Eendragtspolder weer open Zuidplasweg krijgt mogelijk supermarkt Sint bij Tarzan Schoenmaatjes op de fiets Pietendrama op 't Reigerbos HART VAN HOLLAND ZEVENHUIZEN/MOERKAPELLE 5 DECEMBER 2012 31 'Eigen opgang' voor Zevenhuizenaren in maart opgeleverd In april worden de heringerichte Eendragtspolder en de roeibaan Wi/lem-Alexander Baan officieel geopend. is de Eendragtspolder in de afgelo pen twee jaar omgevormd tot een nieuw gebied voor waterberging, recreatie en sport. Bij de start van de herinrichting werd door het voor veel Zevenhui zenaren vertrouwde loopje over het schelpenpad een streep gehaald. In het voorjaar, als ook de kade langs de Hennipsloot wordt opgehoogd, maakt de provincie een nieuwe ver binding tussen het pad en het herin gerichte gebied, waarmee de door gaande wandelroute naar de Rotte en het sluisje zal zijn hersteld. Mest De herinrichting liep voorspoediger dan gepland doordat de weersom standigheden in 2011 gunstig wa ren. Veel van het grondwerk, zoals het uitgraven van de roeibaan en het aanleggen van kades, kan toen al worden verzet. Met het naar vo ren halen van de werkzaamheden die voor 2013 stonden gepland, is vervolgens niet alleen tijd gewon nen, maar ook op de kosten be spaard. De komende maanden tot aan de opening worden gebruikt om erva ring op te doen met het natuurbe heer en om technische voorzienin gen als de defosfateringsinstallatie goed in te regelen. Met deze instal latie wordt het water gezuiverd van de resten van mest, die nog in de bodem van het voormalige land bouwgebied zitten. Zevenhuizen/Nesselande - Bijna twee jaar nadat de eerste schop de polder- grond in ging, zijn vrijdag 30 november - vijf maanden eerder dan gepland - de bouwhekken rondom de heringerichte Eendragtspolder verwijderd. De officiële opening is in april, maar het gebied is nu al voor iedereen vrij toe gankelijk. De wandelaar met hondje maan dagmiddag op het schelpenpad langs de Hennipsloot kijkt wel uit. De bouwhekken mogen dan weg zijn, maar de helling aan het eind van het pad is door de regen en winterse buien zo modderig dat hij zich niet waagt aan de kleine klim omhoog naar de nieuwe verharde weg rond de internationale roei baan Willem-Alexander. "Als wan delaars onder elkaar hebben we al gekscherend gezegd: zullen we zelf maar een trapje aanleggen? Wandelaars, fietsers en anderen wisten de verharde weg de afge lopen maanden trouwens allang te vinden. De bouwhekken die tot vorige week rond het gebied ston den, werden voor het dagelijkse ommetje gemakshalve aan de kant geschoven. Hennipsloot Met de verplaatsing van 2,4 mil joen kubieke meter grond, de aan leg van vijftien kilometer kaden, de plaatsing van vier betonnen en zes composietbruggen en de bouw van drie constructies voor waterbeheer, Veel Zevenhuizenaren wandelen dagelijks over het schelpenpad. Zevenhuizen - Het kan nog jaren duren, maar de eerste stappen rich ting de komst van een tweede super markt in Zevenhuizen zijn gezet. De gemeente is met een ontwikkelaar in gesprek over de locatie aan de Zuid plasweg waar voorheen woonwa gens stonden. Vanuit Zevenhuizen lekt momenteel koopkracht weg, doordat inwoners hun boodschappen buiten het dorp doen. Met een tweede supermarkt wil de gemeente de koopkracht voor Zevenhuizen behouden. Vast staat nog niets, maar volgens een pers bericht van de gemeente wordt op dit moment gedacht aan een grote discountsupermarkt- van ongeveer 1250 vierkante meter bruto vloer oppervlak. Op verzoek van de ontwikkelaar heeft de gemeente Zuidpias de afgelopen maanden een locatieonderzoek uit gevoerd. Daaruit is gebleken dat een locatie dichter bij de Dorpsstraat - een wens van de Zevenhuizense ondernemers - niet haalbaar is. Er is te weinig ruimte, er zijn parkeerpro blemen te verwachten, de gemeente heeft de grond niet in eigendom of de supermarkt is planologisch niet haalbaar. In het verleden is het door de beperkte ruimte voor bevoorra ding en parkeren ook al niet gelukt een winkel te realiseren in het cen trum. Met de komst van de nieuw bouwwijk Zevenhuizen-Zuid ligt de locatie aan de Zuidplasweg volgens de gemeente relatief centraal in het dorp. Het bestemmingsplan moet wor den aangepast. Ook moet worden onderzocht of de locatie technisch geschikt is, onder meer omdat er in het verleden een afvalwaterzuive ringsinstallatie was gevestigd. Zevenhuizen - Groep 8 van basisschool De Eendragt ging vrijdag 30 november op de fiets naar het Truckcenter. Ze brachten 103 schoenendozen weg, die de leerlingen van de school hadden versierd en gevuld voor actie Schoen maatjes van Edukans. De leerlingen kregen een rondleiding en vrijwilligers vertelden hoe ze een doos controleren en indien nodig aanvullen. Hier en daar miste er een knuffel en mochten de leerlingen er één uitzoeken uit de grote doos met reserveknuffels. "Doet u dit helemaal voor niets?" was een veel gestelde vraag. Het zijn inderd- faad allemaal vrijwilligers die tot eind januari doorgaan met het controleren van de duizenden dozen. Zevenhuizen - Er gebeuren vreemde dingen op basisschool 't Reigerbos. Het schoolplein, de gangen en de lokalen stonden en hingen vol met hartjes. Na het schoenzetten was het één grote puinhoop. Vast het werk van rommelpieten. Dus gin gen de kleuters op hulppietenles. Bij 'drama' werden sinterklaasliedjes uitgebeeld en deden ze pieten na die pakjes aan het verdelen waren op de daken en tijdens de pieten gymles gooiden ze pakjes door de schoorstenen. Met succes, vrijdag 30 november hebben alle de kleu ters hun pietendiploma gehaald. Moerkapelle - Sportliefhebber Sin terklaas - in zijn jongere jaren een fanatiek beoefenaar van 'daken lopen' en paardrijden - bracht een bezoek aan gymnastiekvereniging Tarzan. Het doet hem plezier dat zoveel kinderen met plezier aan gymnastiek doen. Piet kon zo hier en daar meedoen, Sinterklaas be perkte zich tot genietend toezien.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 31