Zuidpias X X gemeente WEEK VERVOLG BEKENDMAKINGEN RAADSINFORMATIE HART VAN HOLLAND I DE KRANT VOOR DE ZUIDPLAS I 23 MAART 2011 Bekendmaking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bekendmaking Wet milieubeheer Algemene Plaatselijke Verordening Jaaroverzicht klachten 2010 vastgesteld Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders zijn van plan de volgende omgevingsvergunningen gedeel telijk, voor wat betreft het onderdeel milieu, in te trekken op grond van artikel 2.33 lid 2 sub a en b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: Gebr. A.J. en J.J. Duijndam: revisievergun ning d.d. 19 juni 2008 voor een veehouderij op het perceel Bierhoogtweg 19b, 2761 JH Zevenhuizen omdat de in 2008 aange vraagde stal voor 600 biggen niet meer gerealiseerd gaat worden. Dit ontwerpbesluit kunt u van 26 maart tot en met 6 mei 2011 inzien bij de gemeente Zuidpias. U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij het college van burgemeester en wethouders van Zuid plas indienen, per adres Milieudienst Midden-Holland, Postbus 65, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Milieudienst Midden-Holland (telefoon 0182-565700). Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit. Inzage Voor inzage en informatie kunt u tijdens kantooruren terecht in het gemeentehuis van Zuidpias, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel (telefoon 0180-330300). Voor inzage buiten kantooruren kunt u een afspraak maken. Deze bekendmaking staat ook op de website van de Milieudienst Midden-Holland, www.milieudienstmiddenholland.nl. Maatwerkvoorschriften Burgemeester en wethouders zijn van plan de volgende maatwerkvoorschriften op te leggen: Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu is dan niet nodig. In bepaalde gevallen is het nodig ter bescherming van het milieu aanvullende maatwerkvoorschriften op te leg gen naast de voorschriften uit de van toepas sing zijnde AMvB. Garagebedrijf J. Noorlander: voorschrif ten ten aanzien van het zoveel mogelijk beperken van bodemverontreiniging bij het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor het perceel Bredeweg 118k, 2761 KB Zevenhuizen. Het ontwerpbesluit tot het opleggen van maat werkvoorschriften kunt u van 26 maart tot en met 6 mei 2011 inzien bij de gemeente Zuidpias. U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij het college van burgemeester en wethouders van Zuidpias indienen, per adres Milieudienst Midden-Holland, Postbus 65, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Milieudienst Midden-Holland (telefoon 0182-565700). Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een defi nitief besluit. Inzage Voor inzage^en informatie kunt u tijdens kantooruren terecht in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel (telefoon 0180-330300). Voor inzage buiten kantooruren kunt u een afspraak maken. Deze bekendmaking staat ook op de website van de Milieudienst Midden- Holland, www.milieudienstmiddenholland.nl. GEMEENTE ZUIDPLAS Reclameontheffing voor het plaatsen van reclameborden t.b.v. het 2e Shantyfestival "Zingen aan de Rotte" in de periode 2 t/m 16 april 2011 in Zuidpias. Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. (0180)330 691. Het college heeft op 8 maart 2011 het jaar overzicht klachten 2010 vastgesteld. Het overzicht ligt ter inzage bij'de receptie van het gemeentehuis of is op de website van de gemeente Zuidpias als pdf-bestand in te zien. Vergadering: Gemeenteraad Datum: Dinsdag 29 maart 2011 om 20.00 uur Locatie: Raadhuis (raadzaal) Raadhuisplein 1, 2916 KM Nieuwerkerk aan den IJssel Vergaderpunten 1. Opening 2. Vragenhalfuur actualiteit (indien er vragen zijn ingediend) 3. Spreekrecht 6. Vaststelling agenda 5. Ingekomen stukken 6. Verslag van de vergadering van 1 maart 2011 Hamerstukken: 7. Aanstelling accountant voor de controle van de jaar rekeningen 2011-2016 In het kader van de accountantscontrole voor de jaarreke ningen 2011-2016 van de gemeente Zuidpias wordt de raad voorgesteld PriceWaterhouseCoopers Accountants gevestigd te Rotterdam aan te stellen als accountant. Portefeuillehouder: werkgroep Planning en Control 8. Inkopen Aanbesteden Voor het bewerkstelligen van een professionele en zorgvul dige wijze van inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten, waarbij de gemeente optreedt als een zakelijke, betrouwbare en integere partner, zijn spelregels nodig. Deze spelregels zijn gevat in de nota Inkopen Aanbestedingsbeleid. Portefeuillehouder: A. Hazelebach 9. Verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsver gunning bouw verwerkingsruimte Bredeweg 36/36 De glastuinbouwbedrijven Van den Berg CV, Bredeweg 36 en Kooij CV, Bredeweg 36, beiden in Gerbera's (Tweemanspolder), worden in het kader van de door de Provincie gewenste herstructurering en schaalvergroting