OP PAP MET PE wijkagent I dikker 1 i Meerderheid gemeenteraad tegen outletcenter Structuurvisie ook voor college een grote uitdaging Huson verlaat kritisch gemeenteraad Dag Sinterklaasje HART VAN HOLLAND ZUIDPLAS 5 DECEMBER 2012 9 De wijkagenten Ron Jonker, Bas Rijfers en Tom Oostendorp laten de lezers van het Hart van Holland een stukje meelopen bij hun werkzaamheden in de gemeente Zuid- plas. Deze week: Tom Oostendorp, wijkagent in Nieuwerkerk aan den IJssel, over licht in het donker. Provinciale Staten besluit 12 december over doorgang project Nu Sint Nicolaas bijna vertrokken is, gaan wij ons voorbereiden op de kerst. De winkeliers halen de kerstversiering voor de dag en versieren hun winkel en etalage. In de winkelcentra wordt de kerstverlichting weer opgehangen die voor extra licht en sfeer zorgt in deze donkere periode. Ook in de huizen zie je dat de bewoners het sfeervol maken door een kerstboom op te tuigen en feestverlichting aan te brengen. Zo zorgen wij ervoor dat het in huis sfeervol en ücht is. Maar het is buiten onze woning ook van belang ücht te laten schijnen in deze donkere periode. Ik wil u dan ook oproepen nog eens kritisch te kijken naar de buitenverlichting van uw woning. Is het niet te donker rondom uw woning, waardoor de kans op een inbraak vergroot wordt? En hoe oe^gaat u de weg op in deze donkere tijd? Is de verlichting van uw auto en flets in orde? De afgelopen weken is er door de poütie, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, preventief gecontroleerd op fletsverüchting. Het viel op dat er toch nog steeds mensen zijn die deelnemen aan het verkeer zonder goed werkende verlichting, ook in de auto. Juist in deze periode van het jaar, waarin de meeste mensen donkere kleding dragen, is dat levensgevaarlijk. De kans op een ongeval is groot, met in het ergste geval een dodelijke afloop. Vanaf nu zal de politie dan ook een bekeuring uitschrijven als de verüchting van uw auto en of flets niet in orde is. Kortom, laten wij ons niet alleen thuis goed voorbereiden op de feestdagen en het extra ücht maken in huis. Laten we ook buiten (rondom onze woning en op de flets) voor voldoende licht zorgen. Ik wens u fijne, sfeervolle, maar vooral een veiüge decembermaand. Tom Oostendorp Gemeenteraad keurt ruimtelijke doelstellingen goed dus klik snel naar: www.hartvanholland-online.nl Flexibel Zuidpias - De politiek is verdeeld over de mogelijke komst van een outlet center ter grootte van 20.000 vierkante meter aan de grens van de gemeen ten Lansingerland en Zoetermeer. Dat bleek toen het winkelcentrum tijdens de raadsvergadering op 27 november ter sprake kwam. Waar de ene partij juist kansen ziet voor de inwoners van Zuidpias, meent de andere dat het outletcenter de nekslag zal betekenen voor een groot aantal winkels in de gemeente. Provinciale Staten neemt op 12 december een besluit. Zuidpias - De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering op 27 novem ber de Structuurvisie Zuidpias 2030 goedgekeurd. Hiermee zet de gemeente een stip aan de horizon om de komende twintig jaar naartoe te werken. De Structuurvisie viel echter niet bij alle raadsleden in goede aarde. Door Erwin van 't Hof André Muller (SP) noemde het plan een onhaalbare droom, Ferry van Wijnen (TON) ging nog een stap ver der en noemde het een 'onrealistisch onzinplan' en daarna gekscherend een 'natte droom'. In de Structuurvi sie staan de grote lijnen en doelstel lingen die de gemeente de komende jaren op ruimtelijk gebied wil na streven. Onder deze doelstellingen valt de bouw van vierhonderd huizen per jaar en de mogelijke realisatie mag van een vijfde dorp in de gemeente. Ook het behoud van het dorpse ka rakter van de kernen wordt als een belangrijk punt naar voren gehaald. Zowel de SP als Trots op Nederland zijn van mening dat de doelstellin gen in de Structuurvisie, zeker over de geplande huizenbouw, onhaal baar zijn en dat het daarom geen zin heeft om deze goed te keuren. Wethouder Rinus Bosman verde digde de visie. "Als je geen visie hebt, kom je niet verder. We moe ten ons nu niet laten beïnvloeden door de waan van de dag, maar naar de toekomst kijken." Hoewel hij toegaf dat sommige zaken in de visie zeker 'een grote uitdaging' zijn, schetste Bosman een positief beeld van de toekomst. "We moeten ons ervan bewust zijn dat het politieke én economische landschap steeds verandert. Dit is onze kans om onze visie op Zuidpias in 