l@a£/ o f I sssfr-J EMbuREau iAi Stemmen in DRIVE-IN STEMBUREAU n Zuidplas maart 1 II =j Zuidplas zaterdag ee^’ ZUIDPLAS M f x x ST| Programmacommissie I I M 3 8 MAART 2017 HVHONLINE.NL 4 G E G E E WEEK 10 Kom ook in actie met de kindergemeenteraad! Contactgegevens gemeente Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas - Bezoek ons op Facebook! Gast van de raad, iets voor u? Meld je aan op Nu ook via WhatsApp 06 - 51 96 46 99 SCHOON' zu7dïïa tv saterdag gg.-Iu- Volg ons op Twitter! Dit moet zijn: X 3. 4. 5. 10. Redactie Gemeentepagina E communicatie0zuidplas.nl Benieuwd naar het Facebook account van de gemeente Zuidplas? Bekijk onze pagina via www.facebook.com/ zuidplas. Als eerste op de hoogte zijn van het nieuws in de gemeente Zuidplas? Volg ons dan op www.twitter.com/zuidplas. ALGEMEEN TELEFOONNUMMER (0180) 330 300 Op zoek naar informatie over de gemeentelijke organisatie? Raadpleeg de webpagina www.zuidplas.nl/contact voor de adressen, belangrijke telefoonnummers en openingstijden. Bekendmaking Wet milieubeheer Melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten. Activiteitenbesluit milieubeheer T.A.M. van Leeuwen, Vlietkade 15, 2761DT Zevenhuizen, het verande ren van het bedrijf in verband met vermindering geuremissie. Jongkind Meubelmaker, Interieur/ Tentoonstellingsbouw, Bredeweg 118d, 2761KB Zevenhuizen, het starten van bedrijf als meubelmaker. Koffie met Zorg B.V., de Vijf Boeken 1d, 2911BL Nieuwerkerk aan den IJssel, het veranderen van het bedrijf bereiden van voedingsmiddelen. RPA Techniek, de Vijf Boeken 1j, 2911BL Nieuwerkerk aan den IJssel, het starten van het bedrijf onderhoud motorvoertuigen. Ortho Innovatief, De Vijfboeken 1f, 2911BL Nieuwerkerk aan den IJssel, het veranderen van het bedrijf in- en verkoop van orthope dische hulpmiddelen. Walasco Aecess, Nijverheidscentrum 6, 2761JP Zevenhuizen, het starten van het bedrijf in metaalbewerking en constructiewerkzaamheden. Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht De omgevingsdienst Midden-Holland Tegen een melding op grond van arti kel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding ontvangen: Stemmen kan op woensdag 15 maart in onze gemeente ook weer via een drive-in stembureau. Inwoners van Zuidplas en kiezers buiten de gemeente kunnen met een kiezerspas met auto, motor of fiets het drive-in stembureau binnenrijden en stemmen. Het drive-in stembureau aan de Zuidplasweg 14b ligt op een steenworpafstand van de N219, even buiten de bebouwde kom van Zevenhuizen. Oday vertelt over de oorlog in Syrië Elly en Charlotte delen iets over hun ervaring met het helpen van vluchtelingen Osama vertelt met zijn dochter Sara hoe het is om als vluchteling in Nederland een nieuw leven op te bouwen. Wanneer: Donderdag 16 maart Waar: De Dreef 2, de Lichtkring, Nieuwerkerk aan den IJssel Tijd: 20.00-21.30 uur Er zal genoeg ruimte zijn voor vragen en gesprek met elkaar, er zijn meerdere vluchtelingen aanwezig. (ODMH) heeft namens Burgemeester en wethouders de volgende ontwerpbeschikking verleend voor wat betreft het onderdeel milieu op grond van artikel 2.33 lid 2 sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Inzage Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen van 9 maart tot en met 19 april 2017 inzien bij de gemeente Zuidplas. Voor inzage kunt u tijdens kantooruren terecht in het gemeentehuis van Zuidplas, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel (telefoon 0180-330300). Voor inzage buiten kantooruren kunt u een afspraak maken. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2015149110. Zienswijzen U kunt uw schriftelijke zienswij zen over het ontwerpbesluit onder vermelding van kenmerk 2015149110 gedurende deze periode indie nen bij de gemeente Zuidplas, per adres Omgevingsdienst Midden- Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 5450 000). Uw zienswij zen kunnen tevens per email worden ingediend via info@odmh.nl. Belanghebbenden die tijdig hun ziens wijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit. Tamoil Tankstation Zevenhuizen, Swanlaweg 12761 BC Zevenhuizen: Verzoek intrekken omgevingsvergunning milieu in verband met beëindigen opslag en aflevering LPG op het perceel aan de Swanlaweg 1 in Zevenhuizen. 1. 2. 6. 7. 8. 