X X X X BEKENDMAKINGEN Zuidpias Contact Belangrijke telefoonnummers HART VAN HOLLAND VOOR Zl -..WAS 14 NOVEMBER 2012 Aangevraagde omgevingsvergunningen Verleende omgevingsvergunning Bestemmingsplan "2e herziening Aansluiting A20 Moordrecht" Bezwaar op grond van Algemene wet bestuursrecht Aangevraagde omgevingsvergunning Aangevraagde omgevingsvergunning Algemene plaatselijke verordening Ontwerp-aanwijzirigs- besluit ondergrondse containers huishoudelijk restafval Verleende omgevingsvergunning Beroep op grond van de Algemene wet bestuursrecht gemeente Gemeentehuis Raadhuisplein 1 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel Gemeentekantoor De Saffier (alleen op afspraak) Kleinpolderlaan 4 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel Postadres Postbus 100 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel Telefoon fax e-mail website T 10180) 330 300 F 10180) 330 329 E gemeente0zuidplas.nl www.zuidplas.nl Openingstijden Gemeentehuis Receptie Maandag t/m donderdag 8.00 - 17.30 uur Vrijdag 8.00 - 17.00 uur Telefoon Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur Openingstijden Publiekszaken (burgerzaken) Maandag t/m vrijdag 9.00 - 15.00 uur Dinsdag 9.00 - 20.00 uur Op afspraak 9.00 - 17.00 uur; bel 10180) 330 300 Openingstijden Vergunningenloket Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur Op afspraak 13.00 - 17.00 uur Telefonische bereikbaar van 9.00 - 12.00 uur (tel. (0180) 330 300, vraag naar de afdeling Vergunning Handhaving) Openingstijden Wmo-loket Maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur Telefonisch spreekuur 8.30 - 17.00 uur Bel (0180) 330 300, u wordt binnen 48 (werk)uur teruggebeld. Openingstijden Werk Inkomen Maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur Telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 9.00 - 10.00 uur Afspraak maken met formulierenbrigade of sociaal raadslieden? Bel elke werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur naar (0180) 330 300 Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC LEIDEN T (088) 246 50 00 T (088) 246 50 01 Afvalbrengstation Nieuwerkerk aan den IJssel Eerste Tochtweg 9b 2913 LN Nieuwerkerk aan den IJssel T (0180) 330 300 Maandag t/m vrijdag 12.00 - 16.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur Afvalbrengstation Zevenhuizen en Moerkapelle Zuidplasweg 14b 2761 JL Zevenhuizen ZH T (0180) 330 300 Dinsdag en donderdag 13.00 - 16.00 uur Zaterdag 9.00 - 12.00 uur Meldpunt graffiti illegale posters: Voorlopig via (0180) 330 300 Meldpunt milieuklachten: Klachten over bedrijven (zoals stank of geluidshinder): 0888 333 555 (24 uur/dag) Overige milieuklachten. Overdag: (0180) 330 300 of (06) 22 48 26 15 's Avonds en in het weekend: 0888 333 555 Meldpunt onderhoud openbare ruimte: (zoals riolering, bestrating, groen, verlichting en reiniging) (0180) 330 300 [dag en nacht bereikbaar) Aanmeldingen grofvuil: Maandag tot en met vrijdag: (0180) 330 300 (jussen 8.30 en 17.00 uur) Spoedeisende hulp van brandweer, ambulance of politie: 112 MOORDRECHT Dorpsstraat 35 (2841 BG) Brandveilig gebruiken van het pand (ontvan gen 01-11-2012) Dorpsstraat 35 (2841 BG) Verbouwen diverse ruimtes (ontvangen 01-11- 2012) Koningin Julianastraat 102 (2841 VR) Plaatsen dakkapel voordakvlak woning (ver zonden 05-11-2012) Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. (0180) 330 300. Burgemeester en wethouders van de Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning? Tegen het besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking hiervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 100, 2910 AC NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd en ondertekend zijn. Heeft u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat de betrokken belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing hierop niet kunt afwachten? In dat geval geeft de Algemene wet bestuursrecht u de moge lijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH 's-GRAVENHAGE. Hiervoor moet u griffierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de griffier. