Gemeente en organisaties moeten de broekriem aanhalen Snippergroen te koop J HART VAN HOLLAND ZUIDPLAS 14 NOVEMBER 2012 Geen gedwongen ontslagen onder ambtenaren Charme-offensief voor behoud veerdienst Zuidpias - Van peuterspeelzaal tot ouderensoos en van EHBO-vereniging tot Oranjecomité; de bezuinigingen treffen de komende jaren tientallen organisaties. Geen enkele instantie zal helemaal verdwijnen; de pijn wordt verdeeld over alle maatschappelijke organisaties. Ook de gemeente moet het met minder geld en ambtenaren gaan doen. Door Judith Rikken De gemeenteraad van Zuidpias heeft gesproken, al was het met verdeelde stem. Met veertien stem men vóór en dertien stemmen te gen stelde de raad op 6 november de begroting voor 2013 tot 2016 vast. Uit de lijst van mogelijke bezuinigingen die burgemeester en wethouders hadden opgesteld, koos de raad voor één miljoen aan maatregelen. Die komen bovenop de bezuinigingen van 9,5 miljoen euro die al eerder zijn afgesproken. Kaasschaaf Waar partijen als WD en GBZ tij dens de begrotingsvergadering nog pleitten voor 'echte keuzes' door sommige subsidies helemaal te schrappen, besloot de raad in meerderheid voor de 'kaasschaaf methode'. Die houdt in dat de pijn wordt verdeeld over alle maat schappelijke organisaties. De door het college als onmisbaar beoordeelde basisvoorzieningen - zoals het muziekonderwijs, de peu terspeelzalen en het jeugd- en jon gerenwerk - gaan er de komende vier jaar allemaal 2,5 procent op achteruit. Deze korting komt bo venop de bezuinigingen die vorig jaar al zijn vastgelegd voor 2013. Tientallen kleinere subsidie-ont vangers als de VEDJ (Voor En Door Jongeren), stichting Evenement, scholen en sportverenigingen, krij gen in 2013 tien procent minder, en worden in 2014 met nog eens tien procent gekort. Een hogere bezuiniging dan die op de basisvoorzie ningen, om dat in deze hoek volgens de coalitie nog niet eerder structurele klappen zijn gevallen. Niet iedereen in de raad vond het eerlijk om de maatregel al in 2013 te laten ingaan. Omdat de bezui- F niging pas tijdens de begrotings^.. vergadering voor het eerst als mo gelijke maatregel werd genoemd, hebben de getroffen organisaties niet de kans gehad zich ertegen te verweren. Jos Beekman-Mansvelt (WD) stelde dat de bezuiniging erg 'rauw en koud' op het dak van de organisaties valt. "Ze hebben vaak al een bandje geboekt of andere zaken geregeld. Door de subsidies te verlagen, zetje ze voor het blok." Ook Martien Zijderhand van GBZ noemde de gang van zaken "niet zo netjes", maar stemde uiteinde lijk net als de coalitiepartijen toch in met het voorstel. Ambtelijke organisatie Een voorstel dat het niet haalde, was het idee van D66 om alle noodzakelijke bezuinigingen ter waarde van een miljoen euro, bij de gemeente neer te leggen. "De burger is vorig jaar aan de beurt geweest. Nu de gemeente", stelde Rik van Woudenberg namens de fractie. Hij vindt dat "maatschap pelijke organisaties het niet ver dienen opnieuw door extra bezui nigingen te worden getroffen". Hoewel Van Woudenberg geen me destanders vond voor zijn voorstel, was de raad het er wel over eens dat ook de gemeente een deel van de pijn moet dragen. Het bezuini gingsvoorstel van het college werd daarom door de coalitiepartijen aangescherpt. Vanaf 2014 moet de gemeente honderdduizenden euro's per jaar minder gaan uitgeven aan personeel en bedrijfsvoering. Dat is circa zeventig procent meer dan het college zelf had voorgesteld. Gedwongen ontslagen mogen er niet vallen, de ambtelijke organi satie moet via natuurlijk verloop worden afgebouwd. De raad stelt wel jaarlijks 180.000 euro beschik baar voor de verbetering van de or ganisatie. Wat daarvan niet wordt gebruikt, moet terugvloeien naar de spaarpot van de gemeente, de Algemene Reserve. Spaarvarken Over die spaarpot maakt de raad zich zorgen. De reserves zijn de afgelopen drie jaar drastisch af