X X X X X Zuidpias BEKENDMAKINGEN Contact H ART VAN HOLLAND DE KRANT VOORDE ZUIDPLAS 15 JUNI 2011 Gemeentehufs Belangrijke telefoonnummers Algemene plaatselijke verordening Aangevraagde omgevingsvergunning Aangevraagde omgevingsvergunning Algemene plaatselijke verordening Omgevingsvergunningvrij Beroep op grond van de Algemene wet bestuursrecht Bekendmaking Wet milieubeheer Aangevraagde omgevingsvergunning(en) Verleende omgevingsvergunning Verkeersbesluit Bezwaar op grond van Algemene wet bestuursrecht gemeente Raadhuisplein 1 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel Gemeentekantoor De Saffier (alleen op afspraak) Kleinpotderlaan 4 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel Postadres Postbus 100 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel Telefoon fax e-mail website T10180) 330 300 F 10180] 330 329 E gemeentel3zuidplas.nl www.zuidplas.nl Openingstijden Gemeentehuis Receptie Maandag t/m donderdag 8.00 - 17.30 uur Vrijdag 8.00 - 17.00 uur Telefoon Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur Openingstijden Publiekszaken (burgerzaken) Maandag t/m vrijdag 9.00 - 15.00 uur Dinsdag 9.00 - 20.00 uur Op afspraak 9.00 - 17.00 uur-, bel (01801 330 300 Openingstijden Vergunningenloket Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur Op afspraak 13.00 - 17.00 uur Telefonische bereikbaar van 9.00 - 12.00 uur (tel. 101801 330 300, vraag naar de afdeling Vergunning Handhaving) Openingstijden Wmo-loket en Werk Inkomen Maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur Op afspraak 9.00 tot 17.00 uur Telefonisch spreekuur 9.00 - 10.00 uur Andere afdelingen gemeentehuis Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur 's Middags alleen telefonisch bereikbaar en op afspraak. Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC LEIDEN T (088) 246 50 00 T (088) 246 50 01 Afvalbrengstation Nieuwerkerk aan den IJssel Eerste Tochtweg 9b 2913 LN Nieuwerkerk aan den IJssel T (0180) 330 300 Maandag t/m vrijdag 12,00 - 16.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur Afvalbrengstation Zevenhuizen en Moerkapelle Zuidplasweg 14b 2761 JL Zevenhuizen ZH T (0180) 330 300 Dinsdag en donderdag 13.00 - 16.00 uur Zaterdag 9.00 - 12.00 uur Meldpunt graffiti illegale posters: Voorlopig via (0180) 330 300 Meldpunt milieuklachten: Klachten over bedrijven (zoals stank of geluidshinder): (0182) 545 747 (24 uur/dag) Overige milieuklachten. Overdag: (0180) 330 300 of (06) 22 48 26 15 's Avonds en in het weekend: (0182) 545 747 Meldpunt onderhoud openbare ruimte: (zoals riolering, bestrating, groen, verlichting en reiniging) (0180) 330 300 (dag en nacht bereikbaar) Aanmeldingen grofvuil: Maandag tot en met vrijdag: (0180) 330 300 (tussen 8.30 en 17.00 uur) Spoedeisende hulp van brandweer, ambulance of politie: 112 MOORDRECHT Stookontheffing (15-06-2011) Scouting Moordrecht, stookontheffing tot en met 31 maart 2012. Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. (0180)330 491. MOERKAPELLE Evenementenvergunning (15-06-2011) De heer Dol, evenementenvergunning voor het houden van een braderie in Moerkapelle op 25 juni 2011 vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur. Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. (0180)330 491. Veenweg 6 (2841 DG) Plaatsen reclame op voorgevel (verzonden 06-06-2011) Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel.(0180)330 300. NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Ambachtstraat 6 (2751 GP) Wijzigen bestemming ten behoeve van het oprichten van een fitnesscentrum (ontvangen 01-06-2011) Ganzenpad 2 (2751 CZ) Melding brandveilig gebruik maken van het pand (ontvangen 06-06-2011) Hollevoeterlaan 42 (2751 DT) Vergroten woning (ontvangen 06-06-2011) Julianastraat 47 (2751 GA) Verwijderen asbesthouden materiaal (ontvan gen 06-06-2011) van Hasseltweg 7 (2751 GZ) Plaatsen en vergroten wateropslagtank (ont vangen 01-06-2011) Wilde Veenen 1 (2751 EE) Brandveilig gebruiken van het pand (ontvan gen 08-06-2011) Bent u het als belanghebbende niet eens met het collegebesluit? Tegen het besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van het besluit schriftetijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's GRAVENHAGE. Het beroepschrift moet gemotiveerd en ondertekend zijn. U moet hiervoor griffierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de griffier. Hebt u een beroepschrift ingediend en meent u dat de betrokken belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing hierop niet kunt afwach ten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen