Bcto iOUQIK STHNTI KNAAP intratuin "We verzwakken de positie van de andere twee baden als we de derde steunen" rage bibliothekenfusie ergert gemeenteraad Zevenhuizen ■-m de Haij van der Wende 22,23 EH V HOYEWBtfc B, advocaten schuifdeurkasten op maat november december elke dag HART VAN HOLLAND ZUIDPLAS 14 NOVEMBER 2012 Wethouder ziet geen noodzaak om zwembad De Koornmolen te behouden VOOR INWONERS VAN GEMEENTE ZUIDPLAS www.bacwonen.nl Pr. Holistisch Therapeut Het proberen zeker waard! Thuis in de regio. www.enkast.nl 0180-634866 IJ geeft n aan groen Vervolg van voorpagina Zuidpias - Zijn het wachtlijsten, of zijn het intekenlijsten? Volgens de op positie in de gemeenteraad, is er bij sluiting van De Koornmolen geen redelijk alternatief, omdat er bij de andere zwembaden in Nieuwerkerk en Moor drecht lange wachtlijsten zijn. De directeur van het Nieuwerkerkse Polder- bad bestrijdt dit. Door Pepijn de Groot In het initiatiefvoorstel wordt ge sproken over een wachtlijst bij het Polderbad. Directeur Bert Knubben ontkent dat die er is, en prefereert de term intekenlijst. Hij spreekt in een reactie over 'een inschrijfleef- tijd van 3 jaar en negen maanden en een zwemlesleeftijd van 4 jaar en 5 maanden. Indien de ouders hun kind tijdig aanmelden kan het zonder op een wachtlijst te komen rond de 4,5 jaar starten met de zwemlessen'. "Welke gegevens zijn te vertrou wen: die van het voorstel of die van het Polderbad?", vroeg Marijke Edel (CDA) tijdens de commissie vergadering maandagavond aan de wethouder. D66'er Joop Huson zegt de discussie te betreuren. "De infor matie over een jaar wachttijd heb ben we uit een infonota gehaald die we hier behandeld hebben." Volgens wethouder Verbeek is het niet reëel om te wensen dat kinderen direct na inschrijving kunnen beginnen met zwemmen. "Het is de verantwoor delijkheid van ouders om hun kind tijdig in te schrijven, dat noem ik geen wachtlijst." Dat de wachtlijst bij Polderbad lan ger wordt als De Koornmolen sluit, spreekt directeur Knubben tegen. Volgens hem kan Polderbad extra leerlingen nog best aan. Als er, nu het heet onder de voeten wordt, op eens meer bij kan, betekent dat dat er de afgelopen jaren niet maximaal geëxploiteerd is en dat Polderbad met minder financiële middelen had afgekund reageert Van Wijnen. Buitenspel Water vermengt doorgaans goed, maar het Zuidplasser zwemwater verenigen is als het mengen van wa ter en olie. De twee gemeentebaden staan niet te springen om met De Koornmolen te gaan samenwerken. "We verzwakken de positie van de andere twee baden als we de derde nu gaan steunen", aldus de wet houder. Belangrijk om in dit kader te weten is dat het zwembad tot op heden een commerciële partij is. Van Wijnen merkt op dat het Moor- drechtse zwembad ook geëxploi teerd wordt door een commerciële partij. Momenteel wordt overigens geprobeerd De Koornmolen in een stichting onder te brengen. Volgens Emmy Kokkeler (GBZ) staat De Koornmolen bij de onderhan delingen al tijden buitenspel. "We hebben muziekverenigingen zover gekregen om intensiever samen te werken, zij waren ook huiverig. Waarom is dat bij de zwembaden niet gedaan?" Kokkeler spreekt van een valse start. Verbeek spreekt dat tegen. "Ik ben net na de fusie al bij De Koornmolen geweest om een goede start te maken. De start is niet verkeerd geweest, de finish is misschien anders dan gewenst voor De Koornmolen." Gemiddelde De eindstreep van dossier-Koorn- molen is nog niet bereikt. De discus sie zal ongetwijfeld voortduren. Of De Koornmolen een noodzakelijke voorziening is, blijft een opvatting waarover getwist wordt. "Ik twijfel er niet aan dat het zwembad in een behoefte voorziet", stelt Jan Willem Schuurman (CU/SGP). "Maar is het ook noodzakelijk om het open te houden?", vraagt hij Verbeek. Volgens de wethouder is er vol doende zwemwater voor het aantal bewoners in Zuidpias. Noodzaak is er dus niet. Verbeek baseert zijn op vatting op cijfers over het landelijke gemiddelde. "Ik weet dat u veel met burgers praat. Toch wappert u nu met een boekje met cijfers. Kijkt u eens door de ogen van de burger", oppert Van Wijnen. Hij vindt het ook moeilijk de situatie te vergelijken met andere gemeenten. "In Rotter dam zijn er minder zwembaden voor hetzelfde aantal inwoners, maar daar is het openbaar vervoer beter geregeld. Zuidpias is een unieke ge meente." Verbeek: "Het gaat om een landelijk gemiddelde, niet alleen om grote steden." Huson hamert op het belang van De Koornmolen voor de burger. "Ou deren komen om te sporten, maar ook om elkaar te ontmoeten. Op die manier maken zij deel uit van de samenleving. Die ouderen gaan niet naar Nieuwerkerk of Moordrecht." Extra onderzoek Het initiatiefvoorstel stuurt aan op nog een onderzoek naar de zwem- voorzieningen in Zuidpias.