'Laat de bewoners zelf voor de planten zorgen.' Qwieke Zuidplassenareri bedankt! Zuidpias Springlevende Dorpen Incidentele chloortransporten Werken aan de weg Stevensstraat afgesloten voor doorgaand verkeer Vrijwilligersavond op rolletjes gemeente WEEK HART VAN HOLLAND I DE KRANT VOOR DEZUIDPLAS 23 MAART 2011 Zuidpias Groenbuddy's gezocht Op 25 januari besloot de gemeente raad om voor het ingediende idee uit de Begrotingswijzer van mevrouw Wil van Logchem een bedrag van 50.000,- beschikbaar te stellen. Haar idee? Adoptietuintjes en bloem bakken. Laat de bewoners de planten zelf onderhouden. Het geeft ze verant woordelijkheid voor hun eigen leef omgeving en het gemeentelijke groen staat er een stuk florissanter bij. De gemeente wil graag uitvoering geven aan dit plan en start met een proef in Zevenhuizen, waar Wil van Logchem woont. Deze proef geeft bewoners van één straat gelegen heid om gezamenlijk het groen in hun omgeving in te richten en te onderhouden. Mocht deze opzet geschikt zijn, dan krijgen alle inwoners van Zuidpias de gelegenheid om mee te doen. Oproep! Hoe vindt u dat uw straat eruit ziet? Bent u er tevreden mee of vindt u dat uw straat er fleuriger uit kan zien? Geef u dan op voor de proef "Groenbuddy's". Praat ook eens met uw buurtbewoners, misschien hebben zij ook ideeën. Informatieavond Om het plan uit te werken organiseert de afdeling Openbare Werken een bijeenkomst in het dorpshuis Swanla te Zevenhuizen. Tijdens deze avond wordt er een keuze gemaakt voor de invulling en uitvoering van het plan. En wordt er gekeken welke straat als proef gaat deelnemen. De informatieavond is op donderdag 14 april van 19.30 uur tot 20.00 uur. Wilt u bij deze avond aanwezig zijn? U kunt zich aanmelden via mail: secre- tariaatowOzuidplas.nl of telefonisch via het secretariaat van openbare werken: (0180) 639 888. Van 14 t/m 19 maart vond de Week van de Springlevende Dorpen plaats. De gemeente Zuidptas wil via deze weg alle qwieke Zuidplassenaren van harte bedanken voor hun input! Mede dankzij u hebben we de week tot een succes weten te maken. In totaal hebben gedurende de week zo'n vijftig mensen met de burge meester aan de ontbijttafel gesproken over de toekomst van de gemeente. En tijdens de dinerdebatten deden ongeveer 85 inwoners van Zuidpias mee. Daarnaast zijn er ook mensen geïnterviewd tijdens hun bezoek aan het gemeentehuis of bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen in het winkelcentrum. De jeugd van Zuidpias hebben we uiteraard niet overge slagen, voor hen was er een speciale jongeren- raad in het leven De vervoersorganisatie Pro-rail heeft aangekondigd dat in de peri ode van 21 maart t/m 17 april 2011 incidentele chloortransporten plaatsvinden over het spoor. Deze transporten zijn nodig door onder houdswerkzaamheden bij Akzo. Daardoor komt de chloorproductie in ons land stil te liggen. Om toch chloor te kunnen leve ren, wordt er ongeveer 4300 ton chloor per spoor aangevoerd. De treinen rijden vanuit Duitsland naar Rotterdam Botlek en pas seren onder meer het spoor in Nieuwerkerk aan den I Jssel. De treinen rijden 's nachts met een fre quentie van 3 keer per week. Het chloortransport voldoet aan hoge veiligheidseisen. Gemeente Zuidpias is voorbereid op eventuele calamiteiten door het rampenbe strijdingsplan Chloortransport' dat in samenwerking met vier regio-gemeenten en de hulpverle ningsdiensten is voorbereid en ook voor de fusiegemeente Zuidpias is vastgesteld. Meer weten? Zie 'Als de sirene gaat' op de www.zuidplas.nl/ wonen&leven/veiligheid en in de gele kaart in de gemeentegids 'Wat te doen bij een noodsituatie?' A Deze week starten de werk zaamheden voor de nieuw bouw van de woningen aan de Stevensstraat in Moordrecht. De werkzaamheden bestaan uit het omleggen van