Het leven is al zestig jaar goed in het kleine huisje aan de dijk Hulptroepen bijzondere sportdag gezocht Tentoonstelling vredeskinderen in Gouda Activiteiten en reizen voor senioren, S.A.R. ‘Kosten van restauratie Snelle Sluis zijn voor overheden’ ZUIDPLAS 8 MAART 2017 HVHONLINE.NL 7 Nog vier gebieden collecte Oranje Fonds Door Froukje Aben Wil en Piet Sloof-Schreuder laten aan de burgemeester zien hoe het allemaal begon, zestig jaar geleden. info: 0180-632501 Piet deed altijd landbouwwerk, Wil zorgde thuis voor hun twee zoons. “Daar had ze werk zat aan”, lacht Piet. Inmiddels is de pensioengerechtigde leeftijd al lang bereikt, maar stilzitten is er niet bij. Op de grond rondom hun huis houden ze kippen en geiten en de noeste arbeid in de tuin levert elk jaar onder andere prei, andijvie en spruiten op. Al die groenten worden De moestuin voor het huis ligt omge spit te wachten op beter weer. “Heeft u dat spitwerk allemaal zelf gedaan?”, vraagt burgemeester Gert-Jan Kats zich bewonderend af. “Ja natuurlijk, geen probleem”, laat Piet Sloof weten. Hij mag dan 85 zijn, voor het onder houd van huis en tuin draait hij zijn hand niet om. Echtgenote Wil (86): “Hij kan uren doorgaan. Ik roep hem soms echt even binnen voor koffie, of voor het eten.” Zevenhuizen - Met een feestelijk eten tje vierden Piet en Wil Sloof-Schreu- derzaterdag 4 maait hun diamanten huwelijk. Zestig jaargeleden gaven de echtelieden elkaar het ja-woord. Zij liet het Brabantse Eindhoven achter zich en samen vestigden ze zich - tot tevredenheid van beiden - in Zeven huizen. De geschatte kosten van een beschei den restauratie van de sluis zijn on geveer 600.000 euro, zo heeft een specialist volgens de HVM berekend. Het Hoogheemraadschap van Schie- land en de Krimpenerwaard, dat ei genaar is van de niet meer in gebruik zijnde sluis wil het bouwwerk slopen Moordrecht - Het hoogheemraad schap, de gemeente Zuidplas en de provincie moeten op zoeknaarvier ton om de Snelle Sluis bij Moordrecht te restaureren. De Historische Vereniging Moordrecht (HVM) vindt restauratie na dertigjaar van achterstallig onder houd de verantwoordelijkheid van de drie overheidsinstanties. Dit heeft de HVM de partijen in een advies laten weten. De HVM meent dat er nog veilig door de sluis gevaren kan worden. Restauratie zou aan het einde van het vaarseizoen kunnen plaatsvinden. en moet daarvoor volgens de HVM een bedrag van 200.000 euro gere serveerd hebben staan. Per saldo gaat het dus om nog circa 400.000 euro, die de komende twee jaar bij elkaar gebracht zou moeten worden. De Snelle Sluis heeft sinds 1987 geen (schut)functie meer, maar zou volgens de HVM nog wel een waterstaatkun dige of militaire reservefunctie kun nen hebben. De vereniging wil de sluis behouden en heeft de gemeente ge vraagd die aan te wijzen als monu ment. Daarover is onenigheid ont staan met het hoogheemraadschap, dat de monumentale status als eige naar niet wil. Het schap heeft eerder aangegeven dat als de HVM niet voor 1 maart met fondsen voor restauratie zou komen, sloop onvermijdelijk is. zo nodig geblancheerd en daarna in gevroren. “Zo komen we in de winter een heel eind met onze eigen voor raad.” Hij rijdt nog auto en brengt zijn vrouw naar het ziekenhuis wanneer ze op controle moet voor haar hartklachten of suikerziekte. Zelf is hij nog kernge- Voor de vier organisatoren, Hannah uit Moordrecht, Lisette uit Nieuwer- kerk aan den IJssel, Romy uit Zeven huizen en Melissa uit Strijen, is het project, met een nul-eurobudget, zond en vertelt met smaak hoe zijn rijbewijs steeds verlengd wordt: “Dan moet je invullen welke medicijnen je gebruikt. Dus ik vul niets in. De arts kon het die eerste keer niet geloven en vroeg nog eens wat ik allemaal slik. Toen zei ik: ‘mijn medicijn zit in een klein glaassie'. Nou, dat lustte de dok ter zelf ook wel. Maar,” zegt Piet erbij, Zevenhuizen Moerkapelle In De Zevenster, Leliestraat 3, Zeven huizen SOOS: maandag 13 maart 14.00 16.30 uur: skip-bo, klaverjassen, rum- mikub, creativa, kaartenrecycling, sjoelen, koersbal en biljarten; De tentoonstelling 'Vredeskinderen' bestaat uit historische affiches, kin dertekeningen en kindergedichten. Er Nieuwerkerk aan den IJssel - Vier stu denten van het Albeda College Sport en Bewegen organiseren voor vrijdag 7 april een sportdag voor leerlingen van VSO A.J. Schreuder, een Rotter damse school voor voortgezet speci aal onderwijs voor leerlingen van twaalf tot twintig jaar. Gouda - In het Museum voor Vrede en Geweldloosheid in Gouda is tot en met 30 juni een tentoonstelling over vredeskinderen te zien. Fotograaf Het evenement vindt plaats op de velden van sporthal Kleine Vink. De locatie is er, maar andere zaken, zoals bijvoorbeeld een touringcar, activi teiten, catering, muziek, EHBO en een fotograaf moeten nog geregeld wor den. Vrijwilligers en bedrijven die spullen kunnen afstaan voor deze dag kun- worden vier thema's behandeld: de wens tot een vreedzamere wereld te komen via kinderen, het gebruik van kinderen als beeldmerk voor de vre desbeweging, vredesacties georgani seerd door kinderen en jongeren en de creaties (tekeningen en gedichten) van kinderen over vrede. ZINGEN: donderdag 16 maart 14.00 15.30 uur; info: 0180 - 631162 Bezoek Mauritshuis: dinsdag 21 maart; vertrek bus 13.15 uur vanaf Swanla; info: 0180-631162 “niet als ik moet rijden hoor, dan drink ik niet.” De weekjes in een vakantiehuisje waar ze vroeger van genoten, behoren tot het verleden. Al dat gedoe, het is mooi geweest. Bovendien hebben Piet en Wil het thuis, in hun kleine huisje onderaan de dijk, ook zo goed. belangrijk voor het behalen van hun diploma Sport- en Bewegingscoördi- nator. Alle stichtingen en verenigingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een eigen bankrekening hebben en de opbrengst besteden in Nederland, kunnen deelnemen aan de Oranje Fonds Collecte. In 2016 is in ruim duizend collectegebieden gecol lecteerd met een totaalopbrengst van ruim een half miljoen euro. Inschrijven kan tot 1 april via www. oranjefonds.nl/collecte. Voor meer informatie: 030-2339348, nerina.vilchez@oranjefonds.nl of www.oranjefonds.nl. Voor woensdag 29 maart organiseren de studenten een VIP Night van 18.00 tot 22.00 uur bij Shoeby Nieuwerkerk, gevestigd in winkelcentrum Reiger- hof. De opbrengst komt ten goede aan de sportdag. Donaties zijn ook welkom via http:// nl.dreamordonate.com/dromen/af- studeerproject-2017/. Voor meer informatie: www.face- book.com/sportdagvoorsuperhelden/ Deelnemende organisaties mogen de helft van de opbrengst houden en besteden aan hun doelstelling. De andere helft van de opbrengst gaat naar sociale projecten in de provincie waar gecollecteerd is. De collecte week levert de deelnemende vereni gingen en stichtingen niet alleen geld, maar ook extra aandacht op. Het geeft ze de mogelijkheid te laten zien hoe belangrijk zij zijn. Denk aan het dorpshuis waar iedereen altijd terecht kan, de sportclub waar men elkaar elke week treft en het zorg centrum waar mensen met een be perking een dagbesteding vinden. nen zich melden via projectajschreu- der@hotmail.com. Het Museum voor Vrede en Geweld loosheid is gevestigd in de serre van het Verzetsmuseum Zuid-Holland aan de Turfmarkt 30 in Gouda. Het is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. Zuidplas - Voor verenigingen en stich tingen in de gemeente Zuidplas liggen nog kansen om de kas te spekken. Er zijn in Zuidplas nog vier collectege bieden beschikbaar voor de Oranje Fonds Collecte 2017. Deze vindt plaats van dinsdag 6 tot zaterdag 10 juni. Overige activiteiten buiten de S.A.R.: Zwemmen: donderdag in De Koorn- molen, Tweemanspolder 6a; info: 0180-631654 Gymnastiek: dinsdag 9.30-10.15 en 10.30-11.15 uur, Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 106; info: 0180-632166 Algemene S.A.R.-info: 0180-632005 en www.sar-7huizen-moerkapelle.nl/ BINGO: woensdag 22 maart 14.00.16.30 uur, 2 euro per plankje; info: 0180-313679

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2017 | | pagina 7