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoek schrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U vindt op deze website ook de precieze voorwaarden. gemeente Zuidpias maken op grond van arti kel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 30 oktober 2012 het bestemmingsplan "2e herziening Aansluiting A20 Moordrecht" gewijzigd heeft vastgesteld. Bestemmingsplan Voor de nieuwe aansluiting van Moordrecht op de rijksweg A20 is het bestemmingsplan 'Aansluiting A20 Moordrecht' opgesteld. Hierin is de verplaatsing van afslag 18 van de A20 mogelijk gemaakt. In het technisch wegontwerp is voor fietsverkeer en (beperkt) autoverkeer een tunnel onder het spoor opge nomen. Bij de nadere uitwerking van de plan nen is het ontwerp van de tunnel aangepast. De tunnel is rechtgetrokken ten opzichte van het eerdere ontwerp. Hierdoor ontstaat ener zijds een betere aansluiting op de Middelweg en anderzijds meer ruimte voor het wegres taurant Pleisterplaats Moordrecht. Dit bestemmingsplan maakt de verlegging van de tunnel en de uitbreiding van de locatie van het wegrestaurant Pleisterplaats planologisch mogelijk. Ter inzagelegging Het vaststellingsbesluit en het bestemmings plan met bijbehorende stukken liggen vanaf 15 november 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Zuidpias, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken. De stukken zijn in deze periode digitaal te raadplegen op www.ruim- telijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMR0.1892. BP2eherzA20-Va01 Het plan is ook te downloaden vanaf de .FTP server van de gemeente http://zuidplas. gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.1892. BP2eherzA20-Va01 Op de website van de gemeente Zuidpias www. zuidplas.nl is het plan tevens als .pdf-bestand in te zien onder de button 'plannen en projec ten', bestemmingsplannen in voorbereiding Moordrecht. Beroep Tijdens de inzagetermijn kunnen belangheb benden die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien u niet in de gelegen heid bent geweest om zienswijzen tegen dit bestemmingsplan in te dienen en u kunt niet aantonen dat u daartoe door omstandigheden niet in staat bent geweest, dan kunt u slechts beroep aantekenen tegen de gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan. Als u beroep instelt, kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van voornoemde afdeling. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Inwerkingtreding Het besluit tot vaststelling van het bestem mingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening of wanneer om een voorlopige voor ziening wordt verzocht. bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. (0180) 330 300. NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL 2e Tochtweg 127 12913 LR) Tijdelijk bouwen van een loods (ontvangen 07-11-2012) ZEVENHUIZEN Dorpsstraat 173 (2761 AR) Vervangen dakkapel voorzijde woning en plaatsen dakkapel achterzijde woning (ontvan gen 04-11-2012) De volgende vergunning is verleend: La Baraque, ontheffing sluitingstijd in de nacht van 24 december 2012 op 25 decem ber 2012 04.00 uur tijdens Kerstavond in La Baraque in Zevenhuizen. Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel.(0180)330 491. ZUIDPLAS Het college van burgemeester en wet houders van de gemeente Zuidpias maakt bekend dat, gelet op het bepaalde in artikel 4, lid 2 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Zuidpias en artikel 4, lid 3 sub a tot en met j van het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Zuidpias, de volgende locaties voor een ondergrondse container voor huishoudelijke restafval worden aangewezen: Containernummer NWK0200 NWK0201 NWK0202 NWK0203 MRD0060 MRD0045 MKP0005 Containernaam Doortocht t.h.v. 21 Ravendaal t.h.v. 24 Kerklaan t.h.v. 38b Doortocht t.o. 50 Kwikstaarthof t.h.v. 32 Oosteinde t.h.v. 81 Raadhuisplein Nabij 's-Gravenweg 350 Ophogen parkeerterrein (legalisatieverzoek) (verzonden 05-11-2012) Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet Bent u het als belanghebbende niet eens met het collegebesluit? Tegen het besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van het besluit schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's GRAVENHAGE. Het beroepschrift moet gemotiveerd en ondertekend zijn. U moet hiervoor griffierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de griffier. Hebt u een beroepschrift ingediend en meent u dat de betrokken belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing hierop niet kunt afwach ten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen bij voorzieningen rechter van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's-GRAVENHAGE. Hiervoor moet u grif fierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de griffier. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoek schrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U vindt op deze website ook de precieze voorwaarden. Redactie Gemeentepagina Raadhuisplein 1 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel T (0180)330 300 F (0180)330 329 I www.zuidplas.nl E communicatie0zuidplas.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 4