O X O Zuidpias BEKENDMAKINGEN Contact Belangrijke telefoonnummers HARTVAN HOLLAND DE KRANT VOOR DE ZUIDPIAS 5 DECEMBER 2012 Algemene plaatselijke verordening Bekendmaking Wet milieubeheer Beroep op grond van de Algemene wet bestuursrecht Verleende omgevingsvergunning Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Moordrecht-Oost Voornemen voorbereiding bestemmingsplan "Middelweg 12 te Moordrecht" Bekendmaking Wet milieubeheer Bezwaar op grond van Algemene wet bestuursrecht gemeente Gemeentehuis Raadhuisplein 1 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel Gemeentekantoor De Saffier (alleen op afspraak) Kleinpolderlaan 4 2911 PA Nieuwerkerk aan den IJssel Postadres Postbus 100 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel Telefoon fax e-mail website T 10180) 330 300 F 10180) 330 329 E gemeenteSzuidplas.nl www.zuidplas.nl Openingstijden Gemeentehuis Receptie Maandag t/m donderdag 8.00 - 17.30 uur Vrijdag 8.00 - 17.00 uur Telefoon Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur Openingstijden Publiekszaken (burgerzaken) Maandag t/m vrijdag 9.00 - 15.00 uur Dinsdag 9.00 - 20.00 uur Op afspraak 9.00 - 17.00 uur; bel 10180) 330 300 Openingstijden Vergunningenloket Maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur Op afspraak 13.00 - 17.00 uur Telefonische bereikbaar van 9.00 - 12.00 uur (tel. (0180) 330 300, vraag naar de afdeling Vergunning Handhaving) Openingstijden Wmo-loket Maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur Telefonisch spreekuur 8.30 - 17.00 uur Bel (0180) 330 300, u wordt binnen 48 (werk)uur teruggebeld. Openingstijden Werk Inkomen Maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur Telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 9.00 - 10.00 uur Afspraak maken met formulierenbrigade of sociaal raadslieden? Bel elke werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur naar (0180) 330 300 Brandweer Hollands Midden Postbus 1123 2302 BC LEIDEN T (088) 246 50 00 T (088) 246 50 01 Afvalbrengstation Nieuwerkerk aan den IJssel Eerste Tochtweg 9b 2913 LN Nieuwerkerk aan den IJssel T (01801 330 300 Maandag t/m vrijdag 12.00 - 16.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur Afvalbrengstation Zevenhuizen en Moerkapelle Zuidplasweg 14b 2761 JL Zevenhuizen ZH T (0180) 330 300 Dinsdag en donderdag 13.00 - 16.00 uur Zaterdag 9.00 - 12.00 uur Meldpunt graffiti illegale posters: Voorlopig via (0180) 330 300 Meldpunt milieuklachten: Klachten over bedrijven (zoals stank of geluidshinder): 0888 333 555 (24 uur/dag) Overige milieuklachten. Overdag: (0180) 330 300 of (06) 22 48 26 15 's Avonds en in het weekend: 0888 333 555 Meldpunt onderhoud openbare ruimte: (zoals riolering, bestrating, groen, verlichting en reiniging) (0180) 330 300 (dag en nacht bereikbaar) Aanmeldingen grofvuil: Maandag tot en met vrijdag: (0180) 330 300 [tussen 8.30 en 17.00 uur) Spoedeisende hulp van brandweer, ambulance of politie: 112 MOERKAPELLE De volgende vergunning is verleend: De heer M. de Bruin, standplaatsvergunning voor de verkoop van kaas- en zuivelproduc ten in Moerkapelle in het jaar 2013. Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. (0180) 330 491. Burgemeester en wethouders hebben de volgende maatwerkvoorschriften opgelegd: Roet 66: geluidsvoorschriften bij het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieu beheer voor het perceel Julianastraat 24, 2751 GD Moerkapelle. De besluiten tot het opleggen van maatwerk voorschriften kunt u van 6 december 2012 tot en met 17 januari 2013 inzien bij de gemeente Zuidpias. Binnen deze termijn kunt u beroep instellen tegen een besluit tot het opleggen van maat werkvoorschriften bij de Rechtbank 's-Gra- venhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij u binnen die termijn een voorlopige voorziening aanvraagt bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage. In beide gevallen moet u een bepaald bedrag (griffierecht) betalen. Beroep kan worden ingesteld door: belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingebracht over een ontwerpbesluit; belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen ten opzichte van een ontwerpbesluit; belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat waren hun zienswijzen in te brengen over een ontwerpbesluit. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.recht spraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische hand tekening [DigiD)Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Inzage Voor inzage kunt u tijdens kantooruren terecht in het gemeentehuis van Zuidpias, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel (telefoon 0180-330300). Voor inzage buiten kantooruren kan een afspraak worden gemaakt. 