m Een zonnige oefenrit HART VAN HOLLAND ZUIDPLAS 15 JUNI 2011 33 Zwarte Piet die geen cadeautjes bij zich had Gemeente maakt Zuideinde levensgevaarlijk. M- Door Elly van Gelderen De Moord rechtse Elly van Gelderen gaat voor het Hart van Holland op pad om oude tijden te doen herleven. Elly is als vrijwilliger en interviewer actief bij de Moordrechtse Historische Vereniging. Zij is auteur van de boeken "Herinneringen rondom de Hollandse IJssel" en "Leven en werken rond IJssel en Lek", waarin zij onder andere verhaalt over de slechte arbeidsomstandigheden van de steenplaatsen en touw- banen langs de IJssel, over verdwenen beroepen (rietsnijders en zalmvis sers), verdwenen scheepswerven en andere bedrijven, oorlog, watersnood enzovoort. Mevrouw Ada Baas-Rosenboom, geboren 1927, vertelt over: In een klein huisje aan de Tweede Tochtweg in Nieuwerkerk ben ik opgegroeid. Mijn vader was boe- rendaggelder bij Boer Huib Ver doold aan de Derde tochtweg. We moesten een eind lopen naar de schooi in Zevenhuizen. Mijn ouders hadden vier kinderen, 's Winters hebben we veel in de polder geschaatst. Later kregen we een oud huisje-aan de Derde Tochtweg. Toen ik van school kwam ging ik bij schoolmeester Dirkzwager in de huishouding werken en later bij Reym aan de Parallelweg. Ik trouwde met Henk Baas die toen bij de kolenhandelaar (kolenboer genoemd) Qijs Dekker werkte. Het bedrijf was gevestigd aan de Nieuwerkerkse Kerklaan. De vader van Henk was ook knecht bij een kolenboer. Het hele jaar door kon men kolenzegeltjes sparen, dan was het niet zo'n grote uitgave in de winter. Henk kwam vrese lijk zwart thuis, het kolenzwart zat zelfs in zijn poriën. We had den in die tijd geen douche, dus moest hij zich in een teil wassen met groene zeep. Het was erg zwaar werk, de zakken met kolen wogen vijftig kilo. Als hij in de Rotterdamse bovenhuizen met die smalle trappen kolen moest bezorgen, dan nam hij zelfs twee zakken op zijn rug, dus honderd kilo. En dan te bedenken dat ze tegenwoordig van de Arbo nog twintig kilo mogen dragen. Kinderen riepen: 'Daar komt zwarte Piet weer', dan riep hij terug dat hij geen cadeautjes bij zich had. Zijn kleren kreeg ik ook bijna niet schoon gewassen. De punt van de kolenzak werd over het hoofd geschoven als de kolen werden versjouwd. De volle zak ken moesten vaak op de vreemd ste plaatsen worden gestort. In een kolenhok op zolder, onder de vloer, of buiten. Als Henk vakantie had, een keer per jaar, kwam zijn baas vragen of hij niet kwam werken, want dan had hij hem nodig. Mijn man deed dit niet. Hij maakte erg lan ge dagen voor een karig loon. Hij reed later ook voor Van der Eist op een oliewagen en soms moest hij stenen met de hand laden op de steenplaats in Hitland. Zij werden dan vaak naar Limburg gebracht. In die tijd woonden we De heer en mevrouw Baas. aan de Parallelweg en later in de Ju I ia nastraat. Konijnen We hadden een gezamenlijke hobby. Het fokken van konijnen. We hadden twee rassen: Vlaam se reuzen en kleine Pooltjes, dat waren witte konijntjes met rode ogen. De Vlaamse reuzen waren erg groot en in verschillende kleu ren. Het was erg leuk als zij weer jongen kregen. Je had er wel veel werk aan maar dat hadden we er •voor over. We gingen vaak naar tentoon stellingen en sleepten veel prij zen in de wacht. De prijzen bestonden meestal uit wisselbekers of levensmiddelen pakketten. Onze drie kinderen deden mee. En zelf de kleinkinderen houden nu ook nog konijnen. We hebben tien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen, waar van een tweeling van zestien jaar. Mijn man had nog een hob by, zelf groenten kweken op de volkstuin. Deze lag bij het Em- mahofje vlak langs de spoorlijn. Zelf ging ik op de zangvereniging Nieuw leven. In die tijd ging je niet zo vaak optreden. Mijn' man overleed op 75-jarige leeftijd, dat is nu veertien jaar geleden. Ik ben toen naar Dian- thus