kabels en leidingen en het aanleggen van nieuwe riolering. Waar wordt gewerkt? Het gedeelte waar gewerkt wordt, is het gedeelte tus sen Stevensstraat 17-39, Schaepmanstraat, ingang Ds. Janzoniusstraat en ingang Adr. van Rijkestraat. De nutsbedrij ven werken in de trottoirs in het gedeelte Stevensstraat 1-15 en 2-12. Bereikbaarheid voor directe omwonenden De verschillende afgesloten wegvakken blijven bereikbaar voor de direct omwonenden. Op de plaatsen waar de riolering wordt aangelegd in de rijbaan blijven de woningen bereik baar met loopschotten. Voor het verkeer naar en van Ds. Janzoniusstraat en Adr. van Rijkestraat is een tijdelijke weg beschikbaar tussen deze twee straten. Omleidingen voor doorgaand verkeer Omleidingsborden lichten het verkeer in over de afgesloten wegvakken en te nemen routes. Duur van de werkzaamheden Nadat de riolering is gelegd en kabels en leidingen zijn omge leid wordt gestart met de sloop van de woningen en nieuwbouw. De periode van omleidingen duurt ca. 2 jaar totdat alle woningen zijn gebouwd en de nieuwe bestrating is aangelegd. geroepen. En de kinderraad heeft zich ook over het onderwerp Qwiek gebo gen. Daarnaast waren we wekenlang extra actief aanwezig op verschillende social mediasites. Vervolg Alle reacties uit deze inter views, debatten en alle reac ties vanuit de social mediasi tes hebben we verzameld. Nu de Week van de Springlevende Dorpen achter de rug is, vatten we al die reacties samen voor de gemeenteraad. Begin april wordt het eindrapport ook openbaar gemaakt. In de tweede helft van april bespreekt de gemeenteraad de resultaten van deze zogeheten burgerparticipatie. Mocht u geïnteres seerd zijn in het vervolg, kijk dan op www.hoeqwiekbenjij.nl en lees hoe de inwoners van Zuidpias 'springlevende- dorpen' zien. De avond voor (nieuwe) vrijwil ligers, jong en oud in Op Moer op vrijdagavond 18 maart liep op rolletjes. Dat kwam niet alleen door de professionele demon stratie rolschaatsen door Rolling 90. Alle deelnemende vrijwil ligers en - organisaties aan de informatiemarkt, de feestelijke aankleding van de zaal door Rolling 90 en de voortreffelijke organisatie en gastvrijheid in Op Moer hadden daarin het voor naamste aandeel! Er werd qwiek 'geshopt' en gestruind langs de kramen, gelobbyd en natuurlijk was er ruimte voor gezellige onderons jes onder het genot van lekkere hapjes en drankjes. Vanuit Den Haag was ook verte genwoordiging. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten kwam persoonlijk polshoogte nemen van de vrijwilligersactiviteiten in Zuidpias. 2011 is namelijk het Europees jaar voor het vrijwil ligerswerk. De VNG heeft aan de gemeente Zuidpias promotie materiaal beschikbaar gesteld, waaronder het luchtkussen, de interactieve voetbalmuur en campagnemateriaal. Op de avond van de vrijwilligers ging ook de nieuwe website voor vrijwilligers online. Vanaf heden is het mogelijk voor vrijwilligers zich te registreren om vraag en aanbod van activiteiten uit te wisselen. Als klap op de vuurpijl ontvingen alle 29 genomineerde vrijwilligers uit ieder dorp van Zuidpias onder luid applaus de Vrijwilligersprijs 2011, een glazen gegraveerde plaquette. Wethouder Verbeek en burge meester Kats tekenden hun impressie op in een speciaal rei zend gastenboek, gestart door de staatssecretaris. Het hele college en een grote vertegenwoordiging vanuit de gemeenteraad stak de handen uit de mouwen. Zij stonden die avond vrijwillig in de bediening. De gemeente kijkt terug op een geslaagde avond. Het is de bedoe ling ieder jaar de vrijwilligers in de gemeente Zuidpias te waarde ren en in het zonnetje te zetten. Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving en onbetaalbaar. Vrijwilligers bedankt!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 5