Zuidpias orchids so... 4 HALEN gemeente WEEK VERVOLG RAADSINFORMATIE Actie Sioggi en TenCate ondergoed 3 BETALEN rffc Habitat a, de Strmdg^pef Bouw mee aan een betere toekomst! HART VAN HOLLAND I DE KRANT VOOR DEZUIDPLAS 5 DECEMBER 2012 Op de bijzondere woensdag 12-12-12 heeft Orchids So een mooie aanbieding voor u! De winkel wordt van 9.00 tot 17.00 uur speciaal voor u geopend. De aanbieding'. 2 tweetak phalaenopsis voor €12 3 tweetak mini phalaenopsis voor €12 lestmi FA. VAN WILLIGEN I Medewerker voor in de bediening m/v Fulltime/Parttime Hulp voor in de huishouding Vaststelten bestemmingsplan "Zevenhuizen Dorp" De raad heeft het ontwerpbestemingsplan "Zevenhuizen Dorp" vastgesteld. Vaststelling reglement en regeling vernieuwend vergaderen gemeenteraad Zuidpias De raad heeft het reglement en de regeling vernieuwend vergaderen vastgesteld. Initiatiefvoorstel voor behoud van zwemles en gezondheidszwemmen in Zevenhuizen Het raadsvoorstel is ingetrokken. In plaats daarvan is er een raadsbrede motie aangenomen waarin het college o.m. wordt opgedragen om te onderzoeken of en zo ja, op welke wijze, het mogelijk is om voor langere termijn de drie zwembaden ten behoeve van zwemlessen en gezondheidszwemmen te exploiteren bin.nen de huidige gemeentelijke subsidies voor instandhouding en gebruik van zwemwater. Vaststelling bestemmingsplan Groene Zoom Het ontwerpbestemmingsplan Groene Zoom is met inachtneming van een aangenomen motie vastgesteld. Structuurvisie Zuidpias 2030 De Structuurvisie Zuidpias 2030 is met inachtneming van twee aangenomen moties vastgesteld. OPENBARE COMMISSIEVERGADERING De vergaderingen vindt plaats in de raadzaal van het Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan den IJssel. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. Naast de gebruikelijke procedurele agendapunten volgen hieronder per raadscommissie de onderwerpen die op de agenda staan. Vergadering: Raadscommissie Bestuur, Financiën en Beheer (BFB) Datum: donderdag 6 december 2012 VERGADERPUNTEN 1. Rv Wijziging gemeenschappelijke regeling Rottemeren Het algemeen bestuur van het recreatieschap Rottemeren heeft besloten om met ingang van 1 januari 2012 de deelnemersbijdrage voor Zuidpias te baseren op het inwoneraantal van de gemeente Zuidpias in plaats van het inwoneraantal van de voormalige gemeente Zevenhuizen- Moerkapelle. Om die reden is een (partiële) wijziging van de regeling noodzakelijk. 2. Rv Aanpassing Verordening op het burgerinitiatief gemeente Zuidpias Op 1 juni 2010 heeft de gemeenteraad de Verordening burgerinitiatief vastgesteld. Met de invoering van het vernieuwend vergaderen moet deze verordening daarop ook worden aangepast. 3. Rv Instelling programmacommissies Onderdeel van het vernieuwend vergaderen is de mogelijkheid voor de raad om een programmacommissie in te stellen die de besluitvorming van een bepaald onderwerp of thema voorbereidt. Dit raadsvoorstel ziet op de instelling van een programmacommissie Planning Control en een programmacommissie Ruimtelijke plannen. U. Rv Crossmediaal verslaan van raadsvergaderingen 2013 Omroep Zuidpias heeft naast de journalistieke en sociale media producten waar zij subsidie voor ontvangen een crossmediaal product ontwikkeld om vergaderingen van de gemeenteraad te verslaan. De inzet van het crossmediaal verslaan van Omroep Zuidpias kan alleen gegarandeerd worden als hiermee een tegemoetkoming in inzet tegenover staat. 