Leerlingen Thorbecke verdienen duizenden euro's voor het goede doel Unicef gaat voor O Wereldlichtjesdag Bazaar brengt mooi bedrag bijeen voor Hospice Kerststuk maken bij Vedj Sint Nicolaas Drive CupCakesClub bakt voor kerst HART VAN HOLLAND NIEUWERKERKAAN DEN IJS5EL 5 DECEMBER 2012 o^aarde Bron Nieuwerkerk aan den IJssel - Voorde vijfde keer stond het Thorbecke Voort gezet Onderwijs (WO) in het teken van Mexico. Tijdens een speciaal georga niseerde avond, waarvan alle opbrengsten direct naar het goede doel gaan, werd een cheque van tienduizend euro getoond. Een bedrag dat tot nu toe is opgehaald, maar waarbij de opbrengsten van vrijdag 30 november nog niet zijn doorgerekend. Door mee te doen aan onder andere een pannenkoe kenwedstrijd, een loting of een veiling, konden de aanwezigen hun steentje bijdragen. Door Bas Pieper De school besteedt jaarlijks veel aandacht aan het project 'Koen, wat ga je voor Mexico doen?' In samenwerking met WereldOuders wordt geld ingezameld voor kinde ren in het Mexicaanse Miacatlan en Cuernavaca. Het doel is dat ze naar school kunnen en niet langer op de vuilnisbelt rond hoeven te zwerven, leder jaar worden twee leerlingen van Thorbecke uitgekozen die als ambassadeur naar Mexico gaan om een indruk te krijgen. Dit jaar wa ren Yara Metselaar en Ysanne den Breems de gelukkigen, "ledereen kon zich door middel van een sollicitatie opgeven om naar Mexico te gaan. Uiteindelijk werden wij gekozen", vertellen de scholieren enthousiast. Dat jongeren zich al jonge leeftijd betrokken voelen bij een project als dit, vindt Alice de Koning van Werel dOuders geweldig. "Dit is echt een voorbeeldschool. De leerlingen zet ten zich volledig in om zoveel moge lijk geld in te zamelen voor anderen. In sommige Mexicaanse weeshuizen zitten meer dan vierhonderd kinde ren. Dat is onvoorstelbaar voor een kind dat in Nederland opgroeit met veel persoonlijke aandacht", aldus De Koning. Door hun eigen ervaringen hadden de scholieren zich voor dit project opgegeven. "Ik ben tijdens een va kantie in een Zuid-Afrikaanse slop penwijk geweest. Daar zag ik hoe verschrikkelijk het voor die kinderen was en ik wilde ze dolgraag helpen. Veel kon ik helaas niet doen, maar met dit project kan ik toch wat voor andere kinderen betekenen", ver klaart Yara. Na hun tiendaagse verblijf in Mexi co waren beide leerlingen toch wel blij dat ze weer thuis konden slapen. "Die kinderen sliepen met twintig op één kamer, de bedden waar wij in sliepen zaten vol met beestjes en als ontbijt kregen we al een warme maaltijd", zegt Ysanne. Toch zouden de dames zo weer terug gaan als ze de kans kregen. "Die kinderen zijn zo lief en je wilt er alles aan doen om ze te helpen. Deze reis vergeten we nooit meer." Het werk zit er nog niet helemaal op voor Yara en Ysanne. Binnenkort worden er nog sponsorwedstrij den gehouden, waarbij de totale opbrengst ten goede komt aan het project. Voor meer informatie: www.koenwatgajevoormexicodoen.nl Nieuwerkerk aan den IJssel - Unicef voert dit jaar actie tegen kinder sterfte onder het motto 'Wij gaan voor O'. Dagelijks sterven wereldwijd 19.000 kinderen onnodig aan diver se ziekten. Door het geven van voor lichting, door inentingsprogramma's en door het verstrekken van medicij nen aan baby's en moeders kan deze kindersterfte in ieder geval omlaag gebracht worden. Voor dit program ma van Unicef is veel geld nodig. Dit wordt onder meer bijeengebracht door de verkoop van (kerst)kaarten, kalenders en speelgoed. Kramen van Unicef zijn zaterdag 8 