1 iiasi 1 De orde van de dag Screening logopedie eerder Zijderhand voorlopig uit raad Discussienota bibliotheken 'bruuskerend' Nieuw jasje voor gemeente website Bieb verloot bioscoopkaartjes www.odonhoogendoorn.nl f ^venkooyindenhaag V J HART VAN HOLLAND ZUIDPLAS 5 DECEMBER 2012 11 Dierencentrale Muziek Beeldende kunst www.scnz.nl - info@scnz.nl O don H oogendoorn |^l a - ,.^jj 1 EHi Tweede Kamerlid en oud-wethouder van Zuidpias Tamara Venrooy deelt haar belevenissen als volksvertegenwoordiger in politiek Den Haag met de lezers van Hart van Holland. De regering staat op het bordes, de minister-president legt de re geringsverklaring af en de frac tievoorzitters gaan in debat. Ver volgens gaat de Kamer over tot de orde van de dag. In de praktijk betekent dit dat de debatten, de begrotingsbehandelingen en het stellen van vragen, de agenda bepalen van de Kamerleden. De WD fractie heeft haar definitieve vorm gekregen. Immers, nu een aantal Kamerleden naar het kabi net is vertrokken, zijn er weer zes mensen beëdigd en is de fractie compleet. Dat betekent dat het aantal portefeuilles, dat eerst over 31 mensen verdeeld was (de situ atie voor 12 september) nu over 41 mensen verdeeld moet worden. Halen we daar de kamervoorzitter van af (die naast haar voorzitter schap geen extra woordvoerder schap heeft) en ook de fractie voorzitter van af, dan blijven er 39 mensen over die een portefeuille toebedeeld moeten krijgen. Dat is een behoorlijke puzzel, waarbij ervaring, kennis, vaardigheden, deskundigheid en kansen voor inzetbaarheid een rol spelen. Het was mijn taak om hiermee aan de slag te gaan en het was een behoorlijke klus. Logische woordvoerderschappen en een heldere verdeling zijn belangrijk voor de woordvoerder maar ook voor het veld en voor de kiezer. Soms betekende dit proces een afscheid van de portefeuille, soms een hernieuwde kennismaking, altijd een nieuw begin. Zelf heb ik afscheid moeten nemen van de gezondheidszorg als woordvoer derschap. Met heel veel plezier heb ik me hier in de afgelopen jaren hard gemaakt voor heldere keuzes om ook voor de toekomst zorg betaalbaar en beschikbaar te houden. Ontzettend jammer vind ik het dat ik het overhevelen van taken van het rijk naar gemeen ten niet zelf af kan ronden. Maar ik ga het zeker volgen want als de zorg eenmaal in je bloed zit dan blijft je hart er altijd sneller voor kloppen. Deze week kijk ik mee met de nieuwe woordvoer ders die de begrotingsbehande ling van het ministerie van VWS in de zaal van de Tweede Kamer in zullen luiden met hun plannen om patiëntveiligheid te vergroten en om de hervormin gen in de zorg goed te beleggen. Het is niet alleen afscheid nemen, het is ook een nieuw begin. Naast de taken als vicefractievoorzit- ter ben ik woordvoerder cultuur en emancipatie. Vraagstukken in deze thema's staan garant voor boeiende debatten en noodzake lijke ontwikkelingen in onze sa menleving. Over twee weken heb ik mijn eerste wetgevingsoverleg Cultuur. Op het gebied van eman cipatie spraken we eerder deze week in de Tweede Kamer met andere parlementen over het (wat de WD betreft slechte) Europese plan om quota te verplichten voor deelname van vrouwen aan raden van toezicht van beursgenoteerde bedrijven. Kortom, werk aan de winkel, over tot de orde van de dag. Reageren? Mail naar t.venrooy-vanark@ tweedekamer.nl of via twitter ta rn a ra_venrooy Zuidpias - Martien Zijderhand treedt voor zeker enkele maanden af als raadslid namens GemeenteBelangen Zuidpias (GBZ). Vanwege gezond heidsproblemen is hij niet in staat om zijn taken als politicus voort te zetten. In een brief, voorgelezen door burgemeester Gert-Jan Kats tij dens de raadsvergadering op 27 no vember, wenste hij de gemeenteraad veel sterkte en wijsheid. De politicus verwacht volgend jaar terug te kun nen keren in de raadszaal. Zijn taken worden tot die tijd overgenomen door huidig GBZ-raadslid Paul van Drenth. De raadsleden reageerden meele vend met Zijderhand. Kats wenste Zijderhand een snel herstel toe en zei: "Martien staat zeer hoog in mijn achting als iemand die zeer betrok ken is met de gemeente en zich al jarenlang inzet voor onze burgers." Zijderhand heeft aangegeven geen verder contact met de pers te wen sen. Vermist Kater, grijs, wit onder kin, jong, halsband blauw met steentjes, Lupineveld Nieuwerkerk aan den IJssel - Kat, cypers, Europalaan Nieuwerkerk aan den IJssel - Ko nijn, wit-zwart, zwarte op oren en rond ogen, staande oren, jong, Ak kerstraat Zevenhuizen. Gevonden Kat, kleur Moerkapelse Zijde Moerkapelle - Kat, cypers, witte poten en witte streep over kop, Oost Ringdijk Moordrecht. Voor meer informatie: 0186- 601199 of www.dierencentrale.nl Vervolg van voorpagina Zuidpias - Het college wachtte het afgelopen jaar vergeefs op een toekomst plan van de bibliotheken in