VERVOLG BEKENDMAKINGEN Voortgang ondergrondse containers - project Afval Anders RAADSINFORMATIE HART VAN HOLLAND DE KRANT VOOR DEZUIDPLAS\ 5 DECEMBER 2012 Structuurvisie Zuidplas 2030 Publicatie ondergrondse containers huishoudelijk restafval Ontwerpbestemmirigsplan Schollebos e.o. ':L '~S. 1 ZUIDPLAS Op basis van artikel 2.1 Wet ruimtelijke orde ning (Wro) heeft de raad van de gemeente Zuidpias een structuurvisie vastgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente Zuidpias. De bijbehorende documenten lig gen gedurende zes weken ter inzage. In de Structuurvisie Zuidpias 2030 presen teert de gemeente Zuidpias haar ruimtelijke visie tot 2030 en daarna. Op hoofdlijnen wordt beschreven welke ambities er zijn en welke koers wordt gevolgd om die ambities te verwezenlijken. De Structuurvisie biedt een kader voor de gebieds-en ruimtelijke opgaven die Zuidpias in de komende decen nia wil realiseren. Het document vormt onder meer een basis voor de vaststelling van bestemmingsplannen. Op grond van artikel 7.2 van de Wet milieu beheer vindt bij de besluitvorming over een structuurvisie een beoordeling van milieuef fecten plaats. Voor de Structuurvisie Zuidpias 2030 geldt dat deze beoordeling een vormvrij karakter heeft, aangeduid als 'vormvrije m.e.r.-beoordeling'. De vormvrije m.e.r.-be- oordeling maakt onderdeel uit van de vastge stelde Structuurvisie. Ter inzage U kunt de Structuurvisie tijdens kantoor uren inzien vanaf donderdag 6 decem ber 2012 tot en met woensdag 16 januari 2013 op het gemeentehuis van Zuidpias, Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan den IJssel. De Structuurvisie is ook digitaal beschikbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl Ivul bij ID in: NL.Imro.1892.SvZuidplas2030-Va01l. Op de website van de gemeente Zuidpias kunt u de Structuurvisie inzien als pdf-bestand (www.zuidplas.nl). Daarnaast kunt u tegen betaling van leges een papieren versie van de Structuurvisie krijgen. Reageren niet mogelijk De vastgestelde Structuurvisie Zuidpias 2030 ligt ter informatie ter inzage. Bezwaar of beroep tegen dit besluit is niet mogelijk. Het college van burgemeester en wet houders van de gemeente Zuidpias maakt bekend dat, gelet op het bepaalde in artikel 4, lid 2 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Zuidpias en artikel 4, lid 3 sub a tot en met j van het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Zuidpias, de volgende locaties voor een ondergrondse container voor huishoudelijke restafval worden aangewezen: Jonkheer v Weistraat naast 21 MKP0018 jhr. v. Welstr. 31 Fr. Hendrikstr. MKP0019 Emmastraat 1 Raadhuisstr. MKP0020 Hotlevoetertaan to 10 MKP0021 Moerkapelsezijde Hollevoeterlaan MKP0024 Westland naast 31. p.plaats. MKP0025 Lepelaar schuin to 8 MKP0026 Akkerweg 93 MKP0027 Papaverlaan to 47 MKP0028 De Grutto thv 1 - MKP0029 Akkerweg to 18 MKP0030 Kratonlaan 94 ZVH0024 Kratonlaan to 43 ZVH0025 Kratonlaan 152 154 ZVH0026 Wilgenlaan schuin naast 32 ZVH0027 De Beuk/de Taling 1 ZVH0028 De Beuk/de Taling 1 ZVH0029 Esdoorn thv 1 ZVH0030 Esdoorn thv 1 ZVH0031 Weth.Kreftlaan 6 ZVH0034 Korenstraat to 40 ZVH0035 De Lente/ Bongerd naast Hogeland 49 ZVH0036 Weth. Kreftlaan thv 13 ZVH0037 Schielandsingel to 37 ZVH0038 Wilgenlaan thv 16 ZVH0039 Schielandsingel/Hazeveld ZVH0040 Schielandsingel to 19 ZVH0041 Schielandsingel to 9 ZVH0042 Van der Duijnlaan (midden) ZVH0043 Boslaan 58 ZVH0044 Hennipdreef5 ZVH0046 Lange zijde to 22 ZVH0047 Tweemanspolder to 15 ZVH0049 Noordelijke Dwarsweg-thv 32 ZVH0050 Noordelijke Dwarsweg 86 /Leliestraat ZVH0051 Couperussingel tussen 8 en 10 ZVH0052 Stampioenstraat Tirionstraat ZVH0053 Fabriciusstr./Perkstraat 69 L ZVH0054 Fabriciusstr./Perkstraat 69 R ZVH0055 Fabriciusstr./ Bilderdijkstr. 