V iA' v Oecumenische avondgebeden Roze kameleon verdient 1500,- euro voor voor Pasen waterputten in Zimbabwe Kracht of macht van social media AM Redding en genezingsdienst Hoormeting en hooradvies in bibliotheek Bestemmingsplan voor sport park Kleine Vink blijkt wankel Boeken voor een prikkie in Reigerhof HART VAN HOLLAND NIEUWERKERKAAN DEN IJSSEL 23 MAART 2011 11 Er werd gebridged... Raad van State - zitting Nieuwerkerk aan den IJssel - In Kerkgebouw De Bron aan de Ring vaartlaan 16 worden op woensdag avondgebeden gehouden. Deze ge beden kenmerken zich door momen ten van inkeer en verstilling, zingen, bijbellezing en gebed. Thema dit jaar is 'Hoop doet leven!' De vieringen worden voorbereid en uitgevoerd door een werkgroep met leden uit de Rooms-Katholieke St. Josephparoehie en uit de Pro testantse Gemeente te Nieuwer kerk aan den IJssel. De eerste twee avondgebeden vinden plaats van avond 23 maart met als kernwoord 'ontmoeting' en 30 maart met als kernwoord verwondering. Aanvangstijd is telkens 21.30 uur. Nieuwerkerk aan den IJssel - Twitter, Hyves, Linkedln, Facebook, weblogs: de social media zijn al bijna niet meer weg te denken. Het zijn han dige media en krachtige instrumen ten. Maar hoe sociaal zijn ze en hoe zit het met privacy en veiligheid? Over dit onderwerp spreekt Jojan- neke van den Bosch op woensdag 6 april in de Openbare Bibliotheek aan het Raadhuisplein. Van den Bosch is adviseur social media en online communicatie. Zij ontwikkelde over deze onderwerpen een leergang en ze verzorgt regelmatig cursussen en workshops. Kracht of macht? Mensen kunnen via eerdergenoem de media razendsnel op zoek naar geestverwanten en interessante initiatieven. Dit leidt tot verbinding. Maar er zijn ook schaduwzijden. Het snelle en luchtige karakter van sommige social media leidt ertoe dat mensen ongemerkt veel infor matie over zichzelf prijsgeven op het internet. Anderen kunnen daar misbruik van maken. Van den Bosch gaat hier nader op in. Uiteraard is er volop ruimte voor discussie en voor het stellen van vragen. De avond, welke begint om 20.00 uur, wordt gepresenteerd door ge meenteraadslid Marnix de Romph. Deur open om 19.30 uur. De toe gang is vrij. Voor meer informatie: 0180-316201 of info@bibliotheeknieuwerker- kaandenijssel.nl. Nieuwerkerk aan den IJssel - Tijdens PinkstArt 2010 hing aan de toren van het raadhuis in Nieuwerkerk een roze reuzenkameleon. Het beeld, ontworpen door kunstenaar Gijs- bert van Oosten, was door hem en andere aan PinkstArt deelnemende kunstenaars gerealiseerd. Na een verdiende winterslaap is de kamele on recent opgedoken in Rotterdam. Rotarian Rob van den Biesheuvel vond daar een nieuw verblijf voor het reusachtige dier in Humanitas Bergwerg Rotterdam. De creatie van Gijsbert van Oosten. Een cheque van Vrienden van Humanitas ais bijdrage vooreen waterput. Het transport en de montage van het meer dan levensgrote beeld vergden veel improvisatie en creati viteit maar uiteindelijk lukte het om het roze reptiel aan het plafond in de hal van Humanitas te bevestigen. Om dit te vieren was Rotaryclub Nieuwerkerk woensdag 16 maart te gast bij Humanitas. Tot grote ver rassing werd de overdracht van het kunstwerk door de Stichting Vrien den van Humanitas beloond met een schenking van 1500,- euro ten bate van het Rotary waterputten- project in Zimbabwe, Afrika. Dieren arts Monique van der Meer, initiator van dit project, mocht de cheque in ontvangst nemen en kon bekend maken dat het geld voor de eerste put inmiddels is bijeengebracht. Het streven is nog een tweede waterput te realiseren. Zo'n put kost ongeveer 15.000,- dollar. Om ook dit bedrag bijeen te krijgen zal Rotary unieke beeldjes van de hand van Gijsbert van Oosten gaan verkopen, bijvoor beeld op Koninginnedag en tijdens het muziekfestival Blues in Dor- restein dat ook dit jaar wordt ge houden. Er is ook een wijnverkoop actie gepland onder het motto 'wijn voor water'. Nieuwerkerk aan den IJssel - In ge bouw de Duinen aan de 's Graven- weg 266 wordt zaterdag 26 maart een redding en genezingsdienst gehouden door de Volle Evangelie Gemeente Het Kruispunt. De dienst wordt geleid door voorganger Kos ter, de samenzang door het wor- shipteam. Aanvang 19.45 uur. Voor meer informatie: