Drive-in stembureau weer op gemeentewerf Puzzelrit is kat-en-muisspel |S 1/ Kamc Drive-in Stembureau asters s .nl AMCSj TUINMACHINES VAN DER KNIJFF Run op Rotterdampas Maatjes gezocht voor Friend4Now Vrouwen in de kunst bij Vrouwen van Nu Activiteiten Senioren Actief Zuidplas Dromen a.d. IJSSEL m iif Via natuurlijke geneeswijze ZUIDPLAS Zuidplas trok in 2015 bekijks met het eerste drive-in stembureau van Nederland. Meer informatie: www.sazuidplas.nl. Door Erik van Leeuwen 8 MAART 2017 HVHONLINE.NL 3 107,00 J Van die aantallen kan Winkel anno 2017 alleen maar dromen. “We heb ben tegenwoordig 35 leden. Dat aan tal is redelijk stabiel. Zoveel vereni gingen in de regio zijn er niet meer. Er zit er eentje in Alphen en nog een tje in Rockanje. MAC Krimpenerwaard is er ook nog, maar die organiseert geen puzzelritten meer.” Na aanmelding krijgt het maatje een intakegesprek en wordt een Verkla ring Omtrent het Gedrag (VOG) aan gevraagd. In april volgt een cursus van vier dagdelen, waar het maatje na afloop een certificaat voor ont vangt. Het maatje wordt gekoppeld aan een jongere tussen tien en twin tig jaar. Eens in de twee weken spre ken zij af en gaan samen werken aan een vooraf opgesteld doel. Op deze manier kan het maatje een positieve rol spelen in het leven van de jon gere. Voor meer informatie: ger- ben@welzijnzuidplas.nl. De olie- en benzinecrisis in 1973 deed veel mensen afhaken. “De lol was er voor velen daarna af, ook toen de benzine weer minder schaars werd”, herinnert hij zich nog. Ook AMC The Zuidplas - Voor het nieuwe maatjes- project Friend4Now is Welzijn Zuid plas op zoek naar maatjes. Dit zijn vrijwilligers van achttien jaar of ou der, die graag een jongere op weg willen helpen die dreigt vast te lopen, op school of privé. Regio - Van de Rotterdampas zijn eind februari bijna tienduizend exemplaren méér besteld en ver lengd dan vorig jaar om deze tijd. Met deze pas kunnen houders aan ruim 750 activiteiten gratis of met korting meedoen, waaronder gratis zwemmen, pannenkoeken eten, naar de film en Rotterdamse musea be zoeken. Ook de grotere attracties als Diergaarde Blijdorp, Plaswijckpark en Duinrell doen mee. Nieuwerkerkaan den IJssel -AMCThe Skymasters viert deze zomer het ze ventigjarig bestaan. Waar andere ‘au- tomobielclubs' in de regio al lang omgevallen zijn, is de Nieuwerkerkse club nog steeds in leven. “Maar of we de honderd jaar halen, durfik niet te zeggen”, geeftvoorzitterJoop Winkel eerlijk toe. In de jaren vijftig en zestig waren er legio motor-, bromfiets- en autoclubs die voor het vertier puzzelritten orga niseerden. Winkel zelf werd in 1966 besmet met het virus. “De hoogtijda gen van The Skymasters”, zegt hij terwijl hij een jubileumboek doorbla dert. “Kijk”, gaat hij met zijn vinger naar de onderkant van een bladzijde. “In 1955 passeerde de club de hon derd leden, staat hier.” Zuidplas - Stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 15 maart kan in Zuidplas net als twee jaar geleden weer in een drive-in stembureau. Kiezers kunnen met hun auto, motor of fiets het stembureau aan de Ze- venhuizense Zuidplasweg binnenrij den en stemmen. Waar bij andere verenigingen het licht uitging, bleef The Skymasters stug volhouden. Een klein clubje trouwe leden, onder wie Winkel, vormde de basis voor het voortbe staan. “Ik ben in 1983 voorzitter ge worden en dat ben ik nog steeds”, vertelt de Moordrechtenaar. “We wil len natuurlijk graag weer wat groeien, maar het is moeilijk om mensen aan je te binden. Voor een enkele keer - dat zie je aan de rit die we tijdens Koningsdag in Moordrecht organise ren - lopen de mensen nog wel warm, maar lid worden is een ander verhaal.” Skymasters, in 1947 begonnen als motorclub (MC), ontkwam niet aan de kaalslag. “In 1974 hadden we nog maar veertig leden over.” Behalve voorzitter is Winkel ook ma- teriaalbeheerder. Een belangrijke taak, want zonder bewegwijzering geen puzzelritten. The Skymasters organi seert sinds 1954 een jaarlijkse puz- zelritcompetitie. “Daar kunnen leden en niet-leden aan meedoen.” Vrijdag 17 