X X X X VERVOLG BEKENDMAKINGEN 6 HART VAN HOLLAND DE KRANT VOOR DE ZUIDPLAS 30 NOVEMBER 2011 Algemene plaatselijke verordening Aangevraagde omgevingsvergunningen Verleende omgevingsvergunningen Ontheffing Ontwerp-bestemmingsplan "Garagebedrijf 't Gilde" Bekendmaking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Verleende omgevingsvergunning Aangevraagde omgevingsvergunning Ontwerp-bestemmingsplan "De Zevenster" Algemene plaatselijke verordening Evenemeritenbeleid gemeente Zuidpias vastgesteld Ter inzage Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende verbeelding en bijlagen liggen met ingang van donderdag 1 december 2011 gedu rende zes weken ter inzage in het raadhuis van de gemeente Zuidpias, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel. De stukken zijn in deze periode digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (vul bij ID in: NL.IMRO.1892.6deTochtweg11a-Ow01). Het plan is ook te downloaden vanaf de .FTP server van de gemeente (http://zuidplas. gemeentedocumenten.nt/1. Op de website van de gemeente Zuidpias is het plan tevens als .pdf-bestand in te zien (www.zuidplas.nll. Reageren Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren bren gen. Schriftelijk Uw zienswijze kunt u sturen aan de raad van de gemeente Zuidpias, Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Mondeling Voor het mondeling indienen van uw ziens wijze kunt u een afspraak maken met het secretariaat van de afdeling VROM telefonisch bereikbaar via 0180 637 711. NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL De volgende vergunningen zijn verleend: Stichting Evenement, evenementen vergunning voor het organiseren van Kaarsjesmarkt in de Dorpsstraat in Nieuwerkerk aan den IJssel op 16 december 2011 vanaf 18.00 uur tot 22.30 uur. Stichting Evenement, ontheffing art. 35 drank- en horecawet t.b.v. het schenken van zwak alcoholhoudende drank tijdens de Kaarjesavond op 16 december 2011 vanaf 19.00 uur tot 22.30 uur in Nieuwerkerk aan den IJssel. Tegen de hierboven genoemde besluiten kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. (01801 330 691. Bermweg 16D (2911 CA) Tijdelijk (5 jaar) plaatsen woonunit (ontvangen 18-11-2011) Hoofdweg-Noord 25 (2913 LB) Plaatsen stellingen en lantaarns op het bui tenterrein (ontvangen 26-11-2011) Westringdijk 8 (2913 LK) Renoveren Cortlandtaquaduct (ontvangen 21-11-2011) 1e Tochtweg 13a (2913 LN) Intern verbouwen en het brand veilig gebruik maken of in gebruik nemen van een kinder dagverblijf (verzonden 18-11-2011) De Vijf Boeken 7 (2911 BL) Bouwen kantoor (verzonden 22-11-2011) Ereprijsveld 6 (2916 PG) Plaatsen dakkapel in het voordakvlak (verzon den 26-11-2011) Ringvaartlaan 2 (2916 VJ) Gedeeltelijk wijzigen kantoor met showroom (verzonden 17-11-2011) Tegen de hierboven genoemde besluiten kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. (0180) 330 300. Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 169 Wegenverkeerswet 1996 en artikel 87 van het Reglement verkeers regels en verkeerstekens 1990 ontheffing verleend: Aan mevrouw Lasota-Bostelaar voor het rij den met een brommobiel over het Bizetpad te Nieuwerkerk aan den IJssel (ontheffing 2011-20). Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden (dit zijn degenen die direct in hun belang zijn getroffen), mogelijk tegen dit verkeersbe- sluit bezwaar in te dienen. Bezwaarschr.iften moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders en wel binnen 6 weken nadat de vergunning aan de aanvrager bekend is gemaakt. In het bezwaarschrift moet worden aangegeven op welke wijze men meent in zijn belang te zijn getroffen. Tevens kunnen de degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend bij bur gemeester en wethouders om een verzoek tot voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH s-GRAVENHAGE. Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde ning bekend dat het ontwerpbestemmings plan "Garagebedrijf 't Gilde" te Nieuwerkerk aan den IJssel met ingang van donderdag 1 december 2011 gedurende zes weken ter inzage ligt. Inhoud van het plan Het plangebied is gelegen op het perceel aan de 2e Tochtweg 93 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een plankaart (verbeelding) en regels en gaat ver gezeld van een toelichting. De planologische doelstelling van het bestemmingsplan is het positief bestemmen van het aldaar gevestigde garagebedrijf. Ter inzage Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende verbeelding en bijlagen liggen met ingang van donderdag 1 december 2011 gedu rende zes weken ter inzage in het raadhuis van de gemeente Zuidpias, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel. De stukken zijn in deze periode digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (vul bij ID in: NL.IMRO.1892.garagebtgilde-Ow01). Het plan is ook te downloaden vanaf de .FTP server van de gemeente (http://zuidplas.gemeentedocu menten. nl/). Op de website van de gemeente Zuidpias is het plan tevens als .pdf-bestand in te zien (www.zuidplas.nl). Reageren Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naarvore'n bren gen. Schriftelijk Uw zienswijze kunt u sturen aan de raad van de gemeente Zuidpias, Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Mondeling Voor het mondeling indienen van uw ziens wijze kunt u een afspraak maken met het