2030 kenbaar te maken. De tijden kunnen veran deren, en ik wil niet dat Zuidpias in de toekomst met een woningtekort kampt omdat we nu kortzichtig zijn geweest." Het merendeel van de politieke partijen ondersteunde het betoog van de wethouder. Martien Zijderhand (GBZ): "Laat het heel duidelijk zijn dat het om een visie gaat waar flexibel mee moet wor den omgegaan. We kunnen altijd nog wijzigingen aanbrengen als be paalde zaken niet haalbaar zijn." Rails Zoals al eerder in de commissie Ruimte maakte André Muller (SP) zich hard voor een concreet onder zoek naar mogelijkheden om het openbaar vervoer te verbeteren. Hiervoor diende hij een motie in die door de kleinst mogelijke meerder heid van veertien stemmen werd aangenomen. "We moeten naar meer kijken dan alleen asfalt, mis schien is het ook mogelijk om met rails mensen efficiënter van a naar b te brengen," aldus Muller. Hierin kreeg het raadslid net als tijdens de commissievergadering de meeste steun van het CDA en kon hij op de grootste weerstand rekenen uit de hoek van de WD. Door Erwin van 't Hof Burgemeester Gert-Jan Kats pro fileerde zich al eerder tijdens een persbijeenkomst als fel tegenstan der van het outletcenter. Daar deed hij tijdens de raadsvergadering nog een schepje bovenop. "Alle onder nemers zijn fel tegen de komst van het nieuwe winkelcentrum. Het is een vorm van oneerlijke concur rentie dat nieuwe winkels, vaak van grote merken, hun vestigingen mo gen bouwen op goedkope grond. De ondernemers in de gemeente heb ben niet eens de kans gekregen om mee te doen aan het project." Een gevolg is volgens de burgemeester dan ook dat nog meer ondernemers hun deuren gaan sluiten. "We heb ben al te maken met een terugloop van het aantal winkels. Een dergelijk winkelcentrum zal de levendigheid van onze dorpen geen goed doen." Werkgelegenheid Jan Hordijk (WD) onderschreef dat het nieuwe project ondernemers de kop kan kosten, maar benadrukte ook dat dit nu eenmaal de gang van zaken is in een vrijemarkteconomie. "Het is misschien hard, maar dat hoort nu eenmaal bij ondernemen. Ik denk dat alle winkels die hun za ken goed op orde hebben én goed ondernemen een kans hebben om gewoon te kunnen blijven bestaan." De PvdA ondersteunde de mening van Hordijk. "Ik ben een voorstander van vrij ondernemerschap, en soms kan dat inderdaad hard zijn", aldus Mogens Domela (PvdA). Daar komt volgens Rik van Woudenberg (D66) bij dat het nieuwe winkelcentrum een voordeel kan bieden aan de be woners van Zuidpias. "Het outlet center kan een bron zijn van werk gelegenheid, en juist een positieve werking hebben op de horecagele genheden in de regio. Wie een dagje uitgaat naar het winkelcentrum, wil ook een hapje eten." Kleine pion Een meerderheid van de raad gaf echter aan tegen het te bouwen outletcenter te zijn. Of dit iets uit maakt is nog maar de vraag. De ge meente Zuidpias is in dit geval maar een kleine pion in een groot spel. Dit maakt de burgemeester niet minder strijdlustig. Kats: "Alle signalen hel pen, en als het aan mij ligt sturen we een hele duidelijke nee richting de provincie." Een motie van CU/SGP waarin het college werd opgeroepen samen met de winkeliersverenigingen haar zorgen kenbaar te maken aan het provinciebestuur, kon tijdens de raadsvergadering niet op voldoende steun rekenen. De motie droeg het college ook op er bij de Statenfrac ties op aan te dringen op 12 decem ber tegen het outletcenter te stem men. Zuidpias - Joop Huson stopt na drie maanden als raadslid namens D66. Wel blijft hij lid van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. De Zevenhuizenaar nam voor enkele maanden de taken waar van Claudia Wolff die met zwangerschapsverlof was en de komende gemeenteraads vergadering haar zetel weer in bezit zal nemen. Ondanks dat Huson maar drie maan den als raadslid aanwezig was in de zaal uitte hij zich wel kritisch over de gang van zaken in de raad. "Natuurlijk heb ik hier maar een korte tijd gezeten, maar ik heb het gevoel dat er teveel twee kampen zijn. De oppositie en de coa I iti Het kan niet zo zijn dat wanneer de coalitie iets wil, dat het ook altijd wordt doorgedrukt. Het is be langrijk dat we te allen tijde goed naar elkaar blijven luisteren en open staan voor andermans ideeën." Sanitiem Arbeco B.V. Ringvaartlaan 1a 2914 VJ Nieuwerkerk a*/d IJssel mvJm Tel. (0180) 31 4112-info@arbeco.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2012 | | pagina 9