlijk wordt uitgelokt om langza mer te rijden. Daarbij is de BK-weg een zogenaamde gebiedsontslui- tingsweg, omdat niet alleen bewo ners van de BK-weg er overheen rijden, maar ónder andere ook men sen uit Swanla en recreanten maken gebruik van de weg." Om de snelheid er toch uit proberen te halen, denkt de gemeente, aan bijvoorbeeld het weglaten van de Nieuwerkerk aan den IJssel - Bezoekers van het recreatiegebied Hitland en de bijbehorende golfbaan zijn weer verlost van de eikenprocessierups. Het gebied had al enkele tijd last van het beestje, dat door het verspreiden van brandharen irritatie voor mens en dier kan veroorzaken. Door Marlonneke Willemsen Het recreatieschap Hitland scha kelde vorige week donderdag een gespecialiseerd bedrijf uit Brabant 'n. dat met behulp van grote zuigers be rupsen heeft weggehaald. Aangezien Hitland een natuurge- M 80-631206 Zevenhuizen bied is, moest er zorgvuldig worden omgegaan met de bestrijding van dit insect. Daarom is gekozen om te rupsen weg te laten zuigen. Vol gens Jolanda, van Golfbaan Hitland, is deze methode onschadelijk voor mensen en andere dieren. "De zak jes en de rupsen zijn weggezogen met een soort grote stofzuiger. Ze worden in een vat gestopt en ver volgens verbrand." Volgens Jolanda had het gebied al langer te kampen met de rups, maar zijn de proble men voor deze zomer voorbij. "De ontwikkeling van de rupsen is een proces dat langere tijd duurt. Het is niet zo dat ze er opeens zitten. Op de golfbaan hebben we geluk- middenbelijning. "Visueel wordt het dan smal. Daarbij hebben we advies ingewonnen bij overige instanties, zoals politie, brandweer, onderne mers en Connexxion, en zij pleiten allen voor 50 km/u. Alleen de Fiet sersbond niet." De komende twee maanden zal het ontwerp verder worden uitgewerkt. De gemeente geeft aan daarbij zo veel mogelijk rekening te willen houden met de wensen van de di rect omwonenden. Eind september wordt het voorlopige ontwerp be sproken met betrokkenen. kig geen problemen gehad, maar we hebben de mensen ook op tijd gewaarschuwd. Nu de rupsen weg gehaald zijn, komen ze deze zomer niet meer terug. De rupsentijd is nu voorbij. Volgend jaar zullen we pre ventieve maatregelen nemen, om te zorgen dat de rupsen dan helemaal weg blijven." ZIE ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT De rups zorgt voor irritatie bij mens en dier. Pagina 23 Heerlijke eengezinswoning aan het water en park! Vraagp 0180-3 www.vd| ^Bwomnq-&bedr i|hmaki?loardi| Nieuwerkerk aan den IJssel - Het scenario voor een avondje flink griezelen leek aanwezig: donkere wolken pakten zich samen op za terdagavond 10 juli. Toch besloot de stichting Voor en Door Jonge ren, Nightmare on Hitland niet door te laten gaan. Organisatoren Melissa van Gelderen en Martijn Thomas konden de veiligheid voor de deelnemers niet garanderen en besloten de griezelactiviteit af te gelasten. Voor meer informatie: melissavangelderen@gmail.com/ 06-10798851. Zevenhuizen - De politie heeft vorige week een 46-jarige man uit Zevenhuizen aangehouden. De man was op de Eendrachtsdijk tegen een afvalbak aangereden en vervolgens doorgereden rich ting de Wethouder Kreftlaan. On derweg raakte hij nog een aan tal betonnen paaltjes. De politie hield de man nabij zijn woning aan voor het verlaten van plaats ongeval. Op het politiebureau blies de man 795 ug/l, terwijl een maximum van 220 ug/l is toege staan. De politie maakt proces verbaal op tegen de man. Circus Althof heeft haar tenten opgeslagen aan de Kretalaan. De première is op zaterdag 17 juli om 20.00 uur. Daarna zijn er voorstellingen op zondag 18 juli om 14.00 uur, woensdag 21, don derdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 juli om 15.00 en 20.00 uur en op zondag 25 juli om 14.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van 11.00 tot 20.00 uur. Voor meer informatie en reser veren: 06-27333180 of www. circusalthoff

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2010 | | pagina 1