46 ZVH0056 Multatulistraat to 1 ZVH0057 Conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt het ontwerp-aanwijzingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd gedurende zes weken; van 5 december 2012 tot en met 16 januari 2013 in het raad huis, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel. De besluiten zijn tevens te vinden op www.zuidplas.nl. Elke belanghebbende kan binnen zes weken na deze publicatie een mondelinge of schrif telijke zienswijze indienen op het ontwerp- aanwijzingsbesluit. Uw mondelinge zienswijze kunt u kenbaar maken door tijdens kantoor uren contact op te nemen met de heer Richard van Put, telefoonnummer 0180 - 639 988. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan: Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zuidpias T.a.v. project Afval Anders' zienswijze ondergrondse container Postbus 100 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel CAPELLE AAN DEN IJSSEL (bestemmingsplanidentificatienummer NL.IMR0.0502.BP12Schollebos-3001) Het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan Schollebos e.o. is gereed. Vanaf 6 december 2012 tot en met 16 januari 2013 kunt u dit bestemmingsplan inzien en kunt u zienswijzen (reacties) indienen. Waarom een nieuw bestemmingsplan? De geldende bestemmingsplannen voor het plangebied Schollebos e.o. zijn verouderd. De Wet ruimtelijke ordening verplicht de gemeente deze bestemmingsplannen te ver nieuwen en aan te passen. Wat verandert er? Het nieuwe bestemmingsplan is grotendeels gebaseerd op de nu geldende bestemmings plannen. Bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn daarom zoveel mogelijk overgenomen. In dit ontwerp zijn de volgende hoofdbestemmin gen opgenomen: Bedrijf: voor bedrijven binnen het plange bied, niet zijnde beroepen aan huis of bedrij ven die gelegen zijn in de (lint)bebouwing aan de Kanaalweg, de Capelseweg en delen van de Bermweg, deze zijn bestemd als 'Gemengd; Horeca: de Roode Leeuw en het pannenkoe kenhuis. Johanna Hoeve heeft de bestem ming 'Gemengd 2', waardoor er naast horeca, wonen en maatschappelijke voorzieningen mogelijk zijn; Recreatie: het Schollebos inclusief de volkstuinen; Sport: de golfbaan, de manege en de Spartalocatie; Wonen: de woningen binnen het plangebied; Woongebied: voor de nieuwe ontwikke lingsgebieden Oeverrijk (60 woningen, 20 appartementen, 's-Gravenweteringpark (40-100 woningen) en 's-Gravenweg-Tennispark (3-6 wonin gen). Er mag gebouwd worden binnen de bouwvlakken conform de stedenbouwkun dige randvoorwaarden die zijn opgenomen. Verder is de inrichting (water, groen, wegen) flexibel invulbaar binnen deze bestemming. Waar kunt u het nieuwe plan bekijken? Er zijn verschillende manieren om het nieuwe bestemmingsplan Schollebos e.o. in te zien: 1. Internet op www.ruimtelijkeplannen.nl (vanaf 6 december 2012) en op de gemeen telijke website bij bekendmakingen (5 december 2012) 2. informatiecentrum Bij het Informatiecentrum van het gemeen tehuis op