-Verbeek ziet er het nut niet van in. "In sep tember heb ik nog gevraagd of er een extra onderzoek moest komen. Dat wilde de commissie niet. Wat mij betreft zijn de zaken helder. De discussie duurt nu al jaren, de men sen hebben behoefte aan duidelijk heid." Volgens Van Wijnen hebben de burgers vooral behoefte aan een zwembad. "De burger wil De Koorn molen niet sluiten." Na zo'n twee uur fel discussiëren wordt besloten het initiatiefvoor stel als bespreekstuk naar de raad te sturen. Janet de Graaf, die ijvert voor het behoud van De Koornmo len, stelt achteraf: "Het verbaast mij dat de wethouder tegen een nieuw onderzoek lijkt te zijn. In september vroeg hij er nog om, nu kan het niet meer? Het onderzoek is nodig om de drie baden te vergelijken en op die manier tot een oplossing te komen waar alle drie de baden mee winnen. Ik blijf hoopvol dat dat onderzoek er komt." In de raadszaal is het even eb wat betreft zwemwater, maar bij de raad op 27 november zal er vast weer een vloedgolf aan zwemwatersupporters de raadszaal binnen komen. Woninginrichting I Zuidpias - Het geduld met de Nieu werkerkse bibliotheek is bij de mees te fracties in de gemeenteraad echt op. De kans bestaat dat het subsi diegeld in het vervolg alleen naar De Groene Venen gaat, waarbij de bibliotheekvestigingen in de andere kernen zijn aangesloten. Tijdens de begrotingsbespreking op 6 november uitten verschillende gemeenteraadsleden kritiek op de vorderingen van de fusie tussen de twee bibliotheekorganisaties in de gemeente Zuidpias. Die had maan den geleden al rond moeten zijn. De WD is volgens Ginus Aalderink "zeer teleurgesteld dat er onvol doende is gewerkt aan de fusie en het ziet ernaar uit dat die er op 1 januari nog steeds niet is. Het voor deel is dat dat een besparing van enkele tonnen oplevert, omdat het college dan niet anders kan dan haar toezegging aan de raad na te komen, namelijk het stopzetten van de subsidie." Marnix De Romph (CU/SGP) had evenmin een goed woord over voor de bibliotheken: "Er is niets dat het tergend trage tempo rechtvaar digt." Maar over de sanctie heeft De Romph een andere mening: "De afspraak die we gemaakt hebben, is dat de subsidie in het vervolg naar één organisatie gaat. Als het er straks nog steeds twee zijn, dan heeft het college een keuze tussen die twee te maken, of kan het een hele andere organisatie gaan subsi diëren." Kwaadschiks De 'zorgelijke ontwikkeling' rondom de bibliotheken kan ook volgens de PvdA niet zonder consequenties blijven. De fractie wil dat het col lege met een passend voorstel voor de subsidieverstrekking komt om deze fusie alsnog af te dwingen. "Gaat het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks", zei Mogens Domela Nieuwenhuis. Wethouder Verbeek kondigde aan in december met een voorstel te komen. "Onbegrijpelijk stelde Gi nus Aalderink (WD): "Alle fracties geven aan dat het geduld echt op is. Een nieuw voorstel is niet nodig, we hebben allang een voorstel afge sproken, namelijk stopzetten van de subsidie als de bibliotheken niet tot een fusie komen." Burg. Boerstraat 22-24 T 0180 631238 Let op grote adv. volgende week Heb je: spanning, stress, burn-out, angst of vermoeidheid en je wilt er van af? Verzekering (onder alternatieve geneeswijze)wordt gelijk vergoed! Heeft u nog geld over van uw verzekering voor dit jaar? Tel. 06-40707271 - ingrid@jehara.nl www.jehara.nl/ zie reacties van klanten op mijn site Barbizonlaan 82 2908 ME Capeile a/d IJssel telefoon 010-2204400 fax 010-2204499 MAATWONINGEN (oio) 2221000 www.knaapmaatwoningen.nl koopavond m.u.v. zaterdagavond. Zondag altijd gesloten. Intratuin Zuidpias Bredeweg 86c, 2761 KA Zevenhuizen Kijk ook op www.intratuin.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 3