bij voorzieningen- rechter van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's-GRAVENHAGE. Hiervoor moet u grif fierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de griffier. Klein Hitland 4-7 (2911 BR) Plaatsen kozijnen, ramen, facilitaire voorzie ningen en een tussenverdieping (ontvangen 08-06-2011) Spechtendaal 17 (2914 EW) Plaatsen dakkapel voorzijde (ontvangen 07-06-2011) Kleinpolderlaan 37 (2911 PA) Plaatsen dakkapel voorzijde (verzonden 08-06-2011) Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. (0180) 330 300. In beide gevallen moet u een bepaald bedrag (griffierecht) betalen. Beroep kan worden ingesteld door: belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingebracht over een ontwerpbesluit; belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen ten opzichte van een ontwerpbesluit; belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat waren hun zienswijzen in te brengen over een ontwerpbesluit. Inzage Voor inzage en informatie kunt u tijdens kantooruren terecht in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel (0180) 330 300. Voor inzage buiten kantooruren kunt u een afspraak maken. Deze bekendmaking staat ook op de website www. milieudienstmiddenholland.nl. Gouwe Park (zuidbaan) Realiseren dam-duikerconstructie (ontvangen 01-06-2011) Land voor Water 3 (2841 NA) Brandveilig gebruiken van het pand (ontvan gen 09-06-2011) VERGUNNING Burgemeester en wethouders hebben de volgende vergunning verleend: Kandt Onroerend goed B.V.: oprichtingsver gunning voor een funderingsbedrijf op het perceel Hoogeveenenweg 17-21, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit besluit kunt u van 16 juni tot en met 28 juli 2011 inzien bij de gemeente Zuidpias. Binnen deze termijn kunt u beroep tegen een besluit instellen bij de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een besluit blijft van kracht wanneer u beroep instelt, tenzij u een voorlopige voorziening aanvraagt bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State. ZEVENHUIZEN Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 besloten Een voetgangersoversteek aan te brengen op de Burgermeester Klinkhamerweg te Zevenhuizen op de zuidtak van de kruising met De Opril en de Potgietersingel (ver keersbesluit 2-2011); Een fiets- en voetgangersoversteek aan te brengen op de Burgermeester Klinkhamerweg te Zevenhuizen ter hoogte van het Kerkepad (verkeersbesluit 3-2011); Bebording aan te brengen om de voorrang te regelen op de kruising Schoolstraat - Burgemeester Klinkhamerweg te Zevenhuizen (verkeersbesluit 18-2011); Bebording aan te brengen met de aan duiding van de verplichte rijrichting vanaf de parallelweg van de Swanlaweg op de Swanlaweg nabij de nog te realiseren rotonde van Groot Swanla te Zevenhuizen (verkeersbesluit 19-2011); Een fietsstrook aan te brengen op de Burgemeester Klinkhamerweg, Zuidplasweg, Swanlaweg te Zevenhuizen met onderbroken streep en het symbool van een fiets op het wegdek (verkeersbesluit 20-2011); Het bestuit van 27 oktober 1992 van de voor malig gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle met betrekking tot het vrachtwagenver bod voor de nachtelijke uren voor de kern Zevenhuizen in te trekken (verkeersbesluit 22-2011). Gedurende de termijn waarbinnen tegen deze besluiten bezwaarschriften kunnen worden ingediend, zullen deze ter inzage worden gelegd in het raadhuis vanaf 16 juni 2011. Lees voor de mogelijkheid om een bezwaar schrift in te dienen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht elders in deze rubriek. Voor de uiterste termijn van indie ning kunt u contact opnemen met de afdeling VROM, tel. (0180)330 300 Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning? Tegen het besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking hiervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 100, 2910 AC NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd en ondertekend zijn. Heeft u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat de betrokken belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing hierop niet kunt afwachten? In dat geval geeft de Algemene wet bestuursrecht u de moge lijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH 's-GRAVENHAGE. Hiervoor moet u griffierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de griffier. Redactie Gemeentepagina Raadhuisplein 1 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel T (0180)330 300 F (0180)330 329 I www.zuidplas.nl E communicatie(9zuidplas.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 4