4 i 11 Kennisgeving besluiten Aardgastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden Anker Timmerbedrijf -■■Mr jjfo FA.J.VD JAGT&ZN. U kunt nu formeel beroep instellen. 44 HARTVAN HOLLAND I DE KRANT VOOR DE ZUIDPLAS] 14 NOVEMBER 2012 m Voor het vakkundig stoffer uw meut van uw U Vraag vrijblijvend een advies voor: - Aanbouw U - Verbouw en renovatie B - Kozijnen in hardhout en kunststof www. anker timmerbedr ij fnl Blijft u ook steunen? Samen voorop in de strijd www. jagtstoff eerderijn BEVERWIJK "AMSTERDAM HAARLEM AMSTELVEEN -4 LEIDEN ALRHEN a/dRIJN DENHAAG ZOETERMEER GOUDA DELFT ROTTERDAM 1C Kiiome WIJNGAARDEN Achtergrond Gasunie wil een aardgastransportleiding aanleggen tussen de compressorstations nabij Beverwijk en Wijngaarden om zo op de middellange termijn aan de vraag naar transport capaciteit voor aardgas te kunnen voldoen. Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. Dat gebeurt door middel van een inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (lenM). Daarnaast is voor het project een groot aantal andere besluiten nodig. Deze besluiten worden met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling) voorbereid, onder coördinatie van de Minister van EZ. Besluiten Voor het inpassingsplan en de Waterwetvergunningen is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om in beeld te brengen welke gevolgen het project heeft voor het milieu. Het ontwerp-inpassingsplan, het MER en 26 ontwerpbesluiten hebben van vrijdag 18 mei tot en met donderdag 28 juni 2012 ter inzage gelegen. Op 24 mei en 4, 6,11 en 12 juni 2012 hebben informatieavonden plaatsgevonden waarbij de mogelijkheid is geboden mondeling zienswijzen naarvoren te brengen. Naar aanleiding hiervan zijn 40 zienswijzen naar voren gebracht, waarvan 38 uniek. Onlangs is, rekening houdend met deze zienswijzen, het inpassingsplan definitief vastgesteld en zijn 26 overige besluiten genomen. Van 21 september tot en met 1 november 2012 heeft het ontwerpbesluit op de aanvraag voor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) voor dit project ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Het definitieve besluit op de aanvraag op grond van artikel i9d Nb-wet wordt samen met het inpassingsplan en de 26 overige besluiten ter inzage gelegd. De overige besluiten die ter inzage worden gelegd, betreffen besluiten op grond van de Waterwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Spoorwegwet, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998, het Besluit lozen buiten inrichtingen, de Wegenverordening Noord-Holland, de Wegenverordening Zuid-Holland 2010, de Wegenverordening Schieland en de Krimpenerwaard, de Wegen verordening waterschap Rivierenland 2011, de Vaarwegen-verordening Zuid-Holland en de Scheepvaartverordening Noord-Holland 1995. De besluiten op aanvraag worden op donderdag 15 november 2012 door de Minister van EZ bekendgemaakt door toezending aan N.V. Nederlandse Gasunie. Het inpassingsplan wordt bekendgemaakt door middel van (deze) publicatie in de Staatscourant. Waar kunt u de besluiten inzien? De besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van vrijdag 16 november tot en met vrijdag 28 december 2012, tijdens reguliere openingstijden, ter inzage bij: - Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag, T (070) 379 89 79; - Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, afdeling Ruimte, Haarlemmerstraatweg 51, Halfweg, T (020) 407 90 00; - Gemeente Haarlemmermeer, Raadhuis, Informatiecentrum/CBI, Raadhuisplein 1, Hoofddorp, T (023) 567 65 43; - Gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1, Roelofarendsveen, T (071) 332 72 72; - Gemeentehuis Rijnwoude, Publieksbalie, Frederik van Eedenplein 4, Hazerswoude- Rijndijk, T (071) 342 82 82; - Gemeente Zuidpias, Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan den IJssel, T (0180) 33 03 00; - Gemeentekantoor De Waard, Melkwegplein 1, Bleskensgraaf, T (0184) 80 50 00. Het inpassingsplan is in digitale vorm raadpleegbaarviawww.ruimtelijkeplannen.nl. Alle stukken zijn ook beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl. Hoe kunt u beroep instellen? Belanghebbenden kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 17 november tot en met vrijdag 28 december 2012. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belangheb bende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen te vermelden in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. U wordt vriendelijkverzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van EZ ter attentie van de directie WJZ, Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening; -een vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit; - de redenen waarom men zich niet met het besluit kan verenigen (motivering). Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Voor particulieren is dit vast gesteld op 156,- en voor rechtspersonen op 310,-. Over de manier waarop en binnen welke termijn u dit moet betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Nadere informatie Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79. Stoffeerderij Bermweg 22 - Rotterdam - Telefoon 010 - 222 00 03 Parallelweg Zuid 123-a 2914 LE Nieuwerkerk a/d IJssel t 0180-323513 info@ankertimmerbedrijf.nl 60 jaar kankerbestrijding

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 44