TUK TUK II TE HUUR Bedrijfsruimte met kantooT 1 AutOTerlouw Stelt u zich eens voor! Thais buffet €19,50 p.p. APK-KEURING )l lél I'; 3 lil O DC Zuid (nog 1 unit beschikbaar) j j| Eetcéifé Dë jftberclomp HART VAN HOLLAND DE KRANT VOÖR DEZUIDPtAS'j 23 MAART 2011 provincie Holland I Terinzagelegging ontwerp inpassingsplan Extra Gouwekruising (grond gebied gemeente Waddinxveen) en milieueffectrapport Parallelstructuur extra Gouwekruising Terinzagelegging Inhoud plan Indienen zienswijze Informatieavonden op 6 en 7 april Gourmet Express Thaise maaltijden Catering Wees de drukte voor en bestel nu al uw terrasscherm Aktie Knikarmscherm VANAF MULTATU LI STRAAT 11 T/M 29 TE ZEVENHUIZEN (GROOT SWAN LA) 079-5935200 www.bedrijfspandenverhuur.nl IrsMffifflU :-;i 'temmsm T. 0182 517 077 - www.autoterlouw.nl Wij zoeken voor het aankomende seizoen nog part-time medewerkers (vanaf 15 jaar) voorin de keuken en in de bediening Interesse? Bel ons dan even! Michael SfXeontine t Tweemanspblder 12 ^^180 63150 EEN JONGER EN FRISSER UITERLIJK NOG DEZE ZOMER. Beautysalon Diana Zilvermos 24 2914 XK Nieuwerkerk aan den IJssel EYNIQUE e 3 'C CuS 13 xn '"5 c« wfl •S e Tf u u O O Met inachtneming van het ter zake bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht maken Gedeputeerde Staten bekend dat het ontwerp-inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) "Extra Gouwekruising", alsmede de hierop betrekking hebbende stukken en het milieueffectrapport Parallelstructuur extra Gouwekruising, met ingang van 30 maart 2011 voor een periode van zes weken door een ieder zijn te raadplegen via de webpagina www.zuid-holland.nl/extragouwekruising. Op deze webpagina vindt u onder meer de verwijzing naar het digitale inpassingsplan met identificatienummer NL.IMRO.9928.DOSX2010X0009772IP-OW01. Het ontwerp-inpassingsplan, het milieueffectrapport en de daarbij behorende (plan)stukken liggen daar naast voor een ieder op de volgende locaties ter inzage: Provinciehuis, Informatiediensten (kamer C0.61), Zuid-Hollandplein 1, te Den Haag, tijdens kantooruren, tussen 10:00 uur en 16:00 uur; Publieksbalie van het gemeentehuis van de gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen; werkdagen van 08:30 uur tot 12:30 uur en donderdagavond van 17:00 uur tot 20:00 uur. Het plangebied is gelegen in de gemeente Waddinxveen ten noorden van de rijksweg A12. De rijksweg A12 vormt hoofdzakelijk de zuidelijke begrenzing van het plangebied. De westelijke plangrens sluit aan op de grens van het inpassingsplan "Gouweknoop, grondgebied Waddinxveen". De noordelijke begrenzing van het plangebied sluit aan op de toekomstige woonwijk Triangel, het bedrijventerrein Coenecoop, de zuid zijde van enkele woonpercelen aan de Zuidelijk Rondweg Waddinxveen, de zuidzijde van het bedrijfsper- ceel van de Scbuttelaar en de noordelijke begrenzing van de N452. De huidige afslag op de A12 van Gouda/Waddinxveen vormt grotendeels de oostelijke begrenzing. Het inpassingsplan heeft betrekking op het realiseren van een parallelstructuur op het niveau van het onderliggend wegennet langs de A12 nabij het knooppunt Gouwe. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zijn of haar zienswijze(n) omtrent het ontwerp inpassingsplan en het milieueffectrapport kenbaar maken bij Provinciale Staten. De zienswijzen op het milieueffectrapport kunnen slechts betrekking hebben op het niet voldoen aan de wettelijke inhoudsver- eisten of op onjuistheden. De zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en kunnen worden gericht aan Provinciale Staten, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, Postbus 90602, 2509LP Den Haag. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via het secreta riaat van de afdeling, 070-4416919. Het indienen van een digitale zienswijze is niet mogelijk. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen over het inpassingsplan en de MER tijdens twee informatie avonden. Op 6 april 2011 wordt een informatieavond (vanaf 19:00 uur) gehouden in 'De Ontmoetingskerk' te Waddinxveen. Op 7 april 2011 (vanaf 19:00 uur) in de stadsschouwburg te Gouda. DOS-2010-9772 Elke donderdag tussen 17-21 uur Reserveren gewenst Afhaal bezorglijn: 06-38915856 Gratis loempia's op maandag, dinsdag en woensdag bij minimale besteding van €15,- Kerkweg-Oost 169 - 2741 HC Waddinxveen" - Hollandse fabrikaat - Electrisch bedienbaar - Beperkt aantal doekkleuren en maten - Kastkleur zilver of creme-wit zonwering l&T kozijnen 06 2550 4145 - info@zuidplaszonwering.nl - www.zuidplaszonwering.nl *excl. Afmeldkosten Nieuwerkerk aan den IJssel: snel een jonger en fris ser uiterlijk. Weg inet je oude huidbeeld. Wie heeft daar nu iets op tegen? Deze huidverbeterende me thode is ontwikkeld voor iedereen die liever geen in jectie in het gezicht wil, geen spierverlammende gifstoffen in de huid duldt of voor wie plastische chi rurgie te drastisch is. Voor vrouwen en mannen die hun huid lang stevig, soepel en jong willen houden. Deze huidverbeterende methode maakt korte metten met uw vale of onregelmatige huid. Een geweldig alternatief voor vrouwen en mannen die bang zijn voor een scalpel en een hekel hebben aan injecties. Een methode die de huid verbetert, zonder deze te beschadigen. Ook de zon- tel: 0180-756747 info@beautysalondiana.nl www.beaUtysalondiana.nl beschadigde huid kunt u een boost geven. Het resultaat: een huidbeeld dat frisser en jonger oogt. Gladder, stevi ger en egaler. Een maximale werking bereikt u natuurlijk in kuurverband in combinatie met verzorgingsproducten voor thuis. Iedereen weet: door de juiste verzorging zie je er jonger uit en na een Bio Face lifting behandeling ook nog aantrekkelijker. Hoe, waar, wanneer? Reserveer nu een testbehandeling bij Beautysalon Diana voor huidverbetering, zie zelf het resultaat. Bel snel voor een afspraak. T3 <D 44 E 60 bf) G <D C3 p ÖD E 03 c cd JZ <L> -D im p V C/3 O 1-1 D C <U V <D li O O i r, cosmetica

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 26