X X X X X Zuidpias Contact BEKENDMAKINGEN HART VAN HOLLAND I DE KRANT VOOR DE ZUIDPLAS I 23 MAART 2011 Belangrijke telefoonnummers Algemene Plaatselijke Verordening Beroep op grond van de Algemene wet bestuursrecht Verleende monumentenvergunning Aangevraagde omgevingsvergunning Kennisgeving verlenging beslistermijn Algemene Plaatselijke Verordening Aangevraagde omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Algemene Plaatselijke Verordening Aangevraagde omgevingsvergunning Bekendmaking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bezwaar op grond van Algemene wet bestuursrecht gemeente Gemeentehuis Raadhuisplein 1 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel Gemeentekantoor De Saffier (alleen op afspraak) Kleinpolderlaan 4 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel Postadres Postbus 100 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel Telefoon fax e-mail website T (0180) 330 300 F (0180) 330 329 E gemeenteOzuidptas.nl www.zuidplas.nl Openingstijden Gemeentehuis (telefoon en receptie) Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.30 uur Openingstijden Publiekszaken (burgerzaken) Maandag t/m vrijdag 9.00 - 15.00 uur Dinsdag 9.00 - 20.00 uur Op afspraak 9.00 - 17.00 uur; bel (0180) 330 300 Openingstijden Vergunningenloket Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur Op afspraak 13.00 - 17.00 uur Telefonische bereikbaar van 9.00 - 12.00 uur (tel (0180) 330 300, vraag naar de afdeling Vergunning Handhaving) Openingstijden Wmo-loket en Werk Inkomen Maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur Op afspraak 9.00 tot 17.00 uur Telefonisch spreekuur 9.00 - 10.00 uur Andere afdelingen gemeentehuis Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur 's Middags alleen telefonisch bereikbaar en op afspraak. Brandweer Hollands Midcien Postbus 1123 2302 BC LEIDEN T (088) 246 50 00 T (088) 246 50 01" Afvalbrengstation Nieuwerkerk aan den IJssel Eerste Tochtweg 9b 2913 LN Nieuwerkerk aan den IJssel T (0180) 330 300 Maandag t/m vrijdag 12.00 - 16.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur Afvalbrengstation Zevenhuizen en Moerkapetle Zuidplasweg 14b 2761JL Zevenhuizen ZH T 10180) 330 300 Dinsdag en donderdag 13.00 - 16.00 uur Zaterdag 9.00 - 12.00 uur Meldpunt graffiti illegale posters: Voorlopig via (0180) 330 300 Meldpunt milieuklachten: Klachten over bedrijven (zoals stank of geluidshinder): (0182) 545 747 (24 uur/dag) Overige milieuklachten. Overdag: (01801 330 300 of (06) 22 48 26 15 's Avonds en in het weekend: (0182) 545 747 Meldpunt onderhoud openbare ruimte: (zoals riolering, bestrating, groen, verlichting en reiniging) (0180) 330 300 (dag en nacht bereikbaar) Aanmeldingen grof vuil: Maandag tot en met vrijdag: (0180) 330 300 [tussen 8.30 en 17.00 uur) Spoedeisende hulp van brandweer, ambulance of politie: 112 MOERKAPELLE MOORDRECHT Evenementenvergunning voor het houden van een sponsorloop t.b.v. de Stichting 'Aqua for All" op 23 maart 2011 vanaf 9.00 tot 10.30 uur in Moordrecht. Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. (0180) 330 491. Bént u het als belanghebbende niet eens met het collegebesluit? Tegen het besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van het besluit schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's GRAVENHAGE. Het beroepschrift moet gemotiveerd en ondertekend zijn. U moet hiervoor griffierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de griffier. Hebt u een beroepschrift ingediend en meent u dat de betrokken belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing hierop niet kunt afwach ten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen bij voorzieningen- rechter van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's-GRAVENHAGE. Hiervoor moet u grif fierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de gnffier. Dorpsstraat 60 (2841 BK) Vernieuwen schilderwerk en steen- en voeg werk (verzonden op 15-03-2011) Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel: (0180) 330 300. Nicolaas Beetslaan 8 (2841 EK) Bouwen onderheid terras (ontvangen op 14-03-2011) Evenementenvergunning t.b.v. "Kom in de Kas" op 2 april 2011 vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur in Moerkapetle. Evenementenvergunning jeugdwerkactie "Wordt Vervolgd" op 9 april 2011 vanaf 11.00 uur tot 15.00 qur in Moerkapelle. Tegen de hierboven genoemde besluiten kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. (0180) 330 491. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepa lingen omgevingsrecht hebben besloten de aanvraag voor het oprichten van een bedrijfs pand op de locatie Gouwe Park, kavel A27b te Moordrecht te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Door dit bestuit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 april 2011. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaar schrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gron den van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burge meester en wethouders van Zuidpias, postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan de IJssel. NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Belgischezoom 14 (2912 GC) Uitbreiden woning (ontvangen op 14-03-2011) Eerste Tochtweg 31 (2913 LN) Plaatsen dakopbouw achterzijde (ontvangen op 16-03-2011] J A Beijerinkstraat 53 (2912 AA) Wijzigen gevelkozijnen en plaatsen luifel voor de entree (ontvangen op 16-03-2011) Seine 55 (2911 HG) Rechtmaken van het schuine gedeelte op de 1e verdieping achterzijde (ontvangen op 11-03-2011) telijk, voor wat betreft het onderdeel milieu, in te trekken op grond van artikel 2.33 lid 2 sub a en b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Van Arnhem Betonindustrie B.V.: revisie vergunning d.d. 20 augustus 2004 en de veranderings-vergunningen d.d. 16 februari 2007 en 28 juli 2009 voor een betonwarenfa- brikant en handelsmaatschappij op het per ceel Kortenoord 17a, 2911 BD Nieuwerkerk aan den IJssel vanwege de verwijdering van één propaantank uit de inrichting. Dit ontwerpbesluit kunt u van 24 maart tot en met 4 mei 2011 inzien bij de gemeente Zuidpias. U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij het college van burgemeester en wethouders van Zuidpias indienen, per adres Milieudienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Milieudienst Midden-Holland (telefoon 0182-545700). Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen overeen ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een defi nitief besluit. Inzage Voor inzage en informatie kunt u tijdens kantooruren terecht in het gemeentehuis van Zuidpias, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel (telefoon 0180-330300). Voor inzage buiten kantooruren kunt u een afspraak maken. Deze bekendmaking staat ook op de website van de Milieudienst Midden-Holland, www.milieudienstmiddenholland.nl. ZEVENHUIZEN Evenementenvergunning voor het 2e Shantyfestival "Zingen aan de Rotte" op 2 april 2011 vanaf 12.00 uur tot 17.30 uur in Zevenhuizen. Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel.(0180)330 491. Dorpsstraat 212 (2761 AP) Slopen asbesthoudende golfplaten beschoei ing (ontvangen op 11-03-2011) Donge 11 (2911 CV) In gebruik nemen bouwwerk voor kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beper king (verzonden op 15-03-2011) Donge 7 (2911 CV) In gebruik nemen of gebruiken bouwwerk voor kinderopvang (verzonden op 15-03-2011] Tegen de hierboven genoemde besluiten kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. (0180) 330 300. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders zijn van plan de volgende omgevingsvergunningen gedeel- Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning? Tegen het bestuit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking hiervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 100, 2910 AC NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd en ondertekend zijn. Heeft u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat de betrokken belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing hierop niet kunt afwachten? In dat geval geeft de Algemene wet bestuursrecht u de moge lijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH 's-GRAVENHAGE. Hiervoor moet u griffierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de griffier. Redactie Gemeentepagina Raadhuisplein 1 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel T (0180)330 300 F (0180)330 329 I www.zuidplas.nl E communicatie0zuidplas.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 4