www.veghetkruispunt.nl. Nieuwerkerk aan den IJssel - De Boekenweek is aan de gang en dat bete kent dat er in Winkelcentrum Reigerhof een boekenmarkt is georganiseerd, raditiegetrouw kon het winkelend zaterdag 19 maart publiek bij verschil lende kramen terecht voor een grote variatie aan gebruikte boeken. Boeken liefhebbers verlieten met soms flinke stapels leesvoer het winkelcentrum. Serviceclub Inner Wheel bemande ook een stand op de boekenmarkt en naaide met de verkoop van de boeken ruim vijfhonderd euro op voor Stich ting Shelter Box. Nieuwerkerk aan den IJssel - Gerda Goedhart en Marijke Blok zijn op de eerste avond van de 5e competitie ronde bij de Nieuwerkerkse Bridge club in de A poule op de eerste plaats geëindigd met een extreem hoge score van 72,92%. Betty Geurts en Karen Schuddeboom volgden met 65,63% op de tweede plaats en der de werden Wim Verhoeven en Ron van Domburg met 59,38%. In de B-poule waren het Elisabeth Tump en Hieke Penning die met 66,32% de eerste plaats wisten in te nemen. Zij werden op de tweede plaats gevolgd door Maarten Goed harten Peter Bijsterveld met 60,42%; derde werden Hans van den Heuvel en John Jansen met 59,38%. Nieuwerkerk aan den IJssel - In de Openbare Bibliotheek aan het Raad huisplein vindt op woensdag 30 maart van 13.00 tot 16.00 uur een inloopspreekuur plaats van Beter Horen. Peter Kersting van Beter Ho ren beantwoordt deze middag vra gen op het gebied van het gehoor. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer een op de tien mensen in Nederland last heeft van een verminderd ge hoor. Dit komt voor bij jong en oud. Tijdens het inloopspreekuur kan men tevens terecht voor een gratis hoor meting en voor hooradvies. Den Haag/Nieuwerkerk aan den IJssel - Als de Raad van State het advies van zijn eigen deskundigen volgt, dan zal het bestemmingsplan voor het nieuwe sportpark Kleine Vink in Nieuwerkerk-Noord op meerdere onderdelen en mis schien wel geheel worden vernietigd. Dit bleek donderdag 17 maart tijdens een zitting bij de Raad in Den Haag. Het mogelijk grootste breekpunt is de uitbreiding van het plangebied die pas in een latere fase is toege voegd. Die toevoeging is bedoeld om grond te reserveren voor de aanleg van een fietstunnel onder de Hoofd weg naar het sportpark. Volgens de raadsadviseurs maakt die toevoeging meer mogelijk dan alleen een fietstunnel. Het hele stuk heeft een verkeersbestemming gekregen. Het grote probleem daarbij is dat de voormalige gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel de effecten van al dat mogelijke verkeer niet heeft onder zocht. De raadsadviseurs zien nog meer problemen bij de beoordeling door de gemeente van geluidhinder van het sportpark en de luchtkwaliteit, die al niet best is vanwege de na bijheid van de snelweg A-20. De bezwaarmakers vinden datje kinde ren in die omgeving niet kunt laten sporten. De gemeente heeft in de ogen van een autobedrijf in het gebied en de voormalige eigenaar van een perceel grond ook woordbreuk gepleegd. Zo zou door de toenmalige wethouder zijn beloofd dat op het grondperceel een bedrijfsverzamelgebouw zou ko men. En aan Sprengelmeijer Trucks was verteld dat het bedrijf door de komst van het sportpark niet zou moeten verkassen. Het bedrijf kon worden ingepast. Maar dat is niet gebeurd. Met dit bestemmingsplan wordt het bedrijf wegbestemd. Het vrachtwagen- bedrijf verliest daarmee een zoge noemde zichtlocatie. Het wegbe- stemmen is volgens de advocaat van het bedrijf ook helemaal niet nodig, maar de gemeente vindt van wel. De bedrijfsgronden zijn nodig voor de aanleg van wegén en paden in het sportpark. De voormalige eigenaar van de grond die was bedoeld voor een bedrijfsver zamelgebouw stelde bij de Raad een strop te hebben van bijna twee ton. Dat is het gevolg van het schrappen van de bedrijfsbestemming voor zijn perceel. De gemeente verweerde zich door aan te geven dat er geen enkele toezegging zwart op wit staat. Intussen heeft de gemeenteraad een besluit genomen over onteigening van de gronden van de bezwaarma kers, waaronder ook een ander au tobedrijf. Maar dat besluit kan niet worden uitgevoerd als het bestem mingsplan sneuvelt. De Raad doet over zes weken uit spraak. (foto: Bart Jansen)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 11