Negenduizend euro van bazaaropbrengst 'meer dan welkom' bij IJsselThuis Twee dorpelingen aangehouden na melding graffiti spuiten Kerstuitvoering Nieuwerkerks Vrouwenkoor Weer een stap gezet naar verkrijgen Keurmerk Veilig Ondernemen Jongenskoor Dalfsen in Lichtkring HART VAN HOLLAND NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL 30 NOVEMBER 2011 Jeu de Boules Half succes voor JBC Kroegavond Intentieverklaring KVO Reigerhof getekend Oe iCaas Sjtecïalii Specialist Nieuwerkerk aan den IJssel - In het vervolg van de verenigingscompeti tie speelden team 2 en 3 van JBC Nieuwerkerk zaterdag 26 november in het Boulodrome in Rotterdam. Tegenstanders waren teams van Vlaardingen en Gouda. Team 3 deed het goed met een 5-2 overwinning en een saldo van 15 punten. Voor Team 2 verliep de dag minder plezierig; met een 6-1 nederlaag en een min saldo werden zij door kop loper Vlaardingen overklast. Hoewel de eerste ronde nog gelijk opging werd daarna duidelijk dat Vlaardin gen veel beter was. Met name het tireren ging de Vlaardingers goed af waar Nieuwerkerk 2 steeds achter de feiten aan liep. Nieuwerkerk aan den IJssel - Een drankje drinken, bijkletsen, een pot je tafelvoetbal of schaak of gewoon lekker aan de bar hangen. De kroeg van 't Blok is vandaag, woensdag 30 november én woensdag 7 december geopend van 20.30 tot 23.00 uur. Nieuwerkerk aan den IJssel - De ba zaar in De Bron op 3 en 4 novem ber heeft 18.000,- opgebracht. De kerkenraad heeft op voorstel van de bazaarcommissie de helft van dat bedrag voor hospice IJsselThuis be stemd. Tijdens de overhandiging van de cheque van 9.000,- door leden van de bazaarcommissie toonde de voorzitter van de Stichting IJsselT huis en die van de Stichting Vrienden van Hospice IJsselThuis zich uiter mate blij met deze bijdrage.. Het geld wordt besteed aan de opleiding en nascholing van de zestig vrijwilligers van IJsselThuis. Als gevolg van de af nemende subsidie van het ministerie van VWS en teruglopende bijdragen van sponsors is de cheque meer dan welkom. Maar dat niet alleen. De in zet van de bazaarcommissie en van vele anderen betekenen een grote steun voor de vrijwilligers en coör dinatoren van IJsselThuis. Zij doen er immers alles aan om mensen die in hun laatste levensfase zijn en waar nodig ook de naasten zo goed moge lijk te ondersteunen. Nieuwerkerk aan den IJssel - Agenten van het politiekorps Hollands Midden hebben vrijdag 25 november rond 20.45 uur twee jongens uit Nieuwerkerk aan den IJssel van 14 en 16 jaar aangehouden, op verdenking van het be kladden van een elektriciteitshuisje op het Lupineveld met graffiti. De politie kreeg die avond de mel ding dat twee jongens graffiti op het elektriciteitshuisje spoten. De politie ging er op af en sprak met getui gen die een signalement gaven. Dit signalement werd doorgegeven aan andere agenten die in de omgeving uitkeken naar de verdachten. Een motoragent reed richting de Een- dendaal en zag daar twee jongens rennen richting de Zwanendaal. Bij de kruising Wulpendaal met Een- dendaal hield de motoragent de twee jongens staande. Zij voldeden aan het signalement en werden even later aangehouden. De jongens ont kennen de graffiti te hebben aange bracht. De politie doet verder onder zoek naar de zaak. Of het tweetal mogelijk ook de be kladdingen van vorig weekend op hun geweten hebben, is nog ondui delijk. Toen werden tientallen be kladdingen aangetroffen op verschil lende locaties zoals het Essenpark en de Spoorlaan. In september kwam Nieuwerkerk ook al uitgebreid in het nieuws omdat toen op ongeveer veertig plekken graffiti was aange bracht in de vorm van hakenkruizen en