december te vinden in de winkelcentra Reigerhof en Dorrestein. Nieuwerkerk aan den IJssel - Overal ter wereld steken mensen op zondag 9 december om 19.00 uur kaarsjes aan om overleden kinderen te herdenken. Door het aansteken van kaarsen in verschil lende tijdzones ontstaat een sym bolisch lint van licht. Zo wordt de wereld even lichter voor men sen die een kind verloren hebben. In de katholieke Sint Joseph Pa rochie aan de Kerklaan 20 wordt van 18.45 tot 19.30 uur een bij eenkomst gehouden waarbij over leden kinderen worden herdacht door het aansteken van kaarsjes, door het maken van muziek en door het lezen van een gedicht en een verhaal. Pastor Marinus van de Berg spreekt een bemoedi gend woord, ledereen is welkom. Voor meer informatie: www.wereldlichtjesdag.nl. Nieuwerkerk aan den IJssel - Be langstellenden van zestien jaar en ouder kunnen op zondag 9 decem ber om 19.00 uur een kerststuk ma ken in Con Musica, tweede gebouw op sportpark Dorrestein. De kosten bedragen 25 euro. Zelf een snoei- schaar meenemen. Voor meer informatie en aanmel den: 06-14305255 of robo-s@hotmail.com. Nieuwerkerk aan den IJssel - BC IJsselbridge hield woensdag 28 no vember haar jaarlijkse Sint Nicolaas Drive in het Ontmoetingscentrum. In de A-lijn eindigden Jos en Wim Lensen met 63,28°/o op de eerste plaats; 2. Marijke Blok en Renate Tournier 60,42°/o; 3. Joop de Fonkert en Paul Korporaal 56,51%. B-lijn: 1. Leen Klein en Edo Pouwel- se 66,56%; 2. Rob Moelker en Arie van Veen 60,33%; 3. Martha Boers en Joke van 't Hoen 59,92%. C-lijn: 1. Nel Breeman en Bep Me ijer én Nel en Jan Seele 61,01%; 3. Alice van den Heuvel en Joke Ver schoor 60,71. Op dezelfde avond werd een viertal len wedstrijd van het District Rot terdam van de Nederlandse Bridge Bond gespeeld. Daarin versloeg BC IJsselbridge met 25-2 De Meteoor uit Rotterdam. De bazaar in De Bron, die begin november werd gehouden, leverde een mooi bedrag voor Hospice IJsselThuis op. Nieuwerkerk aan den IJssel - De bazaarcommissie van De Bron had Hospice IJsselThuis dit jaar wederom aangemerkt als begunstigde. Met de verkoop van allerhande spullen en met medewerking van het Nieuwerkerks bedrijfs leven is het gelukt de recordopbrengst van vorig jaar te overtreffen. De helft van de opbrengst, 9.075 euro, werd op woensdag 28 no vember overhandigd aan Char les Laurey, de voorzitter van de Stichting Vrienden Van het Hos pice. Deze toonde zich verheugd: "Juist in deze tijden van crisis is het hartverwarmend te erva ren hoe betrokken vrijwilligers geld bijeen weten te brengen voor een goed doel dicht bij huis". Het Bijna-Thuis-Huis aan de Bata vierlaan, waar de bewoner in zijn laatste levensfase woont in een sfeer als thuis, besteedt dit bedrag aan begeleiding, scholing en be wustwording van de vrijwilligers. Nieuwerkerk aan den IJssel - De CupCakesClub gaat woensdag 19 december van 14.00 tot 16.00 uur aan de slag voor kerst. Kinderen kunnen cupcakes versieren met glit ters, marsepein en glazuur. Deelne mers zijn welkom in Con Musica op Sportpark Dorrestein. De kosten be dragen 2,50 euro. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot woensdag 12 december 06-34625311 cisca. vedj@gmail.com onder vermelding van naam en telefoonnummer; geen voiicemail of sms. Voor meer informatie: www.vedj.info. Cheque Miacatlon <~~~~-jZ~yjrhnrhf De leerlingen Ysanne en Yara met in het midden Alice de Koning en Pauline Lemberger van WereldOuders. e Hospice lJsselthuis Cheque Hosp'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 19