A 2 O 3 Geen water te diep voor initiatiefnemers Behoud zwembad de Koornmolen Formulierenbrigade voor Zuidplassenaren deHaij £^Van derWende advocaten Bremmer Thuis in de regio. Prachtige luxe tassen (en nog veel meer) vindt u bij Bremmer Lederwaren! 4 Alb bekende topmerken dameer-, heren- en kindereohoenen Bremmer wv^Brfe rndW3DDinxveell.nl HART VAN HOLLAND REGIO 23 MAART 2011 durea Lederwaren en Reisartikelen Zevenhuizen - "Mensen geloven niet dat het zwembad zal sluiten", zegtFijtje van den Bosch. Samen met Janet de Graaf, Ben Lodenstijn en Vanessa Oos terom heeft zij het initiatief genomen om te sfrijden voor het voortbestaan van zwembad de Koornmolen. Want hoewel niemand gelooft dat het bad zal sluiten, als er geen subsidie wordt toegekend, slinken de kansen op een voort bestaan. Door Pepijn de Groot De vier leden sprongen in de bres toen er alarmerende berichten bin nenkwamen. "Toen er in de krant stond dat het zwembad dreigde te gaan sluiten", zegt de Graaf. "Nog niet zo lang geleden dus," voegt Van den Bosch eraan toe, "circa vijf weken." De vier leden van de 'actiegroep' zijn nauw betrokken bij het zwembad. Van den Bosch: "Het zwembad zit in mijn hart. Alle doelgroepen heb ik begeleid. Het zwembad functioneert zowel spor tief als sociaal; het bindt mensen. Voor zulke mensen is dit een thuis en dat pakje ze af." De Graaf woont in Moerkapelle maar zwemt altijd al in het Zevenhuizense zwembad. "Ik strijd tweeledig: voor het behoud van het zwembad en tegen het ver liezen van wederom een voorzie ning in Zevenhuizen-Moerkapelle." Oosterom: "Ik zou niet willen dat de mensen die hier op het park komen ver moeten reizen om te zwemmen. Voor mezelf heb ik het gevoel iets te willen doen om het tij te kunnen keren." Subsidie wordt niet ontvangen om dat het zwembad een private on derneming is. De eigenaar van het zwembad, Arend van der Knaap, heeft als inspreker bij de commis sievergadering in februari gezegd het zwembad in een stichting te willen onderbrengen zodat subsidie mogelijk is. "Het gaat de eigenaar niet om winst maar om minder te korten", vertelt De Graaf. "Uiteinde lijk zal je met een zwembad nooit rijk worden", zegt Oosterom daarop. "De andere zwembaden in Zuidpias zijn ook niet winstgevend. Daar wordt voor alles betaald, ook door de inwoners van Zevenhuizen en Moerkapelle", aldus Lodenstijn. "Er is geen openbaar vervoer naar Nieuwerkerk of Moordrecht. De temperatuur van het water hier is comfortabel voor ouderen; geen van die baden heeft dat. Zwemcursussen voor bepaalde doelgroepen worden elders niet gegeven." Een waslijst aan redenen om het zwembad open te houden. Tijdens commissiever gaderingen wordt het onderwerp breed uitgemeten. Het college geeft redenen om het zwembad geen subsidie te verlenen, waaronder de voldoende capaciteit van de overige twee zwembaden in Zuidpias. Lo denstijn: "Het gaat niet om capaci teit. Het gaat om de groepen en de tijden: kinderen van hier passen er niet bij in Nieuwerkerk. Het gevolg: langere wachttijden." "Of kinderen die niet meer leren zwemmen", zegt De Graaf daarop. "Er komen in de toekomst nog honderden woningen in Zevenhuizen en Moerkapelle. Die mensen moeten toch ergens kunnen recreëren?", stelt Van den Bosch. Daar stoppen de gevolgen niet. Ei genaar Arend van der Knaap heeft aangekondigd dat zonder subsidie het bad moet worden terug ge bracht tot een diepte van 1 meter Samen met tenminste 3240 anderen willen Lodenstijn, Oosterom, de Graaf en Van den Bosch voorkomen dat het zwembad dichtgaat. 40. Instructeurs zijn dan niet meer nodig en dus zullen er ontslagen vallen. "Dat betekent niet dat nie mand kan verdrinken", zegt Van den Bosch daarop. De groep verricht veel werk voor hun geliefde zwembad. Bij de afgelopen commissievergadering werden er handtekeningen ingeleverd bij wet houder Jan Verbeek. "Er komen nog steeds handtekeningen binnen", ver telt De Graaf. De teller staat reeds op 3240. "In een week bij elkaar ge kregen! Het slaat dus aan", zegt Lo denstijn daarop. De actiegroep weet zich ook gesteund door basisschool 't Reigerbos. Vanuit de school zijn handtekeningen verzameld en, als spontane actie, met een brief ver stuurd naar de wethouder. Er wordt meegedacht over oplossin gen voor de financiële problematiek. Er zijn brieven overhandigd aan de raadsleden persoonlijk en de raads leden zijn voor vanavond, woensdag 23 maart, uitgenodigd in het zwem bad om geïnformeerd te worden. "Sommigen denken dat ze met de subsidie een Landalpark steunen, dat is niet zo", zegt Lodenstijn. Ei genaar Van der Knaap is ook aan wezig om vragen te beantwoorden en onduidelijkheden weg te nemn. Dat kan belangrijk zijn want in de raad van 29 maart wordt er beslist. "De raad stemt voor het behouden van het zwembad", zegt De Graaf strijdvaardig. Wie zwembad de Koornmolen een warm hart toedraagt kan tot 29 maart via e-mail zijn/haar steun be tuigen via: janetdeg@xs4all.nl Zuidpias - inwoners van Zuidpias kunnen met ingang van 1 juni^ge- bruik maken van de 'formulieren brigade' van de gemeente. De voor malige gemeente Moordrecht kende deze voorziening al en het college heeft besloten deze voor alle in woners beschikbaar te maken. De formulierenbrigade helpt bij het in vullen van ingewikkelde formulieren - WMO-voorziening, huursubsidie of zelfs een belastingaangifte. Behalve het bieden van hulp aan burgers die geen adviseur kunnen betalen ziet wethouder Henk van der Torn een belangrijk neveneffect. De ge meente hoopt in een vroeg stadium signalen op te vangen en problemen te onderkennen, waarna ondersteu ning geboden kan worden. "Helaas zijn er veel mensen die hulp nodig hebben en zich niet melden," aldus de wethouder. "Dit is een bijvangst van wat we gaan doen." Barbizonlaan 82 2908 ME Capelle a/d IJssel telefoon 010-2204400 fax 010-2204499 CLflOO FER<0 RfCISTEI schoenen en schoenreparatie Kerhweg Oost 177 - Waddinxveen Tel. (0182) 61 20 12 Passage 216 - Waddinxveen Tel. (0182) 63 34 77 Openingstijden! maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag 9.00 12.30 7 13.30 - 18.00 uur, zaterdag 8.30 - 17.00 uur, donderdag koopavond 19.00 21.00 uur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 3