X X X c* X Zuidpias BEKENDMAKINGEN Contact HART VAN HOLLAND I 30 NOVEMBER 2011 Belangrijke telefoonnummers Algemene plaatselijke verordening Verleende bouwvergunning Aangevraagde omgevingsvergunningen Verleende omgevingsvergunningen Bekendmaking Wet milieubeheer Beroep op grond van de Algemene wet bestuursrecht Algemene plaatselijke verordening Drank- en Horecavergunning Aangevraagde omgevingsvergunningen Ontwerp-bestemmingsplan "Vierde Tochtweg lla-13" Bezwaar op grond van Algemene wet bestuursrecht gemeente Gemeentehuis Raadhuisptein 1 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel Gemeentekantoor De Saffier (alleen op afspraak) Kleinpolderlaan 4 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel Postadres Postbus 100 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel Telefoon fax e-mail website T (0180) 330 300 F (0180) 330 329 E gemeente0zuidplas.nl www.zuidplas.nl Openingstijden Gemeentehuis Receptie Maandag t/m donderdag 8.00 - 17.30 uur Vrijdag 8.00 - 17.00 uur Telefoon Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur Openingstijden Publiekszaken (burgerzaken) Maandag t/m vrijdag 9.00 - 15.00 uur Dinsdag 9.00 - 20.00 uur Op afspraak 9.00 - 17.00 uur; bel (0180) 330 300 Openingstijden Vergunningenloket Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur Op afspraak 13.00 - 17.00 uur Telefonische bereikbaar van 9.00 - 12.00 uur (tel. (0180) 330 300, vraag naar de afdeling Vergunning Handhaving) Openingstijden Wmo-loket en- Werk Inkomen Maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur Op afspraak 9.00 tot 17.00 uur Telefonisch spreekuur 9.00 - 10.00 uur Bel (0180)330 300 Afspraak maken met formulierenbrigade of sociaal raadslieden? Bel elke werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur naar (0180) 330 300 Andere afdelingen gemeentehuis Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur 's Middags alleen telefonisch bereikbaar en op afspraak. Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC LEIDEN T (088) 246 50 00 T (088) 246 50 01 Afvalbrengstation Nieuwerkerk aan den IJssel Eerste Tochtweg 9b 2913 LN Nieuwerkerk aan den IJssel T (0180) 330 300 Maandag t/m vrijdag 12.00 - 16.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur Afvalbrengstation Zevenhuizen en Moerkapelle Zuidplasweg 14b 2761 JL Zevenhuizen ZH T (0180) 330 300 Dinsdag en donderdag 13.00 - 16.00 uur Zaterdag 9.00 - 12.00 uur Meldpunt graffiti illegale posters: Voorlopig via (0180) 330 300 Meldpunt milieuklachten: Klachten over bedrijven (zoals stank of geluidshinder): (0182) 545 747 (24 uur/dag) Overige milieuklachten. Overdag: (0180) 330 300 of (06) 22 48 26 15 's Avonds en in het weekend: (0182) 545 747 Meldpunt onderhoud openbare ruimte: (zoals riolering, bestrating, groen, verlichting en reiniging) (0180) 330 300 (dag en nacht bereikbaar) Aanmeldingen grofvuil: Maandag tot en met vrijdag: (0180) 330 300 (tussen 8.30 en 17.00 uur) Spoedeisende hulp van brandweer, ambulance of politie: 112 MOERKAPELLE De volgende vergunning is verleend: Dol Promoties, evenementenvergun ning voor het houden van een braderie in Moerkapelle op 30 juni 2012 vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur. Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel.(0180)330 491. indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel: (0180) 330 300. Oranjestraat 41 (2751 BJ) Oprichten berging met entresol (ontvangen 22-11-2011) Raadhuisstraat 23 (2751 AT) Plaatsen dakopbouw (ontvangen 21-11-2011) Rehobothplantsoen 11 (2751 BK) Plaatsen aanbouw voorzijde woning (verzon den 18-11-2011) Locatie hoek Dorpsstraat - Raadhuisstraat Oprichten winkelunits en 7 appartementen (verzonden 25-11-20111 Tegen de hierboven genoemde besluiten kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. (0180) 330 300. Bredeweg 57 (2751 GH) Oprichten bedrijfsruimte met laadkuil, WOT en C02 tank (2e fase) Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van Bent u het als belanghebbende niet eens met het coltegebesluit? - Tegen het besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van het besluit schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's GRAVENHAGE. Het beroepschrift moet gemotiveerd en ondertekend zijn. U moet hiervoor griffierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de griffier. Hebt u een beroepschrift ingediend en meent u dat de betrokken belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing hierop niet kunt afwach ten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen bij voorzieningen- rechter van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's-GRAVENHAGE. Hiervoor moet u grif fierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de griffier. