Fiets v/d week Klikken mag Boomfeestdaq Workshops beeldhouwen 2011 Kindergemeenteraad Zuidpias vergadert 439,= Cultureel erfgoed info@scnz.nl dus klik snel naar: ■''ww.hartvanholland-online.nl HART VAN HOLLAND I ZUIDPLAS I 23 MAART 2011 vertellen. Zaterdag 26 en zondag 27 maart 'RAAR' van Jeugdtheatergroep BRAINWave in 't Blok Nieuwerkerk aan den IJssel Er zijn geen kaarten meer beschik baar Zaterdag 26 maart - 13.30 uur Openstelling Historisch Centrum Ons Verleden en Molenmuseum 't Molenverleden Tweemanspolder 15 Zevenhuizen Info: 06-53385372 en johan@bovenmolen.nl Woensdag 23 maart Gitaar en blokfluitleerlingen Zeven Muzen Vrijzinnig Hervormde Kerk, Dorpsstraat 139, Zevenhuizen Vrijdag 25 maart - 19.00 uur Leerlingenconcert piano, viool en ensemble Vrijzinnig Hervofmde Kerk, Dorpsstraat 139 Maandag 28 maart - 19.00 uur Voorspeelavond pianoleerlingen van Ingrid Ranftl Aula Muziekschool, Schubertstraat 50 Nieuwerkerk aan den IJssel Woensdag 30 maart - 19.30 uur Voorspeelavond blokfluit- en pianoleerlingen Aula Muziekschool, Schubertstraat 50 Nieuwerkerk aan den IJssel Giant Metro D50 3 versn. met Roller-brakes Van 549, voor Dorpsstraat 103 - Tel: 0180-634788 Jeugdgemeenteraad Aansluitend werd de raadzaal be volkt door vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs in Zuid- plas. Uit elke klas van Thorbecke De voltallige kindergemeenteraad met aandacht voor de presentaties. Voortgezet Onderwijs en het Co- Zuidpias - De voltallige kindergemeenteraad was woensdag 16 maart in het gemeentehuis, met kinderburgemeester Dilian Ritmeester als voorzit ter. Wethouder Jan Verbeek stond haar waar nodig terzijde. Burgemeester Gert-Jan Kats, wethouders Henk van der Torn en Rinus Bosman en een aantal gemeenteraadsleden gaven eveneens acte de présence. De kindergemeente raad bestaat uit leerlingen van groep 8 van basisscholen in Zuid plas en kwam voor de tweede keer bijeen. Door Marianne Fortuin De raadsleden hadden aan de hand van een aantal vragen een presen tatie van twee minuten voorbereid. De vragen gingen over wonen in een dorp, de aanwezige of gewenste voorzieningen in het dorp, voorzie ningen in grotere steden, huizen bouw en verbeteringen op of rond het schoolplein. De klasgenoten zijn geraadpleegd en als echte vertegen woordigers mochten de raadsleden de uitkomst uit de doeken doen. Ze hadden zichtbaar hun best gedaan om er iets moois van te maken en aan de gezichten was te zien dat het toch wel een beetje spannend was om in de echte raadszaal voor zoveel vreemde ogen je verhaal te Ze waren het er unaniem over eens dat wonen in een dorp heel fijn is. Je kent elkaar, alles is lekker dichtbij en het is er veilig. De wensen betrof fen vooral sport- en spelgelegenhe- den voor oudere kinderen, ook een skatebaan en een leuk zwembad stonden hoog op de verlanglijst. Veel aandacht hebben de kinderen voor huizenbouw, vooral voor dak lozen, ouderen en gehandicapten. Als verbeteringen op of om het schoolplein werden een boomhut, beplanting en prullenbakken voor gesteld. Deze prullenbakken zouden dan door leerlingen in wedstrijd verband beschilderd kunnen wor- Voor het beste verbetervoorstel is 2.500 euro beschikbaar gesteld. Ver beek legde uit dat sommige wensen, zoals een filmzaal, financieel niet haalbaar zijn. Hij gaat samen met Dilian Ritmeester de twee ideeën verder uitwerken. In de 'echte' ge meenteraadsvergadering van 19 De jeugdgemeenteraad schuift aan. Dat is best even wennen in zo'n raadzaal, april, waarbij de kindergemeente raad aanwezig kan zijn, zal hierover een besluit genomen worden. In mei staat de laatste kinderge meenteraadsvergadering gepland en de aanwezige raadsleden werd gevraagd in groep 7 van hun school een verkiezing te organiseren yoor een nieuwe kinderburgemeester. De kandidaten die uiteindelijk geen kinderburgemeester worden, komen in de kindergemeenteraad. Verbeek vertelde dat ook voor de leerlingen van het voortgezet on derwijs een gemeenteraad in het leven geroepen zal worden en dit burgemeester kondigde gastlessen aan, door hemzelf en wethouders, zowel in het basis- als het voort gezet onderwijs: "Wellicht nog dit schooljaar, maar in ieder geval vol gend schooljaar." Zuidpias - Ook de gemeente Zuid- plas doet mee aan de boomfeestdag woensdag 23 maart. Het thema voor 2011 is "Bomen smaken naar meer", gekozen om aandacht te vragen voor de waarde en functie van bo men in onze dorpen. De gemeente Zuidpias is te groot om alle scholen uit te nodigen voor het planten van bomen. Er is daarom gekozen voor een roulatiesysteem, per dorp wordt elk jaar een basisschool de gelegen heid geboden om op locatie te hel pen planten. Dit jaar zijn dat de St. Jozefschool (Moordrecht), Burger meester I.J.P. Keijzer (Moerkapelle), De Eendragt (Zevenhuizen), De Nes- sevliet (Oud-Verlaat) en Elim (Nieu werkerk aan den IJssel). Burgemeester Ritmeester wordt geassisteerd door wethouder Verbeek. den, zoals eerder in Nieuwerkerk is gedaan. Eén raadslid wenste langere pauzes; hilariteit onder de aanwezigen. Hoewel dit voorstel waarschijnlijk door velen in stilte werd toegejuicht, kreeg het niet de meeste stemmen. Uiteindelijk kwa men twee ideeën uit de bus die door de scholen gekozen kunnen worden: (meer) beplanting en prullenbakken op het schoolplein. menius College waren leerlingen aanwezig en er volgde van elke school een presentatie. Opvallend was het grote aantal meisjes: onder de geplande eenendertig deelne mers waren slechts acht jongens. De scholen waren in het kader van 'hoeqwiekbenjij?', de week van de Springlevende Dorpen, aan de slag1 gegaan met dezelfde vragen als de kindergemeenteraadsleden. Aan de slag metsteen. Nieuwerkerk aan den IJssel - Co- bie Schoneveld geeft een workshop beeldhouwen voor volwassenen op zaterdag 2 april van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De workshop wordt gehouden bij het atelier van Henriëtte Mast aan de Westringdijk 8. Organisator is de culturele vereniging De Zeven Mu zen uit Zevenhuizen. Voor meer informatie: 0180-631869.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 29