werkdagen van 08.00 uur tot 19.00 uur. (Vanaf 6 december 2012) Heeft u vragen, opmerkingen, correcties en/ of (gewenste) aanpassingen in het nieuwe bestemmingsplan? Zienswijzen U kunt vanaf 6 december 2012 tot en met 16 januari 2013 een zienswijze indienen bij de gemeenteraad, dit doet u door: het reactieformulier op www.capelleaan- denijssel.nl in te vullen (vindplaats: via de bekendmaking van 5 december 2012). het sturen van een brief aan de gemeen teraad, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, onder vermelding van OBP Schollebos e.o.; het mondeling geven van een reactie. Hiervoor maakt u vanaf 2 januari 2013 een afspraak met mevrouw M.E. Smits, telefoonnummer (010) 2828792, e-mail: m.e.smitsSca pelleaandenijssel.nl. Hoe gaat het verder? Zienswijzen (reacties) over het ontwerp- bestemmingsplan worden gericht aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt daarover een besluit en stelt het uiteindelijke bestemmingsplan vast. Vragen Voorvragen kunt u contact opnemen met R.Muller, afdeling Stadsontwikkeling, tele foonnummer (010) 2848777, e-mail r.mulleriacapelleaa ndenijssel.nl. Containernaam Containernummer Moerhageplantsoen. jhr. vd Weistraat MKP0007 Beatrixlaan t.o. 16 MKP0008 Moerdijkstraat Oranjestraat to 43 MKP0009 Raadhuisstraat to 55 MKP0010 Oranjestraat to 29 MKP0011 Julianastraat 58/60 MKP0012 Julianastr. Moerkapelse Zijde MKP0013 van Swaanswijckstraat to 24 MKP0014 van Swaanswijckstraat to 48 MKP0015 Mauritsstraat Beatrixlaan 56 MKP0016 Beatrixlaan 32 v Hogendorpstraat MKP0017 Fase 1 Het zienswijzentermijn voor fase 1 is op 29 november jl. ten einde gelopen. De zienswijzen, die door diverse bewoners zijn ingediend, worden ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Midden decem ber zal tot definitieve besluitvorming worden overgegaan. De locaties voor ondergrondse containers, waar geen zienswijzen op zijn ingediend, worden onderzocht in de praktijk vanaf 10 december 2012. Dit betekent dat er proefsleuven gegraven gaan worden om zeker te weten dat de ondergrondse contai ners op de beoogde locaties geplaatst kun nen worden. Deze werkzaamheden worden uiteraard begeleid door de gemeente. Indien u vragen heeft, kunt u contact opne men met het Meldpunt (0180) 330 300. Fase 2 Het zienswijzentermijn voor fase 2 loopt tot en met 12 december 2012. Een aantal ziens wijzen is al ingediend door bewoners. Eind december wordt overgegaan tot definitieve besluitvorming. Fase 3 De aankondiging van de ontwerp-aanwij- zingsbesluiten is afgelopen week aan alle betrokken bewoners verstuurd. De informa tieavonden worden gehouden op 11 decem ber 2012 in Moerkapelle en op 12 december 2012 in Zevenhuizen. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 november 2012 Benoeming bestuurslid Stichting De Zuidpias De raad heeft met de benoeming van de heer C. Slingerland als bestuurslid ingestemd. Parkeerverordening Zuidpias De raad heeft met de parkeerverordening ingestemd. Zienswijze geactualiseerde concept-begroting ODMH De raad heeft met inachtneming van een aangenomen amendement het voorstel gewijzigd vastgesteld. Wijziging gemeenschappelijke regeling bedrijvenschap Regio Gouda De raad heeft met het voorstel ingestemd. Nota van uitgangspunten voor de 's-Gravenweg De raad heeft met de nota van uitgangspunten ingestemd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 7