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoek schrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U vindt op deze website ook de precieze voorwaarden. MOORDRECHT De volgende vergunningen zijn verleend: Mevrouw Y. Jacobs - Verboom, aanwezig heidsvergunning kansspelautomaten (2) voor onbepaalde tijd t.b.v. Café 't Loze Vissertje" aan de West Buurtstraat 7 in Moordrecht. Mevrouw Y. Jacobs - Verboom, exploitatie vergunning (horeca) t.b.v. Café '"t Loze Vissertjes" aan de West Buurtstraat 7 in Moordrecht voor de periode van 5 jaar. Tegen de hierboven genoemde besluiten kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. (0180)330 491. De volgende vergunning is verleend: Mevrouw Y. Jacobs - Verboom, drank- en horecavergunning t.b.v. Café t Loze Vissertje" aan de West Buurtstraat 7 in Moordrecht. Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. [0180)330 491. MAATWERKVOORSCHRIFTEN Burgemeester en wethouders zijn van plan de volgende maatwerkvoorschriften op te leggen: Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in Algemene MaatregeLen van Bestuur (AMvB). Een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu is dan niet nodig. In bepaalde gevallen is het nodig ter bescherming van het milieu aanvullende maatwerkvoorschriften op te leg gen naast de voorschriften uit de van toepas sing zijnde AMvB. Superli Kosmetica Produktiedivisie: voor schriften ten aanzien van opslag gevaarlijke stoffen bij het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor het perceel Zuidplasstraat 1b, 2751 GL Moerkapelle. Het ontwerpbesluit tot het opleggen van maat werkvoorschriften kunt u van 1 december 2011 tot en met 11 januari 2012 inzien bij de gemeente Zuidptas. U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij het college van burgemeester en wethouders van Zuidpias indienen, per adres Milieudienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Milieudienst Midden-Holland (telefoon 0182-545700). Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een defi nitief besluit. Inzage Voor inzage en informatie kunt u tijdens kantooruren terecht in het gemeentehuis van Zuidpias, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel (telefoon 0180-330300). Voor inzage buiten kantooruren kan een afspraak worden gemaakt. Deze bekendmaking staat ook op de website van de Milieudienst Midden- Holland, www.milieudienstmiddenholland.nl. Veénweg 9 12841 DE) Plaatsen hekwerk (ontvangen 19-11-2011) Vijfde Tochtweg Slopen en vervangen duiker (ontvangen 18-11 2011) Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan "Vierde Tochtweg 11 a-13" te Moordrecht met ingang van donderdag 1 december 2011 gedu rende zes weken ter inzage ligt. Inhoud van het plan Het plangebied is gelegen op het perceel aan de Vierde Tochweg 11 a-13 te Moordrecht. Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een plankaart (verbeelding) en regels en gaat ver gezeld van een toelichting. De planologische doelstelling van het bestemmingsplan is de bouw van twee woningen mogelijk te maken middels de ruimte-voor-ruimte regeling, waarbij het sierteeltbedrijf zal verdwijnen. De huidige bedrijfswoning wordt eveneens positief bestemd. Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning? Tegen het besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking hiervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 100, 2910 AC NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd en ondertekend zijn. Heeft u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat de betrokken belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing hierop niet kunt afwachten? In dat geval geeft de Algemene wet bestuursrecht u de moge lijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH s-GRAVENHAGE. Hiervoor moet u griffierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de griffier. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoek schrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wet beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U vindt op deze website ook de precieze voorwaarden. Redactie Gemeentepagina Raadhuisplein 1 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel T (0180)330 300 F (0180)330 329 I www.zuidplas.nl E communicatie0zuidplas.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 4