Zuidpias WÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊIBÊÊÊÊIIÊÊÊKÊÊÊÊÊ X X X Flyereri voor Jizu v' Vaststelling Beleidsnota Snippergroen gemeente WEEK VERVOLG BEKENDMAKINGEN HART VAN HOLLAND I DE KRANT VOOR DEZUIDPLAS I 15 JUNI 2011 Algemene plaatselijke verordening Aangevraagde omgevingsvergunning Agenda Welstands commissie ter inzage Aangevraagde omgevingsvergunning VERVOLG FEUILLETON WMO GROENEWé Kennisgeving incidentele festiviteit (15-06-2011) De heer Westenberg, kennisgeving incidentele festiviteit Brasserie 't Zonnetje op 25 juni 2011 vanaf 21.00 uur tot 26 juni 2011 1.00 uur. Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afde ling Vergunningverlening en Handhaving, tel. (0180) 330 491 Knibbelweg 60 (2761 JE) Wijzigen bestemming ten behoeve van stal ling ballonvaart (ontvangen 08-06-2011) Schielandsingel 15 (27691 XV) Aanleggen in-uitrit (ontvangen 06-06-2011) Vlietkade 11c (2761 DV) Aanleggen parkeerplaats in voortuin (ontvan gen 01-06-2011) ZUIDPLAS OUDERKERK AAN DEN IJSSEL De zitting van de afgevaardigden van de Welstandscommissie vindt plaats op dinsdag 21 juni 2011 van 10.00 tot 16.00 uur. Deze afgevaardigden behandelen de bouwaanvra- gen van de gemeente Zuidpias op het gemeen tehuis, Raadhuisplein 1 in Nieuwerkerk aan den IJssel. De agenda voor de zitting ligt vanaf maan dag 20 juni 2011 10.00 uur voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u de zitting bijwonen? Méldt u zich dan vóór 9.45 uur aan bij de receptie. Om de zitting niet te verstoren, worden na 10.00 uur géén belangstellenden meer toegelaten. Nabij Groenendijk 202, (2911 BB Nieuwerkerk aan den IJssel en nabij Dorpsstraat 2 tot en met 106, 2935 AD Ouderkerk aan den IJssel Realisering van het Project Havenfront Ouderkerk aan den IJssel en veersteiger Nieuwerkerk aan den IJssel (ontvangen 31-05-2011) Voor het inzien van deze aanvraag en voor ver dere informatie kunt u tijdens kantoortijden terecht in het gemeentehuis van Ouderkerk aan den IJssel, Dorpsstraat 42 te Ouderkerk aan den IJssel (0180) 681055 Op 31 mei 2011 heeft het college de Beleidsnota Snippergroen vastgesteld. Uitgangspunt van het beleid is dat zoveel mogelijk open baar groen behouden blijft en dat slechts in bijzondere gevallen wordt overgegaan tot verkoop aan de eigenaar van de naast de groenstrook gelegen woning. Nieuwe verhuursituaties worden zoyeel mogelijk voorkomen. De oude huurovereenkomsten van de voormalige drie gemeenten blijven vooralsnog ongewijzigd in stand. Snippergroen kan alleen worden verkocht als de strook geen openbare functie heeft. Dat wil zeggen dat het perceel grond geen verkeersgroen, gebruiksgroen of beeldbepalend groen is en/of dat het perceel groen niet wordt gebruikt ten behoeve van kabels, leidingen, rioleringen en overige nutsvoorzieningen en of voor monumentale bomen. Op www.zuidplas.nl kunt u de gehele tekst van de Nota Snippergroen nalezen. Hier kunt u ook het nieuwe tarief voor verkoop van snippergroen vinden. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen de afdeling VROM-Grondzaken (0180) 637 711 of via het contactformulier op www.zuidplas.nl onder vermelding van "snippergroen". Nooit méér betalen dan de kosten van de voorziening Let wel: u betaalt nooit een hogere eigen bijdrage, dan dat de voorziening kost. De volgende voorbeelden maken dit duidelijk: Voorbeeld 1: Cliënt X heeft een minimuminkomen en ontvangt een voor ziening. Stel dat de huurkosten hiervan 20 per periode van 4 weken bedragen. Cliënt heeft verder geen andere voorzieningen. De eigen bijdrage kan in het geval van een alleenstaande niet meer bedragen dan 17,80 per periode. Wanneer de cliënt gehuwd is, kunnen de kosten niet meer bedragen dan 20,- per periode Inamelijk de werkelijke kosten). Voorbeeld 2: Cliënt Y ontvangt een voorziening. Stel dat de huurkosten 20,00 per periode bedragen. Daarnaast ontvangt cliënt nog hulp bij het huishouden 3 uur per week. Kosten 267,60 per periode. Totale kosten bedragen 287,60 per periode. Stel cliënt is alleenstaand en heeft minimum inkomen, dan betaalt hij 17,80 per periode. Stel cliënt is gehuwd en heeft een minimuminkomen dan betaalt hij 25,40 per periode; Stel cliënt is gehuwd en heeft een inkomen van 10.000 boven het minimum, dan betaalt hij 140,78 per periode van 4 weken. Tijdsduur betalingsverplichting U vraagt zich misschien af hoelang u moet gaan betalen voor een voorziening. Dit is afhankelijk van een aantal specifieke aspecten, te weten: De soort voorziening (bijvoorbeeld: hulp bij het huishouden of een vervoersvoorziening etc) Of het een koop- of een huurvoorziening is Afhankelijk van de hoogte van de eigen bijdrage in relatie tot de kosten van de voorziening. Een en ander is dus afhankelijk van-uw specifieke situatie. Andere besluiten Door de gemeenteraad van Zuidpias zijn nog meer besluiten geno men. Bijvoorbeeld rondom de opbouw van het Persoonsgebonden budget (pgb) en de wijzigingen in de vervoersvoorzieningen. De komende maanden gaat de gemeente aan de slag met het uitvoeren van dit nieuwe beleid. Wat kunt u verwachten? 1. Informatieve artikelen op de gemeentepagina in Hart van Holland en gemeentelijke website 2. Voorlichtingsbijeenkomsten in het 4e kwartaal 2011. (Let op de aankondigingen in Hart van Holland) 3. Persoonlijk bericht van de gemeente in het 4e kwartaal voor cliënten die afhankelijk van hun inkomen ook een eigen bijdrage moeten gaan betalen voor een andere voorziening. Informatie Mocht u nog na het lezen van deze informatie behoefte hebben aan uitleg en kunt u niet wachten tot de informatiebijeenkomsten, neem dan gerust contact op met het Wmo loket. Iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur, telefoonnummer 0180 330300. Op 9 juni j.l. deed het promoteam JIZU alle dorpen aan om flyers over de nieuwe jongerensite jizu.nl uit te delen. Onder het promotieteam bevond zich ook wethou der Jan Verbeek.Om ervoor te zorgen dat niemand dit promotieteam zou missen werd de flyeractie ritmisch ondersteund door een aantal leden van de slagwerkgroep Afslag 9 van De Kleine Trompetter. Wie zich aanmeldt op www.jizu.nl maakt kans op een fraai jizu t-shirt. Lees meer op jizu.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 6