Burgemeester burgert in Monden vol met meningen tijdens dinerdebat Thema-avond NPV HART VAN HOLLAND ZUIDPLAS 23 MAART 2011 33 De KVT-toren op voor een goed zicht op Moordrecht Dit keer ga ik op een andere manier op pad, namelijk op de fiets! Ed Diersmann (PvdA) haalt me op. Het is een mooie dag met een stevige wind. Gelukkig hebben we de wind nu lekker in de rug (maar ik moet ook nog terug...!). Gert-Jan Kats, burgemeester van Zuid plas, burgert de komende periode in. In de eerste maanden van het jaar maakt hij nader kennis met zijn gemeente Zuidpias. Daarvoor gaat hij wekelijks op pad met één van de 27 gemeente raadsleden van Zuidpias. Zij hebben allerlei ideeën aangedragen om met hem kennis te maken. Daarbij nemen de raadsleden burgemeester Kats mee naar een voor hen bijzondere plek in de gemeente en reist Kats van het uiterste noordelijke puntje naar het zuidelijkste puntje, naar natuur, speeltuinen, verenigingen en mensen. Kortom: het is een mooie mix aan activiteiten die deel uitmaakt van zijn inburgering. In deze rubriek kunt u meelezen hoe de 'inburgering' van Gert-Jan Kats verloopt. Het zijn in de ogen van de raadsleden mooie en bijzondere plekken die ervoor kunnen zorgen dat alle inwoners zich 'Thuis in Zuid- plas' voelen. Vandaag deel 9: op stap met Ed Diersmann. Op de fiets ditmaal: Diersmann en Kats op weg naar Moordrecht de Stevensstraat in. De heer Ste vens, de grote baas van de vroe gere tapijtfabriek (de K.V.T.) is van grote betekenis geweest voor Moordrecht. In deze straat staan nog woningen die in opdracht van Stevens zijn gebouwd. De wonin gen van verschillende grootte voor de arbeiders, de voormannen en de opzichters. Helaas is het door de staat van de huizen onoverkome lijk om hier binnenkort te slopen. Ik hoop dat de nieuwe woningen een beetje in deze stijl terugkomen. We fietsen verder naar het niet te missen doel, het markantste punt van Moordrecht; de watertoren. We worden daar hartelijk ontvan gen door Aad en Marijke de Wit, de eigenaren van de toren. In de watertoren wonen en werken Aad en Marijke in het atelier. Deze to ren heeft een rijke historie. Vroe ger stond hier een steenplaats waar de beroemde IJsselsteentjes werden gebakken. Dat was de tijd dat meester Lalleman wel actief moest worden om de kinderarbeid te bestrijden (lees het inburge- ringsverhaal met Jos Beekman nog maar eens terug). In 1903 werd de steenfabriek gesloten. In 1924 is de watertoren gebouwd als onder deel van de Koninklijke Verenigde Tapijtfabriek, de KVT. Nu wordt deze afkorting gebruikt voor de ateliernaam Kunst voor Thuis. Na de koffie neemt Aad ons mee naar het dak van de watertoren met een magnifiek uitzicht over Gouda, de IJssel. En natuurlijk Moordrecht zelf, wat een prachtige plek om uit te kijken. Wat mij het meest opvalt, is dat Nieuwerkerk bijna niet zicht baar is, hier merk je goed dat de polder zo diep is. Op de terugtocht in de watertoren staan we stil bij het onlangs geres taureerde uurwerk. Het is weer als nieuw, waardoor de klok gelukkig weer de juiste tijd aanwijst voor de Moordrechtenaren en voorbijgan gers. Natuurlijk kijken we ook nog even in het atelier, waar Aad ons langs verschillende van zijn kunst objecten leidt. Na het afscheid van de familie de Wit brengt Ed me richting de pont. Ik vaar over zodat ik na het overva ren Zuidpias vanaf de andere oever van de IJssel kan bewonderen als ik naar de afspraak met mijn ambtge noot van Ouderkerk fiets. Zuidpias - Het is de oplettende Zuidplasinwoner niet ontgaan dat vorige week in het teken stond van de 'springlevende dorpen', de actie 'Qwiek". Tij dens deze actieweek probeerde de gemeente op informele wijze informatie in te winnen over de leefbaarheid van de gemeente Zuidpias. Tijdens de ont- bijtbijeenkomsten en dinerdebatten gingen de inwoners in gesprek met wet houders van de gemeente, maar vooral met elkaar. Door Bart Jansen Het Van derValk hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel is op 16 maart de lo catie voor een van de dinerdebatten, de laatste van de week. "Vanavond sluiten we de reeks dinerdebatten af', zegt Ferry van Wijnen, fractie voorzitter van Trots op Nederland. Hij mag als gespreksleider dienen bij het laatste debat van de avond. "Aan een kleine tafel", vervolgt hij. Hiermee doelt hij op het selecte groepje van vier inwoners dat nog moet arriveren. De rest van de tafels is helemaal vol. Van Wijnen wil dan ook spreken van een succes. "Er zijn