Zuidpias Wat doet de gemeente en wat kunt u zelf doen ►Wegen Wat kunt u zelf doen? ►Fietspaden Waar eri wanneer wordt er precies gestrooid? ►Huisvuil ophalen ►Gratis strooizout weer succes Blijf op de hoogte! Volg Zuidpias op twitter gemeente WEEK Follow Us On HART VAN HOLLAND DE KRANT VOOR DE ZUIDPLAS] 30 NOVEMBER 2011 GLADHEIDBESTRIJDING De winter van 2010-2011 verraste heel Nederland met extreme weersomstandigheden met veel sneeuwval en een lange vorstperiode. Ook in Zuidpias waren wegen en fietspaden vaak slecht begaanbaar en was er een tekort aan strooizout. De gemeente vindt het belangrijk dat de inwoners weten wat de gemeente doet aan gladheidbestrijding en wat zij zelf kunnen doen om de veiligheid te vergroten. Voor de komende winter zijn er maatregelen genomen waar door we beter voorbereid zijn: De routes zijn ten opzichte van vorige winter aangepast. Gemeentegrenzen zijn uit de routes verwijderd en zogenaamde coldspots lo.a. op- en afritten, bruggen, fiets paden en trottoirs) krijgen extra aandacht bij sneeuwval. Ook is een aparte route opgesteld met weggedeelten die bij sneeuwval de eerste prioriteit hebben. In de winterperiode 2010-2011 is ca. 450 ton zout gebruikt. De gemeente heeft naast de voorraad van 100 ton een stra tegische zoutvoorraad van 300 ton extra aangelegd op een externe locatie. Er zijn pekelstrooiers voor o.a. fietspaden aangeschaft om sneeuw op een effectieve manier te ruimen. Voor het ruimen van sneeuw op veelbelopen trottoirs en doorgaande wandelpaden heeft de gemeente enkele bor stelmachines aangeschaft. De periode van gladheidbestrijding voor de winter loopt van 1 november tot 1 april. De gemeente strooit preventief, voordat het glad wordt. Maar ook tijdens de gladheid zijn de strooiwagens actief. Het gladheidbestrijdingsteam strooit op de belangrijkste doorgaande wegen en fietspaden en in de omgeving van openbare gebouwen, scholen, bejaardenhuizen, pleinen, winkelcentra en brandweerkazernes. Het strooien van de wegen gebeurt met zes strooiwagens. Het is belangrijk dat we overal goed kunnen rijden. Wij vragen u daarom uw auto zo te parkeren dat de strooiwagens er langs kunnen. Tijdens hevige sneeuwval kan het voorkomen dat alleen de hoofdroutes worden gestrooid. Op www.zuidplas.nl kunt u de strooiroutes downloaden. U kunt ze ook inzien in het gemeentehuis. Verharde fietspaden en fietsroutes, zowel in de bebouwde kom als langs buitenwegen, worden gelijk met de in eerste instan tie te behandelen wegen gestrooid of geruimd. De strooiroutes voor de fietspaden vindt u op www. zuidplas.nl of kunt u inzien in het gemeentehuis. Houdt u er rekening mee dat uw eigen 'vaste' fietsroute niet geheel gestrooid is als er delen zijn die geen onderdeel uitmaken van een hoofdfietsroute. Wees altijd voorzichtig als u bij (aangekondigde) gladheid gaat fietsen. De gemeente heeft twee pekelstrooi-units aangeschaft. Deze sproeien pekelwater over de breedte van het hele fietspad. Ligt er sneeuw, dan schuiven of borstelen ze dit naar de zijkant. Het inrijden van het zout op fietspaden gaat langzamer dan op de autowegen. Dit komt door de geringe wieldruk van fietsban den en minder verkeersbewegingen. Het duurt langer voordat de gevallen sneeuw weg is. Standaard strooit de gemeente de volgende wegen en straten als eerste: de belangrijkste ontsluitingswegen in het buitengebied, de wegen die gebruikt worden door het openbaar vervoer, de wegen met een wijkontsluitende functie en overige wegen die belangrijke verkeersstromen verwerken. In alle overige woonstraten wordt niet gestrooid. Uw huisvuil wordt in principe gewoon opgehaald, tenzij de situatie in de wijken dusdanig is dat het gevaarlijk is om met de vuilnisauto's de straat in te gaan. In dat geval zal de gemeente via de website en Twitter communiceren over alternatieve data voor het aanleveren van huishoudelijk afval. Hoe graag we het ook willen, de gemeente is niet in de gelegenheid om overal te strooien of te schuiven. Naast de inzet vanuit de gemeente om wegen begaanbaar te houden, is het verstandig om uw eigen stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. U bent niet verplicht om uw stoep sneeuw of ijsvrij te maken, maar het is wel fijn als u ook meehelpt! 1. Sneeuwschuiven: Het gebruik van een sneeuwschui ver of platte schep is de goedkoopste en ook meest milieuvriendelijke vorm van gladheidbestrijding. Let op, dat u de goot en vooral de rioolput vrij houdt, zodat smeltwater gemakkelijk weg kan lopen. 2. Strooizout strooien: Strooi het zout niet te dik (maxi maal één handje strooizout per vierkante meter) en gelijkmatig uit. Geef het strooizout de tijd om zijn werk te doen (30 minuten is voldoende). Veeg de natte drab richting stoeprand zodat dit niet op een later tijdstip opnieuw kan bevriezen. Denk bij strooien ook aan ach terpaden en/of brandgangen rondom uw woning. Het strooien van zout heeft voorat zin als er vervolgens overheen wordt gelopen of gereden. 3. Denk op het milieu: Gebruik strooizout altijd spaar zaam. Overmatig strooien leidt ertoe dat het zoute smeltwater in de bodem dringt en wortels van bomen en planten beschadigt. 4. Wees voorzichtig! De gemeente doet er alles aan om u veilig op weg te laten gaan. Pas uw snelheid in het verkeer daarom altijd aan en maak gebruik van winterhanden. De uitdeelactie van strooizout op zaterdagen begin november was weer een groot succes. Inwoners van Zuidpias haalden circa 25.000 kg strooizout op de gemeentewerven van Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen. Bij aanhoudende vorst en gladheid kan een aanvullende uit deelactie volgen. Informatie Voor vragen of opmerkingen over gladheidbestrijding kunt u contact opnemen met het Meldpunt van de gemeente Zuidpias, bereikbaar op (0180) 330 300 of via het meldingsformulier op de website www.zuidplas.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste infor matie over gladheidbestrijding? Volg ons dan op Twitter (twitter.com/zuidplas). Nieuw op Twitter? Maak dan eerst een account aan, vervolgens kunt u Zuidpias toevoegen. Wij houden u via Twitter op de hoogte wanneer er gestrooid wordt door de gemeente.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 5