samengevoegd tot 1 bedrijf: Gerbera United. De kassencomplexen zijn oorspronke lijk al rug aan rug gebouwd en kunnen eenvoudig bouwkundig en voor klimaatbeheersing met elkaar worden gekoppeld. Dit geldt niet voor de nu twee aparte verwerkingsruimten. Deze worden gesloopt en vervangen door 1 x nieuwbouw in één laag, die wat dichter op de Bredeweg komt (buiten bouwvlak van bestemmingsplan). Hiervoor is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend. Portefeuillehouder: M. Bosman 10. Begroting 2011 voor de Stichting Scholengroep Holland Gemeenten houden zeggenschap over het verzelfstandigde openbaar basisonderwijs binnen hun gemeentegrenzen. Die zeggenschap concentreert zich op instandhouding open baar onderwijs, bestuurssamenstelling en financiën. Het bestuur van de stichting Scholengroep Holland legde de begroting 2011 ter goedkeuring voor. Portefeuillehouder: J.A. Verbeek 11. Benoeming bestuurslid Stichting Scholengroep Holland In het bestuur van de Stichting Scholengroep Holland is een vacature ontstaan. Op voordracht van het stichtingsbestuur moet worden voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid door de gemeenteraad. Portefeuillehouder: J.A. Verbeek 12. Nota Vrijwilligersbeleid gemeente Zuidpias 2011-2016 Als gevolg van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2010 en het aflopen dit jaar van de Notitie Vrijwilligersbeleid van de voormalige gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel is een nieuwe nota vrijwilligersbeleid opgesteld voor de gemeente Zuidpias. De gemeenteraad ontvangt deze conceptnota nu ter bespreking en advisering aan de raad. Portefeuillehouder: J.A. Verbeek 13. Nota Cultuurvisie gemeente Zuidpias 2011 De concept cultuurvisie is vastgesteld door het college en is ter inspraak aangeboden aan de culturele instellingen. De gemeenteraad ontvangt deze conceptnota nu ter bespre king en advisering aan de raad. Portefeuillehouder: J.A. Verbeek Bespreekstukken: 16. Subsidiebeleid en subsidieverordening Zuidpias 2012 De gemeente Zuidpias is wettelijk verplicht haar subsidiebeteid te harmoniseren dan wel nieuw subsidiebeleid te formuleren. De drie subsidieverordeningen die tot op heden worden gehanteerd, kunnen maximaal gelden tot 2 jaar na de fusie. De gemeenteraad moet daarom voor 1 januari 2012 een nieuwe subsidieverordening vaststellen. De gemeenteraad ontvangt deze conceptnota nu ter bespreking en advisering aan de raad. Door de voorliggende stukken op 29 maart 2011 vast te stellen kunnen instellingen bij het indienen van hun subsidieaanvraag voor 2012 rekening houden met het nieuwe beleid. Alle subsidies die na 1 mei 2011 binnenko men worden getoetst aan de nieuwe verordening. Portefeuillehouder: J.A. Verbeek 15. Nota Sportvisie gemeente Zuidpias 2011 De concept sportvisie is vastgesteld door het college en is ter inspraak aangeboden aan de sportverenigingen. De gemeenteraad ontvangt deze conceptnota nu ter bespre king en advisering aan de raad. Portefeuillehouder: J.A. Verbeek f 16. Keuzevarianten afvalbeleid 2012-2015 Bijgaand raadsvoorstel is een keuzedocument ten behoeve van het vaststellen van nieuw afvalbeleid per 1 januari 2012 Dit document volgt op een eerdere evaluatie en startnotitie en betreft de derde fase in het traject naar nieuw afval beleid. Op basis van dit document wordt u verzocht een keuze te maken over het toekomstig afvalbeleid voor Zuidpias. Het gekozen scenario wordt verder uitgewerkt in een definitief afvalbeleidsplan inclusief maatregelen ten aanzien van de overige recyclestromen. Op basis van dit plan kan de afvalstoffenverordening en afvalstoffenheffing voor 2012 e.v. worden uitgewerkt en vastgesteld. Portefeuillehouder: A. Hazelebach 17. Financiering Zuidplaspolderontwikkeling Om de kosten van het project Zuidplaspolder op juiste wijze in de jaarrekening 2010 en de begroting 2011 te kunnen verantwoorden, dient een besluit te worden genomen inzake de hoogte en de dekking van de gemaakte/te maken kosten Portefeuillehouder: H. van der Torn 18. Sluiting De voorstellen van de voornoemde agendapunten liggen tijdens de openingsuren van het raadhuis ter inzage. Ook kunt u de stukken vinden op www.zuidplas.nl. Spreekrecht gemeenteraad: Na de opening van de bovengenoemde vergaderingen kan een ieder het woord voeren over en bij de geagendeerde onderwerpen. Niet kan worden ingesproken bij besluiten waartegen bezwaar en beroep open staat of heeft open gestaan, benoemingen, voordrachten van personen etc. en gedragingen waarover een klacht kan worden ingediend. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken dient dit vóór 16.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffie mede te delen op tel. nr. 0180-330313 (Josette van Houwelingen) of via e- mail: griffiefazuidplas.nl.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 6