Zuidpias "Werkt u mee aari eeniiiglii eri veilige jaarwisseling? Uw hulp is welkom! Acquisitie redactionele vermeldingen gemeentegids Nieuwe vergadervorm gemeenteraad gemeente Zuidpias Vacatures vrijwilligers gemeente WEEK Vrijgekomen huurwoningen in Moordrecht Tijdelijke oplossing voor vlag kerktoren in Moordrecht Vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap Hitlandbos HART VAN HOLLAND DE KRANT VOOR DEZUIDPLAS 5 DECEMBER 2012 BéérAIIbhk^^ Oud en Nieuw is altijd een groot feest. We nemen feestelijk afscheid van het oude en verwelkomen het nieuwe jaar. Oliebollen, vuurwerk, champagne, de beste wensen en veel gezelligheid zijn de ingrediënten van een geslaagde jaarwisseling. De komende weken vindt u op de gemeente pagina en www.zuidplas.nl informatie waarmee wij gezamenlijk kunnen zorgen voor een gezellige en veilige jaarwisseling. Uw hulp is welkom! Samen met de hulpdiensten en jongeren werkers bereidt de gemeente zich voor op een gezellige en veilige jaarwisseling. We zetten ons gezamenlijk in om deze nacht veilig te laten verlopen en om Zuidpias zo snel mogelijk weer schoon te maken. Maar we kunnen uw hulp ook goed gebruiken! U kunt niet alleen het goede voorbeeld geven, maar ook een extra oogje in het zeil houden in uw eigen omgeving. Snel reage ren kan veel schade voorkomen! Kijk op www.zuidplas.nl voor tips, filmpjes en hoe u zelf mee kunt werken. Ondervindt of ziet u overlast van vuur werk? Bel de politie: 0900-8844. Gaat het om zwaar vuurwerk dan kunt u direct 112 bellen! Vanaf januari 2013 vergadert de raad van Zuidpias op een nieuwe wijze. Waarom een andere vergadervorm? Deze nieuwe vorm van vergaderen moet leiden tot meer discussies op hoofdlijnen, geen herhaling van discussies en een verbetering van de kaderstellende rol van de raad. Wat verandert er? De gemeenteraad vergadert voortaan een keer in de drie weken op dinsdag avond. De vergadering bestaat uit een opiniërend en besluitvormend deel. In het opiniërende deel staat het politieke debat tussen raadsleden centraal. Tijdens het besluitvormende deel is er geen debat meer mogelijk. Er is alleen gelegenheid voor het uitbrengen van een stemverklaring. Lees hierover meer op www.zuidplas.nl. Voordat de gemeenteraad over een onderwerp discussieert, kunnen raadsleden zich een beeld vormen waarover het onderwerp gaat. Soms is het voorstel voor de gemeenteraad of de discussienota duidelijk, soms zijn verhelderende vragen nodig. Deze vragen stellen raadsleden dan schrif telijk, voorafgaand aan een opiniërende raadsvergadering, om daarmee niet een raadsvergadering te belasten. Maar er kan ook voor een informatiebijeenkomst gekozen worden. Informatiebijeenkomst Tijdens een informatiebijeenkomst licht het college een onderwerp toe, onder steund door de ambtelijke organisatie. Aan deze bijeenkomsten kunnen naast raadsleden, ook inwoners deelnemen en vragen stellen. Lees hierover meer op www.zuidplas.nl. Programmacommissies De drie bestaande raadscommissies verdwijnen in de huidige vorm. Daarvoor in de plaats komt dus het opinië rend deel van de raadsvergadering. Voorafgaand aan een raadsvergadering kan een informatiebijeenkomst belegd worden om de raadsleden nog nader te informeren. Vragen onderwerpen een meer technische bespreking of nemen zij meer (voorbereidingsjtijd in beslag, dan kunnen onderwerpen ook in pro grammacommissies besproken worden. Lees hierover meer op www.zuidplas.nl. De komende tijd houden we u via de gemeentepagina en www.zuidplas.nl op de hoogte. Heett u nu al vragen? Neemt u dan contact op met de griffie via griffie0zuidplas.nl of via het algemene telefoonnummer 10180) 330 300. Akse Media BV is weer gestart met de actualisatie van de adressen en adverten ties voor de nieuwe gemeentegids die in 2013 verschijnt. Akse Media is het enige bedrijf dat in opdracht