davidsterren. Hiervoor zijn des tijds ook twee dorpelingen (van 19 en 22 jaar) aangehouden die later een bekentenis hebben afgelegd en die strafrechtelijk worden vervolgd. Van links naar rechts Kots, Kompeer, Nebelstein, Essanoussi en Tiernego. Door Marianne Fortuin Nieuwerkerk aan den IJssel - Een belangrijk moment voor ons als win keliersvereniging, zo karakteriseerde voorzitter Chris Nebelstein de on dertekening van de intentieverkla ring op woensdag 23 november in Winkelcentrum Reigerhof. Samen met burgemeester Gert-Jan Kats en de heren Essanoussi (uitvoerend teamchef in Zuidpias van Politie Hollands Midden), Kompeer (hoofd afdeling Risicobeheersing van de Brandweer district Gouwe IJssel) en Tiernego (Verwey Vastgoed, namens eigenaar Dela), tekende Nebelstein het convenant. De vijf partijen verklaren zich door deze ondertekening bereid te gaan samenwerken aan het verbeteren van de veiligheid van het winkel centrum, om zo het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) te verkrijgen. Nebelstein gaf aan blij te zijn dat het KVO-traject weer actief was, nadat dit eerder in het slop was geraakt. Nebelstein: "Een winkel centrum komt op allerlei manieren onder druk te staan, en de prijs- kwaliteitverhoud ing is buitenge woon belangrijk. Veiligheid is wat ons betreft onderdeel van de kwa liteit." Kats sprak in de hoedanigheid van portefeuillehouder Economische Zaken: "De gemeente is hier ook blij mee. De bedrijventerreinen Gouwe Park en de Hooge Veenen hebben al zo'n keurmerk, nu is Reigerhof aan de beurt. Winkelcentrum Dorrestein in Nieuwerkerk en de Smidse in Moordrecht staan op de rol. Over het algemeen is het hier veilig onderne men, er is geen leegstand en dat is een groot compliment waard." Projectmanager Ron Verhage van Parktrust: "De certificering is een startpunt, daarna zullen we re gelmatig met partijen om de tafel gaan zitten en elkaar aanspreken, want zo kom je tot resultaat." Een belangrijke vraag die beantwoord moet worden blijft: is het winkel centrum openbaar gebied of niet. Verhage: "Wie bepaalt de regels en wie moet hier handhaven. Is dat de politie of de beheerder van het win kelcentrum?" Op 9 december is er een schouw, waarbij wordt vastgesteld hoe de situatie nu is, wat er aangepakt kan worden, door wie en op welke ter mijn. Nieuwerkerk aan den IJssel - Het Nieuwerkerks Vrouwenkoor verzorgt op vrijdag 16 december om 20.00 uur een kerstuitvoering in kerkge bouw De Bron aan de Ringvaartlaan 16. Onder leiding van Frank van Wingerden brengt het koor een af wisselend programma met veel be kende en wat minder bekende kerst liederen. Margreet Schouten brengt solo enkele nummers ten gehore. Nieuwerkerk aan den IJssel - Jon genskoor Dalfsen treedt zaterdag 17 decemberop in de Lichtkring. Het koor brengt een programma in de vorm van Engelse kerstviering; een 'Festival of Nine Lessons and Carols'. Het koor staat onder leiding van dirigent Henk Ophoff. Medewerking wordt verleend door Arjan de Jonge op orgel en De Mainport Barbershop Singers uit Rotterdam verzorgen onder leiding van Lenhard van Ballegooijen een bijzonder gastoptreden. De collecte is bestemd voor het dragen van de kosten van de avond. Zaal open om 19.30 uur. Voor meer informatie: 0180-316964 of www.NieuwerkerksVrouwenkoor.nl. Keimpe Keuning, lessons. Het concert wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk De Lichtkring aan de Dreef 1en begint om 19.30 uur. De toegang be draagt 10,0- euro jeugd tot en met zestien jaar mag gratis naar binnen. Reserveren kan via wvelvis@freeler. nl. Aan de deur kunnen ook kaarten gekocht worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 21