maart is de eerste van het seizoen: de Lenterit. Winkel: “We hebben er zes in totaal. De laatste is op vrijdag 15 december.” Start- en eindpunt is Brasserie Geen Idee op Klein Hitland. Aan de puz zelritten doen meestal tussen de tien en vijftien equipes mee. “Een denksport op wielen, noemt hij de puzzelritcompetitie. “Het is een strijd tussen uitzetters en equipes. Bij de verkiezingen voor de water schappen en de Provinciale Staten in 2015 startte Zuidplas als eerste ge meente in Nederland een pilot met een drive-in stembureau. Dat werd, en wordt ook dit jaar ingericht op de gemeentewerf in Zevenhuizen. Ver der zijn er op 15 maart stembureaus in alle woonzorgcentra van Zuidplas. Een kat- en muisspel, waarbij de uit zetter de deelnemers op een dwaal spoor probeert te brengen.” Een puzzelrit duurt doorgaans ander half uur. “Aan de hand van een rou tebeschrijving moeten deelnemers oplossingen zoeken. Ook de tijd van binnenkomst is belangrijk. Wie er te lang over doet, krijgt tijdstraf. Wij hanteren het Beginnersreglement Routebeschrijvingen van de NRF, de nationale rittenfederatie.” Voor meer informatie, ook over de jubileumactie: www.skymasters.nl Alle achttien stembureau's in de ge meente zijn toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking, be halve de mobiele stemlocatie, die van 6.30 tot 10.00 uur op het Nieu- werkerkse NS-station staat. Stemmen kan overal in Zuidplas; het is niet verplicht om te stemmen in het bureau dat op de stempas staat. 19 JAAR ERVARING Tegenwoordig wordt onderzoek ge daan en het tij lijkt te keren. Ma- rielle Lassche is woensdag 15 maart te gast op de afdelingsavond van de Vrouwen van Nu om over dit onder werp te praten. De lezing biedt een ander perspectief en laat de vrouwen kennismaken met de meest talentvolle vrouwe lijke schilders door de eeuwen heen. Op de afdelingsavond zijn de dames die droomdekentjes maken aanwezig om hun werk te laten zien. De lezing wordt gehouden in Op Moer aan de Raadhuisstraat 40. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. De toegang is vrij voor leden van Vrouwen van Nu, niet-leden betalen 6 euro. Voor meer informatie: www. vrouwenvannu.nl/moerkapelle Moerkapelle - Waar zijn de vrouwen in de kunst gebleven? Sinds mensen heugenis hebben vrouwen betekenis volle kunst gemaakt, maar ze zijn vergeten in de canon van de kunst wetenschap. HKIRit® BH8 |R® Belastingservice: werkdagen 9.00 17.00 uur; info 0180-314212 Consulenten: werkdagen 9.00-17.00 uur; info 06-46295212 Klusservice: werkdagen 9.00-17.00 uur; info: 06-29314360 Telefooncirkel: dagelijks 8.30-9.30 uur; info 06-15362443 Vervoer: werkdagen 10.00-12.00 uur; info 06-21670835 Fitness: woensdag 9.00 en 10.00 uur Comenius College, Fresiaveld 20, Nieuwerkerk; info 06-48521301 Yoga: dinsdag 9.30 en 10.45 uur in Yogahuis, Dorpsstraat 32d, Nieuwer- kerk; info 06-41517414 Bewegen op muziek Nieuwerkerk: maandag 11.00 uur in Brede School- Esse Zoom, Donge 3; info 06 36071970 Werelddansen (inschrijven); info: 06-37203148 Bridge: dinsdag 13.30 uur St. Joseph Kerk, Kerklaan 20, Nieuwerkerk; info 0180-313093 Fotograferen: om de twee weken op woensdag van 14.00-15.30 uur in Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen; info 06-37203148 Klaverjassen: dinsdag 14.00 uur Me ander, Boslaan 1, Nieuwerkerk; info 06-21502727 Klaverjassen, jokeren en rummikub: woensdag 14.00 uur Meander, Bos laan 1; info 0180-315734 Uitgaan: info 06-50839561 Sessie wordt gelijk vergoi www.jel ‘Een denksport op wielen', zo noemt voorzitter Joop Winkel van The Skymasters de puzzelritcompetitie. 'ergoe^Zptij - Is je kind hooggevoelig of heeft ADHD, ADD, PDD-NOS, en wil je daar hulp bij? - wil je uit een diep dal? - wil je op een natuurlijke manier zwanger worden? - of ben je zwanger? Kijk voor meer informatie op de website Kijk op Een begripin Moerkapelle! ftTl Dolmar ES-38A Elektrische |i kettingzaag 1800 Watt, 38 cm blad Prijs uan 127,00 uoor iWi iiJZi Bredeweg 31 Moerkapelle U Tel. 079 593 1728

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2017 | | pagina 3