ongeveer tweehonderd inwoners op deze actie afgekomen", legt hij uit. Hiermee doelt hij op alle inwoners die in de afgelopen week een diner debat of ontbijtbijeenkomst hebben bezocht. "Een mooi begin", vindt Van Wijnen. Het is in ieder geval duidelijk dat de gemeente graag wil weten wat de inwoners van Zuidpias vinden. Op twitter, één van de middelen die ge bruikt is om de inwoners in contact met elkaar te brengen, vraagt Marco van den Arend zich af of de aanwezi gen wel écht serieus genomen wor den. Er zijn op deze avond namelijk geen wethouders aanwezig om een luisterend oor te bieden. Een slordig heidje misschien. Er wordt in ieder geval gemeld dat de wethouders an dere verplichtingen hebben. Gelukkig worden ervan alle discussies notulen gemaakt zodat er in de gemeente raad nog gelezen kan worden wat er deze avond de revue is gepasseerd. Of er daadwerkelijk iets met de input gebeurt, is de vraag. "Het wordt op deze manier duidelijk wat er speelt onder de bewoners. Uiteindelijk kan er dan gekeken worden of er een budget voor is of voor vrijgemaakt kan worden", legt van Wijnen uit. Er leeft veel in de gemeente Zuid- plas. De eerste groep van de avond krijgt veel onderwerpen voorgescho teld maar lijkt vooral in het openbaar vervoer een kritiekpunt te hebben gevonden. "Ik ben blij dat er in Nieu werkerk een bus rijdt, maar ik denk dat de trein nog belangrijker is", laat Karen Siemes weten. "Het lijkt me erg lastig om die voorziening niet te hebben, maar dat is in Zevenhui zen al het geval." Vervolgens wordt er ingehaakt op de verbinding tus sen de verschillende dorpen. "Die is er eigenlijk niet", klinkt er meteen aan de andere kant van de tafel. "We kunnen wel naar Moordrecht, maar naar Zevenhuizen met het openbaar vervoer is een ramp. Ik zou niet eens *5 weten hoe dat moet." Een verbeter- punt. Naast het openbaar vervoer zijn ook andere onderwerpen ter tafel ge komen. Zo is er gesproken over de veiligheid, groenvoorzieningen, het onderwijs en de eigenheid en her kenbaarheid van de Zuidpias. Over ieder onderwerp hebben de inwoners hun mening klaar. Ongemakkelijke stiltes zijn uitgebleven. Integendeel, ze zouden bijna vergeten zodat er ook nog gegeten moet worden. Moerkapelle - De Nederlandse Pa tiënten Vereniging organiseert voor de komende periode een aantal the ma-avonden. Op maandag 4 april wordt aandacht besteed'aan het thema 'Hulp bij zelfdoding'. Spreker Stef Groenewoud, direc teur van het Lindeboom Instituut, verzorgt een inleiding over dit on derwerp waarbij vragen aan de orde komen als 'Wat wordt verstaan on der hulp bij zelfdoding', 'Wat is er in Nederland mogelijk om ons le ven zelf te beëindigen' en 'Hoe sta je als christen in deze discussie'. De avond vindt plaats in de Zuid- plaszaal van dorpshuis Op Moer aan de Raadhuisstraat 40 en be gint om .20.00 uur. Iedereen is welkom; de toegang is vrij. Leden van de NPV zijn aanwezig voor het geven van informatie over de vereniging of over de Thuishulp. Informatie: www.npvzorg/zuidplas. We fietsen door een stukje polder en langs de snelweg A20. Ed vertelt wat over zijn achtergrond. Hij heeft eigenlijk een metaal opleiding maar is in de jaren 70 overgestapt naar de automatise ring bij Nationale Nederlanden. Bij automatiseren hadden ze het toen over de zogenaamde ponskaarten, wie kan het zich nog voorstellen? Ed heeft de hele opkomst van de computer in ons leven langs zien komen en begeleid. Van main frames, mini-computers, de eerste (IBM) personal computers, naar de laptops en desktops van nu. Ed Diersmann, die in Woerden op groeide, is in het mooie jaar 1971 ;-) in Moordrecht komen wonen. Dit jaar is een kroonjaar dus! In de tussentijd fietsen we over het mooie fietspad De Oude Spoorbaan met zicht op het dorp Moordrecht. In 1986 rolde Diersmann de Moor- drechtse politiek in. We komen langs de algemene begraafplaats en de voormalige ambtswoning van de burgemeester Moordrecht binnen. Een prachtig statig pand aan de Middelweg. We slaan af, Meer weten over de dagelijkse be zigheden van de burgemeester van Zuidpias? Volg Gert-Jan Kats ook op Twit ter via @gertjankats. Meer weten over de KVT-toren of de kunst van Aad de Wit? www.aaddewitkunst.nl/ watertoren Er vallen geen stiltes. Er wordt gesproken over onderwijs, groenvoorzienin gen, veiligheid en nog veel meer. Magnifiek uitzicht! Diersmann kiekt Kats en De Wit op het dak van de watertoren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 33