Zuidpias Vrijdag 9 december 2011 16.00 - 21.00 uur gemeente VERVOLG RAADSINFORMATIE WEEK J HART VAN HOLLAND DE KRANTVOOR DE ZUIDPLAS\ 30 NOVEMBER 2011 conform het Aanvullend Convenant Nesselande over te gaan tot rijbaanverdubbeling van de Hoofdweg-west, is vervol gens specifiek ingegaan op de Hoofdweg-west en de rotonde west. Hiervoor heeft het college vier scenario's voorgelegd aan de raad. Dit is nader besproken in de raadscommissie Ruimte van 11 oktober 2011, waarbij de raadscommissie een voorkeur heeft uitgesproken voor scenario d 'capaciteitsver ruiming binnen 2x1 rijstroken'. 2. Verlenen van verklaring van geen bedenkingen Noordeinde 105 Moerkapelle Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan voor de locatie Noordeinde 105 te Moerkapelle ontvangen voor de realisatie van drie woningen in het kader van de Ruimte voor ruimteregeling. In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevings- recht (Wabo) moet de uitgebreide voorbereidingsprocedure worden gevolgd. Onderdeel daarvan is het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen door de raad als bevoegd bestuursorgaan. De raad heeft op 19 april 2011 besloten om het ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen. Hierop is een zienswijze ontvangen. 3. Infonota Bestemmingsplan Zuidelijke Dwarslaan Voorafgaande aan de formele procedure voor het bestem mingsplan, te weten de ter inzage legging van het ontwerpbe- stemmingsplan, wordt het concept ontwerpbestemmingsplan Zuidelijke Dwarslaan ter inhoudelijke beoordeling en bespre king aan de commissie Ruimte voorgelegd. Vergadering: Raadscommissie Bestuur, Financiën en Beheer Datum: woensdag 7 december 2011 Vergaderpunten 1. Najaarsnota 2011 De Najaarsnota is de tweede tussentijdse rapportage in het kader van de planning en controlcyclus van de gemeente. Hierin worden de belangrijkste financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting 2011 toegelicht. MBaMWBfcgasacaHMBgffgg 'int |iiiwniiiipni'.>a^&fca»sre-g| 2. Belastingverordeningen 2012 Ter besluitvorming liggen diverse belastingverordeningen voor het jaar 2012. Vergadering: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling Datum: donderdag 8 december 2011 Vergaderpunten 1. Presentatie van de heer J. Bernsen (Directeur Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg) De heer Bernsen geeft een presentatie over concept pro gramma 2013. Dit programma schetst op hoofdlijnen de inhoud van de drie programma's van de RDOG HM. Het benoemt de belangrijkste doelstellingen, de ontwikkelingen in het jaar 2013 en de financiële uitgangspunten. Op basis van 'dit programma zal vervolgens de programmabegroting 2013 worden opgesteld. 2. Beleidsplan Werk en Inkomen 2012 Het Beleidsplan Werk en Inkomen 2012 is één van de instru menten waarmee het beleid op het terrein van werk en inko men voor 2012 vormgegeven wordt. 3. Vaststellen verordening programmaraad Op grond van de wet Arhi moeten met ingang van 1 januari 2012 alle verordeningen zijn geharmoniseerd. De gemeente Zuidpias kent twee programmaraden, waarvoor alleen voor de programmaraad ABCNZ (voor de dorpen Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen en Moerkapelle) een verordening is vastgesteld. Een besluit van de gemeente Zuidpias is nu noodzakelijk. A.Technische aanpassing Verordening voorzieningen maat schappelijke ondersteuning Zuidpias In artikel 2.5 van de verordening staat dat een aanvrager een eigen bijdrage of een eigen aandeel verschuldigd kan zijn. De "kan-bepaling" suggereert een vrijheid in beoordeling die feitelijk niet aanwezig is. Bij de vaststelling van de kadernota "individuele verstrekkingen in de Wmo" is besloten dat de eigen bijdragen worden ingevoerd waardoor dit ook expliciet in de verordening moet terugkomen. De stukken liggen tijdens de openingsuren van het raad huis ter inzage. Ook kunt u de stukken vinden op www. zuidplas.nl (klik op "Bestuur Organisatie" en daarna op "Raadsinformatiesysteem") Dialoog raadscommissies: Bij De Dialoog kunt u los van de agendapunten een onder werp presenteren en kunt u in gesprek treden met de commissieleden. Waarom De Dialoog? Mét De Dialoog wil de gemeenteraad burgers uitnodigen om in gesprek te raken met de leden van raadscommissie. De Dialoog geeft de mogelijkheid om over bepaalde onderwer pen met commissieleden van gedachten te wisselen, voordat eventuele besluiten worden genomen. Indien u een onderwerp onder de aandacht van de commissie wilt brengen meldt u uw onderwerp met een korte toelichting uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de vergadering aan bij de griffie. De voorzitter bepaalt de volgorde van de onderwerpen voor De Dialoog en de spreektijd. Hij/zij kan het onderwerp eventueel doorschuiven naar een volgende vergadering. Ook bepaalt de voorzitter of uw onderwerp in aanmerking komt voor De Dialoog. Zie voor tel.nr. onder kopje spreekrecht. Spreekrecht raadscommissies: Na de opening van de bovengenoemde commissievergade ringen kan een ieder het woord voeren over en bij de geagen deerde onderwerpen. Niet kan worden ingesproken bij besluiten waartegen bezwaar en beroep open staat of heeft open gestaan; benoemingen, voordrachten van personen etc. en gedragingen waarover een klacht kan worden ingediend. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken dient dit vóór 16.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffie mede te delen op tel. nr. 0180-330313 (Josette van Houwelingen) of via e-mail: griffieldzuidplas.nl. even huizen kerstmarkt in

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 8