Zuidpias WrriO Zuidpias Per 2012 eigen bijdrage voor de Wmo individuele voorzieningen gemeente WEEK T HART VAN HOLLAND DE KRANT VOOR DE ZUIDPLAS 15 JUNI 2011 gemeente 22.636 2.000 2.000 2.000 25,40 25,40 23,08 23,08 23,08 23,08 €40,: 48,48 25,40 25,40 Op 31 mei jongstleden heeft de gemeenteraad besloten per 1 januari 2012 een aantal wij zigingen in te voeren rondom de uitvoering van de individuele voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ontwikkelinglWmo) Komende drie weken leest u op deze pagina een drietal feuilletons over deze wijzigingen in de Wmo per 2012. Deze week gaat het eerste feuilleton over de eigen bijdrage. Hierna volgen feuilletons over het persoonsgebonden budget en de vervoersvoorzieningen. Berekening eigen bijdrage Allereerst is er de basisbijdrage per 4 weken. Dit kan 25,40 zijn of 17,80 per 4 weken l= het bedrag zoals dat nu, in 2011, berekend wordt). Dit is afhankelijk van leeftijd, burgerlijke staat en het bruto inkomen. In onderstaande tabel wordt het aangegeven: Per 1 januari 2012 gaat de gemeente een eigen bijdrage vragen voor een Wmo voorziening. Tot nu toe geldt dat alleen voor de hulp bij het huishouden. Voor een rolstoel en andere voorzieningen die in de wet worden uitgesloten en ook het gebruik van de Hopper (Collectief vraagafhankelijk vervoer) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Aanvraag Wanneer u een beperking heeft en belemmerd wordt in uw zelfstandigheid en deelname aan de samenleving, kunt u een aanvraag bij de gemeente indienen voor een Wmo voorziening. De gemeente is namelijk verplicht om voorzieningen aan te bieden die een persoon met beperkingen in staat stellen om: een huishouden te voeren zich te verplaatsen in en om de woning zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. Toekenning Bij een persoon die een indicatie krijgt voor een Wmo voorziening, beoordeelt de gemeente welke voorziening het goedkoopst compenserend is. Dat verschilt van persoon tot persoon. In eerste instantie wordt gekeken welke voorziening de (gei'ndiceerde)compensatie geeft voor de beperking die men ondervindt. Lees ter illustratie het onderstaande voorbeeld: Stel iemand met een beperking heeft aangegeven dat hij/zij geen eten meer kan koken. Er zou in dat geval kunnen worden doorverwezen naar de maaltijdservice. Het kan ook betekenen dat de keuken moet worden aangepast. Voor weer een ander geldt dat er een beperkte tijd een hulp bij het huishouden gei'ndiceerd wordt. Tevens wordt beoordeeld welke voorziening dan het voordeligst is, zie onderstaand voorbeeld: Stel iemand krijgt een indicatie voor aanpassing van de keuken. Er zijn 3 offertes oplopend in prijs met dezelfde aanpassingen. De offerte die het goedkoopst is wordt toegekend. Berekening eigen bijdrage Wanneer uw aanvraag voor een Wmo voorziening is toegekend, geeft de gemeente 1 x per maand de gegevens door aan het Centraal Administratie KantoorlCAK). Voor de hulp bij het huishouden wordt dit 1x per week gedaan. Het CAK gaat daarna informatie opvragen bij de belastingdienst over de bruto jaarinkomsten van 2 jaar daarvóór. Dusvoorde berekening van uw eigen bijdrage over 2011 wordt het bruto jaarinkomen van 2009 genomen. Aan de hand van deze gegevens bepaalt het CAK het bedrag dat u moet gaan betalen per periode van 4 weken (dat is dus 13 perioden per jaar). U krijgt van het CAK bericht hierover (let op: hier kan een flink aantal weken tussen zitten, het is dus verstandig om alvast een bedrag hiervoor te reserveren!) In onderstaande tabel ziet u wanneer de eigen bijdrage over het algemeen wél of geen gevol gen heeft. Standaardmaximum per vier weken Grens gelijk aan 120% van het voor de doelgroep geldende verzamelinkomen op het sociaal minimum de ongehuwde persoon jonger dan 65 jaar 17,80 22.636 de ongehuwde persoon van 65 jaar of ouder 17,80 15.838 de gehuwde personen indien een van beiden jonger is dan 65 jaar of beiden jonger zijn dan 65 jaar 25,40 27.902 de gehuwde personen die beiden 65jaar of ouder 25,40 22.100 Als uw inkomsten op jaarbasis dus onder het bruto-inkomen blijven, zoals vermeld in de bovenstaande rechterkolom, betaalt u niet meer dan het genoemde basisbedrag per 4 weken. Mogelijk ligt uw inkomen boven het bruto jaarinkomen zoals dat vermeld is. Aan de hand van onderstaande tabel kunt u dan berekenen wat uw eigen bijdrage zou kunnen gaan worden U neemt uw bruto jaarinkomen en trekt daar het voor u geldende inkomen per jaar af. U houdt dan een bedrag over per jaar. Bijvoorbeeld 2000 euro. U neemt daar 15 van en deelt dat door 13 (perioden). Dan krijgt u te maken met een extra eigen bijdrage van 23,08 per periode van 4 weken. Het totale bedrag voor de eigen bijdrage wordt 40,88 of 48,88. inkomen inkomen per jaar boven de grens ongehuwd tot 65 jaar ongehuwd boven 65 jaar gehuwd tot 65 jaar gehuwd boven de 65 jaar ongehuwd tot 65 jaar 15.838 2.000 15% 27.902 ongehuwd boven 65 jaar Geen gevolgen Wel gevolgen U heeft nu alleen hulp bij het huishouden (hbh) U heeft al hbh en u vraagt/heeft een andere Wmo voorziening én u heeft ruimte om een hogere eigen bijdrage te betalen U heeft nu hbh en/of een voorziening die uitgesloten is van een eigen bijdrage U heeft een AWBZ voorziening en vraagt een Wmo voorziening aan én u heeft ruimte om een hogere eigen bijdrage te betalen. U heeft een Wmo voorziening en géén ruimte meer om een hogere eigen bijdrage te betalen. gehuwd tot 65 jaar gehuwd boven de 65 jaar €22.100 22.636 15.838 22.902 22.100 10.000 15% basis bijdrage 17,80 extra totaal aan bijdrage bijdrage per periode 15% 10.000 10.000 10.000 15% 15% 15% 15% 15% 17,80 17,80 40,8 €48,48 17,80 115,38 115,38 115,38 115,38 133,18 133,18 140,78 140,78 In bovenstaande tabel is als voorbeeld uitgerekend wat de eigen bijdrage wordt als het inkomen boven de grens 2.000,- of 10.000,- per jaar is. Op dezelfde wijze kunt u het berekenen als uw inkomen bijvoorbeeld 3.500,- of misschien zelfs wel 40.000,- boven het genoemde bruto jaarinkomen ligt. Wet tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg); Het CAK voert de Wtcg uit. Deze wet is in plaats van de belastingaftrek gekomen. Dat betekent dat het CAK van de berekende eigen bijdrage 1/3 deel aftrekt. Dus als u 40,88 zou moeten betalen dan trekt het CAK daar€ 13,62vanaf en uiteindelijk betaalt u dan aan het CAK ongeveer 27,24 per periode.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 5