verhuisd en nu woon ik in het nieuwe zorgcentrum. Het is wel wennen, alles is nieuw en groter. Ook andere buren, nieu we bewoners en vreemd perso neel. Maar in de noodgebouwen waar we eerst zaten was het ook gezellig, ledereen kende elkaar. Vaak zitten we met drie vrou wen, oud bewoners van de Julia- nastraat, bij elkaar op de kamer, dat is gezellig. De gemeente zorgt voor levensgevaarlijke verkeerssituaties aan het Zuid einde tussen de bebouwde kom van Zevenhuizen en de Middelweg. Stonden er eerst wekenlang snelheidsborden met maximaal 40 kilometer per uur, zijn deze ineens vervangen door borden die een maximumsnelheid aangeven van 60 kilometer over dit kleine stukje dijk en waar het Zuideinde overgaat in de gemeente Rotterdam (Nesselande), is de snelheid 50 kilometer. Gevaarlijker dan die onduidelijk heid met veranderende snelheden is het maken van drie opeenvolgende wegversmallingen met betonblok ken, waardoor automobilisten ge dwongen worden hun rijrichting te veranderen naar het midden van de weg. Van beide kanten moet de automobilist naar het midden en nog wel op hetzelfde punt. Door het ontbreken van voorrangsborden is de verkeerssituatie volstrekt ondui delijk en daardoor levensgevaarlijk. Wie er voorrang heeft of moet verle nen staat niet aan gegeven. Voor au tomobilisten is het een kwestie van fatsoen of het recht van de sterk ste voor wat betreft de voorrang. Het is slechts wachten op de fron tale klap tussen deze betonpoortjes. Nog gevaarlijker is het voor fietsers en scooterrijders, die de zijkant van de weg moeten verlaten om de be tonblokken te passeren. Tegemoet komend verkeer zal gezien kunnen worden, maar welke tweewieler ziet achteropkomend verkeer goed en bijtijds. Het Zuideinde is dage lijks de fietsverbinding van vele scholieren naar Nieuwerkerk of Rotterdam en de gemeente maakt deze fietsroute levensgevaarlijk. Als het de bedoeling is om het Zuid einde verkeersluw te maken, dan zou de gemeente kunnen denken aan eenrichtingsverkeer, 's Ochtends gedurende de spits Zevenhuizen uit en in de namiddag tijdens de spits eenrichtingsverkeer naar Zevenhui zen toe. Veilig voor fietsers en eerlijk voor de dorpsbewoners om dorp in of uit te rijden. Een andere maatre gel zou kunnen zijn het Zuideinde tussen Zevenhuizen en Middelweg voor alle verkeer af te sluiten, be halve voor bestemmingsverkeer of aanwonenden. Dus eenzelfde maat regel zoals die jarenlang van kracht is geweest op de Wollefoppenweg bij Oud Verlaat. Daarmee wordt de dijk veilig voor scholieren, kunnen bus en aanwonenden probleemloos over de dijk en wordt er gelijk een einde gemaakt aan al het sluipver- keer dat van de nieuwe rotonde via Zevenhuizen het Zuideinde op gaat om richting Nesselande te rijden. In ieder geval dient deze levensgevaar lijke situatie onmiddellijk ongedaan te worden gemaakt. Of wacht de ge meente tot het kalf verdronken is? H. van Dongen, Zevenhuizen Gevaarlijke verkeerssituaties op het Zuideinde. Zuidpias - Ook dit jaar organiseert de fietscommissie van de Stichting Zuidpias Helpt een aantal oefenrit- ten om te wennen in het rijden in een peloton voor de lange fiets tochten van de Stichting op 10 s^p tember. Zondag 12 juni werd onder prima omstandigheden een rit ge maakt door de Krimpenerwaard. Het aantal inschrijvingen voor de tocht op 10 september is inmiddels opgelopen tot 31 voor de 150 ki lometer en pas twee voor de 200 kilometer. Het aantal deelnemers .oor de 150 kilometer is beperkt tot 75. Aangeraden wordt om snel in te schrijven en snel te betalen op www.zuidplashelpt.nl. De volgende oefenrit staat ge pland op zondag 10 juli, ook za terdag 9 juli is het een mogelijk om de benodigde kilometers te maken, dan zonder begeleiding van een fietser van de organisa tie. Op beide dagen is de start om 9.00 uur voor het gemeentehuis in Nieuwerkerk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 33