Elke werkdag open tot K K Swanla met bieb nog meer 'huis van het dorp' Belangenvereniging 's Gravenweg voelt zich niet serieus genomen Financiën reconstructie Bredeweg goedgekeurd CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. RIOOL VERSTOPT? 9 A UUR SERVICE Gewoon even bellen!!! UW DROOMHUIS! editie: zuidpias 3 7 e jaargang Beheerplannen 'knarsetandend' vastgesteld 'Hier ben ik' eindelijk op ed Blauwe zak wordt museumstuk nummer 1585 IMijn stem gaat naar.... (slot) maart 2014 Veel inschrijvers voor De Jonge Veenen HVH-Verkiezingsdebat HART VAN HOLLAND reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen 1 0 V E R A L E 0180-332222 A L T J D WWW H V H O N L N E N L HOLLAND Pagina 3 Pagina 7 Pagina 11 Pagina 12 Et 13 Pagina 17 levenhuizen - Woensdag 26 febru ari werd de verhuizing van de biblio theek van Zevenhuizen afgerond en mocht een select gezelschap alvast een kijkje nemen. Met de verhuizing van de bieb van de Dorpsstraat naar het dorpshuis, is Swanla volgens wethouder Jan Verbeek nu nog meer 'huis van het dorp'. Door Kristien Zuidland Naast de verhuiswagen werd een kleine openingsceremonie voltrok ken: kinderen van Kern Kinder opvang, eveneens gehuisvest in Swanla, brachten symbolisch de laatste boeken in kruiwagentjes de bibliotheek binnen. "Als de laatste kruiwagen binnen is, hebben we tienduizend banden", vertelt ma nager Hettie Kolijn. "Daarin zijn ook video's, cd's en digiboeken in begrepen." Verbeek wijst erop dat vernieuwing belangrijk is. "Dit is een raar boek", zegt hij en houdt een USB-stick omhoog, "maar het is wel de toekomst. Mijn tip: behoud bet goede maar ga wel mee met de tijd." Lees verder op pagina 25 Wethouder Jan Verbeek mocht bij de verhuizing op de hulp van de peuters van het Kwartelnest rekenen. Zuidpias - De belangenvereniging van de 's Gravenweg is niet te spreken over de manier waarop de gemeente met hen overlegt over de voorgenomen houw van tien woningen op de locatie 's Gravenweg 28. Hier staat nu nog het voormalige racketcenter. De 150 omwonenden tellende vereniging gaf in de raadsvergadering van 25 februari aan zich niet serieus genomen te welen. Door Erwin van 't Hof ben vertegenwoordiger van de be- 'sngenvereniging zegt dat via de krantvernomen moest worden dat er Plannen zijn voor de tien woningen, ben week voor de raadsvergadering ls de wethouder langsgekomen. Wij krijgen het gevoel dat deze plannen er op turbosnelheid doorheen wor den gedrukt." De woordvoerder deed klerop de oproep aan de raad om te z°rgen dat er in het vervolg meer contact wordt gezocht met belang hebbenden voordat er stukken ter besluitvorming naar de raad worden gestuurd. Hierbij gaf de vereniging aan niet per se tegen woningbouw te zijn, maar vóór goed overleg. ^'s reactie op de beschuldigingen van nalatigheid van de gemeente 9af wethouder Rinus Bosman aan at bet hier nog lang niet om vast stelde plannen gaat. "Het betreft hier een nota van uitgangspunten en zeker nog geen definitief ont werp. Er zijn in de toekomst nog veel mogelijkheden voor inspraak door omwonenden." Bosman gaf aan de besluitvorming over de nota liever niet uit te stellen omdat deze noodzakelijk is voor toestem ming van de provincie. Het weer woord van de wethouder was niet voldoende voor de bewonersver eniging, die aangaf extra op haar hoede te zullen zijn: "Het betreft hier een voorfase, en het kan dus al zijn dat de ontwikkeling een be paalde richting op wordt gestuurd." De bewonersvereniging kon op steun rekenen vanuit de raad. Die besloot om de nota van uitgangspunten van de agenda te schrappen en gaf de wethouder de opdracht mee om eerst contact te zoeken met omwo nenden. Daarnaast werd de opmer king bekritiseerd dat besluitvorming noodzakelijk is om toestemming te krijgen van de provincie. Mare Lansink (CDA): "Nergens in de nota staat dat onze goedkeuring voor dit stuk belangrijk is voor toestemming van de provincie. Wij willen in het vervolg dit soort zaken ook opgeno men zien." woensdag 12 maart La Baraque, Zuidplasweg, Zevenhuizen www.hvhonline.nl 1.00 uur Intratuin Zevenhuizen Bredeweg 86c 2761 KA Zevenhuizen. Kijk op www.intratuin.nl intratuin kleurt je leven Rloofseruice P VAN ADR1CMEM MOORDRECHT 0182 3 75823 OÖ-53373931 www.rioolservice-pvanadrichem Geraniumveld 3 te Nieuwerkerk aan den IJssel Fraai gelegen eengezinswoning met carport en maar liefst 4 slaapkamers! Vraagprijs C 185.000,- k.k. www.vdpanne.nl Zuidpias - Tegelijk met groot onderhoud, vindt dit voorjaar een reconstructie plaats van de Bredeweg tussen de dorpsrand van Moerkapeile en Intratuin. De gemeenteraad gaf hiervoor dins dag 25 februari toestemming, nadat het college eerder werd teruggestuurd voor overleg met omwonenden en andere direct betrokkenen. Door Erwin van 't Hof Enkele maanden geleden kon een meerderheid van de ge meenteraad nog niet instemmen met de voorgenomen aanpassin gen aan de Bredeweg, omdat be trokkenen niet genoeg inspraak hadden gehad over het verloop van het proces. Na het houden van een informatieavond en de belofte van het college om ook de bewoners te informeren in het verdere proces van de recon structie, kon de gemeenteraad instemmen met het plan. Om kosten te besparen gaat de gemeente het groot onderhoud aan de weg combineren met een verbreding, zodat een even tuele hogere verkeerslast na de realisatie van toekomstige wo ningbouwprojecten kan worden opgevangen. Wethouder Bosman gaf aan blij te zijn met de goedkeuring van de raad. Hoewel de politieke partijen kritisch waren over de volgens hen aanvankelijke nala tigheid om bewoners bij het pro ces te betrekken, werden er in de raadzaal complimenten uit gedeeld voor de manier waarop deze fout is hersteld.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2014 | | pagina 1