Hoogheemraadschap klaar voor winter 40 HART VAN HOLLAND E KRA NT VOOR DE ZUID PLAS 5 DECEMBER 2012 Week 49/Nr. 126 www.hhsk.nl Sluiting kantoor en RBG rond de feestdagen Belastingverordeningen gewijzigd Bekendmaking Gemeenschappelijke Regeling Regionale Belasting Groep (RBG) Dagelijks bestuur herbenoemd Wegenverordening met algemene regels ter inzage Ontwerp-peilbesluit Oostpolder ter inzage Waterwerken Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Ook de komende winter staat het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard weer klaar om de glad heid op een groot deel van de wegen buiten de bebouwde kom (met uitzondering van de provinciale wegen) in de Krimpenerwaard te bestrijden. Hierbij wordt een preventief strooibeleid gehanteerd. Dit betekent dat als er kans op gladheid is, er wordt gestrooid. Dit doen we op basis van ons gladheidsmeldsysteem en adviezen van Meteo Consult. Bij het strooien wordt ëen zoutoplossing op het wegdek aangebracht. Dit is sneller actief dan zout op zich en blijft ook langer effectief. Bovendien hoeft er minder zout te worden gebruikt, wat het milieu ten goede komt. Waar strooit het hoogheemraadschap? Tijdens extreme omstandigheden zoals bij sneeuw en ijzel strooit het hoogheemraadschap niet direct alle wegen, in eerste instantie worden de wegen op waterkeringen en de doorgaande routes gestrooid. Daarnaast wordt op fiets paden preventief gestrooid, maar dit beperkt zich tot de werkdagen van 06.00 uur tot 18.00 uur. In extreme omstandig heden wordt hiervan afgeweken. Eigen verantwoordelijkheid Ondanks onze inspanningen kan niet worden gegarandeerd, dat de wegen nooit glad zijn. Weggebruikers moeten hun rij gedrag dan ook altijd aan de winterse weersomstandigheden aanpassen en hebben hiervoor een eigen verantwoordelijkheid. Informatie Meer informatie over onze gladheidsbestrijding vindt u op www.hhsk.nl. Op maandag 24, dinsdag 25, woensdag 26 en maandag 31 december en op dinsdag 1 januari is het kantoor van Schieland en de Krimpenerwaard gesloten. De Regionale Belasting Groep (RBG) is die dagen ook dicht. Op 28 november 2012 zijn de volgende verordeningen gewijzigd. Alle verordeningen treden in werking per 1 januari 2013. Gewijzigd zijn: - de Verordening watersysteemheffing 2009; - de Verordening wegenheffing 2009; - de Verordening zuiveringsheffing 2009; - de Verordening precariobelasting Schieland en de Krimpenerwaard 2006; - de Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2006 en de Verordening verontreinigingsheffing 2010. De teksten van alle bovengenoemde verordeningen zijn te vinden op onze website wwW.hhsk.nl onder het kopje loket/regelgeving. De dagelijks besturen van hoogheemraadschap van Delfland in Delft en het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard in Rotterdam maken be kend dat zij hebben besloten om in te stemmen met de toetreding van de gemeente Delft tot de gemeenschap pelijke regeling RBG; in te stemmen met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling RBG. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft besloten om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling RBG. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben bij besluit van 13 september 2012 goedkeuring verleend aan het besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling RBG (kenmerk PZH-2012-348560269). De RBG, gevestigd in Delft, is een openbaar lichaam in de zin van artikel 8 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De RBG heft en int de waterschapsbelastin gen voor de hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard. Vanaf 1 januari 2013 gaat de RBG de belastingtaken (inclusief de uit voering van de Wet WOZ) ook voor de gemeente Delft uitvoeren. Voor inwoners van Delft betekent dit dat zij de gemeentelijke belastingaanslagen in 2013 via de RBG ontvangen. De gemeenschappelijke regeling RBG ligt met ingang van 6 december 2012 voor een periode van zes weken tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage op het kantoor van Schieland en de Krimpenerwaard. U kunt de tekst van de gemeenschappelijke regeling RBG ook vinden op onze website www.hhsk.