van de gemeente Zuidpias de gemeentegids vervaardigt. De gemeente vindt het belangrijk dit te vermelden, aangezien andere bedrijven ook advertenties proberen te verkopen voor een gemeentegids van Zuidpias. De acquisiteur van Akse Media kan altijd door middel van een brief van de gemeente aantonen dat hij advertenties verkoopt voor de 'officiële' gemeentegids. U kunt uw organisatie of vereniging ook zelf aanmelden voor de gemeentegids, op de volgende manieren: pere-mail: redactie0aksemedia.nl lo.v.v. gemeentegids Zuidpias); telefonisch: 0223-673010 (redactie Akse Media) schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gemeentegids Zuidpias) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder. Reageren heeft alleen zin als u aan alle voorwaarden voldoet Regelmatig krijgt de gemeente aanvragen binnen met onvolledig ingevulde formulieren, jaaropgave of IB60 formulieren uit een verkeerd jaar of inschrijvingen die niet voldoen aan de voorwaarden. Deze aanvragen kunnen we niet in behandeling nemen. Lees daarom zorgvuldig de voorwaarden door bij de woningen en onderaan dit artikel. Sportlaan 80 1-kamer etagewoning (Galerijflat zonder lift, 2e verdieping) Beschikbaar per: 4 december 2012 Bruto huur: 276,37 per maand Voorwaarden: Tot 23 jaar Max. bruto verzameljaarinkomen 22.025 Heeft u belangstelling en voldoet u aan de voorwaarden? Vraagt u dan naar een inschrijf formulier voor de huurwoning of woonwagenstandplaats bij het gemeentehuis (per woning één formulier) telefoonnummer (0180) 33 03 00 download het van de gemeente lijke website. Uw inschrijving moet 10 december 2012 vóór 12.00 uur bij de gemeente binnen zijn. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen worden behandeld. Voeg daarbij het IB-60 formulier 2011 en een jaaropgaaf over 2011 (bij iedere inschrijving). Als er geen goede inkomstengegevens zijn bijgevoegd, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Het inschrijfformulier kunt u samen met de gevraagde gege vens in de brievenbus doen van het gemeentehuis in Nieuwerkerk aan den IJssel, t.a.v. de afdeling VROM/Huisvestingszaken, Raadhuisplein 1 of opsturen naar de Gemeente Zuidpias, t.a.v. de afdeling VROM/Huisvestingszaken, Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Voor het vlaggen vanaf de kerktoren in Moordrecht is een tijdelijke oplossing gevon den. De laatste keren was de vlaggenmast helaas op een onjuiste wijze aangebracht. Op de foto ziet u hoe deze tijdelijke oplossing eruit ziet. Er wordt nog gewerkt aan een permanente oplossing. Dit duurt wat langer, omdat de toren onder de Monumentenwet valt. Daardoor mogen er niet zo maar aanpassin gen aan gedaan worden. Het uitgangspunt bij de definitieve oplossing is om op een zo hoog mogelijk punt in de toren te vlaggen. De openbare vergadering van het vergaderlocatie aan de Blaardorpseweg 1 Algemeen Bestuur van het Recreatieschap te Nieuwerkerk aan den IJssel. Hitlandbos wordt gehouden op woens- Meer informatie over het Recreatieschap dag 12 december 2012 om 20.00 uur in de kunt u vinden www.hitland.info. Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk in Zuidptas? De volgende organisaties zoeken op dit moment voor meerdere vacatures vrijwilligers: Algemene Bond voor Ouderen Wereldwinkel Nieuwerkerk Scouting Moordrecht Zorgcentrum De Zevenster Zevenhuizen Zorgcentrum Beth San Moerkapelle Nederlandse Patiëntenvereniging Zuidpias Rode Kruis Stichting Oud Zevenhuizen- Moerkapelle Gymnastiekvereniging Tarzan Moerkapelle Zonnebloem Zevenhuizen- Moerkapelle Interesse? Kijk voor meer informatie op www.zuidplas.vrijwilligersgids.nl. Daarnaast vindt u bij het digitale vrijwil- ligersloket van de gemeente Zuidpias op www.zuidplas.nl nuttige informatie over het verrichten van vrijwilligerswerk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 5