X X X X X VERVOLG BEKENDMAKINGEN 6 HART VAN HOLLAND DE KRANT VOOR DEZUIDPLAS 5 DECEMBER 2012 Algemene plaatselijke verordening Aangevraagde omgevingsvergunningen Verleende omgevingsvergunningen Geweigerde omgevingsvergunriing Kennisgeving ontwerp beschikking Bekendmaking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bekendmaking Wet milieubeheer Melding kap bomen Algemene plaatselijke verordening Verleende omgevingsvergunning Bekendmaking Wet milieubeheer gelden algemene regels die zijn vastgelegd in Algemene Maatregelen van Bestuur [AMvB]. Een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu is dan niet nodig. In bepaalde gevallen is het nodig ter bescherming van het milieu aanvullende maatwerkvoorschriften op te leg gen naast de voorschriften uit de van toepas sing zijnde AMvB. Burgemeester en wethouders hebben de volgende maatwerkvoorschriften opgelegd: Lots of Lots B.V. geluidsvoorschrift bij het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor het perceel Westbaan 170, 284-1 MC Moordrecht. Aanleiding hier voor is het destijds door de gemeente vast gestelde geluidsbeleid (Geluidsbeheerplan] voor het bedrijventerrein Gouwepark. De besluiten tot het opleggen van maatwerk voorschriften kunt u van 6 december 2012 tot en met 17 januari 2013 inzien bij de gemeente Zuidpias. Binnen deze termijn kunt u beroep instellen tegen een besluit tot het opleggen van maat werkvoorschriften bij de Rechtbank 's-Gra- venhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij u binnen die termijn een voorlopige voorziening aanvraagt bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage. In beide gevallen moet u een bepaald bedrag (griffierecht) betalen. Beroep kan worden ingesteld door: belanghebbenden die eerder zienswijzen heb ben ingebracht over een ontwerpbesluit; belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen ten opzichte van een ontwerpbesluit; belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat waren hun zienswijzen in te brengen over een ontwerpbesluit. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.recht spraak. nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische hand tekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Inzage Voor inzage kunt u tijdens kantooruren terecht in het gemeentehuis van Zuidpias, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel (telefoon 0180-330300). Voor inzage buiten kantooruren kan een afspraak worden gemaakt. MELDINGEN Meldingen op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten. Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen: Bestuit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Oskam Loonbedrijf B.V., Middelweg 8, 2841 LE Moordrecht, voor het tijdelijk plaatsen van een dieselolietank i.v.m. nieuwe instal latie en het opnieuw melden van een tank afgewerkte olie. Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken lig gen niet ter inzage. Deze bekendmaking staat ook op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.odmh.nl. NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL De volgende vergunningen zijn verleend: Promobase, reclameontheffing t.b.v. het plaatsen van reclameborden in Nieuwerkerk aan den IJssel in de periode 3 t/m 9 december 2012; Vishandel A. Heijnen en Zonen V.O.F., stand plaatsvergunning voor de verkoop van vis in Nieuwerkerk aan den IJssel in het jaar 2013. Vishandel E. Bijster, standplaatsvergunning voor de verkoop van vis in Nieuwerkerk aan den IJssel in het jaar 2013. Tegen de hierboven genoemde besluiten kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. (0180) 330 491. Polderdreef 5 (2911 PC) Plaatsen dakkapel (ontvangen 27-11-2012) Prinses Beatrixstraat 2a (2911 AL) Vervangen oude woonboot door nieuwe woon ark (ontvangen 22-11-2012) Schoolstraat 17 (2912 CP) Realiseren dakopbouw linker zijgevel bestaande keuken (ontvangen 26-11-2012) Hoogeveenenweg 6 (2913 LV) Verleggen uitrit (verzonden 22-11-2012) Locatie langs Rijksweg A20 Vervangen gevelreclame en schilderen voor gevelpui (verzonden 26-11-2012) Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel.(0180)330 300. Goudmos 3 (2914 AE) Wijzigen bestemming garage in garage box (geweigerd 23-11-2012) tegen de ontwerpbeschikking en men belang hebbende is. Informatie Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze, kunt u contact opnemen met mevrouw C.M. Priem, afde ling Vergunningverlening en Handhaving, tel. (0180) 330 488. OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders zijn van plan de volgende omgevingsvergunning gedeeltelijk voor wat betreft het onderdeel milieu in te trekken op grond van artikel 2.33 lid 2 sub b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: P. Dijkshoorn: revisievergunning voor een veehouderij op het perceel Parallelweg Noord 2, 2913 LH Nieuwerkerk aan den IJssel. De bedrijfsactiviteiten zijn gewij zigd omdat er geen varkens meer worden gehouden. Dit ontwerpbesluit kunt u van 6 december 2012 tot en met 16 januari 2013 inzien bij de gemeente Zuidpias. U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij het college van Zuidpias indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden- Holland (telefoon 0182-545700). Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een defi nitief besluit. Inzage Voor inzage kunt u tijdens kantooruren terecht in het gemeentehuis van Zuidpias, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel (telefoon 0180-330300). Voor inzage buiten kantooruren kan een afspraak worden gemaakt. Deze bekendmaking staat ook op de web site van de Omgevingsdienst Midden- Holland, www.odmh.nl. UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het tijdelijk (maximaal 3 jaar) aanleggen van een bag- gerdepot op de percelen (kadastraal bekend Nieuwerkerk a/d IJssel, sectie B, nummers 6599 en 6600) gelegen achter Verbindingsweg 2 te Nieuwerkerk a/d IJssel. De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 december 2012 gedurende zes weken ter inzage in het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Zienswijze(n) Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen zienswijzen worden ingebracht. Deze zienswijze(n) dienen bij voorkeur schrifte lijk te worden ingediend. Uw schriftelijke zienswijze(n) tegen het ontwerp weigerings- besluit kunt u richten aan: Het college van burgemeester en wethouders van Zuidpias, Postbus 100, 2910 AC NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL. Voor het indienen van mondelinge zienswijze(n) dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de termijn van terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht voedselbereidingsprocessen in de vorm van het snijden van vleeswaren en kaasproducten. Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken lig gen niet ter inzage. Deze bekendmaking staat ook op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.odmh.nl. De volgende bomen worden deze winter in Nieuwerkerk aan den IJssel gekapt. 1 Kastanjeboom in de groenstrook aan het Levermos ter hoogte van nr 7 en 8 Circa 20 bomen waaronder Esdoorns, Iepen en oude boomstronken aan de westkant van de Europalaan in verband met herinrichten groenstrook. Er worden circa 60 Amberbomen voor terug geplaatst. Voor het kappen van deze bomen is geen kap- vergunning nodig. ZEVENHUIZEN De volgende vergunning is verleend: De heer P.H. Dammers, standplaatsvergun ning voor de verkoop van kaas- en zuivel producten in Zevenhuizen in het jaar 2013. Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen metde afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. (0180)330 491. MELDINGEN Meldingen op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten. Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen: Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Harley-Davidson Rotterdam, Eerste Tochtweg 2A, 2913 LP Nieuwerkerk aan den IJssel, voor het oprichten van een inrichting voor de in-en verkoop van motorfietsen, accessoires en motorkleding alsmede onderhoud, revisie en stalling van motorfietsen. N.V. Stedin Midden-Holland, Eerste Tochtweg 11, 2913 LN Nieuwerkerk aan den IJssel, voor het veranderen van een gas- drukregel- en meetstation. B.C. van Vliet Automobielbedrijven B.V., Parallelweg Zuid 215, 2914 LE Nieuwerkerk aan den IJssel, voor het aanbrengen van een bluswatervoorziening. Albert Heijn B.V., Reigerhof 150, 2914 KE Nieuwerkerk aan den IJssel, voor het her indelen van de winkel waarbij de bestaande koel- en vriesinstallatie wordt vervangen door een nieuwe installatie alsmede Knibbelweg 30 (2761 JE) Verwijderen fundering kassencomplex (ver zonden 23-11-2012) Tegen het hierboven genoemde besluit kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Lees voor de wijze waarop u dit kunt doen de alinea over de Algemene wet bestuursrecht. Voor de uiterste termijn van indiening kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. 10180) 330 300. MELDINGEN Meldingen op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten. Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen: Bestuit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Vof H.C. Bos, Noordeinde 27, 2761 BN Zevenhuizen, voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank van 9 m3 waar aan propaan uitsluitend in de gasfase wordt onttrokken voor het drogen van gewassen. Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken lig gen niet ter inzage. Deze bekendmaking staat ook op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.odmh.nl.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 6