5. Rv Vaststelling belastingverordeningen 2013 De raad is bevoegd tot het'intrekken en vaststellen van belastingverordeningen. De voorstellen behelzen: - het intrekken van de belastingverordeningen 2012 en het vaststellen van-de belastingverordeningen 2013; - de Verordening Bl-zone inzake het bevorderen van veiligheid van het industrieterrein Hooge Veenen blijft ongewijzigd in stand; - door het vaststellen van de Wijzigingsverordening Forensenbelasting 2012 6. Rv Budgetoverheveling 2012 naar 2013 en slotwijziging 2012 In de begroting 2012 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van eenmalige activiteiten. Verder zijn door de organisatie enkele voorstellen aangedragen tot bijstelling van budgetten en investeringen. Voorgesteld wordt de raad voor te stellen om de begroting 2012 te wijzigen voor de posten die in de slotwijziging zijn opgenomen en de over te hevelen budgetten 2012 in 2013 weer beschikbaar te stellen. De stukken liggen tijdens de openingsuren van het raadhuis ter inzage. Ook kunt u de stukken vinden op www.zuidplas.nl (Ga naar het "Raadsinformatiesysteem"). Dialoog raadscommissies Bij De Dialoog kunt u los van de agendapunten een onderwerp presenteren en kunt u in gesprek treden met de commissieleden. Waarom De Dialoog? Met De Dialoog wil de gemeenteraad burgers uitnodigen om in gesprek te raken met de leden van raadscommissie. De Dialoog geeft de mogelijkheid om over bepaalde onderwerpen met commissieleden van gedachten te wisselen, voordat eventuele besluiten worden genomen. Indien u een onderwerp onder de aandacht van de commissie wilt brengen meldt u uw onderwerp met een korte toelichting uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de vergadering aan bij de griffie. De voorzitter bepaalt de volgorde van de onderwerpen voor De Dialoog en de spreektijd. Hij/zij kan het onderwerp eventueel doorschuiven naar een volgende vergadering. Ook bepaalt de voorzitter of uw onderwerp in aanmerking komt voor De Dialoog. Zie voor tel.nr. onder kopje spreekrecht. Spreekrecht raadscommissies Na de opening van de bovengenoemde commissievergaderingen kan een ieder het woord voeren over en bij de geagendeerde onderwerpen. Niet kan worden ingesproken bij besluiten waartegen bezwaar en beroep open staat of heeft open gestaan; benoemingen, voordrachten van personen etc. en gedragingen waarover een klacht kan worden ingediend. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken dient dit vóór 16.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffie mede te delen op tel. nr. (0180) 330 313 (Josette van Houwelingen) of via e-mail: griffieOzuidplas.nl. much, more Bredeweg 62, 2752 AB Zevenhuizen - Moerkapelle www.orchids-and-so.com www.facebook.com/orchidsandso Open: donderdag 9.00 -17.00 uur vrijdag 9.00 -17.00 uur zaterdag 9.00 -16.00 uur T. 079-593 5210 Van Gelderen wonen, slapen, textiel stomerij Textielaanbiedingen o.a. Stapp heren sokken, Beeren- ondergoed, pyjama's en nachthemden. Kerkplein 17 - 2841 XL Moordrecht Telefoon (0182) 372345 www.wonen-slapen-vangelderen.nl www.habitat.nl giro 6261 "111 for Humanity9 300 STUKS DIEPVRIESKISTEN KOEL- VRIESKASTEN WAS- DR00GMACHINES ook inbouw Mog. schoonheidsfoutje bekende merken 2 jaar volledige garantie VOORHEEN FA. MOERMAN DINSDAG GESLOTEN. Bergweg Noord 38-3, Bergschenhoek Telefoon 010-5213063 Restaurant de Strandgaper (aan de Zevenhuizer plas) zoekt een En een Interesse? Neem dan contact op met Henk Alferink 06-52675315 alferink@cistron.nl www.strandgaper.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 8