Ht 3 Burgemeester struint stembureaus af Uitkering Gemeentefonds valt mee Witgoed specialist NEFIT-DEALER Zuidpias NEELEMAN CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. RIOOL VERSTOPT? UUR SERVICE Gewoon even bellen!!! s Uitnodiging Vrijwilligersmarkt met o.a. uitreiking Vrijwilligersprijs 2011 editie: zuidpias 3 3 e jaargang Hooge Veenen gaat voor veilig ondernemen Kortlever de Mount Everest op Kom in de Kas in aantocht nummer 1429 Frits Rijneveld stopt met kosteren maart 2011 Griezelen in de bieb Pagina reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen MOS EN SPETTER bel: 0180-631206 Zevenhuizen gemeente UW DROOMHUIS! 0180-332222 °VERAL EN ALTIJD Kunst en Kitsch Verkoop voormalig raadhuis www.hartvanholland-online.nl s.HART VAN HOLLAND Zuidpias - "Kijk, dat is de burge meester." Een dame bij het stembu reau in De Meander wijst naar Gert- Jan Kats, die woensdag 2 maart een rondje langs de stembureaus maakte in de gemeente Zuidpias. "Het is leuk hoe mensen reageren. Ik wil ook graag toegankelijk zijn", reageert de burgemeester zélf. Kats wilde op de verkiezingsdag enerzijds de vrijwilligers op de stembureaus een hart onder de riem Oud papier steken dat ze bereid zijn er te zitten, alles te controleren en in de gaten te houden. Anderzijds wilde hij zich hiermee wederom laten zien in de gemeente en in gesprek gaan met geparkeerd aan de Burg. Boerstraat de burgers. "Het is een leuk rondje om te maken." Lees meer op pagina 3 Zuidpias - Tijdens de commissie maat schappelijke ontwikkeling van maandag Z maart nam wethouder Jan Verbeek afstand van het beeld dat de bezui niging op het subsidiebeleid wordt veroorzaakt door de fusie van de gemeenten Moordrecht, Nieuwer- kerk aan den IJssei en Zevenhuizen- Moerkapelle. Hij benadrukte dat alle Nederlandse gemeenten moeten be zuinigen omdat door de economische crisis de bijdrage uit het gemeentefonds wordt verlaagd. De gemeenteraad van Zuidpias heeft onder andere gekozen voor een bezuiniging van 700.000 euro op maatschappelijke ontwikke ling. WeI beschikt de gemeente inmiddels °ver informatie dat de korting op de uitkering uit het Gemeentefonds voor tie gemeente Zuidpias zal meevallen. 0°k de raadsleden hebben deze in formatie ontvangen. Harm Lamberts !|J3Z) vvas het met de wethouder eens dat de fusie niet de oorzaak is van de bezuinigingen maar vond wel dat de gemeente moet voorkomen dat het harmoniseringproces de in druk wekt de oorzaak te zijn van een verschraling van de voorzieningen. Hij vroeg de wethouder om de ver wachte meevaller uit het Gemeen tefonds nu al te bestemmen om 'de rimpels weg te nemen'. Verbeek vond dit nogal voorbarig: "Het is aan de raad om te bepalen hoe hiermee om te gaan," zei hij. "Bovendien is het is nog te vroeg om te anticiperen op mogelijke meeval lers, we moeten vooral geen verkeer de verwachtingen wekken." ZIE ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT Rloolservlc.tr f*. VAN ADRICMEM MOORDRECHT 0182 3 75823 06-53373931 PIANO'S I GITAREN www.rioolservice-pvanadrichem, 1 1 St. Victorplein 2 Waddinxveen t 0182 611697 w mosenspetter.nl Waar? Dorpshuis Op Moer, Moerkapelle Wanneer? vrijdagavond 18 maart 2011 Tijd? 19.00-22.00 uur Voor wie? (Nieuwe] vrijwilligers, jong en oud Met: demonstratie Rolling 90, sutu voetbalspel, spring kussen, nieuwe website ledereen is welkom! Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving Lees verder op pagina 8. Schelde 53 te Nieuwerkerk aan den IJssei Keurig verzorgde tweelaagse eengezinswoning met een fantastische achtertuin! www.vdpanne.nl Kats neemt een kijkje bij het stembureau in De Meander. Zevenhuizen - De oud-papiercon- Oud papier kan donderdag van 12.30 tainer van de Wereldwinkel staat tot 18.30 uur en vrijdag van 8.00 tot donderdag 10 en vrijdag 11 maart 12.00 uur gebundeld of in stevige dozen ingeleverd worden. woninq-Sbedf i|fsmokcloardi| Moerkapelle - Adri van Nifterink is woensdag 16 maart te gast bij de Vrouwen van Nu afdeling Moer kapelle. Nifterink heeft een an tiekwinkel gehad en verzorgt nu avonden in het teken van het tv- programma Tussen Kunst Kitsch. De dames kunnen oude voorwer pen laten taxeren. De avond vindt plaats in dorpshuis Op Moer en begint om 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Deze avond is bestemd voor leden en introducés. Moordrecht - "We hebben besloten het voormalige raadhuis van Moor drecht in beginsel te verkopen aan de Stichting van Drost-IJsserman." Dat meldde wethouder Jan Verbeek de commissie maatschappelijke ontwikkeling maandag 7 maart. De wethouder gebruikte bewust de zinsnede 'in beginsel' omdat er nog gesprekken worden gevoerd. Ver beek: "Er is bijvoorbeeld een quick- scan gedaan naar asbest maar we hebben nu opdracht gegeven tot een uitgebreider onderzoek." De wethouder zei dat voor 1 april een definitief besluit wordt geno men. "We blijven daarbij binnen de kaders van de motie die destijds is aangenomen, dus er komt een plek voor de Historische Vereniging in het pand en het blijft een trouw locatie." Harm Lamberts (GBZ) stelde daar op de vraag of bekend is wat de stichting beoogd te gaan doen in het pand en Verbeek meldde dat het een voorziening wordt voor mensen die al dan niet tijdelijk zelfstandig kunnen wonen. Als laatste kon Verbeek instem mend antwoorden op de vraag van Jos Beekman-Mansvelt (WD) dat het park er omheen openbaar toegankelijk blijft. "Dat moeten we alleen nog op papier zetten."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 1