Zuidpias. Met een discussienota lieten zij maan dag eindelijk van zich horen, zij het op een manier die binnen de politiek niet goed lijkt te vallen. Door Pepijn de Groot "De raad heeft met het volle verstand de kaders vastgesteld en ik heb geen zin om daaraan te gaan morrelen", aldus CDA'er Gert Will. Dat er twee deadlines voor toekomstplannen zijn overschreden en er vervolgens, op het laatste moment, een discus sienota op de mat van de wethouder valt, noemt Will 'bruuskerend'. "Het gemeentebestuur is al heel coulant geweest. Deze maand komt er een besluit, het moet maar eens afgelo pen zijn." Die opvatting wordt gedeeld door de overige leden van de commissie maatschappelijke ontwikkeling. Veel van hen hebben vragen over het pro ces dat geleid heeft tot de discussie nota. "Welke partij heeft het meest z'n best gedaan om het tot een goed einde te brengen?", wil Rik van Wou denberg (D66) van de wethouder we ten. "Ik ben voorzichtig met beant woorden", aldus Verbeek. "Het is voor mij ook allemaal nieuwe informatie." Méér doen In een reactie laat Leo de Viet, voor zitter van bibliotheek Nieuwerkerk, weten dat twijfels over de fusie on terecht zijn. "Er is geen enkele sprake van dat de fusie niet doorgaat, die komt er gewoon. Het probleem zit in de door de gemeenteraad ge stelde kaders. De ambities zijn niet te verenigen met de financiële mid delen. Een van de ambities is om in elke kern een servicepunt te hebben. Dus ook in Moerkapelle, waar nu een bibliobus komt en dat kost minder dan een servicepunt. We moeten dus méér doen, maar op bibliotheekwerk wordt bijna veertig procent bezui nigd. Daarom zeggen wij dat het niet mogelijk is om modern bibliotheek werk te leveren." Op de vraag die ook door de raadzaal gonst - waarom kon dat niet eerder aangegeven worden? - antwoordt De Viet als volgt. "De bezuinigingen werden constant bijgesteld en over de huisvesting van de bibliotheek, in bijvoorbeeld de Brede School Moor drecht, werd tot voor kort nog gedis cussieerd. Pas sinds kort hebben we een basis om op te reageren." Voor keuren voor een oplossing spreekt De Viet niet uit. "Daar hopen we in overleg met de politiek uit te kunnen komen." Zuidpias - Wethouder Jan Ver beek heeft de GGD gevraagd de screening voor logopedie eerder te doen. Nu vindt die screening plaats op vijfjarige leeftijd. Op aanraden van basisschooldirec teuren in Zuidpias heeft Verbeek gevraagd dit te doen op vierjarige leeftijd. "Het wordt op vijfjarige leeftijd gedaan omdat kinde ren dan pas leerplichtig zijn. In de praktijk zie je echter dat veel kinderen van vier jaar al basison derwijs volgen. Als je op vierjarige leeftijd screent, verklein je de kans op onderwijsachterstand." Finan ciële gevolgen heeft deze moge lijke verandering niet. Zuidpias - De website van Zuidpias heeft sinds maandag een nieuw uiterlijk. Ook is een aantal verbeteringen doorgevoerd in de techniek van de site. Aanleiding voor de nieuwe vormge ving is de wettelijke verplichting dat informatie op overheidswebsites voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met functiebeperkin gen, mensen die moeite hebben met ingewikkelde teksten, gebruikers van mobiele telefoons en voor alle mogelijke browsers. De oude websi te voldeed niet aan deze richtlijnen. De structuur van de website is aan gepast en de informatie herzien. Ook de zoekmachine is verbeterd. Deze vult nu zoekwoorden aan en herkent spelfouten. Bovendien wor den de zoekresultaten logischer weergegeven. Nieuw op de website is dat inwoners online een afspraak kunnen maken met één van de pu- blieksbalies. Moord recht/Moerka pel Ie/Zeven hui zen - 'De Koning van Katoren', het bekende kinderboek van Jan Terlouw is onlangs verfilmd. De landelijke première vindt plaats op woensdag 5 december. Bibliotheek de Groene Venen organiseert in samenwerking met Bibliotheken Krimpenerwaard op haar beurt voor zondag 9 de cember een speciale première in bioscoop Arcade in Gouda. Kinderen die al lange tijd lid zijn van de bi bliotheek maken kans op twee gra tis kaartjes voor deze voorstelling. De winnaars krijgen thuis bericht. Voor meer informatie: www.bibliotheekdegroenevenen.nl. Zaterdag 8 december 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) Concert Kozakkenkoor Dorpskerk, Kerkplein 12, Moordrecht Entree 10 euro Zaterdag 8 december 14.00-16.00 uur Kennismakingsworkshop mandala tekenen. TekenAtelier Zomerland, Waterschapsweg 4, Nieuwerkerk a/d IJssel www.tekenatelierzomerland.nl of 0180 315159. Zaterdag, 8 december 13.00-17.00 uur Kerstmarkt met kunst en kunstnijverheid Batavier, Batavierlaan, Nieuwerkerk aan den IJssel A Hoveniersbedrijf ontwerp aanleg renovatie - onderhoud Knibbelweg 42, 2761 JE Zevenhuizen Telefoon: 06-51257148 E-mail: info@odonhoooendoorn.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 11