secretariaat van de afdeling VROM telefonisch bereikbaar via 0180 637 711. AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag ontvangen: Aanvraag omgevingsvergunning milieu- neutrale verandering Voor bepaalde veranderingen binnen een inrichting kan worden volstaan met het volgen van een kortere procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Een aanvraag hiertoe is ingediend door: Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.: vergroting van de voedselbereiding op de locatie Shell station "Maatveld" langs de Rijksweg A20, Nieuwerkerk aan den IJssel. De aanvraag is ingediend op 31 oktober 2011. De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders hebben de vol gende omgevingsvergunning voor wat betreft het onderdeel milieu ingetrokken op grond van artikel 2.33 lid 2 sub b Wet algemene bepalin gen omgevingsrecht: Schotte Beheer B.V.: oprichtingsvergun ning voor een sloopbedrijf op het perceel 's-Gravenweg 358, 2911 BK Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit besluit kunt u van 1 december 2011 tot en met 12 januari 2012 inzien bij de gemeente Zuidpias. Binnen deze termijn kunt u beroep tegen een besluit instellen bij de Rechtbank 's-Graven- hage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij u binnen die termijn een voorlopige voorziening aanvraagt bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage. In beide gevallen moet u een bepaald bedrag (griffierecht) betalen. Beroep kan worden ingesteld door: belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingebracht over een ontwerpbesluit; belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen ten opzichte van een ontwerpbesluit; belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat waren hun zienswijzen in te brengen over een ontwerpbesluit. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.recht spraak. nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische hand tekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Inzage Voor inzage en informatie kunt u tijdens kantooruren terecht in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel (telefoon 0180-330300). Voor inzage buiten kantooruren kunt u eên afspraak maken. Deze bekendmaking staat ook op de website van de Milieudienst Midden-Holland, www.milieudienstmiddenholland.nl. ZEVENHUIZEN Middelweg 10 (2761 EB) voor de volgende activiteiten (verzonden 22-11-2011) aanleggen en verplaatsen uitrit kappen fruitbomen slopen woning berging en brug bouwen woning berging en brug Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. (0180)330 300. De volgende vergunning is verleend: Mevrouw E.P. Hekking, standplaatsvergun ning voor het innemen van standplaats in de periode 18 november 2011 t/m31 december 2011 op vrijdagochtend op het Dorpsplein in Zevenhuizen. Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. (0180)330 691. Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan "De Zevenster" te Zevenhuizen met ingang van donderdag 1 december 2011 gedurende zes weken ter inzage ligt. Inhoud van het plan Het plangebied is gelegen bij de kruising Noordelijke Dwarsweg - Leliestraat te Zevenhuizen. Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een plankaart (verbeelding) en regels en gaat vergezeld van een toelichting. De planologi sche doelstelling van het bestemmingsplan is de vestiging van een zorg- en welzijnscomplex mogelijk te maken. Ter inzage Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende verbeelding en bijlagen liggen met ingang van donderdag 1 december 2011 gedu rende zes weken ter inzage in het raadhuis van de gemeente Zuidpias, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel. De stukken zijn in deze periode digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (vul bij ID in: NL.IMRO.1892.BpDeZevenster-Ow01). Het plan is ook te downloaden vanaf de .FTP server van de gemeente (http://zuidplas. gemeentedocumenten.nl/). Op de website van de gemeente Zuidpias is het plan tevens als .pdf-bestand in te zien (www.zuidplas.nl). Reageren Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren bren gen. Schriftelijk Uw zienswijze kunt u sturen aan de raad van de gemeente Zuidpias, Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Mondeling Voor het mondeling indienen van uw ziens wijze kunt u een afspraak maken met het secretariaat van de afdeling VROM telefonisch bereikbaar via 0180 637 711. ZUIDPLAS tpv Noordelijke Dwarsweg 5 Slopen woning en bouwen twee-onder-een- kap woning (ontvangen 21-11-2011) De burgemeester het college van burgemees ter en wethouders van de gemeente Zuidpias maakt bekend dat zij op 22 november 2011 het 'Evenementenbeleid gemeente Zuidpias heeft vastgesteld. De wijzigingen ten op zichte van het oude Evenementenbeleid betreffen de invoering van de meerjarige evenementen- vergunning, er is aansluiting gezocht bij het regionale evenementenbeleid en tevens is alle verouderde regelgeving verwijderd. Deze beleidsregel treedt in werking op de 1e dag na deze publicatie. Het beleid ligt ter inzage in het raadhuis van de gemeente Zuidpias, raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Een afschrift van het beleid is tegen betaling van leges te verkrijgen. Tevens is het beleid te raadplegen op de website van de gemeente Zuidpias.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 6