genomen. Onlangs nog besloot de raad om vier miljoen euro uit de Algemene Reserve te halen om het verlies op de verkoop van de Moor- drechtse Ambonwijk te compense ren. Om te bepalen waar de gemeente nu eigenlijk staat, werd het college via een motie van Trots op Neder land opgeroepen in de eerste maan den van volgend jaar vast te stel len wat de minimale stand van de reserves moet zijn. Alle raadsleden, behalve die van de PvdA, spraken zich ervoor uit in 2013 in principe geen aanspraak meer te maken op de algemene reserves. Mocht het toch nodig zijn om het spaarvarken 1 stuk te slaan, dan moet volgens de motie direct een bezuinigings maatregel worden voorgesteld om zeker te stellen dat de reserves ook weer worden aangevuld. Zuidpias - Wethouders Verbeek van economische zaken en Hazele- bach van verkeer en vervoer reizen af naar de gemeente Ouderkerk, om die ertoe te bewegen de veerpont tussen Gouderak en Moordrecht in de vaart te houden, op zijn minst als voet-fietsveer. Deze belofte deden de wethou ders in de gemeenteraadsverga dering over de begroting, nadat PvdA daartoe een motie had in gediend. PvdA stelt in de motie dat de veerdienst veel wordt ge bruikt door inwoners van Goude rak die in Moordrecht inkopen komen doen.Vooral jongeren uit Moordrecht gebruiken de pont om in de zomer te gaan zwem men in het openluchtbad in Gouderak. Daarnaast is de veer dienst opgenomen in een aantal regionale fietsroutes. Koopkracht De hele raad steunde de motie, die al snel omgedoopt werd tot 'charme-motie'. Hazelebach be nadrukte gevoelig te zijn voor het argument dat 'de koopkracht per pont vanuit Gouderak de IJs- sel naar Moordrecht oversteekt', maar stelde duidelijk geen ver antwoordelijkheden van de ge meente Ouderkerk over te zullen nemen, en ook niet financieel te zullen bijdragen aan het instand houden van de veerdienst. Het aantal mensen dat gebruikmaakt van de pont is door de opening van een nieuwe brug afgelopen maanden erg gedaald. De exploi tant van het veer dreigt er mee op te houden. - TV H: Zuid plas - Gemeente Zuidpias gaat zich actiever bezighouden met de verkoop van snippergroen aan in woners. Daartoe riep de raad het college vorige week op tijdens de behandeling van de begroting. Snippergroen is groen dat grenst aan woningen en geen openbare functie heeft. Alleen groenstroken die niet in gebruik zijn voor kabels, leidingen, rioleringen en andere nutsvoorzieningen of voor monu mentale bomen, kunnen aan de direct grenzende woningeigenaar worden verkocht. Directe inkomsten Het idee voor de verkoop van snippergroen is in de zomer door verschillende burgers geopperd, nadat de gemeente de inwoners van Zuidpias had opgeroepen be- zuiningsideeën in te dienen. Dat werden er in totaal 134. In de gezamenlijke motie van Trots op Nederland en PvdA tijdens de begrotings- raad van 1^ november riepen de partijen het college op meer werk te maken van de ver koop van snippergroen. Het levert de gemeente directe inkomsten op en leidt tot een besparing op onderhoudskosten, is de gedach tegang. Hoe hoog de inkomsten kunnen oplopen is niet duidelijk, omdpt het aantal beschikbare vierkante meters niet bekend is. De motie werd unaniem aangeno men. Huurprijs Snippergroen kost 158,57 per vierkante meter kosten koper. Percelen groter dan 75 vierkante meter worden verkocht tegen de waarde in het economisch verkeer. Huurders van snippergroen beta len nu nog verschillende tarieven per vierkante meter, variërend van minder dan een euro in Zeven-^ huizen-Moerkapelle, tot 7,5 euro in Nieuwerkerk aan den IJssel. In nieuwe situaties is het niet langer mogelijk om snippergroen te hu ren. De gemeente is voornemens om de huurprijs van bestaande contracten in alle kernen gelijk te trekken naar ruim acht euro per vierkante meter. Het spaarvarken moet de komende jaren weer gevuld worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 9