9. Agenda (beknopt) Opening en vaststelling van de agenda Verslag vergadering/ mededelingen Presentatie Gemeente Zuidplas over transformatie Reactie gemeente ingediende adviezen evaluatie WMO beleid Advies Beschut Werk Stand van zaken advies rap port statushouders Terugkoppeling werkgroepen Terugkoppeling bijeenkomsten Rondvraag commissie gemeente Zuidplas 2017 geeft een uitwerking van de behan deling van bezwaarschriften door een adviescommissie zoals bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Voor een goede uitwerking van de taken van de bezwaarschriftencommissie is het noodzakelijk te beschikken over een verordening die adequaat is en aansluit bij een efficiënte werkwijze. Ten aanzien van de oude verordening worden er in deze verordening enkele technische wijzigingen ingevoerd, wordt er een voorziening opgericht die de commissie de mogelijkheid biedt om jeugdige bezwaarmakers op een juiste manier te horen en worden bezwaren van griffiemedewerkers van de gemeente Zuidplas ook onder de werking van deze verordening gebracht. Bent u als inwoner van Zuidplas ook benieuwd hoe de gemeen teraad werkt? Waarover de gemeenteraad vergadert en waarom? Geef u dan eens op als ‘gast van de raad’. Op dinsdag 21 maart vergadert de gemeenteraad en ontvangen wij u als gast. U krijgt een vipbehandeling vóór, tijdens en na de raadsvergadering. Planning Control Datum: dinsdag 14 maart 2017 Starttijd: 20:00 uur Locatie: Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan den IJssel Welzijn Zuidplas ZUIDPLAS Vaststelling verordening bezwaarschriftencommissie De verordening bezwaarschriften- Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht, Moerkapelle, Zevenhuizen, Oud verlaat Verleende bouw, sloop, ligplaats en omgevingsvergunningen Moordrecht Sluislaan 37: het bouwen van een overkapping (02-03-2017, zaaknr. 2017016777) Tulpstraat 86: het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel (28-02 2017, zaaknr. 2016274476) Zevenhuizen Perkstraat 71: het plaatsen van een overkapping aan de zijkant van de garage (02-03-2017, zaaknr. 2017024426) Stalmeesterstuin 11: het plaatsen van een dakkapel op in aanbouw zijnde woning (24-02-2017, zaaknr. 2017034241) plan Koningskwartier: het dempen en graven sloten en aanleggen duikerverbindingen (24-02-2017, zaaknr. 2017017242) Nieuwe aanvragen omgevingsver- gunning Nieuwerkerk aan den IJssel Zuidelijke Dwarsweg 2a: het aan leggen van een inrit (23-02-2017, zaaknr. 2017046727); Zevenhuizen Boslaan 72: het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (10 022017, zaaknr. 2017036189); Rottekade 2a: het tijdelijk uitbrei den van de horecadoeleinden (27 02-2017, zaaknr. 2017049040); Strandweg 23: het plaatsen van diverse reclameuitingen (23-02 2017, zaaknr. 2017047239); Zuidplas Vaarroute de Rottemeren: het plaatsen van steigers en bebording t.b.v. vaarroutenetwerk (20-022017, zaaknr. 2017043571); Rectificatie Op 1 maart 2017 is abusievelijk het onderstaande gepubliceerd: Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning Zevenhuizen Eendrachtsdijk 4: het verbouwen van de boerderij, gemeentelijk monument (10-02-2017, zaaknr. 2017036656); Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning Zevenhuizen Eendrachtsdijk 4: het verbouwen van de boerderij, Rijksmonument (10-02-2017, zaaknr. 2017036656); Vergaderpunten 1. Toelichting gemengde grondexploitatieprojecten 2. Uitkomsten interim controle 2016 3. Doorontwikkeling P&C Meer informatie De bovenstaande agenda is een beknopte versie. Voor uitgebrei- dere informatie kunt u terecht in het gemeentehuis of de website. Op www.zuidplas.nl vindt u ook de regels voor het inspreken tijdens een raadsvergadering en hoe u uzelf hiervoor kunt aanmelden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffie, tel. (0180) 330 312. gemeente gemeente Vluchteling, wie ben je? SUPPORTER VAN Aanmelden als ‘gast van de raad’ Wilt u gast zijn van de gemeente raad? Meldt u dan aan via de griffie op telefoonnummer (0180) 330 312 of stuur e-mail naar griffie@zuidplas.nl. Voor de gehele agenda, zie www.adviesraadzuidplas.nl Datum: Maandag 13 maart 2017, aanvang 20.00 uur Locatie: Hervormd Centrum Zevenhuizen, Dorpsstraat 162, 2761 AJ te Zevenhuizen 25® WUB MX W De toegang is gratis. Er is een collecte voor 6 gezinnen in Syrië Programma 18:30 uur: Ontvangt in gemeen tehuis door enkele raadsleden en de griffier 18:45 uur: Eenvoudige maaltijd en uitleg werkwijze gemeenteraad 20:00 uur: Start raadsvergade ring met tijdens de vergadering uitleg over het debat 22:30 uur: Einde raadsvergade ring met aansluitend hapje en drankje

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2017 | | pagina 4