Website Centrum voor Jeugd en Gezin gelanceerd uur NEFIT-DEALER 'Kats toont lef en leiderschap' CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. RIOOL VERSTOPT? SERVtCt Gewoon even bellen!!! editie: zuidpias 3 3 e jaargang Pekelwater tegen gladheid Bedrijven blijven op zelling nummer 1422 Burgemeester burgert in Barbaro maakt furore januari 2011 I Groot onderhoud Ambonwijk Pagina 24 p UW DROOMHUIS! Goudmos 124 te Nieuwerkerk aan den IJssel 0180-332222 Kindershow Elly en Rikkert reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen bel: 0180-631206 Zevenhuizen OVERAL EN ALTIJD WWW.HARTVANHOLLAND-ONLINE.NL Oecumenische viering Pagina 9 Pagina 11 HOLLAND Pagina 13 Pagina 15 Keurig afgewerkte benedenwoning met tuin op het zuidwesten! www.vdpanne.nl Zevenhuizen - Elly en Rikkert komen zaterdag 22 januari naar de Hervormde Kerk waar zij om 15.30 uur hun show 'Een gat in de lucht!' opvoeren. De show is bedoeld voor kinderen van vier jaar en ouder die tijdens de show mee kunnen zingen en dansen. Deur open om 15.00 uur. De toe gang bedraagt 7,- euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via evangelisa tieplatform hotmail.com.Aan de deur betaalt men 7,50 euro. Voor meer informatie: www.evangelisatie-events.nl of www.ellyenrikkert.nl. Jan Verbeek en Tijmen verrichten de officiële lancering van de website. Week VDEI gebed Moerkapelle - Een geboortekaartje, beschuit met muisjes en ballonnen nam wethouder Jan Verbeek mee naar peuterspeelzaal het Hobbelpaard. Hij ver richtte daar woensdag 12 januari, samen met peuter Tijmen, de officiële handeling waarmee de geboorte van de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin een feit was. Door Marianne Fortuin Verbeek: "Ik heb ballonnen bij me en een geboortekaartje. Er komt geen echte baby, maar we hebben nu in de gemeente Zuidpias het Centrum voor Jeugd en Gezin. Als u vragen heeft over kleine of grote kinderen, over opgroeien en opvoeden, dan t Rioolservice R VAN ADRICMEM MOORDRECHT 0182 3 75823 06-53373931 I www.rioolservice-pvanadrichem, 31 v em.nl kunt u vanachter uw computer alle informatie vinden." Verbeek en Tij men openden de klep van een lap top, waardoor de website zichtbaar werd. (www.cjgzuidplas.nl) Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een initiatief van de Rijks overheid en bestaat in Zuidpias uit de volgende kernpartners: de sector Publieke Zorg voor Jeugd van de GGD Hollands Midden, Kwadraad, het Opvoedbureau Midden Holland, Bureau Jeugdzorg, MEE Midden Holland, GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen, STEK Jeugdhulp en Jeugdwerk Zuidpias. Zorgregisseur en coördinator van CJG Zuidpias Marte Souwer: "Er komen inlooppunten met profes sionals. Daar kan men terecht met kleine en grote vragen over op voeden en opgroeien varr kinderen van nul tot 23 jaar. In de Reho- bothschool in Moerkapelle en in De Kraal in Moordrecht komt een inlooppunt; de andere locaties zijn nog niet bekend. Er zijn geen wachtlijsten en het is de bedoeling dat het laagdrempelig is. We wil len investeren in een gezamenlijke aanpak en gezamenlijk aanbod; een bundeling van krachten en expertise. We willen verbindingen gaan leggen met het onderwijs en kerkelijke instanties, en op inhoud afspraken maken. Uiteraard zul len we mensen doorverwijzen als dat noodzakelijk is. Front en back office komen in Nieuwerkerk. Het front office zal zich vooral bezig houden met preventie via het aan bieden van landelijke, regionale en lokale informatie, via deze web site, telefonisch of mondeling. Het back office is voor de zogenaamde 'multi problem gezinnen'. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het goed afstemmen van de zorg en de com municatie tussen hulpverleners onderling. We hebben daartoe een eigen werkwijze ontwikkeld, een gezinsplan. Ons motto is: praat met de mensen in plaats van over hen." Jongeren kunnen terecht bij het CJG jongeren inlooppunt in jonge rencentrum 't Blok in Nieuwerkerk aan den IJssel of op www.jinky.nl. Zuidpias - Mogens Domela van Nieuwenhuis Nijegaard (PvdA) prees tijdens de commissie bestuur, fi nanciën en beheer op woensdag 12 januari het beleid rond nieuw jaar van de buj-germeester. "Kats is een enthousiaste iniatiefnemer. Hij toont lef en leiderschap." Ook André Muller (SP) stak Kats een hart onder de riem. "De burgemeester heeft de burgers vrijheid gegeven, dat was een goede keus. Mijn grootste com plimenten gaan dan ook uit naar de inwoners van de gemeente." Zevenhuizen - 'Trouw en toege wijd' is het thema van de 'Week van gebed voor de eenheid', wel ke op zondag 23 januari om 10.00 uur wordt afgesloten met de, in middels traditionele, oecumeni sche dienst. Deze vindt plaats in de Hervormde Dorpskerk aan de Dorpsstraat 170. Voorganger is diaken FJ. Vrijburg en muzikale medewerking wordt verleend door het oecumenisch koor. ledereen is welkom. Nieuwerkerk aan den IJssel - In de week van het gebed voor de een heid van de christenen, dit jaar van zondag 16 tot en met zondag 23 januari, wordt er al meer dan 100 jaar wereldwijd gebeden voor de eenheid van christenen. De werkgroep Avondgebeden, met leden uit zowel de katholieke St. Josephparochie als de Protes tante Gemeente in Nieuwerkerk heeft een avondgebed voorbe reid. Deze vesper, met als thema 'Trouw en toegewijd', vindt van avond, woensdag 19 januari, om 19.30 uur plaats in de Josephkerk aan de Kerklaan 20. Muzikale me dewerking wordt verleend door de cantorij van het Ontmoetings centrum. ledereen is welkom.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 1