Hl Politici geschrokken van huidige staat openbare ruimte Minder jongeren roken en drinken Witgoed specialist NEELEMAN service Fietsersbond: aanpak Vogelaarsingel gemiste kans RIOOL VERSTOPT? >A UUR Gewoon even bellen!!! editie: zuidpias Raad keurt nieuwbouw Moerkapelle goed Mijn stem gaat naar... Pagina 3 3 7 e jaargang nummer 1582 12 februari 2014 Briljanten bruidspaar Klein-Post Kinderraad wil sponsor loop voor afvalvangers Haags goud Chloë Li 0 TJ U BOUWHOF II BEZIG MET JE HUIS. 20.000 M2 BOUW, SANITAIR, KEUKEN EN INTERIEUR www.bouwhof.nl reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen UW DROOMHUIS! Land voor Water 33 te Moordrecht 1 °VERAL EN ALTIJD: WWW.HVHONLINE.NL ^HART HOLLAND Pagina 10 Et '11 Pagina 15 Pagina 19 Pagina 35 Zuidpias - Onacceptabel, noemt een deel van de raad de huidige staat van de openbare ruimte. Een meer derheid besloot in de raadsverga dering van 4 februari echter om de beslissing over het onderhoudsni- veau van de buitenruimte, dat deels is vastgesteld op het sobere niveau c, over te laten aan de nieuwe ge meenteraad. Daarmee is één thema voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart in ieder geval bekend. Door Erwin van 't Hof Twee jaar geleden kon de gemeen teraad voor wat betreft het onder houd van groen en wegen nog met een meerderheid instemmen voor de verlaging van onderhoudsniveau b naar het sobere onderhoudsniveau c. Deze keus werd met tegenzin gemaakt; er waren geen financiële middelen beschikbaar voor een ho ger onderhoudsniveau. 'Paar tonnetjes' Bij de behandeling van de beheer plannen openbare verlichting, wa tergangen, gemeentelijke gebou wen, sportparken en civiele kunst werken op 4 februari, werd duidelijk dat de meerderheid voor deze be zuiniging verloren is gegaan. WD, SP, ChristenUnie/SGP en GBZ gaven allen aan geschrokken te zijn van de Groot onderhoud aan de Burgemeester Vogelaarsingel in Nieuwerkerk aan den IJssel. gevolgen van de verlaging van het onderhoudsniveau van wegen en groen, en maakten duidelijk de hui dige staat van de openbare ruimte niet acceptabel te vinden. Martien Zijderhand (GBZ): "Deze prachtige gemeente verdient het niet om op deze manier te verloederen, we moeten niet toestaan dat het on derhoudsniveau op dit lage niveau blijft." Volgens hem zijn er op de miljoenenbegroting van Zuidpias 'heus wel een paar tonnetjes' vrij te maken om dat niveau op te krikken. CDA en PvdA spraken ook de wens uit om tot een hoger onderhouds niveau te komen, maar zijn kritisch over de financiële dekking die hier voor nodig is. Lees verder op pagina 10, voor de standpunten van de acht partijen die op 19 maart aan de gemeenteraads verkiezingen meedoen. Regio - In de regio Hollands Midden is het percentage jongeren in het voort gezet onderwijs dat alcohol drinkt, de afgelopen vijf jaar gedaald. Het per centage jongeren dat aangaf in de laatste vier weken alcohol te hebben gedronken, daalde van ongeveer de helft naar een derde. Ook roken minder jongeren dan vijf jaar geleden. Bit blijkt uit de gezondheidspeiling die de GGD Hollands Midden in het najaar van 2013 heeft uitgevoerd °ader jongeren in het voortgezet anderwijs in de regio. Zo'n 23.000 jangeren hebben een vragenlijst 'ngevuld. Hierin waren, naast de wagen over alcoholgebruik en ro ken, ook vragen opgenomen over de lichamelijke en psychische gezond heid, druggebruik, overgewicht en Roken Net als voor alcoholgebruik is voor roken een positieve trend te zien. Een kwart van de jongeren heeft aangegeven wel eens een sigaret te hebben gerookt (26 procent van de jongens tegen 22 procent van de meisjes). In 2008 was dit nog iets meer dan een derde. Eén op de twintig jongeren rookt op dit mo ment dagelijks een sigaret. bewegen, functioneren op school en seksualiteit. In totaal heeft ruim twee van de vijf jongeren van 11 tot en met 18 jaar wel eens alcohol gedronken, in 2008 was dit nog drie van de vijf. Drie van de tien jongeren dronken voor hun zestiende verjaardag al eens alcohol. Er is nauwelijks ver schil in alcoholgebruik tussen jon gens en meisjes. ZIE ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT Intratuin Zevenhuizen Bredeweg 86c 2761 KA Zevenhuizen. Kijk op www.intratuin.nl intratuin kleurt je leven Rioolatrrvtce P VAN ADRiCHEM MOORDRECHT 0182 375823 06-533 73931 Uitgebouwde 2-1 kapwoning met dubbele dakkapel en zeer diepe tuin! 0180- www.vdpanne.nl www.rioolscrvice-pvanadrichem. Nieuwerkerk aan den IJssel - Fietsersbond Zuidpias is niet te spreken over het feit dat gemeente Zuidpias het asfalt fietspad langs de Nieuwerkerk- se Burgemeester Vogelaarsin gel vervangt door tegelverhar ding. De verbreding naar 2.70 m noemt de bond een 'prima zaak'. De landelijke Fietsersbond pleit al jaren voor asfaltering van fietspaden. In 2011 bood de plaatselijke afdeling van de bond de gemeente Zuidpias een notitie aan, waarin werd aangegeven dat asfaltverhar- ding voor fietsers comfortabeler en veiliger is dan tegels. Beide varianten zouden ongeveer even duur zijn in aanleg en onder houd. Wethouder Hazelebach heeft toen volgens de Fietsers bond aangegeven dat - waar mogelijk - tegelverharding in fietspaden zou worden vervan gen door asfalt. De gemeente geeft aan dat in het geval van de Burge meester Vogelaarsingel tegels goedkoper zijn en beter te onderhouden vanwege een verschil in zetting (het proces van samendrukking van grond, waardoor verzakking optreedt). De Fietsersbond noemt dit 'geen onredelijke argumenten', maar stelt dat 'een echte onderbou wing ontbreekt'. Gemeente Zuidpias was dins dag niet voor commentaar be reikbaar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2014 | | pagina 1