'Moordrecht-Oost' is voornamelijk conserve rend teneinde de huidige aard van het gebied te behouden. Als uitgangspunt voor het plan dient daarom de omschrijving van de huidige situatie. Op dit moment worden geen stukken betref fende het voornemen ter inzage gelegd en is het nog niet mogelijk om zienswijzen over het voornemen naar voren te brengen. Ook wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegen heid gesteld om advies uit te brengen over het voornemen. Alvorens het formele traject van de bestem mingsplanprocedure zal worden ingegaan, wordt er een informele avond georganiseerd waarbij een ieder die belang heeft bij dit nieuwe bestemmingsplan in de gelegenheid wordt gesteld om het plan te bekijken en even tuele op- en aanmerkingen te maken. Over de opzet en tijdstip van deze avond volgt nog nadere informatie. MOORDRECHT MAATWERKVOORSCHRIFTEN Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu is dan niet nodig. In bepaalde gevallen is het nodig ter bescherming van het milieu aanvullende maatwerkvoorschriften op te leg gen naast de voorschriften uit de van toepas sing zijnde AMvB. Bent u het als belanghebbende niet eens met het collegebesluit? Tegen het besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van het besluit schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's GRAVENHAGE. Het beroepschrift moet gemotiveerd en ondertekend zijn. U moet hiervoor griffierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de griffier. Hebt u een beroepschrift ingediend en meent u dat de betrokken belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing hierop niet kunt afwach ten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen bij voorzieningen- rechter van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 's-GRAVENHAGE. Hiervoor moet u grif fierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de griffier. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoek schrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U vindt op deze website ook de precieze voorwaarden. Vierde Tochtweg 15a (2841 LS Bouwen fietsen/autostalling (verzonden 29-11-2012) Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. (0180)330 300. Op 1 juli 2008 is de nieuwe regelgeving voor de ruimtelijke ordening in werking getreden. Op basis van deze regelgeving is de gemeente verplicht bij het opstellen van nieuwe bestem mingsplannen hiervan een vooraankondiging te geven. Deze publicatie voorziet in deze verplichting. Overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruim telijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidpias er kennis van dat zij het voornemen hebben om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het perceel Middelweg 12 te Moordrecht. Voor dit perceel geldt op dit moment het bestem mingsplan "Rode Waterparel". De voor het perceel Middelweg 12 te Moordrecht voorziene ontwikkeling (wijziging van het gebruik en het vernieuwen/herstellen van de boerderij) past niet binnen de kaders van het bestemmings plan "Rode Waterparel". Om die reden wordt voor dit perceel een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Op dit moment worden geen stukken betref fende het voornemen ter inzage gelegd en is het nog niet mogelijk om zienswijzen over het voornemen naar voren te brengen. Ook wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegen heid gesteld om advies uit te brengen over het voornemen. Op 1 juli 2008 is de nieuwe regelgeving voor de ruimtelijke ordening in werking getreden. Op basis van deze regelgeving is de gemeente verplicht bij het opstellen van nieuwe bestem mingsplannen hiervan een vooraankondiging te geven. Deze publicatie voorziet in deze verplichting. Overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimte lijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidpias er ken nis van, dat zij hetvoornemen hebben om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied Moordrecht-Oost. Voor dit gebied geldt op dit moment bestemmingsplan Moordrecht- Oost, Dorp Noord II en Dorp Noord III. Deze 3 plannen worden samengevoegd tot èèn bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan dient voor 1 juli 2013 te zijn geactualiseerd. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Wethouder Visweg aan de noordzijde, de Middelweg, de Kerklaan en de Burgemeester Brandtstraat aan de zuidwestzijde, de Hollandse IJssel aan de zuidoostzijde en de eindgrens van de woonbebouwing aan de noordoostzijde. Het betreft een gebied bestaande uit woningen en maatschappelijke voorzieningen. Het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan MAATWERKVOORSCHRIFTEN Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning? Tegen het besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking hiervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 100, 2910 AC NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd en ondertekend zijn. Heeft u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat de betrokken belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing hierop niet kunt afwachten? In dat geval geeft de Algemene wet bestuursrecht u de moge lijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH 's-GRAVENHAGE. Hiervoor moet u griffierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de griffier. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoek schrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wet beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U vindt op deze website ook de precieze voorwaarden. Redactie Gemeentepagina Raadhuisplein 1 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel T (0180)330 300 F (0180)330 329 I www.zuidplas.nl E communicatie0zuidplas.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 4