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw J.C. Limahelu via telefoonnummer 010 45 37 200. Op 28 november 2012 heeft de verenigde vergadering het huidige dagelijks bestuur herbenoemd tot 8 januari 2015. Dit was nodig, omdat de waterschapsverkiezingen zijn uitgesteld tot november 2014. In verband daarmee is de zittingstermijn van de verenigde vergadering ook verlengd tot 8 januari 2015. Op 28 november 2012 is de nieuwe Wegenverordening met bijbehorende algemene regels van het hoogheem raadschap vastgesteld. De Wegenverordening met algemene regels liggen van donderdag 6 december 2012 tot woensdag 27 febru ari 2013 ter inzage bij de receptie van het hoofdkantoor. De stukken zijn ook te raadplegen via onze website. Het besluit treedt in werking op 6 december 2012. Dijkgraaf en hoogheemraden maken bekend dat het ontwerp-peilbesluit Oostpolder is voorbereid. Het gebied, ten zuiden van het Gouwe-aquaduct, tussen de Ringvaart en Gouwe Hollandsche IJssel tot aan de Snelle Sluis ten westen van Moordrecht, ligt in de gemeente Zuidpias, Waddinxveen en Gouda. Wat is een peilbesluit? Een peilbesluit is een juridisch document waarin de waterpeilen voor een bepaald gebied zijn vastgelegd. Het waterschap is op grond van de waterwet en water verordening Zuid-Holland verplicht voor zijn gehele be heersgebied peilbesluiten op te stellen. Een peilbesluit bestaat uit een tekstueel rapport met enkele kaarten. Het peilbesluit geeft rechtszekerheid en duidelijkheid aan alle belanghebbenden in het desbetreffende peilge- bied aangaande de te handhaven oppervlaktewaterpei len. Het waterschap heeft een inspanningsverplichting het peilbeheer volgens het peilbesluit uit te voeren. Inzien van de stukken Het ontwerp-peilbesluit wordt ter inzage gelegd van maandag 10 december 2012 tot en met vrijdag 18 januari 2013. Gedurende deze periode kunt u uw ziens wijze op het peilbesluit naar voren brengen. U kunt de stukken gedurende deze periode inzien op de volgende adressen: - Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Maasboulevard 123, Rotterdam; - Gemeente Zuidpias, Raadhuisplein 1Nieuwerkerk aan den IJssel; - Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1 Waddinxveen; - Gemeente Gouda, Burgemeester Jamesplein 1Gouda. Het peilbesluit, toelichting en kaarten zijn ook te raad plegen op de website van HHSK, www.hhsk.nl/actueel/ stukken ter_inzage. Het indienen van een zienswijze Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen, heeft u de mogelijkheid tot inspraak via een gemoti veerde, schriftelijke reactie. Deze moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam. Als u de reactie mondeling wilt toelich ten, verzoeken wij u dit uitdrukkelijk te vermelden. Inloopbijeenkomst Er wordt één inloopbijeenkomst georganiseerd waar u de stukken kunt inzien en voor vragen of informatie terecht kunt bij de medewerkers van het hoogheem raadschap. De bijeenkomst is op dinsdag 8 januari 2013 van 19.00 uur tot 21.00 uur in het Zalencentrum Zespunt, Molenlaan 1 a te Moordrecht. Verdere procedure Naar verwachting komt het ontwerp-peilbesluit in de verenigde vergadering op 27 maart 2013 ter besluit vorming, waarbij de inspraakprocedure en de wijze van behandeling rond de gemotiveerde zienswijzen worden betrokken. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het hoogheemraadschap via telefoonnummer 010 45 37 200 of e-mail info@hhsk.nl.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 40